- reklama -
Strona głównaTechnologieJak działa pompa ciepła z...

Jak działa pompa ciepła z grzałką

- reklama -

Pompy cie­pła ogrze­wa­ją domy i więk­sze powierzch­nie efek­tyw­nie i niskim kosz­tem. Polacy coraz czę­ściej decy­du­ją się na to nowo­cze­sne, nie­mal bez­ob­słu­go­we ogrze­wa­nie. Jednocześnie nie chcą prze­pła­cać, a to zapew­nia powietrz­na pom­pa cie­pła z grzał­ką. Warto jed­nak wie­dzieć, że w trak­cie mro­zów zda­rza się, że takie urzą­dze­nia musi pobrać wię­cej energii.

Pompy cie­pła posia­da­ją z regu­ły wbu­do­wa­ną grzał­kę elek­trycz­ną, ponie­waż wspo­ma­ga ona pra­cę urzą­dze­nia. Ponadto, w momen­cie awa­rii grzał­ka elek­trycz­na może posłu­żyć chwi­lo­wo jako awa­ryj­ne zasi­la­nie. Pojawia się jed­nak pyta­nie: czy pom­pa cie­pła z grzał­ką pobie­ra dużo ener­gii? Jak poka­zał sezon 2020/​21, tem­pe­ra­tu­ry zimo­we nadal mogą nie­mi­le zaskoczyć.

Jak pracuje pompa ciepła

Adrian Ćmiel, spe­cja­li­sta dzia­łu tech­nicz­ne­go w fir­mie Netsu, wska­zu­je na dwa try­by pra­cy pom­py cie­pła: rów­no­le­gły oraz tryb alter­na­tyw­ne­go źró­dła cie­pła. Ten dru­gi tryb włą­cza się, gdy tem­pe­ra­tu­ra zewnętrz­na spa­da poni­żej tzw. punk­tu biwa­lent­ne­go. Wówczas popu­lar­ne pom­py cie­pła przez krót­ki czas nie dają rady wypro­du­ko­wać tyle cie­pła, ile potrze­bu­je budy­nek. W takiej sytu­acji uru­cha­mia się dodat­ko­we źró­dło czy­li grzał­ka elektryczna. 

Temperatury ujem­ne w Polsce poja­wia­ją to na krót­ki okres. O siar­czy­stych mro­zach już daw­no zapo­mnie­li­śmy. Przy odpo­wied­nim dobo­rze pom­py cie­pła pra­ca grzał­ki to napraw­dę śla­do­wa ilość w całym sezo­nie grzew­czym – prze­ko­nu­je Ćmiel.

Z grzałką czy gruntowa?

Zamiast pom­py cie­pła z grzał­ką elek­trycz­ną moż­na kupić pom­pę cie­pła o więk­szej mocy lub zasto­so­wać więk­szy zbior­nik bufo­ro­wy, któ­ry prze­cho­wa wię­cej ener­gii. Czy jed­nak war­to kupo­wać urzą­dze­nie, któ­re jest za duże na potrze­by domu?

Czytaj: Czy pom­pa cie­pła zapew­ni dobre ogrzewanie?

Przy wyko­rzy­sty­wa­niu grzał­ki jako źró­dło cie­pła musi­my prze­strze­gać wytycz­nych, któ­re mówią, że 95 proc. ener­gii w cią­gu roku musi zostać „wypro­du­ko­wa­ne” tyl­ko i wyłącz­nie przez pom­pę cie­pła bez udzia­łu grza­łek – Adrian Ćmiel, Netsu.

Grzałka usu­wa ponad­to szron z wymien­ni­ka cie­pła. Warto pamię­tać tak­że o tym, że układ grzew­czy i sprę­żar­ka wspo­ma­ga­na pra­cą grzał­ki elek­trycz­nej jest w sta­nie pra­co­wać płyn­niej i bar­dziej wydajnie.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...
A jeszcze lepsze jest to...