- reklama -
Strona głównaTechnologieJak działa pompa ciepła z...

Jak działa pompa ciepła z grzałką

Pompy cie­pła ogrze­wa­ją domy i więk­sze powierzch­nie efek­tyw­nie i niskim kosz­tem. Polacy coraz czę­ściej decy­du­ją się na to nowo­cze­sne, nie­mal bez­ob­słu­go­we ogrze­wa­nie. Jednocześnie nie chcą prze­pła­cać, a to zapew­nia powietrz­na pom­pa cie­pła z grzał­ką. Warto jed­nak wie­dzieć, że w trak­cie mro­zów zda­rza się, że takie urzą­dze­nia musi pobrać wię­cej energii.

Pompy cie­pła posia­da­ją z regu­ły wbu­do­wa­ną grzał­kę elek­trycz­ną, ponie­waż wspo­ma­ga ona pra­cę urzą­dze­nia. Ponadto, w momen­cie awa­rii grzał­ka elek­trycz­na może posłu­żyć chwi­lo­wo jako awa­ryj­ne zasi­la­nie. Pojawia się jed­nak pyta­nie: czy pom­pa cie­pła z grzał­ką pobie­ra dużo ener­gii? Jak poka­zał sezon 202021, tem­pe­ra­tu­ry zimo­we nadal mogą nie­mi­le zaskoczyć.

Jak pracuje pompa ciepła

Adrian Ćmiel, spe­cja­li­sta dzia­łu tech­nicz­ne­go w fir­mie Netsu, wska­zu­je na dwa try­by pra­cy pom­py cie­pła: rów­no­le­gły oraz tryb alter­na­tyw­ne­go źró­dła cie­pła. Ten dru­gi tryb włą­cza się, gdy tem­pe­ra­tu­ra zewnętrz­na spa­da poni­żej tzw. punk­tu biwa­lent­ne­go. Wówczas popu­lar­ne pom­py cie­pła przez krót­ki czas nie dają rady wypro­du­ko­wać tyle cie­pła, ile potrze­bu­je budy­nek. W takiej sytu­acji uru­cha­mia się dodat­ko­we źró­dło czy­li grzał­ka elektryczna. 

Temperatury ujem­ne w Polsce poja­wia­ją to na krót­ki okres. O siar­czy­stych mro­zach już daw­no zapo­mnie­li­śmy. Przy odpo­wied­nim dobo­rze pom­py cie­pła pra­ca grzał­ki to napraw­dę śla­do­wa ilość w całym sezo­nie grzew­czym – prze­ko­nu­je Ćmiel.

Z grzałką czy gruntowa?

Zamiast pom­py cie­pła z grzał­ką elek­trycz­ną moż­na kupić pom­pę cie­pła o więk­szej mocy lub zasto­so­wać więk­szy zbior­nik bufo­ro­wy, któ­ry prze­cho­wa wię­cej ener­gii. Czy jed­nak war­to kupo­wać urzą­dze­nie, któ­re jest za duże na potrze­by domu?

Czytaj: Czy pom­pa cie­pła zapew­ni dobre ogrzewanie?

Przy wyko­rzy­sty­wa­niu grzał­ki jako źró­dło cie­pła musi­my prze­strze­gać wytycz­nych, któ­re mówią, że 95 proc. ener­gii w cią­gu roku musi zostać „wypro­du­ko­wa­ne” tyl­ko i wyłącz­nie przez pom­pę cie­pła bez udzia­łu grza­łek – Adrian Ćmiel, Netsu.

Grzałka usu­wa ponad­to szron z wymien­ni­ka cie­pła. Warto pamię­tać tak­że o tym, że układ grzew­czy i sprę­żar­ka wspo­ma­ga­na pra­cą grzał­ki elek­trycz­nej jest w sta­nie pra­co­wać płyn­niej i bar­dziej wydajnie.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...
A jeszcze lepsze jest to...