- reklama -
Strona głównaEcoLifeWyższe kary za przestępstwa środowiskowe

Wyższe kary za przestępstwa środowiskowe

Komisja Europejska szy­ku­je nową dyrek­ty­wę unij­ną w spra­wie zwal­cza­nia prze­stępstw prze­ciw­ko śro­do­wi­sku. Chodzi na przy­kład o nie­le­gal­ny han­del drew­nem, nie­le­gal­ny recy­kling stat­ków lub nie­le­gal­ny pobór wody. Polska już wpro­wa­dza ostrzej­sze kary, któ­re doty­czą przede wszyst­kim śmieci. 

Polski Główny Inspektor Ochrony Środowiska przy­go­to­wał nowe­li­za­cję prze­pi­sów o prze­stęp­czo­ści śro­do­wi­sko­wej. Zakłada, że kary za śmie­ce­nie na przy­kład w lesie wynio­są co naj­mniej 500 zł, a za skła­do­wa­nie odpa­dów – 1 tys. zł. Inny prze­pis prze­wi­du­je, że kto na tere­nie obję­tym ochro­ną nisz­czy i uszka­dza rośli­ny, zwie­rzę­ta, grzy­by i sie­dli­ska pod­le­ga grzyw­nie albo karze pozba­wia­nia wol­no­ści od 3 mie­się­cy do 5 lat. To samo doty­czy zwie­rząt, roślin i grzy­bów pod ochroną.

Wyższe kary prze­wi­dzia­no za śmie­ci. Za nie­le­gal­ne skła­do­wa­nie nie­bez­piecz­nych odpa­dów gro­zić ma od 2 do 12 lat wię­zie­nia. Natomiast 10 lat kary pozba­wia­nia wol­no­ści gro­zi tym, co postę­pu­ją z odpa­da­mi nie­zgod­nie z pra­wem, zagra­ża­jąc śro­do­wi­sku i zdro­wiu człowieka. 

W przy­pad­ku ska­za­nia spraw­cy za umyśl­ne prze­stęp­stwo prze­ciw­ko śro­do­wi­sku, obli­ga­to­ryj­nie orze­ka­na będzie przez sąd nawiąz­ka nawet do 10 mln zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Czytaj tak­że: Palisz, śmie­cisz, przy­go­tuj się na wyż­sze kary 

Projekt jest po uzgod­nie­niach i kon­sul­ta­cjach. Teraz cze­ka na przy­je­cie przez rząd. 

Kara pozbawienia wolności

Przestępczość śro­do­wi­sko­wa jest czwar­tą co do wiel­ko­ści na świe­cie. Taka nie­le­gal­na dzia­łal­ność przy­no­si korzy­ści nie­kie­dy porów­ny­wal­ne z han­dlem nar­ko­ty­ka­mi. Czarny rynek odpa­dów rocz­nie oce­nia się na 4–15 mld euro, han­del drew­nem 6 mld euro, nie­le­gal­ny han­del dzi­ki­mi zwie­rzę­ta­mi przy­no­si 7–9 mld euro.

Same kary admi­ni­stra­cyj­ne oka­zu­ją się za małe. Z tego powo­du Komisja Europejska zapro­po­no­wa­ła wzmoc­nie­nie ochro­ny śro­do­wi­ska poprzez pra­wo kar­ne. Zdefiniuje nowe kate­go­rie prze­stępstw kar­nych, któ­re dotyczą:

  • nie­le­gal­ne­go han­dlu drewnem
  • nie­le­gal­ne­go recy­klin­gu statków
  • poważ­ne­go naru­sze­nia unij­nych prze­pi­sów doty­czą­cych chemikaliów
  • nie­le­gal­ne­go pobo­ru wody 
  • naru­sze­nia prze­pi­sów postę­po­wa­nia z flu­oro­wa­ny­mi gaza­mi cieplarnianymi,
  • inwa­zyj­nych gatunków
  • obcho­dze­nie pozwo­leń i ocen oddzia­ły­wa­nia na środowisko
  • zrzu­tu sub­stan­cji zanie­czysz­cza­ją­cych ze statków.

Jeżeli prze­stęp­stwo powo­du­je lub może spo­wo­do­wać śmierć lub poważ­ne uszko­dze­nie cia­ła jakiej­kol­wiek oso­by, to pań­stwa człon­kow­skie powin­ny prze­wi­dzieć co naj­mniej karę pozba­wie­nia wol­no­ści do lat dzie­się­ciu. W pro­jek­cie dyrek­ty­wy pro­po­nu­je się rów­nież dodat­ko­we sank­cje. Oprócz przy­wró­ce­nia przy­ro­dy do poprzed­nie­go sta­nu ma to być tak­że pozba­wia­nie dostę­pu do środ­ków publicz­nych i prze­tar­gów oraz cof­nię­cie zezwoleń.

Zmiana dyrek­ty­wy ma zwięk­szyć sku­tecz­ność docho­dzeń i postę­po­wań kar­nych. Komisja chce, by pań­stwa opra­co­wa­ły tu stra­te­gie krajowe.

Wniosek usta­wo­daw­czy zosta­nie teraz prze­ka­za­ny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europejskiej. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Elektryczna ewolucja już tu jest

EV Experience przyciąga...

Kto pyta?

Ludzie, na całym...

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...
A jeszcze lepsze jest to...