- reklama -
Strona głównaEcoLifeWyższe kary za przestępstwa środowiskowe

Wyższe kary za przestępstwa środowiskowe

- reklama -

Komisja Europejska szy­ku­je nową dyrek­ty­wę unij­ną w spra­wie zwal­cza­nia prze­stępstw prze­ciw­ko śro­do­wi­sku. Chodzi na przy­kład o nie­le­gal­ny han­del drew­nem, nie­le­gal­ny recy­kling stat­ków lub nie­le­gal­ny pobór wody. Polska już wpro­wa­dza ostrzej­sze kary, któ­re doty­czą przede wszyst­kim śmieci. 

Polski Główny Inspektor Ochrony Środowiska przy­go­to­wał nowe­li­za­cję prze­pi­sów o prze­stęp­czo­ści śro­do­wi­sko­wej. Zakłada, że kary za śmie­ce­nie na przy­kład w lesie wynio­są co naj­mniej 500 zł, a za skła­do­wa­nie odpa­dów – 1 tys. zł. Inny prze­pis prze­wi­du­je, że kto na tere­nie obję­tym ochro­ną nisz­czy i uszka­dza rośli­ny, zwie­rzę­ta, grzy­by i sie­dli­ska pod­le­ga grzyw­nie albo karze pozba­wia­nia wol­no­ści od 3 mie­się­cy do 5 lat. To samo doty­czy zwie­rząt, roślin i grzy­bów pod ochroną.

Wyższe kary prze­wi­dzia­no za śmie­ci. Za nie­le­gal­ne skła­do­wa­nie nie­bez­piecz­nych odpa­dów gro­zić ma od 2 do 12 lat wię­zie­nia. Natomiast 10 lat kary pozba­wia­nia wol­no­ści gro­zi tym, co postę­pu­ją z odpa­da­mi nie­zgod­nie z pra­wem, zagra­ża­jąc śro­do­wi­sku i zdro­wiu człowieka. 

W przy­pad­ku ska­za­nia spraw­cy za umyśl­ne prze­stęp­stwo prze­ciw­ko śro­do­wi­sku, obli­ga­to­ryj­nie orze­ka­na będzie przez sąd nawiąz­ka nawet do 10 mln zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Czytaj tak­że: Palisz, śmie­cisz, przy­go­tuj się na wyż­sze kary 

Projekt jest po uzgod­nie­niach i kon­sul­ta­cjach. Teraz cze­ka na przy­je­cie przez rząd. 

Kara pozbawienia wolności

Przestępczość śro­do­wi­sko­wa jest czwar­tą co do wiel­ko­ści na świe­cie. Taka nie­le­gal­na dzia­łal­ność przy­no­si korzy­ści nie­kie­dy porów­ny­wal­ne z han­dlem nar­ko­ty­ka­mi. Czarny rynek odpa­dów rocz­nie oce­nia się na 4-​15 mld euro, han­del drew­nem 6 mld euro, nie­le­gal­ny han­del dzi­ki­mi zwie­rzę­ta­mi przy­no­si 7-​9 mld euro.

Same kary admi­ni­stra­cyj­ne oka­zu­ją się za małe. Z tego powo­du Komisja Europejska zapro­po­no­wa­ła wzmoc­nie­nie ochro­ny śro­do­wi­ska poprzez pra­wo kar­ne. Zdefiniuje nowe kate­go­rie prze­stępstw kar­nych, któ­re dotyczą:

  • nie­le­gal­ne­go han­dlu drewnem
  • nie­le­gal­ne­go recy­klin­gu statków
  • poważ­ne­go naru­sze­nia unij­nych prze­pi­sów doty­czą­cych chemikaliów
  • nie­le­gal­ne­go pobo­ru wody 
  • naru­sze­nia prze­pi­sów postę­po­wa­nia z flu­oro­wa­ny­mi gaza­mi cieplarnianymi,
  • inwa­zyj­nych gatunków
  • obcho­dze­nie pozwo­leń i ocen oddzia­ły­wa­nia na środowisko
  • zrzu­tu sub­stan­cji zanie­czysz­cza­ją­cych ze statków.

Jeżeli prze­stęp­stwo powo­du­je lub może spo­wo­do­wać śmierć lub poważ­ne uszko­dze­nie cia­ła jakiej­kol­wiek oso­by, to pań­stwa człon­kow­skie powin­ny prze­wi­dzieć co naj­mniej karę pozba­wie­nia wol­no­ści do lat dzie­się­ciu. W pro­jek­cie dyrek­ty­wy pro­po­nu­je się rów­nież dodat­ko­we sank­cje. Oprócz przy­wró­ce­nia przy­ro­dy do poprzed­nie­go sta­nu ma to być tak­że pozba­wia­nie dostę­pu do środ­ków publicz­nych i prze­tar­gów oraz cof­nię­cie zezwoleń.

Zmiana dyrek­ty­wy ma zwięk­szyć sku­tecz­ność docho­dzeń i postę­po­wań kar­nych. Komisja chce, by pań­stwa opra­co­wa­ły tu stra­te­gie krajowe.

Wniosek usta­wo­daw­czy zosta­nie teraz prze­ka­za­ny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europejskiej. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Chodnik staje się drogą dla pieszych

Wchodzi w życie zmiana przepisów drogowych. Dotychczasowe elementy drogi od 21 września 2022 r. stają się nowymi częściami. Chodnik staje się drogą dla pieszych....

Jak wygląda dziura ozonowa w 2022 roku?

Dziura ozonowa na półkuli południowej zaczyna się kształtować wiosną, która trwa tam od sierpnia do października. Osiąga zwykle swoją maksymalną wielkość między połową września...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...
A jeszcze lepsze jest to...