- reklama -
Strona głównaKlimatZmiany klimatu. Co nas czeka...

Zmiany klimatu. Co nas czeka w pogodzie?

Zmiany kli­ma­tu w Polsce są czę­ścią zmian glo­bal­nych. Prognozy pogo­dy wska­zu­ją na duże praw­do­po­do­bień­stwo pogłę­bia­nia się nie­ko­rzyst­nych ten­den­cji. Leżymy w obsza­rze świa­ta, gdzie domi­nu­je trend wzro­stu tem­pe­ra­tu­ry. Jak glo­bal­ne zmia­ny wpły­ną na pogo­dę w Polsce – to bada­nie, któ­re prze­pro­wa­dził Instytut Ochrony Środowiska.

Czytaj: Topnienie lodu przyspiesza

Założono kil­ka sce­na­riu­szy. W naj­gor­szym sce­na­riu­szu szyb­kie­go zwięk­sza­nia emi­sji CO2 wzrost tem­pe­ra­tu­ry w tym wie­ku wynie­sie śred­nio 3 stop­nie Celsjusza. Zimy będą coraz cie­plej­sze, opa­dów może być wię­cej, ale głów­nie w wyni­ku inten­syw­nych ulew. Natomiast dni z desz­cza­mi będzie mniej, co wpły­nie na nasze rolnictwo. 

Susze czy pro­ble­my z dostar­cza­niem wody w nie­któ­rych regio­nach kra­ju – to pro­ble­my, nad któ­ry­mi musi­my się szcze­gól­nie pochy­lać – dr Krystian Szczepański, dyrek­tor IOŚ. 

Musimy już się dosto­so­wy­wać do przy­szłych zmian, któ­re teraz są bar­dzo intensywne. 

Wpływ człowieka na zmiany klimatu

Uczeni nie mają dobrych wia­do­mo­ści, szyb­ko od tren­du nie da się odejść. Powinniśmy już teraz przy­go­to­wy­wać się na to, że nasz kli­mat bez­pow­rot­nie się zmienia. 

Wpływ czło­wie­ka jest prak­tycz­nie bez­dy­sku­syj­ny. Uczeni prze­pro­wa­dzi­li symu­la­cję tem­pe­ra­tur z uwzględ­nie­niem emi­sji gazów cie­plar­nia­nych powo­do­wa­nych przez czło­wie­ka i bez ich uwzględ­nie­nia. Tylko w pierw­szym przy­pad­ku uzy­ska­ny wynik pokry­wał się z rze­czy­wi­ście zare­je­stro­wa­ny­mi w ostat­nich latach ten­den­cja­mi tem­pe­ra­tur. Bez emi­sji czło­wie­ka nie tem­pe­ra­tu­ra nie wzro­sła­by – poka­za­ły symulacje. 

W sys­te­mie wystę­pu­ją zja­wi­ska natu­ral­ne, któ­re wpły­wa­ją na tem­pe­ra­tu­ry, natu­ral­ne są też zmia­ny w atmos­fe­rze. Problem, z jakim się teraz bory­ka­my, to tem­po tych zmian – dr. Joanna Strużewska.

Gadanie czy działanie? 

Głos uczo­nych i ape­le, by pod­jąć kon­kret­ne dzia­ła­nia ogra­ni­cze­nia emi­sji CO2, nie prze­ko­nu­ją jed­nak wystar­cza­ją­co poli­ty­ków i biz­ne­su. Jako kon­su­men­ci powin­ni­śmy zwra­cać więk­szą uwa­gę na ślad węglo­wy. Kluczowa jest jed­nak poli­ty­ka państw. 

To jest kwe­stia zaufa­nia temu, że ucze­ni się nie mylą. Gadamy o tym kli­ma­cie, ale spe­cjal­nie nikt się tym nie przej­mu­je. 30 lat minę­ło, a kon­cen­tra­cja dwu­tlen­ku węgla w atmos­fe­rze rośnie – prof. Maciej Sadowski.

Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w spra­wie zmian kli­ma­tu (UNFCCC) przy­ję­to w 1992 roku.

Jak doda­je, od sce­na­riu­szy nie może­my ocze­ki­wać praw­dy. To praw­do­po­dob­ny kie­ru­nek zmian wyni­ka­ją­cy z naszej wie­dzy, z uwzględ­nie­niem danych, któ­re mamy. Są one jed­nak nam potrzeb­ne, by pobu­dzić myśle­nie i działania. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Krab pod Grunwaldem 2023

Wielki mistrz pruski...

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Elektryczna ewolucja już tu jest

EV Experience przyciąga...
A jeszcze lepsze jest to...