- reklama -
Strona głównaKlimatZmiany klimatu. Co nas czeka...

Zmiany klimatu. Co nas czeka w pogodzie?

Zmiany kli­ma­tu w Polsce są czę­ścią zmian glo­bal­nych. Prognozy pogo­dy wska­zu­ją na duże praw­do­po­do­bień­stwo pogłę­bia­nia się nie­ko­rzyst­nych ten­den­cji. Leżymy w obsza­rze świa­ta, gdzie domi­nu­je trend wzro­stu tem­pe­ra­tu­ry. Jak glo­bal­ne zmia­ny wpły­ną na pogo­dę w Polsce – to bada­nie, któ­re prze­pro­wa­dził Instytut Ochrony Środowiska.

Czytaj: Topnienie lodu przyspiesza

Założono kil­ka sce­na­riu­szy. W naj­gor­szym sce­na­riu­szu szyb­kie­go zwięk­sza­nia emi­sji CO2 wzrost tem­pe­ra­tu­ry w tym wie­ku wynie­sie śred­nio 3 stop­nie Celsjusza. Zimy będą coraz cie­plej­sze, opa­dów może być wię­cej, ale głów­nie w wyni­ku inten­syw­nych ulew. Natomiast dni z desz­cza­mi będzie mniej, co wpły­nie na nasze rolnictwo. 

Susze czy pro­ble­my z dostar­cza­niem wody w nie­któ­rych regio­nach kra­ju – to pro­ble­my, nad któ­ry­mi musi­my się szcze­gól­nie pochy­lać – dr Krystian Szczepański, dyrek­tor IOŚ. 

Musimy już się dosto­so­wy­wać do przy­szłych zmian, któ­re teraz są bar­dzo intensywne. 

Wpływ człowieka na zmiany klimatu

Uczeni nie mają dobrych wia­do­mo­ści, szyb­ko od tren­du nie da się odejść. Powinniśmy już teraz przy­go­to­wy­wać się na to, że nasz kli­mat bez­pow­rot­nie się zmienia. 

Wpływ czło­wie­ka jest prak­tycz­nie bez­dy­sku­syj­ny. Uczeni prze­pro­wa­dzi­li symu­la­cję tem­pe­ra­tur z uwzględ­nie­niem emi­sji gazów cie­plar­nia­nych powo­do­wa­nych przez czło­wie­ka i bez ich uwzględ­nie­nia. Tylko w pierw­szym przy­pad­ku uzy­ska­ny wynik pokry­wał się z rze­czy­wi­ście zare­je­stro­wa­ny­mi w ostat­nich latach ten­den­cja­mi tem­pe­ra­tur. Bez emi­sji czło­wie­ka nie tem­pe­ra­tu­ra nie wzro­sła­by – poka­za­ły symulacje. 

W sys­te­mie wystę­pu­ją zja­wi­ska natu­ral­ne, któ­re wpły­wa­ją na tem­pe­ra­tu­ry, natu­ral­ne są też zmia­ny w atmos­fe­rze. Problem, z jakim się teraz bory­ka­my, to tem­po tych zmian – dr. Joanna Strużewska.

Gadanie czy działanie? 

Głos uczo­nych i ape­le, by pod­jąć kon­kret­ne dzia­ła­nia ogra­ni­cze­nia emi­sji CO2, nie prze­ko­nu­ją jed­nak wystar­cza­ją­co poli­ty­ków i biz­ne­su. Jako kon­su­men­ci powin­ni­śmy zwra­cać więk­szą uwa­gę na ślad węglo­wy. Kluczowa jest jed­nak poli­ty­ka państw. 

To jest kwe­stia zaufa­nia temu, że ucze­ni się nie mylą. Gadamy o tym kli­ma­cie, ale spe­cjal­nie nikt się tym nie przej­mu­je. 30 lat minę­ło, a kon­cen­tra­cja dwu­tlen­ku węgla w atmos­fe­rze rośnie – prof. Maciej Sadowski.

Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w spra­wie zmian kli­ma­tu (UNFCCC) przy­ję­to w 1992 roku.

Jak doda­je, od sce­na­riu­szy nie może­my ocze­ki­wać praw­dy. To praw­do­po­dob­ny kie­ru­nek zmian wyni­ka­ją­cy z naszej wie­dzy, z uwzględ­nie­niem danych, któ­re mamy. Są one jed­nak nam potrzeb­ne, by pobu­dzić myśle­nie i działania. 

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Dwie wieże

Są na tym...

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł