- reklama -
Strona głównaEnergiaAkwizytorzy fotowoltaiki pukają do drzwi

Akwizytorzy fotowoltaiki pukają do drzwi

Zaczyna się naj­lep­szy sezon na sprze­daż foto­wol­ta­iki. Słońce przy­pie­ka i łatwiej pro­wa­dzić pra­ce na zewnątrz budyn­ku, więc roz­po­czął się wyścig po klien­tów. Niektóre fir­my nie zwa­ża­ją na pan­de­mię i wysy­ła­ją przed­sta­wi­cie­li han­dlo­wych w teren. Nie zdziw­cie się, gdy do waszych drzwi zapu­ka akwi­zy­tor, któ­ry będzie chciał sprze­dać insta­la­cję fotowoltaiczną. 

Sprzedaż fotowoltaiki kwitnie mimo pandemii

Do naszych drzwi akwi­zy­tor zapu­kał tuż przed Wielkanocą. – Dzień dobry, zbie­ra­my zamó­wie­nia na foto­wol­ta­ikę – wypa­lił od razu.

To były dwie oso­by. Kobieta nosi­ła masecz­kę, męż­czy­zna trzy­mał ją na bro­dzie. I to on prze­mó­wił jako pierw­szy. Ponieważ prze­strze­gam zasad doty­czą­cych koro­na­wi­ru­sa, to posta­no­wi­łam szyb­ko zakoń­czyć rozmowę. 

- Niestety, mamy za mały dach – odpo­wie­dzia­łam szyb­ko i już chcia­łam zamy­kać drzwi, kie­dy akwi­zy­tor szyb­ko odpo­wie­dział: – Nic nie szko­dzi, mamy pane­le foto­wol­ta­icz­ne o dużej mocy. Taki mały dach wystar­czy – wyre­cy­to­wał na jed­nym oddechu. 

Poprosiłam o wizy­tów­kę i poże­gna­łam się grzecz­nie. Następnego dnia się­gnę­łam po nią. Nazwa fir­my nic mi nie mówi­ła, więc spraw­dzi­łam ją w Google. Nie była to firma-​krzak, ale „dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­ca się fir­mą z bran­ży odna­wial­nych źró­deł ener­gii“, któ­ra nie­daw­no zosta­ła prze­ję­ta przez spół­kę giełdową. 

Od drzwi do drzwi 

W pamię­ci mia­łam poprzed­nie spo­tka­nie z akwi­zy­to­ra­mi foto­wol­ta­iki, któ­re mia­ło miej­sce pra­wie dwa lata temu. Wówczas wpu­ści­łam dwóch sym­pa­tycz­nych panów do domu. Odbyliśmy miłą poga­węd­kę, ale poże­gna­li­śmy się dość szyb­ko, ponie­waż oka­za­ło się, że mój dach jest za mały. Nie mie­li w zesta­wach odpo­wied­nich inwer­te­rów – tłumaczyli.

Od lip­ca rusza dota­cje do fotowoltaiki

Nie minę­ło dużo cza­su, a dostęp falow­ni­ków jest więk­szy i zwięk­szy­ła się moc samych pane­li. Nie zmie­ni­ły się nato­miast meto­dy sprzedaży. 

Nieprawidłowości pod lupą 

W pan­de­mii lepiej trzy­mać akwi­zy­to­rów na dystans. Wystarczy spo­tka­nie poza domem, a potem zawsze moż­na oddzwo­nić i umó­wić się na wizytę. 

Warto nie pod­pi­sy­wać nic na pierw­szym spo­tka­niu. Jest zresz­tą mało praw­do­po­dob­ne, by od razu taki han­dlo­wiec doko­nał pomia­rów dachu i przy­jął zamó­wie­nie. Zwykle po kolej­nej roz­mo­wie przy­sy­ła ofer­tę skro­jo­ną na mia­rę. Według pra­wa od umo­wy zawar­tej poza loka­lem moż­na odstą­pić w ter­mi­nie 14 dni. W prak­ty­ce od momen­tu pod­pi­sa­nia zamó­wie­nia może być trud­no się wyco­fać – dono­si­li klienci.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy­jął w ubie­głym roku 60 zgło­szeń doty­czą­cych bran­ży foto­wol­ta­icz­nej. To nie­du­żo, ponie­waż w ubie­głym roku zawar­to z pew­no­ścią ponad 100 tysię­cy takich umów. 

Najwięcej było skarg na utrud­nia­nie kon­su­men­tom odstą­pie­nia od umo­wy zawar­tej poza loka­lem fir­my. W tej spra­wie UOKiK pro­wa­dzi postę­po­wa­nie wyja­śnia­ją­ce wobec jed­nej ze spółek.

Sprzedaż foto­wol­ta­iki może ucier­pieć na tym, że nie ma jesz­cze ogło­szo­nych zasad nabo­ru w pro­gra­mie Mój Prąd. Skończyły się pro­ste dota­cje do 5 tys. zł, jakie były dostęp­ne w ubie­głym roku. Tegoroczny nabór będzie już inny – ale jaki? Tego jesz­cze nie wiadomo.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Recykling do pełna

Powiecie, że to...

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...
A jeszcze lepsze jest to...