- reklama -
Strona głównaEcoLifeUnia zmienia zakrętki do butelek

Unia zmienia zakrętki do butelek


Najpóźniej do lip­ca 2024 roku pań­stwa unij­ne mają obo­wia­zek wdro­że­nia nakrę­tek trwa­le przy­mo­co­wa­nych do bute­lek. Zmiana ta ma na celu znacz­ne zmniej­sze­nie ilo­ści odpa­dów. Takie przy­mo­co­wa­ne do bute­lek zakręt­ki pomo­gą w zwięk­sze­niu pozio­mu odzy­sku tego cen­ne­go surowca.

Gdzie wyrzucamy zakrętki

Obecnie w więk­szo­ści przy­pad­ków zakręt­ki nie są przy­mo­co­wa­ne do bute­lek, przez co czę­sto nie tra­fia­ją do segre­ga­cji, a następ­nie recy­klin­gu. Rozwiązaniem jest ich przy­mo­co­wa­nie do opa­ko­wa­nia, co może wyda­wać się pro­stą spra­wą, jed­nak w rze­czy­wi­sto­ści sta­no­wi duże tech­no­lo­gicz­ne wyzwanie.

Coca Cola testu­je napój w papie­ro­wej butelce

Zgodnie z Dyrektywą SUP (Single use pla­stics), do lip­ca 2024 roku wszyst­kie kra­je człon­kow­skie UE zobo­wią­za­ne są do wdro­że­nia nakrę­tek trwa­le przy­mo­co­wa­nych do bute­lek. Z jed­nej stro­ny będą musia­ły być one kom­pa­ty­bil­ne z ist­nie­ją­cy­mi typa­mi gwin­tów bute­lek, a z dru­giej mają zaspo­ka­jać potrze­by kon­su­men­tów w zakre­sie prak­tycz­nych i wygod­nych roz­wią­zań. Do tej pory przy ich pro­jek­to­wa­niu kie­ro­wa­no się obo­wią­zu­ją­cy­mi stan­dar­da­mi. Teraz jed­nak, aby roz­wią­za­nie było przy­ja­zne dla użyt­kow­ni­ka, koniecz­ne jest opra­co­wa­nie zupeł­nie nowych mode­li zakrętek.

Nowe modele zakrętek

Duży pro­du­cent pla­sti­ko­wych opa­ko­wań ALPLA już teraz ofe­ru­je trzy wzo­ry zakrę­tek „na uwię­zi”: Relax, Soul i Dance. Do ich pro­duk­cji nie jest potrzeb­ny żaden dodat­ko­wy mate­riał w porów­na­niu ze stan­dar­do­wy­mi zakręt­ka­mi. Pozostają trwa­le zwią­za­ne z opa­ko­wa­niem napo­ju od jego napeł­nie­nia, aż do spo­ży­cia. Potem, po pra­wi­dło­wej segre­ga­cji, tra­fią razem z butel­ką do recy­klin­gu, nie gene­ru­jąc oddziel­nych odpadów. 

Jak poka­zu­je ALPLA, nie jest koniecz­ne wpro­wa­dza­nie mody­fi­ka­cji tech­nicz­nych ani dodat­ko­wych inwe­sty­cji w ist­nie­ją­ce linie roz­lew­ni­cze. No i moż­na je sto­so­wać na opa­ko­wa­niach o róż­nej wielkości.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...

Master Smart Truck

Master Truck -...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł