- reklama -
Strona głównaEcoLifeUnia zmienia zakrętki do butelek

Unia zmienia zakrętki do butelek


Najpóźniej do lip­ca 2024 roku pań­stwa unij­ne mają obo­wia­zek wdro­że­nia nakrę­tek trwa­le przy­mo­co­wa­nych do bute­lek. Zmiana ta ma na celu znacz­ne zmniej­sze­nie ilo­ści odpa­dów. Takie przy­mo­co­wa­ne do bute­lek zakręt­ki pomo­gą w zwięk­sze­niu pozio­mu odzy­sku tego cen­ne­go surowca.

Gdzie wyrzucamy zakrętki

Obecnie w więk­szo­ści przy­pad­ków zakręt­ki nie są przy­mo­co­wa­ne do bute­lek, przez co czę­sto nie tra­fia­ją do segre­ga­cji, a następ­nie recy­klin­gu. Rozwiązaniem jest ich przy­mo­co­wa­nie do opa­ko­wa­nia, co może wyda­wać się pro­stą spra­wą, jed­nak w rze­czy­wi­sto­ści sta­no­wi duże tech­no­lo­gicz­ne wyzwanie.

Coca Cola testu­je napój w papie­ro­wej butelce

Zgodnie z Dyrektywą SUP (Single use pla­stics), do lip­ca 2024 roku wszyst­kie kra­je człon­kow­skie UE zobo­wią­za­ne są do wdro­że­nia nakrę­tek trwa­le przy­mo­co­wa­nych do bute­lek. Z jed­nej stro­ny będą musia­ły być one kom­pa­ty­bil­ne z ist­nie­ją­cy­mi typa­mi gwin­tów bute­lek, a z dru­giej mają zaspo­ka­jać potrze­by kon­su­men­tów w zakre­sie prak­tycz­nych i wygod­nych roz­wią­zań. Do tej pory przy ich pro­jek­to­wa­niu kie­ro­wa­no się obo­wią­zu­ją­cy­mi stan­dar­da­mi. Teraz jed­nak, aby roz­wią­za­nie było przy­ja­zne dla użyt­kow­ni­ka, koniecz­ne jest opra­co­wa­nie zupeł­nie nowych mode­li zakrętek.

Nowe modele zakrętek

Duży pro­du­cent pla­sti­ko­wych opa­ko­wań ALPLA już teraz ofe­ru­je trzy wzo­ry zakrę­tek „na uwię­zi”: Relax, Soul i Dance. Do ich pro­duk­cji nie jest potrzeb­ny żaden dodat­ko­wy mate­riał w porów­na­niu ze stan­dar­do­wy­mi zakręt­ka­mi. Pozostają trwa­le zwią­za­ne z opa­ko­wa­niem napo­ju od jego napeł­nie­nia, aż do spo­ży­cia. Potem, po pra­wi­dło­wej segre­ga­cji, tra­fią razem z butel­ką do recy­klin­gu, nie gene­ru­jąc oddziel­nych odpadów. 

Jak poka­zu­je ALPLA, nie jest koniecz­ne wpro­wa­dza­nie mody­fi­ka­cji tech­nicz­nych ani dodat­ko­wych inwe­sty­cji w ist­nie­ją­ce linie roz­lew­ni­cze. No i moż­na je sto­so­wać na opa­ko­wa­niach o róż­nej wielkości.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Podwodne rowery

Amsterdam jest stworzony...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...

Srebrna Góra jest zielona

Największa winnica w...
A jeszcze lepsze jest to...