- reklama -
Strona głównaEcoLifeCoca-cola testuje napój w papierowej...

Coca-​cola testuje napój w papierowej butelce

Latem tego roku pierw­si kon­su­men­ci prze­ko­na­ją się, jak spraw­dza się w napo­jach papie­ro­wa butel­ka. Coca-​Cola za kil­ka mie­się­cy wpro­wa­dzi na rynek 2 tysią­ce takich bute­lek. To, jak zare­agu­ją kon­su­men­ci, pomo­że w dal­szych pra­cach nad stwo­rze­niem „ide­al­ne­go opa­ko­wa­nia“ dla napo­jów i płynów. 

Krytyczny test

Innowacyjna papie­ro­wa butel­ka o pojem­no­ści 250 ml poja­wi się w dru­gim kwar­ta­le tego roku na Węgrzech w sie­ci skle­pów kifli​.hu. Coca-​Cola wyty­po­wa­ła do testu napój roślin­ny AdeZ. Prototyp butel­ki zapre­zen­to­wa­no jesie­nią 2020 r. Teraz pro­jekt przej­dzie do kry­tycz­nej fazy testów kon­su­menc­kich. Mają one wyka­zać sku­tecz­ność opa­ko­wa­nia oraz reak­cję kon­su­men­tów na ten nowy format.

Obecny pro­to­typ skła­da się z papie­ro­wej powło­ki (otocz­ki) z pla­sti­ko­wym zamknię­ciem i pla­sti­ko­wą wyściół­ką w środ­ku. Plastik pocho­dzi w 100 proc. z recy­klin­gu i po uży­ciu może zostać ponow­nie prze­two­rzo­ny. Potrzebna jest barie­ra odpo­wied­nia do pro­duk­tów płyn­nych, takich jak napo­je gazo­wa­ne i nie­ga­zo­wa­ne, pro­duk­ty kosme­tycz­ne i nie tylko.

Idealna papierowa butelka

Następny krok to zna­le­zie­nie roz­wią­za­nia pozwa­la­ją­ce­go na stwo­rze­nie butel­ki bez pla­sti­ko­wej war­stwy. Taka papie­ro­wa butel­ka nada­wa­ła­by się do recy­klin­gu jak każ­dy papier. 

Próba, któ­rą dzi­siaj ogła­sza­my, jest dla nas kamie­niem milo­wym w naszych dąże­niach do opra­co­wa­nia papie­ro­wej butel­ki – Daniela Zahariea, Coca-​Cola Europe.

Projekt powsta­je we współ­pra­cy z duń­skim start-​upem The Paper Bottle Company (Paboco). Paboco wspie­ra poten­tat w pro­duk­cji opa­ko­wań z two­rzyw sztucz­nych ALPLA. We współ­pra­cę zaan­ga­żo­wa­ły się też Carlsberg, L’Oréal i The Absolut Company.

Coca-​Cola pod presją

Ludzie ocze­ku­ją, że Coca-​Cola opra­cu­je i wpro­wa­dzi na rynek nowe, inno­wa­cyj­ne i zrów­no­wa­żo­ne rodza­je opa­ko­wań – poda­je kon­cern. Jednocześnie Coca-​Coli zapew­ni­ła o deter­mi­na­cji we wpro­wa­dza­niu inno­wa­cji opakowaniowych.

Stijn Franssen, któ­ry kie­ru­je pro­jek­tem, pod­kre­śla, że nowa papie­ro­wa butel­ka jest wciąż w fazie rozwoju.

To nowa tech­no­lo­gia i poru­sza­my się po nie­zna­nym tery­to­rium. Musimy na bie­żą­co wymy­ślać roz­wią­za­nia tech­nicz­ne – Stijn Franssen.

Coca‑Cola zobo­wią­za­ła się, że do 2025 roku wszyst­kie jej opa­ko­wa­nia na całym świe­cie w 100 proc. będą nada­wać się do recyklingu.

Papier, plastik, szkło?

W Polsce trwa kam­pa­nia #rePETujemy, któ­rą zaczę­ła fir­ma ALPLA. Badanie opi­nii publicz­nej poka­za­ło, że 70 proc. Polaków uwa­ża opa­ko­wa­nia z two­rzyw sztucz­nych za naj­mniej przy­ja­zne śro­do­wi­sku ze wszyst­kich dostęp­nych na ryn­ku roz­wią­zań. Kampania ma oba­lać mity o two­rzy­wach sztucz­nych. Wskazano na przy­kład, że jed­no­ra­zo­wa butel­ka z pla­sti­ku ma mniej­szy ślad węglo­wy niż jed­no­ra­zo­wa butel­ka szklana. 

Szampon w kost­ce, butel­ka z CO2

Rzeczywiście, huty szkła zuży­wa­ją dużo ener­gii, bynaj­mniej nie zie­lo­nej. Branża pra­cu­je więc nad nowy­mi roz­wią­za­nia­mi, taki­mi jak pie­ce elek­trycz­ne i wodór, by znacz­nie zmniej­szyć emi­sje CO2. Każde 10 proc. szkła do recy­klin­gu zmniej­sza hucie emi­sje o 5 proc. Szkło już teraz jest naj­czę­ściej pod­da­wa­nym recy­klin­go­wi mate­ria­łem opa­ko­wa­nio­wym do żyw­no­ści i napo­jów w Europie. Trzy czwar­te szkla­nych opa­ko­wań wra­ca ze zbiór­ki. Większość tra­fia z powro­tem do pętli pro­duk­cyj­nej. W pie­cu śred­nio ponad poło­wa wkła­du to mate­ria­ły pocho­dzą­ce z recyklingu. 

W przy­pad­ku pla­sti­ko­wych opa­ko­wań w UE do recy­klin­gu tra­fia ok. 42 proc. W Polsce jest to mniej. 

Kluczem są więc nasze wybo­ry. Butelka papie­ro­wa, szkla­na czy pla­sti­ko­wa musi tra­fić do recy­klin­gu, by mieć mniej­szy wpływ na środowisko. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....

Srebrna Góra jest zielona

Największa winnica w...

Energia z wakacji

"Czy umiecie BYĆ...
A jeszcze lepsze jest to...