- reklama -
Strona głównaEcoLifeCoca-cola testuje napój w papierowej...

Coca-​cola testuje napój w papierowej butelce

Latem tego roku pierw­si kon­su­men­ci prze­ko­na­ją się, jak spraw­dza się w napo­jach papie­ro­wa butel­ka. Coca-​Cola za kil­ka mie­się­cy wpro­wa­dzi na rynek 2 tysią­ce takich bute­lek. To, jak zare­agu­ją kon­su­men­ci, pomo­że w dal­szych pra­cach nad stwo­rze­niem „ide­al­ne­go opa­ko­wa­nia“ dla napo­jów i płynów. 

Krytyczny test

Innowacyjna papie­ro­wa butel­ka o pojem­no­ści 250 ml poja­wi się w dru­gim kwar­ta­le tego roku na Węgrzech w sie­ci skle­pów kifli​.hu. Coca-​Cola wyty­po­wa­ła do testu napój roślin­ny AdeZ. Prototyp butel­ki zapre­zen­to­wa­no jesie­nią 2020 r. Teraz pro­jekt przej­dzie do kry­tycz­nej fazy testów kon­su­menc­kich. Mają one wyka­zać sku­tecz­ność opa­ko­wa­nia oraz reak­cję kon­su­men­tów na ten nowy format.

Obecny pro­to­typ skła­da się z papie­ro­wej powło­ki (otocz­ki) z pla­sti­ko­wym zamknię­ciem i pla­sti­ko­wą wyściół­ką w środ­ku. Plastik pocho­dzi w 100 proc. z recy­klin­gu i po uży­ciu może zostać ponow­nie prze­two­rzo­ny. Potrzebna jest barie­ra odpo­wied­nia do pro­duk­tów płyn­nych, takich jak napo­je gazo­wa­ne i nie­ga­zo­wa­ne, pro­duk­ty kosme­tycz­ne i nie tylko.

Idealna papierowa butelka

Następny krok to zna­le­zie­nie roz­wią­za­nia pozwa­la­ją­ce­go na stwo­rze­nie butel­ki bez pla­sti­ko­wej war­stwy. Taka papie­ro­wa butel­ka nada­wa­ła­by się do recy­klin­gu jak każ­dy papier. 

Próba, któ­rą dzi­siaj ogła­sza­my, jest dla nas kamie­niem milo­wym w naszych dąże­niach do opra­co­wa­nia papie­ro­wej butel­ki – Daniela Zahariea, Coca-​Cola Europe.

Projekt powsta­je we współ­pra­cy z duń­skim start-​upem The Paper Bottle Company (Paboco). Paboco wspie­ra poten­tat w pro­duk­cji opa­ko­wań z two­rzyw sztucz­nych ALPLA. We współ­pra­cę zaan­ga­żo­wa­ły się też Carlsberg, L’Oréal i The Absolut Company.

Coca-​Cola pod presją

Ludzie ocze­ku­ją, że Coca-​Cola opra­cu­je i wpro­wa­dzi na rynek nowe, inno­wa­cyj­ne i zrów­no­wa­żo­ne rodza­je opa­ko­wań – poda­je kon­cern. Jednocześnie Coca-​Coli zapew­ni­ła o deter­mi­na­cji we wpro­wa­dza­niu inno­wa­cji opakowaniowych.

Stijn Franssen, któ­ry kie­ru­je pro­jek­tem, pod­kre­śla, że nowa papie­ro­wa butel­ka jest wciąż w fazie rozwoju.

To nowa tech­no­lo­gia i poru­sza­my się po nie­zna­nym tery­to­rium. Musimy na bie­żą­co wymy­ślać roz­wią­za­nia tech­nicz­ne – Stijn Franssen.

Coca‑Cola zobo­wią­za­ła się, że do 2025 roku wszyst­kie jej opa­ko­wa­nia na całym świe­cie w 100 proc. będą nada­wać się do recyklingu.

Papier, plastik, szkło?

W Polsce trwa kam­pa­nia #rePETujemy, któ­rą zaczę­ła fir­ma ALPLA. Badanie opi­nii publicz­nej poka­za­ło, że 70 proc. Polaków uwa­ża opa­ko­wa­nia z two­rzyw sztucz­nych za naj­mniej przy­ja­zne śro­do­wi­sku ze wszyst­kich dostęp­nych na ryn­ku roz­wią­zań. Kampania ma oba­lać mity o two­rzy­wach sztucz­nych. Wskazano na przy­kład, że jed­no­ra­zo­wa butel­ka z pla­sti­ku ma mniej­szy ślad węglo­wy niż jed­no­ra­zo­wa butel­ka szklana. 

Szampon w kost­ce, butel­ka z CO2

Rzeczywiście, huty szkła zuży­wa­ją dużo ener­gii, bynaj­mniej nie zie­lo­nej. Branża pra­cu­je więc nad nowy­mi roz­wią­za­nia­mi, taki­mi jak pie­ce elek­trycz­ne i wodór, by znacz­nie zmniej­szyć emi­sje CO2. Każde 10 proc. szkła do recy­klin­gu zmniej­sza hucie emi­sje o 5 proc. Szkło już teraz jest naj­czę­ściej pod­da­wa­nym recy­klin­go­wi mate­ria­łem opa­ko­wa­nio­wym do żyw­no­ści i napo­jów w Europie. Trzy czwar­te szkla­nych opa­ko­wań wra­ca ze zbiór­ki. Większość tra­fia z powro­tem do pętli pro­duk­cyj­nej. W pie­cu śred­nio ponad poło­wa wkła­du to mate­ria­ły pocho­dzą­ce z recyklingu. 

W przy­pad­ku pla­sti­ko­wych opa­ko­wań w UE do recy­klin­gu tra­fia ok. 42 proc. W Polsce jest to mniej. 

Kluczem są więc nasze wybo­ry. Butelka papie­ro­wa, szkla­na czy pla­sti­ko­wa musi tra­fić do recy­klin­gu, by mieć mniej­szy wpływ na środowisko. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Niedzica. W którą stronę patrzą Azoty?

Elektrownia Niedzica przyciąga...

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...
A jeszcze lepsze jest to...