- reklama -
Strona głównaEcoLifeCoca-cola testuje napój w papierowej...

Coca-​cola testuje napój w papierowej butelce

Latem tego roku pierw­si kon­su­men­ci prze­ko­na­ją się, jak spraw­dza się w napo­jach papie­ro­wa butel­ka. Coca-​Cola za kil­ka mie­się­cy wpro­wa­dzi na rynek 2 tysią­ce takich bute­lek. To, jak zare­agu­ją kon­su­men­ci, pomo­że w dal­szych pra­cach nad stwo­rze­niem “ide­al­ne­go opa­ko­wa­nia” dla napo­jów i płynów. 

Krytyczny test

Innowacyjna papie­ro­wa butel­ka o pojem­no­ści 250 ml poja­wi się w dru­gim kwar­ta­le tego roku na Węgrzech w sie­ci skle­pów kifli​.hu. Coca-​Cola wyty­po­wa­ła do testu napój roślin­ny AdeZ. Prototyp butel­ki zapre­zen­to­wa­no jesie­nią 2020 r. Teraz pro­jekt przej­dzie do kry­tycz­nej fazy testów kon­su­menc­kich. Mają one wyka­zać sku­tecz­ność opa­ko­wa­nia oraz reak­cję kon­su­men­tów na ten nowy format.

Obecny pro­to­typ skła­da się z papie­ro­wej powło­ki (otocz­ki) z pla­sti­ko­wym zamknię­ciem i pla­sti­ko­wą wyściół­ką w środ­ku. Plastik pocho­dzi w 100 proc. z recy­klin­gu i po uży­ciu może zostać ponow­nie prze­two­rzo­ny. Potrzebna jest barie­ra odpo­wied­nia do pro­duk­tów płyn­nych, takich jak napo­je gazo­wa­ne i nie­ga­zo­wa­ne, pro­duk­ty kosme­tycz­ne i nie tylko.

Idealna papierowa butelka

Następny krok to zna­le­zie­nie roz­wią­za­nia pozwa­la­ją­ce­go na stwo­rze­nie butel­ki bez pla­sti­ko­wej war­stwy. Taka papie­ro­wa butel­ka nada­wa­ła­by się do recy­klin­gu jak każ­dy papier. 

Próba, któ­rą dzi­siaj ogła­sza­my, jest dla nas kamie­niem milo­wym w naszych dąże­niach do opra­co­wa­nia papie­ro­wej butel­ki – Daniela Zahariea, Coca-​Cola Europe.

Projekt powsta­je we współ­pra­cy z duń­skim start-​upem The Paper Bottle Company (Paboco). Paboco wspie­ra poten­tat w pro­duk­cji opa­ko­wań z two­rzyw sztucz­nych ALPLA. We współ­pra­cę zaan­ga­żo­wa­ły się też Carlsberg, L’Oréal i The Absolut Company.

Coca-​Cola pod presją

Ludzie ocze­ku­ją, że Coca-​Cola opra­cu­je i wpro­wa­dzi na rynek nowe, inno­wa­cyj­ne i zrów­no­wa­żo­ne rodza­je opa­ko­wań – poda­je kon­cern. Jednocześnie Coca-​Coli zapew­ni­ła o deter­mi­na­cji we wpro­wa­dza­niu inno­wa­cji opakowaniowych.

Stijn Franssen, któ­ry kie­ru­je pro­jek­tem, pod­kre­śla, że nowa papie­ro­wa butel­ka jest wciąż w fazie rozwoju.

To nowa tech­no­lo­gia i poru­sza­my się po nie­zna­nym tery­to­rium. Musimy na bie­żą­co wymy­ślać roz­wią­za­nia tech­nicz­ne – Stijn Franssen.

Coca‑Cola zobo­wią­za­ła się, że do 2025 roku wszyst­kie jej opa­ko­wa­nia na całym świe­cie w 100 proc. będą nada­wać się do recyklingu.

Papier, plastik, szkło?

W Polsce trwa kam­pa­nia #rePETujemy, któ­rą zaczę­ła fir­ma ALPLA. Badanie opi­nii publicz­nej poka­za­ło, że 70 proc. Polaków uwa­ża opa­ko­wa­nia z two­rzyw sztucz­nych za naj­mniej przy­ja­zne śro­do­wi­sku ze wszyst­kich dostęp­nych na ryn­ku roz­wią­zań. Kampania ma oba­lać mity o two­rzy­wach sztucz­nych. Wskazano na przy­kład, że jed­no­ra­zo­wa butel­ka z pla­sti­ku ma mniej­szy ślad węglo­wy niż jed­no­ra­zo­wa butel­ka szklana. 

Szampon w kost­ce, butel­ka z CO2

Rzeczywiście, huty szkła zuży­wa­ją dużo ener­gii, bynaj­mniej nie zie­lo­nej. Branża pra­cu­je więc nad nowy­mi roz­wią­za­nia­mi, taki­mi jak pie­ce elek­trycz­ne i wodór, by znacz­nie zmniej­szyć emi­sje CO2. Każde 10 proc. szkła do recy­klin­gu zmniej­sza hucie emi­sje o 5 proc. Szkło już teraz jest naj­czę­ściej pod­da­wa­nym recy­klin­go­wi mate­ria­łem opa­ko­wa­nio­wym do żyw­no­ści i napo­jów w Europie. Trzy czwar­te szkla­nych opa­ko­wań wra­ca ze zbiór­ki. Większość tra­fia z powro­tem do pętli pro­duk­cyj­nej. W pie­cu śred­nio ponad poło­wa wkła­du to mate­ria­ły pocho­dzą­ce z recyklingu. 

W przy­pad­ku pla­sti­ko­wych opa­ko­wań w UE do recy­klin­gu tra­fia ok. 42 proc. W Polsce jest to mniej. 

Kluczem są więc nasze wybo­ry. Butelka papie­ro­wa, szkla­na czy pla­sti­ko­wa musi tra­fić do recy­klin­gu, by mieć mniej­szy wpływ na środowisko. 

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł