- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologicznePowstaje bardziej ekologiczna cementownia

Powstaje bardziej ekologiczna cementownia

Cementownia Małogoszcz w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim inwe­stu­je w zmniej­sze­nie emi­sji dwu­tlen­ku węgla. Po dokoń­cze­niu inwe­sty­cji ma to być naj­no­wo­cze­śniej­sza cemen­tow­nia w Europie – poda­je Lafarge.

To naj­prost­sza dro­ga obec­nie do zmniej­sza­nia emi­sji i odcho­dze­nia od paliw kopal­nych. Chodzi o zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej przez co spa­da emi­syj­ność. Modernizacja cemen­tow­ni umoż­li­wi reduk­cję emi­sji CO2 o oko­ło 20 proc. Stanie się to dzię­ki budo­wie jed­ne­go, nowo­cze­sne­go pie­ca obro­to­we­go do wypa­la­nia klin­kie­ru, któ­ry zastą­pi dzia­ła­ją­ce obec­nie trzy. Ponadto mniej ener­go­żer­ne urzą­dze­nia oraz odzysk ener­gii w posta­ci cie­pła oszczę­dzą jed­ną trze­cią energii. 

Po moder­ni­za­cji  będzie to naj­no­wo­cze­śniej­szy zakład w bran­ży w Unii Europejskiej. To jak dotąd naj­więk­sza inwe­sty­cja w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim. Wydatki wynio­są bli­sko 98 mln euro. Generalnym wyko­naw­cą jest chiń­ski Nanjing Kisen International Engineering. Nowa Cementownia Małogoszcz uru­cho­mio­na zosta­nie na wio­snę 2023 r.

Paliwa alternatywne z odpadów

Powstanie rów­nież nowa insta­la­cja paliw alter­na­tyw­nych. Pozwoli ona na więk­sze zasto­so­wa­nie paliw ze źró­deł odna­wial­nych, co pozwo­li na zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie udzia­łu paliw kopalnych.

Właściciel Cementowni Małogoszcz fran­cu­ski kon­cern Lafarge wyko­rzy­stu­je mate­ria­ły, któ­re są pro­duk­ta­mi ubocz­ny­mi z innych gałę­zi prze­my­słu i uży­wa je jako dodat­ki do cemen­tu. Do 2030 roku udział takich mate­ria­łów wzro­śnie z 1,2 mln ton do 1,7 mln ton. Dodatkowo Lafarge prze­twa­rza 0,4 mln ton odpa­dów komu­nal­nych nie nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Natomiast nada­ją się one na pali­wo do wytwo­rze­nia cie­pła w pie­cu cemen­to­wym. Do 2030 r. Lafarge chce prze­twa­rzać 0,5 mln ton takich odpadów. 

Wspieramy pol­ską gospo­dar­kę obie­gu zamknię­te­go zuży­wa­jąc mniej zaso­bów natu­ral­nych oraz two­rząc inno­wa­cyj­nie i zrów­no­wa­żo­ne mate­ria­ły budow­la­ne – doda­je Xavier Guesnu, Prezes Lafarge w Polsce.

Od 1990 roku Lafarge obni­żył emi­sję ze swo­ich zakła­dów o 40 proc. 

Czytaj tak­że: Największa far­ma wia­tro­wa w Polsce

Na tere­nie byłej cemen­tow­ni w Wierzbicy na Mazowszu kon­cern sta­wia far­mę foto­wol­ta­icz­ną. Za reali­za­cję inwe­sty­cji odpo­wie­dzial­na będzie fir­ma Qair Polska, któ­ra na mocy pod­pi­sa­nej z Lafarge umo­wy wydzier­ża­wi teren 48 ha na 30 lat. Na tej powierzch­ni powsta­nie elek­trow­nia sło­necz­na o mocy 30 MW. Wygeneruje ona ener­gię o wiel­ko­ści do 10 proc. zapo­trze­bo­wa­nia ener­gii fir­my dla pro­duk­cji cemen­tu. Do 2025 roku 100 proc. ener­gii fir­my ma pocho­dzić ze źró­deł odna­wial­nych w tym 50% bez­po­śred­nio z farm foto­wol­ta­icz­nych oraz pro­duk­cji ener­gii z odzy­sku ciepła.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

2022

Bądź zmianą, którą...

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....
A jeszcze lepsze jest to...