- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologicznePowstaje bardziej ekologiczna cementownia

Powstaje bardziej ekologiczna cementownia

Cementownia Małogoszcz w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim inwe­stu­je w zmniej­sze­nie emi­sji dwu­tlen­ku węgla. Po dokoń­cze­niu inwe­sty­cji ma to być naj­no­wo­cze­śniej­sza cemen­tow­nia w Europie – poda­je Lafarge.

To naj­prost­sza dro­ga obec­nie do zmniej­sza­nia emi­sji i odcho­dze­nia od paliw kopal­nych. Chodzi o zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej przez co spa­da emi­syj­ność. Modernizacja cemen­tow­ni umoż­li­wi reduk­cję emi­sji CO2 o oko­ło 20 proc. Stanie się to dzię­ki budo­wie jed­ne­go, nowo­cze­sne­go pie­ca obro­to­we­go do wypa­la­nia klin­kie­ru, któ­ry zastą­pi dzia­ła­ją­ce obec­nie trzy. Ponadto mniej ener­go­żer­ne urzą­dze­nia oraz odzysk ener­gii w posta­ci cie­pła oszczę­dzą jed­ną trze­cią energii. 

Po moder­ni­za­cji  będzie to naj­no­wo­cze­śniej­szy zakład w bran­ży w Unii Europejskiej. To jak dotąd naj­więk­sza inwe­sty­cja w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim. Wydatki wynio­są bli­sko 98 mln euro. Generalnym wyko­naw­cą jest chiń­ski Nanjing Kisen International Engineering. Nowa Cementownia Małogoszcz uru­cho­mio­na zosta­nie na wio­snę 2023 r.

Paliwa alternatywne z odpadów

Powstanie rów­nież nowa insta­la­cja paliw alter­na­tyw­nych. Pozwoli ona na więk­sze zasto­so­wa­nie paliw ze źró­deł odna­wial­nych, co pozwo­li na zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie udzia­łu paliw kopalnych.

Właściciel Cementowni Małogoszcz fran­cu­ski kon­cern Lafarge wyko­rzy­stu­je mate­ria­ły, któ­re są pro­duk­ta­mi ubocz­ny­mi z innych gałę­zi prze­my­słu i uży­wa je jako dodat­ki do cemen­tu. Do 2030 roku udział takich mate­ria­łów wzro­śnie z 1,2 mln ton do 1,7 mln ton. Dodatkowo Lafarge prze­twa­rza 0,4 mln ton odpa­dów komu­nal­nych nie nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Natomiast nada­ją się one na pali­wo do wytwo­rze­nia cie­pła w pie­cu cemen­to­wym. Do 2030 r. Lafarge chce prze­twa­rzać 0,5 mln ton takich odpadów. 

Wspieramy pol­ską gospo­dar­kę obie­gu zamknię­te­go zuży­wa­jąc mniej zaso­bów natu­ral­nych oraz two­rząc inno­wa­cyj­nie i zrów­no­wa­żo­ne mate­ria­ły budow­la­ne – doda­je Xavier Guesnu, Prezes Lafarge w Polsce.

Od 1990 roku Lafarge obni­żył emi­sję ze swo­ich zakła­dów o 40 proc. 

Czytaj tak­że: Największa far­ma wia­tro­wa w Polsce

Na tere­nie byłej cemen­tow­ni w Wierzbicy na Mazowszu kon­cern sta­wia far­mę foto­wol­ta­icz­ną. Za reali­za­cję inwe­sty­cji odpo­wie­dzial­na będzie fir­ma Qair Polska, któ­ra na mocy pod­pi­sa­nej z Lafarge umo­wy wydzier­ża­wi teren 48 ha na 30 lat. Na tej powierzch­ni powsta­nie elek­trow­nia sło­necz­na o mocy 30 MW. Wygeneruje ona ener­gię o wiel­ko­ści do 10 proc. zapo­trze­bo­wa­nia ener­gii fir­my dla pro­duk­cji cemen­tu. Do 2025 roku 100 proc. ener­gii fir­my ma pocho­dzić ze źró­deł odna­wial­nych w tym 50% bez­po­śred­nio z farm foto­wol­ta­icz­nych oraz pro­duk­cji ener­gii z odzy­sku ciepła.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...

Oszczędniejszy dom dzięki technologii Taurona

Nawet o 30 procent może zredukować zużycie energii gospodarstwo domowe, które zainstaluje rozwiązania z zakresu inteligentnego zarządzania domem - podkreślają eksperci TAURONA. Wsparcie technologiczne...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...
A jeszcze lepsze jest to...