- reklama -
Strona głównaŚwiatiPhone 12 promieniuje. Czy jest...

iPhone 12 promieniuje. Czy jest się czego obawiać?

Francuska agen­cja rzą­do­wa naka­za­ła Apple zaprze­sta­nia sprze­da­ży iPhone’a 12 na tere­nie Francji. Stwierdziła, że emi­tu­je pro­mie­nio­wa­nie elek­tro­ma­gne­tycz­ne na pozio­mie wyż­szym niż stan­dar­dy Unii Europejskiej.

Nie jest jasne, z jakie­go powo­du tyl­ko iPhone 12 nie speł­nił norm pro­mie­nio­wa­nia. Telefon nie prze­szedł testów Narodowej Agencji Częstotliwości praw­do­po­dob­nie ze wzglę­du na spo­sób, w jaki szu­ka połą­cze­nia, pod­czas trzy­ma­nia w dłoni.

SAR, czyli tempo pochłaniania energii iPhone 12

W bada­niu SAR – Specific Absorption Rate (SAR) – tele­fon jest pre­cy­zyj­nie umiesz­cza­ny w róż­nych typo­wych pozy­cjach, np. obok gło­wy i innych czę­ści cia­ła, a auto­ma­tycz­na son­da wyko­nu­je serię pomia­rów pola elek­trycz­ne­go. To wła­śnie tych testów iPhone 12 nie prze­szedł. SAR poka­zu­je tem­po, z jaką orga­nizm ludz­ki pochła­nia pro­mie­nio­wa­nie elektromagnetyczne.

Francuska Narodowa Agencja Częstotliwości prze­te­sto­wa­ła 141 tele­fo­nów komór­ko­wych i odkry­ła, że poziom absorp­cji ener­gii elek­tro­ma­gne­tycz­nej iPhone’a 12, gdy jest trzy­ma­ny w dło­ni lub w kie­sze­ni, wyno­si 5,74 wata na kilo­gram, czy­li jest wyż­szy niż nor­ma UE wyno­szą­ca 4 waty na kilogram.

Użytkownicy zanie­po­ko­je­ni nie­ko­rzyst­ny­mi skut­ka­mi dla zdro­wia nie muszą się zbyt­nio mar­twić. Francuski mini­ster cyfry­za­cji twier­dzi, że cho­ciaż poziom pro­mie­nio­wa­nia iPhone’a 12 prze­kra­cza dopusz­czal­ne nor­my, emi­sja jest nadal znacz­nie niż­sza od pro­gu, któ­ry według naukow­ców zagra­ża zdro­wiu ludzkiemu.

Czytaj tak­że: Nowe sta­cje pomia­ru pro­mie­nio­wa­nia na wscho­dzie Polski

Niemniej jed­nak Narodowa Agencja Częstotliwości we Francji zażą­da­ła od Apple pod­ję­cia wszel­kich nie­zbęd­nych kro­ków w celu roz­wią­za­nia pro­ble­mu. Apple pla­nu­je roz­wią­zać pro­blem poprzez aktu­ali­za­cje opro­gra­mo­wa­nia. Jeśli to nie zadzia­ła, Apple gro­zi cał­ko­wi­te wyco­fa­nie z ryn­ku mode­lu iPhone 12.

Unia Europejska sprawdza Iphone 12

Wszystkie pań­stwa człon­kow­skie UE, po po powia­do­mie­niu Komisji Europejskiej przez Francję, mają trzy mie­sią­ce na doko­na­nie prze­glą­du iPhone 12. Niemcy, Włochy i Hiszpania rów­nież moni­to­ru­ją obec­nie kwe­stię pro­mie­nio­wa­nia tego telefonu. 

„Na pod­sta­wie dostęp­nych infor­ma­cji duń­ski urząd ds. zdro­wia stwier­dził, że moż­na nadal uży­wać iPhone’a 12 bez obaw” – poda­je Reuters.

Belgijski mini­ster cyfry­za­cji Mathieu Michel ogło­sił, że wstęp­ne wyni­ki testów iPhone’a 12 w Belgii suge­ru­ją, że nie ma potrze­by wyco­fy­wa­nia urzą­dze­nia z ryn­ku w tym kraju.

Aktualizacja iPhone 12

Niezależnie od tego, Apple musi dosto­so­wać iPhone’a 12 do unij­nych norm. Dopóki nie przej­dzie testów, rząd fran­cu­ski twier­dzi, że Apple musi zaprze­stać jego sprzedaży.

„Wydamy aktu­ali­za­cję opro­gra­mo­wa­nia dla użyt­kow­ni­ków we Francji, aby dosto­so­wać ją do pro­to­ko­łu uży­wa­ne­go przez fran­cu­skie orga­ny regu­la­cyj­ne. Nie może­my się docze­kać, aż iPhone 12 będzie nadal dostęp­ny we Francji. Jest to zwią­za­ne ze szcze­gól­nym pro­to­ko­łem testo­wym sto­so­wa­nym przez fran­cu­skie orga­ny regu­la­cyj­ne. Nie jest to kwe­stią bez­pie­czeń­stwa” – powie­dział rzecz­nik Apple.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...