- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneKartony po mleku i napojach...

Kartony po mleku i napojach trafią do recyklingu w Ostrołęce

Jeden z naj­więk­szych zakła­dów recy­klin­gu w Europie mie­ści się w Ostrołęce. Tetra Pak i Stora Enso zain­we­sto­wa­ły w tym mie­ście w nową linię recy­klin­gu kar­to­nów po napo­jach. Zapewni ona moż­li­wość przy­ję­cia wszyst­kich zuży­tych kar­to­nów po mle­ku i napo­jach z Polce, a nawet z Czech, Węgier, Słowacji, Łotwy, Estonii i Litwy.

Zakład w Ostrołęce oddzie­la z kar­to­nów włók­na od poli­me­rów i alu­mi­nium. Następnie z odzy­ska­nych włó­kien powsta­ją nowe mate­ria­ły opa­ko­wa­nio­we, co przy­czy­nia się do gospo­dar­ki o obie­gu zamknię­tym. W zakła­dzie w Ostrołęce wyko­rzy­sta­no tech­no­lo­gię cze­skiej spół­ki Plastigram Industries, któ­ra wspól­nie z Tetra Pak wpro­wa­dza roz­wią­za­nia słu­żą­ce do prze­kształ­ca­nia frak­cji polyAl w nowe produkty.

Inwestycja potroi moce prze­ro­bo­we recy­klin­gu kar­to­nów po napo­jach z 25 tys. do 75 tys. ton w ska­li roku.

W ramach Alliance for Beverage Cartons and the Environment (ACE) wspie­ra­my dąże­nie bran­ży do tego, aby do 2030 roku zwięk­szyć unij­ny wskaź­nik zbiór­ki kar­to­nów po napo­jach do recy­klin­gu do 90% i wskaź­nik recy­klin­gu do 70%. 

Karton, plastik czy szkło?

Kartony (BC) mają 4 proc. udział UE w opa­ko­wa­niach na napo­je, wli­cza­jąc w to tak­że butel­ki na alko­hol, ale aż 75 proc. udzia­łu w opa­ko­wa­niach mleka.

Producenci kar­to­nów wska­zu­ją, że pod wzglę­dem emi­sji CO2 jest to nisko­emi­syj­ne opa­ko­wa­nie. Z ich danych wyni­ka że sta­ty­stycz­na emi­sja CO2 w prze­li­cze­niu na litr wyno­si 83 g, w przy­pad­ku pla­sti­ku PET jest to pra­wie dwa razy wię­cej. Najbardziej emi­syj­ne jest jed­no­ra­zo­we szkło, ale tu wyso­ki jest poziom recy­klin­gu, a szkło z odzy­sku ma nie­wie­le więk­sze emi­sje niż wie­lo­ma­te­ria­ło­wy karton. 

Czytaj tak­że: Współczesny design to praw­dzi­wy sprzy­mie­rze­niec środowiska

Ważne jest więc, gdzie po zuży­ciu tra­fi opa­ko­wa­nie. Ze sta­ty­styk wyni­ka, że uda­je się zebrać oko­ło poło­wy kar­to­nów po mle­ku i napojach.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Miasto 15-​minutowe. Nie mamy więcej czasu

Urbanista Carlos Moreno,...

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...