- reklama -
Strona głównaKlimatPierwsza polska grupa zadba o...

Pierwsza polska grupa zadba o klimat zgodnie z nauką

Grupa che­micz­na Ciech, jako pierw­sza z gro­na dużych firm prze­my­sło­wych w Polsce, zgło­si­ła się do ini­cja­ty­wy Science Based Targets. SBT wyma­ga od firm tego, by przy zgła­sza­niu swo­ich celów kli­ma­tycz­nych opie­ra­li je na wie­dzy nauko­wej. Oznacza to też real­ne ogra­ni­cza­nie emi­sji dwu­tlen­ku węgla w tem­pie, któ­re pozwo­li unik­nąć kata­stro­fal­nych zmian klimatu. 

Coraz wię­cej firm ogła­sza dekla­ra­cje ogra­ni­cza­nia emi­sji gazów cie­plar­nia­nych, łącz­nie z celem osią­gnię­cia neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. Aby jed­nak takie dekla­ra­cje mia­ły sens, muszą iść za nimi real­ne dzia­ła­nia. O to już nie jest tak pro­sto. Nie bra­ku­je też nie­ste­ty pozor­nych dzia­łań, któ­re tyl­ko mają wpły­nąć na dobry wize­ru­nek firm czy popra­wić ich pozy­cję wśród inwestorów. 

Emisje przedsiębiorstw pod kontrolą

Z tego powo­du, powsta­ją ini­cja­ty­wy takie jak Science Based Targets, do któ­rej przy­stą­pił Ciech. Do STB przy­stę­pu­ją przed­się­bior­stwa, któ­re chcą oprzeć swo­je stra­te­gie kli­ma­tycz­ne na tym, co rze­czy­wi­ście jest wyma­ga­ne i wska­za­ne przez naukow­ców. W SBT jest już bli­sko 2 tys. firm z całe­go świa­ta, ale wśród nich zale­d­wie tyl­ko kil­ka z Polski. Inicjatywę roz­po­czę­ły: United Nations Global Compact, Carbon Disclosure Project, Światowy Instytut Zasobów (WRI) i World Wide Fund for Nature (WWF).

Czytaj tak­że: Jak roz­ma­wiać o zmia­nach klimatu

Najpierw nastę­pu­je okre­śla­nie celów kli­ma­tycz­nych dla poszcze­gól­nych firm w opar­ciu o wie­dzę nauko­wą i regu­lar­ne moni­to­ro­wa­nie postę­pów. Członkom ofe­ru­je wspar­cie w wyzna­cza­niu zamie­rzeń oraz opra­co­wa­niu har­mo­no­gra­mu osią­ga­nia celów zwią­za­nych z ochro­ną kli­ma­tu. Następnie zapew­nia pro­fe­sjo­nal­ne moni­to­ro­wa­nie działań. 

Cech zrezygnuje z węgla, myśli o atomie

W zapre­zen­to­wa­nej wio­sną 2021 roku stra­te­gii Ciech zobo­wią­zał się do osią­gnię­cia neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. Do 2026 roku obni­ży emi­sje dwu­tlen­ku węgla o ok. 33 proc. w porów­na­niu do 2019. Do 2023 roku zapo­wia­da rezy­gna­cję z węgla. Ciech bada moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia w tym celu nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, takich jak m.in. mikro­re­ak­to­ry jądro­we. We wrze­śniu pod­pi­sał list inten­cyj­ny w tej spra­wie ze spół­ką Synthos Green Energy

Mamy ambit­ny plan osią­gnię­cia neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej w 2040 roku. Przystąpienie do SBTi potwier­dza naszą deter­mi­na­cję w reali­za­cji tych zamie­rzeń. Poddamy nasze dzia­ła­nia nauko­wej wery­fi­ka­cji, by upew­nić się, że dzię­ki ich reali­za­cji rze­czy­wi­ście przy­czy­ni­my się do spo­wol­nie­nia i powstrzy­ma­nia zmian kli­ma­tycz­nych – mówi Dawid Jakubowicz, pre­zes Ciech.

Z ośmiu zobo­wią­zań stra­te­gii ESG Grupy czte­ry doty­czą kwe­stii klimatycznych.

Ciech jest naj­więk­szym pro­du­cen­tem soli warzo­nej w Polsce i naj­więk­szym pol­skim pro­du­cen­tem środ­ków ochro­ny roślin oraz wio­dą­cym pro­du­cen­tem pia­nek poli­ure­ta­no­wych. Posiada fabry­ki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrud­nia ponad 3 tysią­ce osób w całej UE. Spółka nale­ży do Kulczyk Investments.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Krab pod Grunwaldem 2023

Wielki mistrz pruski...

Krzyże naszych czasów

Od czasów odkrycia...

Sokołowsko Kieślowskiego

Położone niedaleko Wałbrzycha...
A jeszcze lepsze jest to...