- reklama -
Strona głównaKlimatPierwsza polska grupa zadba o...

Pierwsza polska grupa zadba o klimat zgodnie z nauką

Grupa che­micz­na Ciech, jako pierw­sza z gro­na dużych firm prze­my­sło­wych w Polsce, zgło­si­ła się do ini­cja­ty­wy Science Based Targets. SBT wyma­ga od firm tego, by przy zgła­sza­niu swo­ich celów kli­ma­tycz­nych opie­ra­li je na wie­dzy nauko­wej. Oznacza to też real­ne ogra­ni­cza­nie emi­sji dwu­tlen­ku węgla w tem­pie, któ­re pozwo­li unik­nąć kata­stro­fal­nych zmian klimatu. 

Coraz wię­cej firm ogła­sza dekla­ra­cje ogra­ni­cza­nia emi­sji gazów cie­plar­nia­nych, łącz­nie z celem osią­gnię­cia neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. Aby jed­nak takie dekla­ra­cje mia­ły sens, muszą iść za nimi real­ne dzia­ła­nia. O to już nie jest tak pro­sto. Nie bra­ku­je też nie­ste­ty pozor­nych dzia­łań, któ­re tyl­ko mają wpły­nąć na dobry wize­ru­nek firm czy popra­wić ich pozy­cję wśród inwestorów. 

Emisje przedsiębiorstw pod kontrolą

Z tego powo­du, powsta­ją ini­cja­ty­wy takie jak Science Based Targets, do któ­rej przy­stą­pił Ciech. Do STB przy­stę­pu­ją przed­się­bior­stwa, któ­re chcą oprzeć swo­je stra­te­gie kli­ma­tycz­ne na tym, co rze­czy­wi­ście jest wyma­ga­ne i wska­za­ne przez naukow­ców. W SBT jest już bli­sko 2 tys. firm z całe­go świa­ta, ale wśród nich zale­d­wie tyl­ko kil­ka z Polski. Inicjatywę roz­po­czę­ły: United Nations Global Compact, Carbon Disclosure Project, Światowy Instytut Zasobów (WRI) i World Wide Fund for Nature (WWF).

Czytaj tak­że: Jak roz­ma­wiać o zmia­nach klimatu

Najpierw nastę­pu­je okre­śla­nie celów kli­ma­tycz­nych dla poszcze­gól­nych firm w opar­ciu o wie­dzę nauko­wą i regu­lar­ne moni­to­ro­wa­nie postę­pów. Członkom ofe­ru­je wspar­cie w wyzna­cza­niu zamie­rzeń oraz opra­co­wa­niu har­mo­no­gra­mu osią­ga­nia celów zwią­za­nych z ochro­ną kli­ma­tu. Następnie zapew­nia pro­fe­sjo­nal­ne moni­to­ro­wa­nie działań. 

Cech zrezygnuje z węgla, myśli o atomie

W zapre­zen­to­wa­nej wio­sną 2021 roku stra­te­gii Ciech zobo­wią­zał się do osią­gnię­cia neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. Do 2026 roku obni­ży emi­sje dwu­tlen­ku węgla o ok. 33 proc. w porów­na­niu do 2019. Do 2023 roku zapo­wia­da rezy­gna­cję z węgla. Ciech bada moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia w tym celu nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, takich jak m.in. mikro­re­ak­to­ry jądro­we. We wrze­śniu pod­pi­sał list inten­cyj­ny w tej spra­wie ze spół­ką Synthos Green Energy

Mamy ambit­ny plan osią­gnię­cia neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej w 2040 roku. Przystąpienie do SBTi potwier­dza naszą deter­mi­na­cję w reali­za­cji tych zamie­rzeń. Poddamy nasze dzia­ła­nia nauko­wej wery­fi­ka­cji, by upew­nić się, że dzię­ki ich reali­za­cji rze­czy­wi­ście przy­czy­ni­my się do spo­wol­nie­nia i powstrzy­ma­nia zmian kli­ma­tycz­nych – mówi Dawid Jakubowicz, pre­zes Ciech.

Z ośmiu zobo­wią­zań stra­te­gii ESG Grupy czte­ry doty­czą kwe­stii klimatycznych.

Ciech jest naj­więk­szym pro­du­cen­tem soli warzo­nej w Polsce i naj­więk­szym pol­skim pro­du­cen­tem środ­ków ochro­ny roślin oraz wio­dą­cym pro­du­cen­tem pia­nek poli­ure­ta­no­wych. Posiada fabry­ki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrud­nia ponad 3 tysią­ce osób w całej UE. Spółka nale­ży do Kulczyk Investments.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...

Małe jest piękne

Ten znikający punkt...

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...
A jeszcze lepsze jest to...