- reklama -
Strona głównaEcoLifeŻabka z pszczołami, Biedronka z...

Żabka z pszczołami, Biedronka z wilkami

Dbałość o przy­ro­dę nie ma nic wspól­ne­go z roz­da­wa­niem gadże­tów z plu­sza­ka­mi. Biedronka posta­no­wi­ła zain­we­sto­wać w praw­dzi­wą ochro­nę gatun­ków dzi­kich zwie­rząt: żubra, wil­ka, rysia, sówecz­ki, jeża, mor­świ­na. Sieć skle­pów Żabka z kolei na swo­jej sie­dzi­bie w Poznaniu umie­ści­ła psz­cze­lą pasiekę.

W ulach na wie­żow­cu w Poznaniu, przy uli­cy Stanisława Matyi 8, zamiesz­ka­ło z koń­cem sierp­nia 12 psz­cze­lich rodzin, liczą­cych w sumie ok. 600 tys. psz­czół. Są to psz­czo­ły miod­ne, nie­agre­syw­ne. Opiekuje się nimi fir­ma Pszczelarium od lat pro­wa­dzą­ca wie­le podob­nych pasiek miej­skich. Dodatkowo na dachu posta­wio­no doni­ce z wrzosami. 

Pszczoły wymierają…

Przyrodnicy alar­mu­ją, że owa­dy wymie­ra­ją osiem razy szyb­ciej niż ssa­ki, pta­ki i gady. Są wśród nich owa­dy zapy­la­ją­ce, pod­trzy­mu­ją­ce znacz­ną część pro­duk­cji żyw­no­ści i wie­le deli­kat­nych ekosystemów. 

Miejskie psz­czo­ły dają nawet dwa razy wię­cej mio­du, niż te żyją­ce na wsi. Dlaczego? Bo w miej­skich par­kach, ogro­dach bota­nicz­nych, ogród­kach czy na bal­ko­nach sadzi się wie­le zróż­ni­co­wa­nych mio­do­daj­nych roślin. Do tego w mia­stach nie sto­su­je się pesty­cy­dów, a tem­pe­ra­tu­ry są wyż­sze, co sprzy­ja roz­wo­jo­wi i zimo­wa­niu psz­czół. Według sza­cun­ków, w przy­szłym roku pasie­ka Żabki powin­na dostar­czyć ok. 20 kg miodu.

Czytaj tak­że: Foliowe tor­by zni­ka­ją z Żabki

Dzikie zwierzęta giną

Biedronka pod­pi­sa­ła nato­miast nie­daw­no z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra” umo­wę na finan­so­wa­nie pro­gra­mów ochro­ny zwie­rząt. W pro­jek­cie uczest­ni­czą trzy orga­ni­za­cje: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” oraz Stacja Morska im. prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Do koń­ca 2022 roku Biedronka prze­zna­czy na ten cel 1,5 mln zł. Przy oka­zji sieć sprze­da­je książ­kę „Chrońmy Zagrożone Gatunki”. Biedronka doda­je, że cały dochód ze sprze­da­ży tej książ­ki pój­dzie na wspar­cie orga­ni­za­cji chro­nią­cych zwierzęta.

Dla dzi­ko żyją­cych zwie­rząt zagro­że­niem jest cywi­li­za­cja i zmia­ny śro­do­wi­ska. Wilki i rysie w trak­cie wędró­wek giną pod koła­mi samo­cho­dów, są łapa­ne we wny­ki zasta­wia­ne dla saren. Natomiast dla jeża zagro­że­niem są tak popu­lar­ne kosze­nia tra­wy, gra­bie­nie i pale­nie liści. Morświny plą­czą się w sie­ci rybac­kie, w któ­rych ten mor­ski ssak dusi się w cią­gu kil­ku minut. Gnieżdżąca się w dziu­plach sta­ro­drze­wu sówecz­ka musi mieć spo­kój, a żubry potrze­bu­ją odpo­wied­niej wiel­ko­ści tery­to­rium, na któ­rym nie będą nisz­czyć upraw.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...
A jeszcze lepsze jest to...