- reklama -
Strona głównaEcoLifeOd tego roku płacimy podatek...

Od tego roku płacimy podatek od plastiku

Źródło:PAP MediaRoom

Podatek od pla­sti­ku wyno­si 800 euro za każ­dą tonę wytwo­rzo­nych i nie pod­da­nych recy­klin­go­wi opa­ko­wań z two­rzyw sztucz­nych. To oko­ło 3,6 zł za kilo­gram. Obowiązuje od począt­ku tego roku.  Całość zebra­nych pie­nię­dzy  tra­fi do unij­nej kasy. Pójdzie na wal­kę ze skut­ka­mi pan­de­mii COVID-19.

Kto zapłaci plastic tax?

„Plastic tax” obo­wią­zu­je od 1 stycz­nia 2021 r. Co ozna­cza, że opła­ta nali­cza się auto­ma­tycz­nie od począt­ku roku. Jednocześnie Polsce przy­zna­no ryczał­to­wą zniż­kę 117 mln euro. Każde euro powy­żej tej kwo­ty tra­fi do unij­ne­go budże­tu. Tym samym Unia może zobo­wią­zać Polskę do zapła­ty nawet 2 mld zł podat­ku za ten rok – oce­nia Stowarzyszenie „Polski Recykling“.

Naszym zda­niem pol­ski rząd prze­nie­sie całość kosz­tów pla­stic levy­na pro­du­cen­tów opa­ko­wań z two­rzyw sztucz­nych w ramach roz­sze­rzo­nej odpo­wie­dzial­no­ści pro­du­cen­ta (ROP) – Szymon Dziak – Czekan, pre­zes Stowarzyszenie „Polski Recykling”. 

Rozwiązanie skło­ni pro­du­cen­tów pla­sti­ko­wych opa­ko­wań do się­ga­nia po wytwa­rza­ne w Polsce recy­kla­ty. Tak zwięk­szy popyt na rodzi­me surow­ce wtór­ne. – Uważamy, że przy obec­nym defi­cy­cie nie moż­na obcią­żać kosz­ta­mi dani­ny od two­rzyw sztucz­nych budże­tu pań­stwa. Tym bar­dziej, że UE już przy­mie­rza się do wpro­wa­dze­nia obo­wiąz­ku uży­wa­nia 30 pro­cent gra­nu­la­tu z surow­ców z recy­klin­gu w pro­duk­cji opa­ko­wań – powie­dział pre­zes Stowarzyszenia.

Tymczasem nie ma jesz­cze pol­skich regu­la­cji. Branża cze­ka na roz­po­rzą­dze­nie w tej spra­wie. I zwra­ca uwa­gę na bra­ki obec­ne­go sys­te­mu gospo­dar­ki odpa­da­mi w Polsce. Wskazuje na „pozor­ne dzia­ła­nie orga­ni­za­cji odzy­sku“, co powo­du­je nie­do­fi­nan­so­wa­nie rodzi­mej bran­ży recy­kler­skiej. To rów­nież pod­no­si kosz­ty wywo­zu śmie­ci w gmi­nach. Problem ma roz­wią­zać ROP – roz­sze­rzo­na odpo­wie­dzial­ność producenta.

Co da podatek od plastiku?

W dodat­ku recy­kling wyglą­da u nas bar­dzo sła­bo. Statystyczny Polak pro­du­ku­je rocz­nie oko­ło 312 kg odpa­dów komu­nal­nych. Daje to oko­ło 12 mln ton odpa­dów komu­nal­nych rocz­nie. Z tego jed­na czwar­ta to odpa­dy z two­rzyw sztucz­nych. Co wię­cej, pro­du­cen­ci powin­ni zacząć pro­du­ko­wać opa­ko­wa­nia z two­rzyw z recy­klin­gu. Takie pierw­sze opa­ko­wa­nia już się pojawiają. 

Czytaj: Zakaz pla­sti­ko­wych jednorazówek

Czy więc poda­tek od pla­sti­ku jest potrzeb­ny? Unia zakła­da, że pań­stwa wyko­rzy­sta­ją mecha­nizm jako zachę­tę do zmniej­sze­nia zuży­cia jed­no­ra­zo­wych pro­duk­tów. Konieczne jest pro­mo­wa­nie recy­klin­gu i gospo­dar­ki w obie­gu zamkniętym. 

Decyzją Rady Unii Europejskiej nr 20202053 z 14 grud­nia 2020 r. dodat­ko­we środ­ki wła­sne w budże­cie Unii, pozy­ska­ne z tzw. pla­stic tax, zosta­ną prze­zna­czo­ne na wal­kę ze skut­ka­mi COVID-19. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Niedzica. W którą stronę patrzą Azoty?

Elektrownia Niedzica przyciąga...

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...
A jeszcze lepsze jest to...