- reklama -
Strona głównaEcoLifeOd tego roku płacimy podatek...

Od tego roku płacimy podatek od plastiku

Źródło:PAP MediaRoom
- reklama -

Podatek od pla­sti­ku wyno­si 800 euro za każ­dą tonę wytwo­rzo­nych i nie pod­da­nych recy­klin­go­wi opa­ko­wań z two­rzyw sztucz­nych. To oko­ło 3,6 zł za kilo­gram. Obowiązuje od począt­ku tego roku.  Całość zebra­nych pie­nię­dzy  tra­fi do unij­nej kasy. Pójdzie na wal­kę ze skut­ka­mi pan­de­mii COVID-19.

Kto zapłaci plastic tax?

„Plastic tax” obo­wią­zu­je od 1 stycz­nia 2021 r. Co ozna­cza, że opła­ta nali­cza się auto­ma­tycz­nie od począt­ku roku. Jednocześnie Polsce przy­zna­no ryczał­to­wą zniż­kę 117 mln euro. Każde euro powy­żej tej kwo­ty tra­fi do unij­ne­go budże­tu. Tym samym Unia może zobo­wią­zać Polskę do zapła­ty nawet 2 mld zł podat­ku za ten rok – oce­nia Stowarzyszenie “Polski Recykling”.

Naszym zda­niem pol­ski rząd prze­nie­sie całość kosz­tów pla­stic levy­na pro­du­cen­tów opa­ko­wań z two­rzyw sztucz­nych w ramach roz­sze­rzo­nej odpo­wie­dzial­no­ści pro­du­cen­ta (ROP) – Szymon Dziak – Czekan, pre­zes Stowarzyszenie „Polski Recykling”. 

Rozwiązanie skło­ni pro­du­cen­tów pla­sti­ko­wych opa­ko­wań do się­ga­nia po wytwa­rza­ne w Polsce recy­kla­ty. Tak zwięk­szy popyt na rodzi­me surow­ce wtór­ne. – Uważamy, że przy obec­nym defi­cy­cie nie moż­na obcią­żać kosz­ta­mi dani­ny od two­rzyw sztucz­nych budże­tu pań­stwa. Tym bar­dziej, że UE już przy­mie­rza się do wpro­wa­dze­nia obo­wiąz­ku uży­wa­nia 30 pro­cent gra­nu­la­tu z surow­ców z recy­klin­gu w pro­duk­cji opa­ko­wań – powie­dział pre­zes Stowarzyszenia.

Tymczasem nie ma jesz­cze pol­skich regu­la­cji. Branża cze­ka na roz­po­rzą­dze­nie w tej spra­wie. I zwra­ca uwa­gę na bra­ki obec­ne­go sys­te­mu gospo­dar­ki odpa­da­mi w Polsce. Wskazuje na “pozor­ne dzia­ła­nie orga­ni­za­cji odzy­sku”, co powo­du­je nie­do­fi­nan­so­wa­nie rodzi­mej bran­ży recy­kler­skiej. To rów­nież pod­no­si kosz­ty wywo­zu śmie­ci w gmi­nach. Problem ma roz­wią­zać ROP – roz­sze­rzo­na odpo­wie­dzial­ność producenta.

Co da podatek od plastiku?

W dodat­ku recy­kling wyglą­da u nas bar­dzo sła­bo. Statystyczny Polak pro­du­ku­je rocz­nie oko­ło 312 kg odpa­dów komu­nal­nych. Daje to oko­ło 12 mln ton odpa­dów komu­nal­nych rocz­nie. Z tego jed­na czwar­ta to odpa­dy z two­rzyw sztucz­nych. Co wię­cej, pro­du­cen­ci powin­ni zacząć pro­du­ko­wać opa­ko­wa­nia z two­rzyw z recy­klin­gu. Takie pierw­sze opa­ko­wa­nia już się pojawiają. 

Czytaj: Zakaz pla­sti­ko­wych jednorazówek

Czy więc poda­tek od pla­sti­ku jest potrzeb­ny? Unia zakła­da, że pań­stwa wyko­rzy­sta­ją mecha­nizm jako zachę­tę do zmniej­sze­nia zuży­cia jed­no­ra­zo­wych pro­duk­tów. Konieczne jest pro­mo­wa­nie recy­klin­gu i gospo­dar­ki w obie­gu zamkniętym. 

Decyzją Rady Unii Europejskiej nr 2020/​2053 z 14 grud­nia 2020 r. dodat­ko­we środ­ki wła­sne w budże­cie Unii, pozy­ska­ne z tzw. pla­stic tax, zosta­ną prze­zna­czo­ne na wal­kę ze skut­ka­mi COVID-19. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....
A jeszcze lepsze jest to...