- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneZa darmo elektrycznym autobusem

Za darmo elektrycznym autobusem

W Lidzbarku Warmińskim ruszy­ła bez­płat­na komu­ni­ka­cja miej­ska i od razu są to zero­emi­syj­ne auto­bu­sy elek­trycz­ne. Miasto kupi­ło dwa takie auto­bu­sy chiń­skiej pro­duk­cji. To już kolej­na nie­wiel­ka miej­sco­wość w Polsce, któ­ra wybra­ła wła­śnie chiń­skie pojaz­dy. Darmowy trans­port publicz­ny ma pomóc w codzien­nym prze­miesz­cze­niu się po mie­ście i okolicy. 

W Lidzbarku Warmińskim miesz­ka oko­ło 16 tysię­cy miesz­kań­ców. Teraz będą mogli korzy­stać z dar­mo­we­go trans­por­tu i od razu będzie to trans­port bez­e­mi­syj­ny czy­li elek­trycz­ny. Autobusy na prąd wraz z infra­struk­tu­rą do łado­wa­nia dostar­czy­ła fir­ma Busnex Poland – ofi­cjal­ny przed­sta­wi­ciel chiń­skiej mar­ki Yutong w Polsce. 

Darmowy transport

Uruchomienie komu­ni­ka­cji publicz­nej po raz pierw­szy w histo­rii Lidzbarka Warmińskiego wyma­ga­ło moder­ni­za­cji dróg. Przy oka­zji zain­we­sto­wa­no w budo­wę ście­żek rowe­ro­wych i wymia­nę oświe­tle­nia. W ramach umo­wy z fir­mą Busnex Poland powsta­ły nie tyl­ko dwie sta­cje do łado­wa­nia auto­bu­sów, ale tak­że dwie kolej­ne do łado­wa­nia pojaz­dów elek­trycz­nych. Dzięki współ­pra­cy samo­rzą­du z fir­mą Veolia, jed­ną z auto­bu­so­wych łado­wa­rek zasi­li odna­wial­na energia.

Ekologiczne, bo elek­trycz­ne auto­bu­sy odcią­żą ruch w mie­ście i wresz­cie oso­by mają­ce pro­blem z samo­dziel­nym poru­sza­niem się będą mogły wygod­nie doje­chać do szko­ły, pra­cy, szpi­ta­la, urzę­dów, cmen­ta­rza, a tak­że do tęż­ni, term, czy na pla­żę miej­ską – bur­mistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski.

Lidzbark Warmiński dołą­czył do gro­na lokal­nych lide­rów elek­tro­mo­bil­no­ści. Chińskie auto­bu­sy elek­trycz­ne wybra­ły też gmi­ny Bobowa, Polkowice, Ojrzeń i Śniadowo.

Warto przy­po­mnieć, ze dar­mo­wy trans­port mają na przy­kład pod­war­szaw­skie Łomianki, któ­re tak­że nie­daw­no kupi­ły auto­bu­sy elek­trycz­ne, ale pol­skie Solarisy. 

Autobus elektryczny za unijne pieniądze

Yutong E8 ma bli­sko 9 metrów dłu­go­ści i jest dosto­so­wa­ny do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych. Pojazd jest wypo­sa­żo­ny w aku­mu­la­to­ry o pojem­no­ści ponad 250 kWh, zapew­nia­ją­ce zasięg ponad 350 kilometrów. 

Czytaj tak­że: Polska kolej wyko­rzy­sta słoń­ce i wodór 

Zakup auto­bu­sów wraz z infra­struk­tu­rą był moż­li­wy dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W 2020 r. Yutong Bus dostar­czył łącz­nie ponad 41 tys. pojaz­dów na rynek Chin i 30 innych kra­jów, osią­ga­jąc ponad 35 proc. udzia­łu w ryn­ku chiń­skim i 15 proc. w ryn­ku globalnym.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Master Smart Truck

Master Truck -...

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...

Wszystkiego mamy za dużo

W każdą pierwszą...
A jeszcze lepsze jest to...