- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneZa darmo elektrycznym autobusem

Za darmo elektrycznym autobusem

W Lidzbarku Warmińskim ruszy­ła bez­płat­na komu­ni­ka­cja miej­ska i od razu są to zero­emi­syj­ne auto­bu­sy elek­trycz­ne. Miasto kupi­ło dwa takie auto­bu­sy chiń­skiej pro­duk­cji. To już kolej­na nie­wiel­ka miej­sco­wość w Polsce, któ­ra wybra­ła wła­śnie chiń­skie pojaz­dy. Darmowy trans­port publicz­ny ma pomóc w codzien­nym prze­miesz­cze­niu się po mie­ście i okolicy. 

W Lidzbarku Warmińskim miesz­ka oko­ło 16 tysię­cy miesz­kań­ców. Teraz będą mogli korzy­stać z dar­mo­we­go trans­por­tu i od razu będzie to trans­port bez­e­mi­syj­ny czy­li elek­trycz­ny. Autobusy na prąd wraz z infra­struk­tu­rą do łado­wa­nia dostar­czy­ła fir­ma Busnex Poland – ofi­cjal­ny przed­sta­wi­ciel chiń­skiej mar­ki Yutong w Polsce. 

Darmowy transport

Uruchomienie komu­ni­ka­cji publicz­nej po raz pierw­szy w histo­rii Lidzbarka Warmińskiego wyma­ga­ło moder­ni­za­cji dróg. Przy oka­zji zain­we­sto­wa­no w budo­wę ście­żek rowe­ro­wych i wymia­nę oświe­tle­nia. W ramach umo­wy z fir­mą Busnex Poland powsta­ły nie tyl­ko dwie sta­cje do łado­wa­nia auto­bu­sów, ale tak­że dwie kolej­ne do łado­wa­nia pojaz­dów elek­trycz­nych. Dzięki współ­pra­cy samo­rzą­du z fir­mą Veolia, jed­ną z auto­bu­so­wych łado­wa­rek zasi­li odna­wial­na energia.

Ekologiczne, bo elek­trycz­ne auto­bu­sy odcią­żą ruch w mie­ście i wresz­cie oso­by mają­ce pro­blem z samo­dziel­nym poru­sza­niem się będą mogły wygod­nie doje­chać do szko­ły, pra­cy, szpi­ta­la, urzę­dów, cmen­ta­rza, a tak­że do tęż­ni, term, czy na pla­żę miej­ską – bur­mistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski.

Lidzbark Warmiński dołą­czył do gro­na lokal­nych lide­rów elek­tro­mo­bil­no­ści. Chińskie auto­bu­sy elek­trycz­ne wybra­ły też gmi­ny Bobowa, Polkowice, Ojrzeń i Śniadowo.

Warto przy­po­mnieć, ze dar­mo­wy trans­port mają na przy­kład pod­war­szaw­skie Łomianki, któ­re tak­że nie­daw­no kupi­ły auto­bu­sy elek­trycz­ne, ale pol­skie Solarisy. 

Autobus elektryczny za unijne pieniądze

Yutong E8 ma bli­sko 9 metrów dłu­go­ści i jest dosto­so­wa­ny do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych. Pojazd jest wypo­sa­żo­ny w aku­mu­la­to­ry o pojem­no­ści ponad 250 kWh, zapew­nia­ją­ce zasięg ponad 350 kilometrów. 

Czytaj tak­że: Polska kolej wyko­rzy­sta słoń­ce i wodór 

Zakup auto­bu­sów wraz z infra­struk­tu­rą był moż­li­wy dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W 2020 r. Yutong Bus dostar­czył łącz­nie ponad 41 tys. pojaz­dów na rynek Chin i 30 innych kra­jów, osią­ga­jąc ponad 35 proc. udzia­łu w ryn­ku chiń­skim i 15 proc. w ryn­ku globalnym.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...

Recykling do pełna

Powiecie, że to...

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...
A jeszcze lepsze jest to...