- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneZa darmo elektrycznym autobusem

Za darmo elektrycznym autobusem

W Lidzbarku Warmińskim ruszy­ła bez­płat­na komu­ni­ka­cja miej­ska i od razu są to zero­emi­syj­ne auto­bu­sy elek­trycz­ne. Miasto kupi­ło dwa takie auto­bu­sy chiń­skiej pro­duk­cji. To już kolej­na nie­wiel­ka miej­sco­wość w Polsce, któ­ra wybra­ła wła­śnie chiń­skie pojaz­dy. Darmowy trans­port publicz­ny ma pomóc w codzien­nym prze­miesz­cze­niu się po mie­ście i okolicy. 

W Lidzbarku Warmińskim miesz­ka oko­ło 16 tysię­cy miesz­kań­ców. Teraz będą mogli korzy­stać z dar­mo­we­go trans­por­tu i od razu będzie to trans­port bez­e­mi­syj­ny czy­li elek­trycz­ny. Autobusy na prąd wraz z infra­struk­tu­rą do łado­wa­nia dostar­czy­ła fir­ma Busnex Poland – ofi­cjal­ny przed­sta­wi­ciel chiń­skiej mar­ki Yutong w Polsce. 

Darmowy transport

Uruchomienie komu­ni­ka­cji publicz­nej po raz pierw­szy w histo­rii Lidzbarka Warmińskiego wyma­ga­ło moder­ni­za­cji dróg. Przy oka­zji zain­we­sto­wa­no w budo­wę ście­żek rowe­ro­wych i wymia­nę oświe­tle­nia. W ramach umo­wy z fir­mą Busnex Poland powsta­ły nie tyl­ko dwie sta­cje do łado­wa­nia auto­bu­sów, ale tak­że dwie kolej­ne do łado­wa­nia pojaz­dów elek­trycz­nych. Dzięki współ­pra­cy samo­rzą­du z fir­mą Veolia, jed­ną z auto­bu­so­wych łado­wa­rek zasi­li odna­wial­na energia.

Ekologiczne, bo elek­trycz­ne auto­bu­sy odcią­żą ruch w mie­ście i wresz­cie oso­by mają­ce pro­blem z samo­dziel­nym poru­sza­niem się będą mogły wygod­nie doje­chać do szko­ły, pra­cy, szpi­ta­la, urzę­dów, cmen­ta­rza, a tak­że do tęż­ni, term, czy na pla­żę miej­ską – bur­mistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski.

Lidzbark Warmiński dołą­czył do gro­na lokal­nych lide­rów elek­tro­mo­bil­no­ści. Chińskie auto­bu­sy elek­trycz­ne wybra­ły też gmi­ny Bobowa, Polkowice, Ojrzeń i Śniadowo.

Warto przy­po­mnieć, ze dar­mo­wy trans­port mają na przy­kład pod­war­szaw­skie Łomianki, któ­re tak­że nie­daw­no kupi­ły auto­bu­sy elek­trycz­ne, ale pol­skie Solarisy. 

Autobus elektryczny za unijne pieniądze

Yutong E8 ma bli­sko 9 metrów dłu­go­ści i jest dosto­so­wa­ny do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych. Pojazd jest wypo­sa­żo­ny w aku­mu­la­to­ry o pojem­no­ści ponad 250 kWh, zapew­nia­ją­ce zasięg ponad 350 kilometrów. 

Czytaj tak­że: Polska kolej wyko­rzy­sta słoń­ce i wodór 

Zakup auto­bu­sów wraz z infra­struk­tu­rą był moż­li­wy dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W 2020 r. Yutong Bus dostar­czył łącz­nie ponad 41 tys. pojaz­dów na rynek Chin i 30 innych kra­jów, osią­ga­jąc ponad 35 proc. udzia­łu w ryn­ku chiń­skim i 15 proc. w ryn­ku globalnym.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...

Wiosna Lato Jesień

Koniec wiosny jest...

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł