- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologicznePolska kolej wykorzysta słońce i...

Polska kolej wykorzysta słońce i wodór

Źródło:PAP Mediaroom

Do 2030 r. podró­że roz­kła­do­we kole­ją do 500 km mają być neu­tral­ne pod wzglę­dem kli­ma­tycz­nym. Zakłada to unij­ny plan osią­gnię­cia neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej czy­li Europejski Zielony Ład. 

PKP Intercity od kil­ku lat przy­go­to­wu­je się do wdro­że­nia bez­e­mi­syj­nych prze­wo­zów. Od 2018 roku inwe­stu­je 7 mld zł w wago­ny i loko­mo­ty­wy, któ­re jak naj­mniej inge­ru­ją w śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Wśród pla­no­wa­nych do 2030 roku kolej­nych zaku­pów są m.in loko­mo­ty­wy hybrydowe.

Dodatkowe środ­ki zosta­ną prze­zna­czo­ne rów­nież na infra­struk­tu­rę kole­jo­wą, np. myj­nie eko­lo­gicz­ne, foto­wol­ta­ikę na naszych sta­cjach posto­jo­wych – Adam Laskowski, PKP Intercity.

Kolej oszczędza energię

Zastosowanie eko­lo­gicz­nych roz­wią­zań pozwo­li­ło­by zaosz­czę­dzić jed­ną tera­wa­to­go­dzi­nę ener­gii elek­trycz­nej rocz­nie. Mowa o pro­wa­dze­niu pocią­gów w taki spo­sób, by zuży­wa­ły mniej ener­gii i o reku­pe­ra­cji czy­li odzy­ski­wa­niu ener­gii z hamo­wa­nia. To o milion ton CO2 w powie­trzu mniej w 2030 roku.

Czytaj wię­cej: Wodorowe auto­bu­sy w pol­skich miastach

Kolej jest naj­mniej ener­go­chłon­nym środ­kiem trans­por­tu w Polsce. To dla­te­go, że więk­szość linii kole­jo­wych jest już zelek­try­fi­ko­wa­na. Aby więc osią­gnąć neu­tral­ność kli­ma­tycz­ną, potrzeb­na jest zmia­na struk­tu­ry pro­duk­cji energii. 

Pociągi na wodór i zieloną energię 

Energia powin­na pocho­dzić ze wspo­mnia­nych już farm foto­wol­ta­icz­nych, wia­tro­wych, innych źró­deł, któ­re wyko­rzy­stu­ją siły natu­ry do wytwa­rza­nia prą­du – uwa­ża Rafał Zgorzelski, czło­nek zarzą­du PKP.

Pomóc w tym mają eko­lo­gicz­ne napę­dy wyko­rzy­sty­wa­ne w nie­ze­lek­try­fi­ko­wa­nych odcin­kach kole­jo­wych, w tym ogni­wa wodo­ro­we.

Wodór jako czy­ste i nie­zwy­kle wydaj­ne pali­wo przy odpo­wied­nim zasto­so­wa­niu nie powo­du­je emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. Takie roz­wią­za­nia mają już zasto­so­wa­nie na nie­któ­rych odcin­kach naj­więk­szych kolei w Europie – Rafał Zgorzelski, PKP.

Wydatki na inwe­sty­cje zwią­za­ne z osią­gnię­ciem przez pol­ską kolej neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej zosta­ną w dużej mie­rze pokry­te przez środ­ki UE.

Polskie lokomotywy

Bydgoska Pesa od dwóch lat pra­cu­je nad plat­for­mą nowych pojaz­dów. Krzysztof Zdziarski, pre­zes zarzą­du Pesa Bydgoszcz poin­for­mo­wał, że pierw­szą loko­mo­ty­wę wodo­ro­wą fir­ma zapre­zen­tu­je w tym roku.

Z kolei NEWAG pla­nu­je zasto­so­wać w swo­ich pojaz­dach super­kon­den­sa­tor. Będzie gro­ma­dził ener­gię elek­trycz­ną pod­czas hamo­wa­nia i wyko­rzy­sty­wał ją potem przy roz­ru­chu do pręd­ko­ści ok. 50 km/​h. Zupełnie tak, jak w samo­cho­dach hybrydowych.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów to dużo, czy za dużo? A może jeszcze za mało? Liczba ludności ma znaczenie dla planety. Według szacunków ONZ, ósmy miliard ludzkość...

Naprawiaj ubrania, nie wyrzucaj

Firma 4 F rusza z akcją naprawiania ubrań "Naprawiamy zimę". Przez kilka dni, od czwartku 17 listopada do soboty 19 listopada, w sklepach 4F...
211FaniLubię
111ObserwującyObserwuj
193ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Wiatraki, transport, energia

Pamiętacie film "Nie...

Krzyże naszych czasów

Od czasów odkrycia...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...
A jeszcze lepsze jest to...