- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologicznePolska kolej wykorzysta słońce i...

Polska kolej wykorzysta słońce i wodór

Źródło:PAP Mediaroom

Do 2030 r. podró­że roz­kła­do­we kole­ją do 500 km mają być neu­tral­ne pod wzglę­dem kli­ma­tycz­nym. Zakłada to unij­ny plan osią­gnię­cia neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej czy­li Europejski Zielony Ład. 

PKP Intercity od kil­ku lat przy­go­to­wu­je się do wdro­że­nia bez­e­mi­syj­nych prze­wo­zów. Od 2018 roku inwe­stu­je 7 mld zł w wago­ny i loko­mo­ty­wy, któ­re jak naj­mniej inge­ru­ją w śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Wśród pla­no­wa­nych do 2030 roku kolej­nych zaku­pów są m.in loko­mo­ty­wy hybrydowe.

Dodatkowe środ­ki zosta­ną prze­zna­czo­ne rów­nież na infra­struk­tu­rę kole­jo­wą, np. myj­nie eko­lo­gicz­ne, foto­wol­ta­ikę na naszych sta­cjach posto­jo­wych – Adam Laskowski, PKP Intercity.

Kolej oszczędza energię

Zastosowanie eko­lo­gicz­nych roz­wią­zań pozwo­li­ło­by zaosz­czę­dzić jed­ną tera­wa­to­go­dzi­nę ener­gii elek­trycz­nej rocz­nie. Mowa o pro­wa­dze­niu pocią­gów w taki spo­sób, by zuży­wa­ły mniej ener­gii i o reku­pe­ra­cji czy­li odzy­ski­wa­niu ener­gii z hamo­wa­nia. To o milion ton CO2 w powie­trzu mniej w 2030 roku.

Czytaj wię­cej: Wodorowe auto­bu­sy w pol­skich miastach

Kolej jest naj­mniej ener­go­chłon­nym środ­kiem trans­por­tu w Polsce. To dla­te­go, że więk­szość linii kole­jo­wych jest już zelek­try­fi­ko­wa­na. Aby więc osią­gnąć neu­tral­ność kli­ma­tycz­ną, potrzeb­na jest zmia­na struk­tu­ry pro­duk­cji energii. 

Pociągi na wodór i zieloną energię 

Energia powin­na pocho­dzić ze wspo­mnia­nych już farm foto­wol­ta­icz­nych, wia­tro­wych, innych źró­deł, któ­re wyko­rzy­stu­ją siły natu­ry do wytwa­rza­nia prą­du – uwa­ża Rafał Zgorzelski, czło­nek zarzą­du PKP.

Pomóc w tym mają eko­lo­gicz­ne napę­dy wyko­rzy­sty­wa­ne w nie­ze­lek­try­fi­ko­wa­nych odcin­kach kole­jo­wych, w tym ogni­wa wodo­ro­we.

Wodór jako czy­ste i nie­zwy­kle wydaj­ne pali­wo przy odpo­wied­nim zasto­so­wa­niu nie powo­du­je emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. Takie roz­wią­za­nia mają już zasto­so­wa­nie na nie­któ­rych odcin­kach naj­więk­szych kolei w Europie – Rafał Zgorzelski, PKP.

Wydatki na inwe­sty­cje zwią­za­ne z osią­gnię­ciem przez pol­ską kolej neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej zosta­ną w dużej mie­rze pokry­te przez środ­ki UE.

Polskie lokomotywy

Bydgoska Pesa od dwóch lat pra­cu­je nad plat­for­mą nowych pojaz­dów. Krzysztof Zdziarski, pre­zes zarzą­du Pesa Bydgoszcz poin­for­mo­wał, że pierw­szą loko­mo­ty­wę wodo­ro­wą fir­ma zapre­zen­tu­je w tym roku.

Z kolei NEWAG pla­nu­je zasto­so­wać w swo­ich pojaz­dach super­kon­den­sa­tor. Będzie gro­ma­dził ener­gię elek­trycz­ną pod­czas hamo­wa­nia i wyko­rzy­sty­wał ją potem przy roz­ru­chu do pręd­ko­ści ok. 50 km/​h. Zupełnie tak, jak w samo­cho­dach hybrydowych.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Podwodne rowery

Amsterdam jest stworzony...
A jeszcze lepsze jest to...