- reklama -
Strona głównaEcoLifeIKEA wycofuje pieczywo przez sezam

IKEA wycofuje pieczywo przez sezam

Seria komu­ni­ka­tów o wyco­fa­nych i zatrzy­ma­nych przez zanie­czysz­czo­ny sezam pro­duk­tach nie koń­czy się. Nawet IKEA wyco­fu­je sprze­daż par­tii pie­czy­wa chrup­kie­go. Chodzi o pro­dukt MULTIGRAIN 250 g (wcze­śniej: FLERKORN) z data­mi przy­dat­no­ści: do 13.02.2021 r. i 30.03.2021 r. 

Nieznaczne ilości

Produkt zawie­ra nie­wiel­ką ilość nasion seza­mu, któ­re mogą posia­dać pozo­sta­ło­ści pesty­cy­dów zawie­ra­ją­cych tlen­ki ety­le­nu. Przy dłu­go­trwa­łym spo­ży­wa­niu może wystą­pić poten­cjal­ne zagro­że­nie dla zdro­wia, dla­te­go zale­ca się nie spo­ży­wać pro­duk­tu – podał sklep na swo­jej stronie. 

Jak czy­ta­my w komu­ni­ka­cie, wszyst­kie pro­duk­ty żyw­no­ścio­we IKEA są sta­le testo­wa­ne. Muszą być zgod­ne z prze­pi­sa­mi i stan­dar­da­mi, a tak­że wymo­ga­mi jako­ścio­wy­mi IKEA. Mimo to IKEA otrzy­ma­ła donie­sie­nia, że nasio­na seza­mu w pie­czy­wie chrup­kim MULTIGRAIN 250 g mogą zawie­rać nie­znacz­ne ilo­ści tlen­ków etylenu.

Czytaj: Panele kupisz przez inter­net w IKEA

IKEA wycofuje profilaktycznie

Co waż­ne, nie było żad­nych donie­sień ze stro­ny klien­tów odno­śnie nega­tyw­nych skut­ków zdro­wot­nych spo­ży­cia tego pie­czy­wa. IKEA zde­cy­do­wa­ła się pro­fi­lak­tycz­nie wstrzy­mać jego sprzedaż.

Podejrzane par­tie to:

  • MULTIGRAN CRISPBREAD 250g, numer pro­duk­tu 3067203, data mini­mal­nej trwa­ło­ści: 13.02.2021,
  • MULTIGRAN CRISPBREAD 250g, numer pro­duk­tu 3067203, data mini­mal­nej trwa­ło­ści: 30.03.2021

Klienci posia­da­ją­cy pie­czy­wo MULTIGRAIN 250 g z powyż­szy­mi data­mi do spo­ży­cia pro­sze­ni są o jego niespożywanie. 

Aby uzy­skać wię­cej infor­ma­cji, skon­tak­tuj się z IKEA na cza­cie lub pod bez­płat­nym nume­rem tele­fo­nu 22 275 00 00 00.

Kłopotliwy sezam

Nie tyl­ko IKEA wyco­fu­je par­tie pro­duk­tów przez podej­rza­ny sezam. W ostat­nich tygo­dniach mie­li­śmy do czy­nie­nia z wie­lo­ma komu­ni­ka­ta­mi doty­czą­cy­mi żyw­no­ści z ziar­na­mi seza­mu. Główny Inspektor Sanitarny infor­mo­wał o wyco­fa­niu par­tii pro­duk­tów fir­my FinnCrisp. Część zablo­ko­wa­no w maga­zy­nie, a pozo­sta­łą część wyco­fu­je się od klientów.

Miesiąc temu podob­ny pro­blem miał Lidl. 

Czytaj: Gotowanie na gazie i emisje

Jak argu­men­tu­je GIS, tle­nek ety­le­nu jest sub­stan­cją szko­dli­wą dla zdro­wia, a jego sto­so­wa­nie do żyw­no­ści wpro­wa­dza­nej na rynek w Unii Europejskiej jest niedozwolone.

Żywność z importu

Tlenek ety­le­nu sto­so­wa­no do zwal­cza­nia paso­ży­tów w silo­sach prze­zna­czo­nych do prze­cho­wy­wa­nia żyw­no­ści. W UE ze wzglę­du tok­sycz­ność sto­so­wa­nie tej sub­stan­cji w żyw­no­ści jest zakazane. 

Do Unii tra­fia jed­nak żyw­ność z zagra­ni­cy, gdzie sto­so­wa­nie tlen­ku ety­le­nu w obrób­ce żyw­no­ści jest dozwo­lo­ne, np. w Indiach. Pozostałości tlen­ku ety­le­nu to czę­sty pro­blem zgła­sza­ny w Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach – RASFF. To też dowód na to, że euro­pej­ski sys­tem speł­nia swo­ją rolę. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Nowy Świat (polski)

Łączna długość kanału...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...
1 KOMENTARZ
  1. Ciekawe jak wyglą­da spra­wa z zanie­czysz­cze­niem wszel­kich past seza­mo­wych i chał­wy. Nie wie­rzę że te pro­duk­ty nie są ska­żo­ne sko­ro ich skład­ni­kiem jest głów­nie sezam.

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...