- reklama -
Strona głównaEcoLifeIKEA wycofuje pieczywo przez sezam

IKEA wycofuje pieczywo przez sezam

Seria komu­ni­ka­tów o wyco­fa­nych i zatrzy­ma­nych przez zanie­czysz­czo­ny sezam pro­duk­tach nie koń­czy się. Nawet IKEA wyco­fu­je sprze­daż par­tii pie­czy­wa chrup­kie­go. Chodzi o pro­dukt MULTIGRAIN 250 g (wcze­śniej: FLERKORN) z data­mi przy­dat­no­ści: do 13.02.2021 r. i 30.03.2021 r. 

Nieznaczne ilości

Produkt zawie­ra nie­wiel­ką ilość nasion seza­mu, któ­re mogą posia­dać pozo­sta­ło­ści pesty­cy­dów zawie­ra­ją­cych tlen­ki ety­le­nu. Przy dłu­go­trwa­łym spo­ży­wa­niu może wystą­pić poten­cjal­ne zagro­że­nie dla zdro­wia, dla­te­go zale­ca się nie spo­ży­wać pro­duk­tu – podał sklep na swo­jej stronie. 

Jak czy­ta­my w komu­ni­ka­cie, wszyst­kie pro­duk­ty żyw­no­ścio­we IKEA są sta­le testo­wa­ne. Muszą być zgod­ne z prze­pi­sa­mi i stan­dar­da­mi, a tak­że wymo­ga­mi jako­ścio­wy­mi IKEA. Mimo to IKEA otrzy­ma­ła donie­sie­nia, że nasio­na seza­mu w pie­czy­wie chrup­kim MULTIGRAIN 250 g mogą zawie­rać nie­znacz­ne ilo­ści tlen­ków etylenu.

Czytaj: Panele kupisz przez inter­net w IKEA

IKEA wycofuje profilaktycznie

Co waż­ne, nie było żad­nych donie­sień ze stro­ny klien­tów odno­śnie nega­tyw­nych skut­ków zdro­wot­nych spo­ży­cia tego pie­czy­wa. IKEA zde­cy­do­wa­ła się pro­fi­lak­tycz­nie wstrzy­mać jego sprzedaż.

Podejrzane par­tie to:

  • MULTIGRAN CRISPBREAD 250g, numer pro­duk­tu 3067203, data mini­mal­nej trwa­ło­ści: 13.02.2021,
  • MULTIGRAN CRISPBREAD 250g, numer pro­duk­tu 3067203, data mini­mal­nej trwa­ło­ści: 30.03.2021

Klienci posia­da­ją­cy pie­czy­wo MULTIGRAIN 250 g z powyż­szy­mi data­mi do spo­ży­cia pro­sze­ni są o jego niespożywanie. 

Aby uzy­skać wię­cej infor­ma­cji, skon­tak­tuj się z IKEA na cza­cie lub pod bez­płat­nym nume­rem tele­fo­nu 22 275 00 00 00.

Kłopotliwy sezam

Nie tyl­ko IKEA wyco­fu­je par­tie pro­duk­tów przez podej­rza­ny sezam. W ostat­nich tygo­dniach mie­li­śmy do czy­nie­nia z wie­lo­ma komu­ni­ka­ta­mi doty­czą­cy­mi żyw­no­ści z ziar­na­mi seza­mu. Główny Inspektor Sanitarny infor­mo­wał o wyco­fa­niu par­tii pro­duk­tów fir­my FinnCrisp. Część zablo­ko­wa­no w maga­zy­nie, a pozo­sta­łą część wyco­fu­je się od klientów.

Miesiąc temu podob­ny pro­blem miał Lidl. 

Czytaj: Gotowanie na gazie i emisje

Jak argu­men­tu­je GIS, tle­nek ety­le­nu jest sub­stan­cją szko­dli­wą dla zdro­wia, a jego sto­so­wa­nie do żyw­no­ści wpro­wa­dza­nej na rynek w Unii Europejskiej jest niedozwolone.

Żywność z importu

Tlenek ety­le­nu sto­so­wa­no do zwal­cza­nia paso­ży­tów w silo­sach prze­zna­czo­nych do prze­cho­wy­wa­nia żyw­no­ści. W UE ze wzglę­du tok­sycz­ność sto­so­wa­nie tej sub­stan­cji w żyw­no­ści jest zakazane. 

Do Unii tra­fia jed­nak żyw­ność z zagra­ni­cy, gdzie sto­so­wa­nie tlen­ku ety­le­nu w obrób­ce żyw­no­ści jest dozwo­lo­ne, np. w Indiach. Pozostałości tlen­ku ety­le­nu to czę­sty pro­blem zgła­sza­ny w Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach – RASFF. To też dowód na to, że euro­pej­ski sys­tem speł­nia swo­ją rolę. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dla kogo jest dodatek do gazu? Wyjaśniamy

Ośrodki pomocy społecznej są oblegane przez osoby, które zgłaszają się po dofinansowanie do ogrzewania. Nie wszystkim przysługują takie dopłaty. Tak jest w przypadku ogrzewania...

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Działki na sprzedaż

Sprzedam działki w lesie

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!
1 KOMENTARZ
  1. Ciekawe jak wyglą­da spra­wa z zanie­czysz­cze­niem wszel­kich past seza­mo­wych i chał­wy. Nie wie­rzę że te pro­duk­ty nie są ska­żo­ne sko­ro ich skład­ni­kiem jest głów­nie sezam.

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...