- reklama -
Strona głównaEcoLifeIKEA wycofuje pieczywo przez sezam

IKEA wycofuje pieczywo przez sezam

Seria komu­ni­ka­tów o wyco­fa­nych i zatrzy­ma­nych przez zanie­czysz­czo­ny sezam pro­duk­tach nie koń­czy się. Nawet IKEA wyco­fu­je sprze­daż par­tii pie­czy­wa chrup­kie­go. Chodzi o pro­dukt MULTIGRAIN 250 g (wcze­śniej: FLERKORN) z data­mi przy­dat­no­ści: do 13.02.2021 r. i 30.03.2021 r. 

Nieznaczne ilości

Produkt zawie­ra nie­wiel­ką ilość nasion seza­mu, któ­re mogą posia­dać pozo­sta­ło­ści pesty­cy­dów zawie­ra­ją­cych tlen­ki ety­le­nu. Przy dłu­go­trwa­łym spo­ży­wa­niu może wystą­pić poten­cjal­ne zagro­że­nie dla zdro­wia, dla­te­go zale­ca się nie spo­ży­wać pro­duk­tu – podał sklep na swo­jej stronie. 

Jak czy­ta­my w komu­ni­ka­cie, wszyst­kie pro­duk­ty żyw­no­ścio­we IKEA są sta­le testo­wa­ne. Muszą być zgod­ne z prze­pi­sa­mi i stan­dar­da­mi, a tak­że wymo­ga­mi jako­ścio­wy­mi IKEA. Mimo to IKEA otrzy­ma­ła donie­sie­nia, że nasio­na seza­mu w pie­czy­wie chrup­kim MULTIGRAIN 250 g mogą zawie­rać nie­znacz­ne ilo­ści tlen­ków etylenu.

Czytaj: Panele kupisz przez inter­net w IKEA

IKEA wycofuje profilaktycznie

Co waż­ne, nie było żad­nych donie­sień ze stro­ny klien­tów odno­śnie nega­tyw­nych skut­ków zdro­wot­nych spo­ży­cia tego pie­czy­wa. IKEA zde­cy­do­wa­ła się pro­fi­lak­tycz­nie wstrzy­mać jego sprzedaż.

Podejrzane par­tie to:

  • MULTIGRAN CRISPBREAD 250g, numer pro­duk­tu 3067203, data mini­mal­nej trwa­ło­ści: 13.02.2021,
  • MULTIGRAN CRISPBREAD 250g, numer pro­duk­tu 3067203, data mini­mal­nej trwa­ło­ści: 30.03.2021

Klienci posia­da­ją­cy pie­czy­wo MULTIGRAIN 250 g z powyż­szy­mi data­mi do spo­ży­cia pro­sze­ni są o jego niespożywanie. 

Aby uzy­skać wię­cej infor­ma­cji, skon­tak­tuj się z IKEA na cza­cie lub pod bez­płat­nym nume­rem tele­fo­nu 22 275 00 00 00.

Kłopotliwy sezam

Nie tyl­ko IKEA wyco­fu­je par­tie pro­duk­tów przez podej­rza­ny sezam. W ostat­nich tygo­dniach mie­li­śmy do czy­nie­nia z wie­lo­ma komu­ni­ka­ta­mi doty­czą­cy­mi żyw­no­ści z ziar­na­mi seza­mu. Główny Inspektor Sanitarny infor­mo­wał o wyco­fa­niu par­tii pro­duk­tów fir­my FinnCrisp. Część zablo­ko­wa­no w maga­zy­nie, a pozo­sta­łą część wyco­fu­je się od klientów.

Miesiąc temu podob­ny pro­blem miał Lidl. 

Czytaj: Gotowanie na gazie i emisje

Jak argu­men­tu­je GIS, tle­nek ety­le­nu jest sub­stan­cją szko­dli­wą dla zdro­wia, a jego sto­so­wa­nie do żyw­no­ści wpro­wa­dza­nej na rynek w Unii Europejskiej jest niedozwolone.

Żywność z importu

Tlenek ety­le­nu sto­so­wa­no do zwal­cza­nia paso­ży­tów w silo­sach prze­zna­czo­nych do prze­cho­wy­wa­nia żyw­no­ści. W UE ze wzglę­du tok­sycz­ność sto­so­wa­nie tej sub­stan­cji w żyw­no­ści jest zakazane. 

Do Unii tra­fia jed­nak żyw­ność z zagra­ni­cy, gdzie sto­so­wa­nie tlen­ku ety­le­nu w obrób­ce żyw­no­ści jest dozwo­lo­ne, np. w Indiach. Pozostałości tlen­ku ety­le­nu to czę­sty pro­blem zgła­sza­ny w Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach – RASFF. To też dowód na to, że euro­pej­ski sys­tem speł­nia swo­ją rolę. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierpnia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych podłużnych lamp T5 i T8. Oświetlenie fluorescencyjne zawiera rtęć....

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
209ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...

Jesienne róże

(...) A staruszka...
1 KOMENTARZ
  1. Ciekawe jak wyglą­da spra­wa z zanie­czysz­cze­niem wszel­kich past seza­mo­wych i chał­wy. Nie wie­rzę że te pro­duk­ty nie są ska­żo­ne sko­ro ich skład­ni­kiem jest głów­nie sezam.

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...