- reklama -
Strona głównaEcoLifeJak uczcić zmarłych z poszanowaniem...

Jak uczcić zmarłych z poszanowaniem natury

Cmentarze toną w pla­sti­ko­wych śmie­ciach. Wydaje nam się, że nie­wie­le moż­na z tym zro­bić. Tymczasem na gro­bach moż­na i powin­no się w czcić zmar­łych w spo­sób znacz­nie bar­dziej przy­ja­zny naturze. 

Od pło­mie­ni zni­czy jest cie­pło. A zni­cze jak i więk­szość świec wyko­nu­je się dziś z para­fi­ny, któ­ra prze­waż­nie powsta­je jako odpad po pro­ce­sie rafi­na­cji ropy naf­to­wej. Spalanie świec para­fi­no­wych powo­du­je wydzie­la­nie do atmos­fe­ry wie­lu tok­sycz­nych związ­ków, a prze­by­wa­nie w ich oto­cze­niu przy­po­mi­na bier­ne pale­nie i jest rów­nie nie­zdro­we (zde­cy­do­wa­nie zdrow­sze są świe­ce wosko­we i sojowe). 

W dodat­ku ten plastik. 

Swoich zmar­łych mam dale­ko, więc co roku odwie­dzam sta­re nie­miec­kie cmen­ta­rze, na któ­re mało kto zaglą­da. Wcześniej sta­wia­łam na gro­bach zni­cze, ale w tym roku nie mia­łam już na nie ochoty. 

Naturalne wieńce

Wtedy poja­wi­ła się oka­zja wzię­cia udzia­łu w warsz­ta­tach ple­ce­nia wieńców.

Wieńce takie mogą mieć róż­ne prze­zna­cze­nie, ale że zbli­ża­ło się Święto Zmarłych, poda­ro­wa­łam kil­ka z nich zmar­łym nie­ma­ją­cym swo­ich żywych. Na warsz­ta­tach robi­ły­śmy naj­pierw z wikli­ny okrą­głą bazę, a potem wty­ka­ły­śmy mię­dzy wit­ki róż­ne inne rośli­ny przy­nie­sio­ne przez uczest­nicz­ki z ogro­dów i z oko­li­cy. Gdzieniegdzie uży­łam sznur­ka i papie­ro­wej wstążki. 

I tyle: wień­ce roz­ło­żą się, gdy przyj­dzie na nie czas. 

Jeden powie­si­łam sobie na drzwiach dla ozdo­by. Samo two­rze­nie wień­ców oka­za­ło się bar­dzo relak­su­ją­ce, a to waż­ne w cza­sie tak dużej bli­sko­ści Zaświatów.

- autopromocja -
Ola Jagła
Ola Jagła
Pochodzę z Warszawy, od 20 lat mieszkam w Ośnie Lubuskim. Jestem psycholożką, lubię rozmawiać z ludźmi o sprawach ważnych. Lubię chodzić po lesie, wciąż uczę się, że jestem częścią przyrody, i chcę ją chronić.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...
A jeszcze lepsze jest to...