- reklama -
Strona głównaEcoLifeJak uczcić zmarłych z poszanowaniem...

Jak uczcić zmarłych z poszanowaniem natury

Cmentarze toną w pla­sti­ko­wych śmie­ciach. Wydaje nam się, że nie­wie­le moż­na z tym zro­bić. Tymczasem na gro­bach moż­na i powin­no się w czcić zmar­łych w spo­sób znacz­nie bar­dziej przy­ja­zny naturze. 

Od pło­mie­ni zni­czy jest cie­pło. A zni­cze jak i więk­szość świec wyko­nu­je się dziś z para­fi­ny, któ­ra prze­waż­nie powsta­je jako odpad po pro­ce­sie rafi­na­cji ropy naf­to­wej. Spalanie świec para­fi­no­wych powo­du­je wydzie­la­nie do atmos­fe­ry wie­lu tok­sycz­nych związ­ków, a prze­by­wa­nie w ich oto­cze­niu przy­po­mi­na bier­ne pale­nie i jest rów­nie nie­zdro­we (zde­cy­do­wa­nie zdrow­sze są świe­ce wosko­we i sojowe). 

W dodat­ku ten plastik. 

Swoich zmar­łych mam dale­ko, więc co roku odwie­dzam sta­re nie­miec­kie cmen­ta­rze, na któ­re mało kto zaglą­da. Wcześniej sta­wia­łam na gro­bach zni­cze, ale w tym roku nie mia­łam już na nie ochoty. 

Naturalne wieńce

Wtedy poja­wi­ła się oka­zja wzię­cia udzia­łu w warsz­ta­tach ple­ce­nia wieńców.

Wieńce takie mogą mieć róż­ne prze­zna­cze­nie, ale że zbli­ża­ło się Święto Zmarłych, poda­ro­wa­łam kil­ka z nich zmar­łym nie­ma­ją­cym swo­ich żywych. Na warsz­ta­tach robi­ły­śmy naj­pierw z wikli­ny okrą­głą bazę, a potem wty­ka­ły­śmy mię­dzy wit­ki róż­ne inne rośli­ny przy­nie­sio­ne przez uczest­nicz­ki z ogro­dów i z oko­li­cy. Gdzieniegdzie uży­łam sznur­ka i papie­ro­wej wstążki. 

I tyle: wień­ce roz­ło­żą się, gdy przyj­dzie na nie czas. 

Jeden powie­si­łam sobie na drzwiach dla ozdo­by. Samo two­rze­nie wień­ców oka­za­ło się bar­dzo relak­su­ją­ce, a to waż­ne w cza­sie tak dużej bli­sko­ści Zaświatów.

- autopromocja -
Ola Jagła
Ola Jagła
Pochodzę z Warszawy, od 20 lat mieszkam w Ośnie Lubuskim. Jestem psycholożką, lubię rozmawiać z ludźmi o sprawach ważnych. Lubię chodzić po lesie, wciąż uczę się, że jestem częścią przyrody, i chcę ją chronić.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wiosna Lato Jesień

Koniec wiosny jest...

Przyczyny globalnego ocieplenia

Na jednym zdjęciu. Największy...

Wakacje marzeń, czyli sam na sam ze sobą

Planowanie wakacji najlepiej...
A jeszcze lepsze jest to...