- reklama -
Strona głównaKlimatCo Polacy sądzą o zatrzymaniu...

Co Polacy sądzą o zatrzymaniu zmian klimatu

Źródło:EBI, BVA

Polacy uwa­ża­ją, że prze­ciw­dzia­ła­nie kry­zy­so­wi kli­ma­tycz­ne­mu wyma­ga rady­kal­nej zmia­ny zacho­wań i wyko­rzy­sta­nia inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii. Europejski Bank Inwestycyjny prze­pro­wa­dził trze­cią edy­cję ankie­ty, któ­rej celem było wni­kli­we zba­da­nie odczuć oby­wa­te­li w kwe­stii zmia­ny klimatu.

Zdaniem 35 proc. Polaków naj­lep­szym spo­so­bem prze­ciw­dzia­ła­nia zmia­nie kli­ma­tu jest rady­kal­na zmia­na indy­wi­du­al­nych przy­zwy­cza­jeń w zakre­sie kon­sump­cji, trans­por­tu itd. Z kolei 31 proc. ankie­to­wa­nych liczy na inno­wa­cje technologiczne.

Zaobserwowano rów­nież znacz­ne zróż­ni­co­wa­nie odpo­wie­dzi w zależ­no­ści od płci: o ile Polki sta­wia­ją przede wszyst­kim na rady­kal­ną zmia­nę wła­snych przy­zwy­cza­jeń w celu prze­ciw­dzia­ła­nia zmia­nie kli­ma­tu (42 proc.), o tyle Polacy wolą liczyć na udo­sko­na­lo­ne roz­wią­za­nia tech­nicz­ne i tech­no­lo­gicz­ne (36 proc.). Ponadto oso­by mają­ce dzie­ci są bar­dziej prze­ko­na­ne co do koniecz­no­ści zmia­ny zacho­wań niż pozo­sta­li oby­wa­te­le (40 proc.).

Zielona energia

Dla 67 proc. Polaków prio­ry­te­tem w dzie­dzi­nie prze­ciw­dzia­ła­nia kry­zy­so­wi kli­ma­tycz­ne­mu powin­no być szer­sze wyko­rzy­sta­nie ener­gii ze źró­deł odna­wial­nych. Odsetek respon­den­tów, któ­rzy popie­ra­ją poli­ty­kę kli­ma­tycz­ną kon­cen­tru­ją­cą się na sek­to­rze ener­ge­tycz­nym, jest w Polsce naj­wyż­szy w całej Unii Europejskiej. Ponadto opi­nia ta prze­wa­ża wśród osób w wie­ku 65 lat i star­szych (85 proc.) oraz osób mają­cych więk­sze docho­dy (72 proc.).

Topnienie lodu przyspiesza

W opi­nii 30 proc. Polaków naj­waż­niej­szym uza­sad­nie­niem ogra­ni­cze­nia korzy­sta­nia z paliw kopal­nych jest zmniej­sze­nie zanie­czysz­cze­nia śro­do­wi­ska w ska­li lokal­nej, zwłasz­cza w mia­stach. Spośród wszyst­kich dostęp­nych opcji pol­scy respon­den­ci naj­czę­ściej wybie­ra­li wła­śnie tę odpowiedź.

Konsumpcja

Niemal dwie trze­cie pol­skich oby­wa­te­li (65 proc.) uwa­ża, że Polska potrze­bu­je lep­szych sys­te­mów recy­klin­gu odpa­dów, aby móc sku­tecz­nie prze­ciw­dzia­łać zmia­nie kli­ma­tu. Odsetek ten jest o dzie­więć punk­tów pro­cen­to­wych wyż­szy od śred­niej europejskiej. 

Ponadto 56 proc. ankie­to­wa­nych popie­ra zakaz sprze­da­ży pro­duk­tów, któ­re są nie­trwa­łe lub nie nada­ją się do naprawy.

ZOBACZ WYNIKI ANKIETY:

Transport

Jeśli cho­dzi o kwe­stie zwią­za­ne bar­dziej z indy­wi­du­al­ny­mi zacho­wa­nia­mi, 54 proc. Polaków uwa­ża, że prio­ry­te­tem w prze­ciw­dzia­ła­niu zmia­nie kli­ma­tu powin­no być wpro­wa­dze­nie dopłat do aut elek­trycz­nych. To wynik znacz­nie wyż­szy od śred­niej euro­pej­skiej. Z kolei 35 proc. respon­den­tów wska­zu­je, że prio­ry­te­tem powin­no być więk­sze upo­wszech­nie­nie tele­pra­cy jako spo­so­bu na ogra­ni­cze­nie dojazdów. 

Polacy miesz­ka­ją­cy w mia­stach mają dwa prio­ry­te­ty: zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści trans­por­tu publicz­ne­go (47 proc.) oraz budo­wę kolej­nych ście­żek rowe­ro­wych (46 proc.). Zainteresowanie infra­struk­tu­rą rowe­ro­wą jest znacz­nie więk­sze niż w pozo­sta­łych pań­stwach Europy. Ponadto kwe­stia ta jest głów­nym prio­ry­te­tem dla osób w wie­ku 15–29 lat i miesz­kań­ców obsza­rów wiejskich. 

Trzecie miej­sce wśród prio­ry­te­tów zaję­ło wpro­wa­dze­nie zaka­zu ruchu pojaz­dów wyso­ko­emi­syj­nych w cen­trach miast (35 proc.).

Klucz do sukcesu

Zdaniem 69 proc. Polaków, bez wzglę­du na to, jakie dzia­ła­nia zosta­ną pod­ję­te, klu­czem do ich powo­dze­nia będzie uwzględ­nie­nie pro­ble­mów zróż­ni­co­wa­nia wyna­gro­dzeń i nie­rów­no­ści spo­łecz­nych. Warunek ten wyda­je się jed­nak mniej istot­ny niż w pozo­sta­łych pań­stwach europejskich. 

Zmiany klimatu coraz ważniejsze

Kryzys wywo­ła­ny pan­de­mią poka­zał nam, jak waż­ne jest wej­ście na nowe ścież­ki roz­wo­ju: cyfro­wą i zie­lo­ną – wice­pre­zes EBI Teresa Czerwińska.

Ankieta kli­ma­tycz­na EBI poka­zu­je, że Polacy uwa­ża­ją za koniecz­ne wdra­ża­nie nowych tech­no­lo­gii oraz zmia­nę indy­wi­du­al­nych przy­zwy­cza­jeń, aby spro­stać temu wyzwa­niu. Ponad to, postęp w sek­to­rze ener­ge­tycz­nym jest według Polaków klu­czo­wy, aby polep­szyć jakość powie­trza w mia­stach. Jako bank kli­ma­tycz­ny, aktyw­nie wspie­ra­my trans­for­ma­cję ener­ge­tycz­ną Polski. Finansowanie pro­jek­tów nasta­wio­nych na wal­kę ze zmia­na­mi kli­ma­tycz­ny­mi osią­gnę­ło w 2020 r. rekor­do­wy poziom 41 proc. całe­go wspar­cia udzie­lo­ne­go przez Grupę EBI Polsce. W tym toku będzie­my dalej wspie­rać pro­jek­ty trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej oraz sze­ro­ko zakro­jo­ne pro­jek­ty zie­lo­ne i inno­wa­cyj­ne – powie­dzia­ła Teresa Czerwińska, któ­ra odpo­wia­da m.in. za ope­ra­cje w Polsce oraz za obsza­ry dzia­łal­no­ści Banku zwią­za­ne z innowacjami. 

EBI jest pożycz­ko­daw­cą Unii Europejskiej i jed­nym z naj­więk­szych na świe­cie wie­lo­stron­nych kre­dy­to­daw­ców finan­su­ją­cych dzia­ła­nia w dzie­dzi­nie klimatu.

Trzecia edy­cja tej ankie­ty EBI – prze­pro­wa­dzo­na we współ­pra­cy z pra­cow­nią bada­nia ryn­ku BVA – ma dostar­czyć infor­ma­cji do szer­szej deba­ty na temat nastro­jów i ocze­ki­wań w zakre­sie dzia­łań na rzecz kli­ma­tu. W bada­niu prze­pro­wa­dzo­nym od 5 paź­dzier­ni­ka do 2 listo­pa­da 2020 roku wzię­ło udział ponad 30 tys. respon­den­tów, z repre­zen­ta­tyw­nym pane­lem z każ­de­go z 30 kra­jów obję­tych ankietą. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Nad morzem

Nad morzem jest...

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł