- reklama -
Strona głównaKlimatCo Polacy sądzą o zatrzymaniu...

Co Polacy sądzą o zatrzymaniu zmian klimatu

Źródło:EBI, BVA

Polacy uwa­ża­ją, że prze­ciw­dzia­ła­nie kry­zy­so­wi kli­ma­tycz­ne­mu wyma­ga rady­kal­nej zmia­ny zacho­wań i wyko­rzy­sta­nia inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii. Europejski Bank Inwestycyjny prze­pro­wa­dził trze­cią edy­cję ankie­ty, któ­rej celem było wni­kli­we zba­da­nie odczuć oby­wa­te­li w kwe­stii zmia­ny klimatu.

Zdaniem 35 proc. Polaków naj­lep­szym spo­so­bem prze­ciw­dzia­ła­nia zmia­nie kli­ma­tu jest rady­kal­na zmia­na indy­wi­du­al­nych przy­zwy­cza­jeń w zakre­sie kon­sump­cji, trans­por­tu itd. Z kolei 31 proc. ankie­to­wa­nych liczy na inno­wa­cje technologiczne.

Zaobserwowano rów­nież znacz­ne zróż­ni­co­wa­nie odpo­wie­dzi w zależ­no­ści od płci: o ile Polki sta­wia­ją przede wszyst­kim na rady­kal­ną zmia­nę wła­snych przy­zwy­cza­jeń w celu prze­ciw­dzia­ła­nia zmia­nie kli­ma­tu (42 proc.), o tyle Polacy wolą liczyć na udo­sko­na­lo­ne roz­wią­za­nia tech­nicz­ne i tech­no­lo­gicz­ne (36 proc.). Ponadto oso­by mają­ce dzie­ci są bar­dziej prze­ko­na­ne co do koniecz­no­ści zmia­ny zacho­wań niż pozo­sta­li oby­wa­te­le (40 proc.).

Zielona energia

Dla 67 proc. Polaków prio­ry­te­tem w dzie­dzi­nie prze­ciw­dzia­ła­nia kry­zy­so­wi kli­ma­tycz­ne­mu powin­no być szer­sze wyko­rzy­sta­nie ener­gii ze źró­deł odna­wial­nych. Odsetek respon­den­tów, któ­rzy popie­ra­ją poli­ty­kę kli­ma­tycz­ną kon­cen­tru­ją­cą się na sek­to­rze ener­ge­tycz­nym, jest w Polsce naj­wyż­szy w całej Unii Europejskiej. Ponadto opi­nia ta prze­wa­ża wśród osób w wie­ku 65 lat i star­szych (85 proc.) oraz osób mają­cych więk­sze docho­dy (72 proc.).

Topnienie lodu przyspiesza

W opi­nii 30 proc. Polaków naj­waż­niej­szym uza­sad­nie­niem ogra­ni­cze­nia korzy­sta­nia z paliw kopal­nych jest zmniej­sze­nie zanie­czysz­cze­nia śro­do­wi­ska w ska­li lokal­nej, zwłasz­cza w mia­stach. Spośród wszyst­kich dostęp­nych opcji pol­scy respon­den­ci naj­czę­ściej wybie­ra­li wła­śnie tę odpowiedź.

Konsumpcja

Niemal dwie trze­cie pol­skich oby­wa­te­li (65 proc.) uwa­ża, że Polska potrze­bu­je lep­szych sys­te­mów recy­klin­gu odpa­dów, aby móc sku­tecz­nie prze­ciw­dzia­łać zmia­nie kli­ma­tu. Odsetek ten jest o dzie­więć punk­tów pro­cen­to­wych wyż­szy od śred­niej europejskiej. 

Ponadto 56 proc. ankie­to­wa­nych popie­ra zakaz sprze­da­ży pro­duk­tów, któ­re są nie­trwa­łe lub nie nada­ją się do naprawy.

ZOBACZ WYNIKI ANKIETY:

Transport

Jeśli cho­dzi o kwe­stie zwią­za­ne bar­dziej z indy­wi­du­al­ny­mi zacho­wa­nia­mi, 54 proc. Polaków uwa­ża, że prio­ry­te­tem w prze­ciw­dzia­ła­niu zmia­nie kli­ma­tu powin­no być wpro­wa­dze­nie dopłat do aut elek­trycz­nych. To wynik znacz­nie wyż­szy od śred­niej euro­pej­skiej. Z kolei 35 proc. respon­den­tów wska­zu­je, że prio­ry­te­tem powin­no być więk­sze upo­wszech­nie­nie tele­pra­cy jako spo­so­bu na ogra­ni­cze­nie dojazdów. 

Polacy miesz­ka­ją­cy w mia­stach mają dwa prio­ry­te­ty: zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści trans­por­tu publicz­ne­go (47 proc.) oraz budo­wę kolej­nych ście­żek rowe­ro­wych (46 proc.). Zainteresowanie infra­struk­tu­rą rowe­ro­wą jest znacz­nie więk­sze niż w pozo­sta­łych pań­stwach Europy. Ponadto kwe­stia ta jest głów­nym prio­ry­te­tem dla osób w wie­ku 15–29 lat i miesz­kań­ców obsza­rów wiejskich. 

Trzecie miej­sce wśród prio­ry­te­tów zaję­ło wpro­wa­dze­nie zaka­zu ruchu pojaz­dów wyso­ko­emi­syj­nych w cen­trach miast (35 proc.).

Klucz do sukcesu

Zdaniem 69 proc. Polaków, bez wzglę­du na to, jakie dzia­ła­nia zosta­ną pod­ję­te, klu­czem do ich powo­dze­nia będzie uwzględ­nie­nie pro­ble­mów zróż­ni­co­wa­nia wyna­gro­dzeń i nie­rów­no­ści spo­łecz­nych. Warunek ten wyda­je się jed­nak mniej istot­ny niż w pozo­sta­łych pań­stwach europejskich. 

Zmiany klimatu coraz ważniejsze

Kryzys wywo­ła­ny pan­de­mią poka­zał nam, jak waż­ne jest wej­ście na nowe ścież­ki roz­wo­ju: cyfro­wą i zie­lo­ną – wice­pre­zes EBI Teresa Czerwińska.

Ankieta kli­ma­tycz­na EBI poka­zu­je, że Polacy uwa­ża­ją za koniecz­ne wdra­ża­nie nowych tech­no­lo­gii oraz zmia­nę indy­wi­du­al­nych przy­zwy­cza­jeń, aby spro­stać temu wyzwa­niu. Ponad to, postęp w sek­to­rze ener­ge­tycz­nym jest według Polaków klu­czo­wy, aby polep­szyć jakość powie­trza w mia­stach. Jako bank kli­ma­tycz­ny, aktyw­nie wspie­ra­my trans­for­ma­cję ener­ge­tycz­ną Polski. Finansowanie pro­jek­tów nasta­wio­nych na wal­kę ze zmia­na­mi kli­ma­tycz­ny­mi osią­gnę­ło w 2020 r. rekor­do­wy poziom 41 proc. całe­go wspar­cia udzie­lo­ne­go przez Grupę EBI Polsce. W tym toku będzie­my dalej wspie­rać pro­jek­ty trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej oraz sze­ro­ko zakro­jo­ne pro­jek­ty zie­lo­ne i inno­wa­cyj­ne – powie­dzia­ła Teresa Czerwińska, któ­ra odpo­wia­da m.in. za ope­ra­cje w Polsce oraz za obsza­ry dzia­łal­no­ści Banku zwią­za­ne z innowacjami. 

EBI jest pożycz­ko­daw­cą Unii Europejskiej i jed­nym z naj­więk­szych na świe­cie wie­lo­stron­nych kre­dy­to­daw­ców finan­su­ją­cych dzia­ła­nia w dzie­dzi­nie klimatu.

Trzecia edy­cja tej ankie­ty EBI – prze­pro­wa­dzo­na we współ­pra­cy z pra­cow­nią bada­nia ryn­ku BVA – ma dostar­czyć infor­ma­cji do szer­szej deba­ty na temat nastro­jów i ocze­ki­wań w zakre­sie dzia­łań na rzecz kli­ma­tu. W bada­niu prze­pro­wa­dzo­nym od 5 paź­dzier­ni­ka do 2 listo­pa­da 2020 roku wzię­ło udział ponad 30 tys. respon­den­tów, z repre­zen­ta­tyw­nym pane­lem z każ­de­go z 30 kra­jów obję­tych ankietą. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...
A jeszcze lepsze jest to...