- reklama -
Strona głównaEnergiaPolskie spółki z nowymi modułami...

Polskie spółki z nowymi modułami fotowoltaicznymi

- reklama -

Tarnowska spół­ka Hymon prze­wi­du­je wzrost sprze­da­ży insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych o 30 proc. dzię­ki pozy­ska­niu zna­czą­ce­go part­ne­ra. Z kolei Edison Energia roz­po­czął pro­duk­cję wła­snych modu­łów o wyso­kiej mocy. Nowe pane­le PV mają przy­cią­gnąć klientów.

Od lip­ca ruszą dota­cje do foto­wol­ta­iki z pro­gra­mu Mój Prąd

Instalacja foto­wol­ta­icz­na to inwe­sty­cja na co naj­mniej 25 lat. Jednym z naj­waż­niej­szych ele­men­tów takiej elek­trow­ni sło­necz­nej są wyso­kiej jako­ści modu­ły. Kluczowym para­me­trem jest wyso­ka efek­tyw­ność, czy­li zdol­ność do prze­twa­rza­nia pro­mie­ni sło­necz­nych w ener­gię elektryczną.

Testy w laboratorium

Hymon roz­po­czął współ­pra­cę z kon­cer­nem Blaupunkt, któ­ry zaofe­ru­je pane­le, inwer­te­ry i maga­zy­ny ener­gii. Moduły będą w cało­ści opie­ra­ły się na naj­now­szej tech­no­lo­gii pod­ło­ży krze­mo­wych M-​10, któ­ra zastą­pi­ła M-​6. Jak poda­je Hymon, wybrał urzą­dze­nia Blaupunkta po prze­ana­li­zo­wa­niu ofer­ty 700 pro­du­cen­tów. Panele PV, kon­wer­te­ry i maga­zy­ny ener­gii spraw­dził w swo­im Laboratorium Badawczym. 

Moduły posia­da­ją opa­ten­to­wa­ną tech­no­lo­gię, któ­ra pozwa­la osią­gać więk­szą wydaj­ność przy słab­szym oświe­tle­niu w porów­na­niu z inny­mi pro­duk­ta­mi o podob­nej mocy ‒ Damian Krzaczek, pre­zes Hymon. 

Oferowane będą pane­le o mocy 400 Wp i 450 Wp osią­ga­ną spraw­ność na pozio­mie 20,5-20,8 proc. 

Panele PV o mocy 500 W

Z kolei Edison Energia poda­je, że jako jedy­ny insta­la­tor w Polsce będzie miał wła­sne pane­le Full Black o tak wyso­kiej mocy. ALVA Solar Full Black to modu­ły o mocy zna­mio­no­wej 500 Wp. Oferują efek­tyw­ność prze­kra­cza­ją­cą 20 proc. Jednocześnie, po 25 latach funk­cjo­no­wa­nia, spraw­ność będzie na pozio­mie 84,8 proc. war­to­ści począt­ko­wej. Osiągnięcie tak wyso­kich para­me­trów moż­li­we jest mie­dzy inny­mi dzię­ki domiesz­ce galu.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Ekologiczne opakowania. EcoRaport tygodnia

W Dzień Opakowań 15 września instytucje, firmy i organizacje przypomniały, że bez recyklingu nie uda się rozwiązać problemu nadmiaru plastiku. Zgodnie z szacunkami przemysł...

Dlaczego tak potrzebne są w Polsce mokradła

Aby przeciwdziałać suszy w naszym kraju, należy chronić i odtwarzać mokradła w jak najszerszej skali. "Oddajmy mokradłom ich przestrzeń. To one są naturalnymi magazynami...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

Polski ziemniak pochodzi z Peru

Fioletowe ziemniaki pochodzą...

Master Smart Truck

Master Truck -...
A jeszcze lepsze jest to...