- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneJak zmniejszyć ślad węglowy firm?

Jak zmniejszyć ślad węglowy firm?

Ograniczenie emi­sji w fir­mach jest trud­ne bez wspar­cia. Brak infor­ma­cji, zaso­bów i funduszy- to real­ne bariery.

Jedna z naj­więk­szych insty­tu­cji finan­so­wych na ryn­ku bry­tyj­skim NatWest Bank połą­czył siły z fir­mą Microsoft, aby pomóc swo­im klien­tom biz­ne­so­wym zmniej­szyć ślad węglo­wy. Inicjatywa ma opie­rać się na chmu­rze, plat­for­mie danych i sztucz­nej inte­li­gen­cji fir­my Microsoft, a tak­że na wie­dzy i bazie klien­tów biz­ne­so­wych NatWest. 

W fazie badaw­czej pro­jek­tu bank prze­pro­wa­dził ankie­tę wśród 500 klien­tów biz­ne­so­wych o róż­nej wiel­ko­ści, aby poznać ich wyzwa­nia zwią­za­ne z reali­za­cją ambi­cji kli­ma­tycz­nych. Aż 80 proc. ankie­to­wa­nych stwier­dzi­ło, że zmniej­sze­nie ich emi­sji pośred­nich, jak te w łań­cu­chach dostaw, jest trud­ne ze wzglę­du na pro­blem w uzy­ska­niu zewnętrz­ne­go wspar­cia. A 41 proc. stwier­dzi­ło, że ogra­ni­cze­nie emi­sji pośred­nich było dla nich „bar­dzo trud­ne” lub „nie­zwy­kle trud­ne”. W przy­pad­ku firm, któ­re nie roz­po­czę­ły swo­jej trans­for­ma­cji, naj­więk­szy­mi barie­ra­mi, jakie napo­ty­ka­ją, jest brak infor­ma­cji i danych oraz brak zaso­bów lub funduszy.

Walka ze zmia­na­mi kli­ma­tycz­ny­mi jest jed­nym z naj­więk­szych wyzwań naszych cza­sów i każ­dy powi­nien się w nią włą­czyć. Branża finan­so­wa wpły­wa na zmia­nę kli­ma­tu i na odwrót – Andrzej Pacek, Head of NatWest Polska. 

NatWest chce zachę­cać fir­my do podej­mo­wa­nia inwe­sty­cji w kie­run­ku zero­wej emi­sji dwu­tlen­ku węgla. Jak wska­zu­je Andrzej Pacek, taka per­spek­ty­wa jest nie tyl­ko opła­cal­na i stwa­rza moż­li­wo­ści biz­ne­so­we, ale jed­no­cze­śnie pozy­tyw­nie wpły­wa na śro­do­wi­sko, nas samych i kolej­ne  pokolenia.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Miasto 15-​minutowe. Nie mamy więcej czasu

Urbanista Carlos Moreno,...

Bagger odchodzi z węglem

Najsłynniejsza koparka węgla...
A jeszcze lepsze jest to...