- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneJak zmniejszyć ślad węglowy firm?

Jak zmniejszyć ślad węglowy firm?

Ograniczenie emi­sji w fir­mach jest trud­ne bez wspar­cia. Brak infor­ma­cji, zaso­bów i funduszy- to real­ne bariery.

Jedna z naj­więk­szych insty­tu­cji finan­so­wych na ryn­ku bry­tyj­skim NatWest Bank połą­czył siły z fir­mą Microsoft, aby pomóc swo­im klien­tom biz­ne­so­wym zmniej­szyć ślad węglo­wy. Inicjatywa ma opie­rać się na chmu­rze, plat­for­mie danych i sztucz­nej inte­li­gen­cji fir­my Microsoft, a tak­że na wie­dzy i bazie klien­tów biz­ne­so­wych NatWest. 

W fazie badaw­czej pro­jek­tu bank prze­pro­wa­dził ankie­tę wśród 500 klien­tów biz­ne­so­wych o róż­nej wiel­ko­ści, aby poznać ich wyzwa­nia zwią­za­ne z reali­za­cją ambi­cji kli­ma­tycz­nych. Aż 80 proc. ankie­to­wa­nych stwier­dzi­ło, że zmniej­sze­nie ich emi­sji pośred­nich, jak te w łań­cu­chach dostaw, jest trud­ne ze wzglę­du na pro­blem w uzy­ska­niu zewnętrz­ne­go wspar­cia. A 41 proc. stwier­dzi­ło, że ogra­ni­cze­nie emi­sji pośred­nich było dla nich „bar­dzo trud­ne” lub „nie­zwy­kle trud­ne”. W przy­pad­ku firm, któ­re nie roz­po­czę­ły swo­jej trans­for­ma­cji, naj­więk­szy­mi barie­ra­mi, jakie napo­ty­ka­ją, jest brak infor­ma­cji i danych oraz brak zaso­bów lub funduszy.

Walka ze zmia­na­mi kli­ma­tycz­ny­mi jest jed­nym z naj­więk­szych wyzwań naszych cza­sów i każ­dy powi­nien się w nią włą­czyć. Branża finan­so­wa wpły­wa na zmia­nę kli­ma­tu i na odwrót – Andrzej Pacek, Head of NatWest Polska. 

NatWest chce zachę­cać fir­my do podej­mo­wa­nia inwe­sty­cji w kie­run­ku zero­wej emi­sji dwu­tlen­ku węgla. Jak wska­zu­je Andrzej Pacek, taka per­spek­ty­wa jest nie tyl­ko opła­cal­na i stwa­rza moż­li­wo­ści biz­ne­so­we, ale jed­no­cze­śnie pozy­tyw­nie wpły­wa na śro­do­wi­sko, nas samych i kolej­ne  pokolenia.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Widok z okna

Kupujemy domy z...

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł