- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneJak zmniejszyć ślad węglowy firm?

Jak zmniejszyć ślad węglowy firm?

Ograniczenie emi­sji w fir­mach jest trud­ne bez wspar­cia. Brak infor­ma­cji, zaso­bów i funduszy- to real­ne bariery.

Jedna z naj­więk­szych insty­tu­cji finan­so­wych na ryn­ku bry­tyj­skim NatWest Bank połą­czył siły z fir­mą Microsoft, aby pomóc swo­im klien­tom biz­ne­so­wym zmniej­szyć ślad węglo­wy. Inicjatywa ma opie­rać się na chmu­rze, plat­for­mie danych i sztucz­nej inte­li­gen­cji fir­my Microsoft, a tak­że na wie­dzy i bazie klien­tów biz­ne­so­wych NatWest. 

W fazie badaw­czej pro­jek­tu bank prze­pro­wa­dził ankie­tę wśród 500 klien­tów biz­ne­so­wych o róż­nej wiel­ko­ści, aby poznać ich wyzwa­nia zwią­za­ne z reali­za­cją ambi­cji kli­ma­tycz­nych. Aż 80 proc. ankie­to­wa­nych stwier­dzi­ło, że zmniej­sze­nie ich emi­sji pośred­nich, jak te w łań­cu­chach dostaw, jest trud­ne ze wzglę­du na pro­blem w uzy­ska­niu zewnętrz­ne­go wspar­cia. A 41 proc. stwier­dzi­ło, że ogra­ni­cze­nie emi­sji pośred­nich było dla nich „bar­dzo trud­ne” lub „nie­zwy­kle trud­ne”. W przy­pad­ku firm, któ­re nie roz­po­czę­ły swo­jej trans­for­ma­cji, naj­więk­szy­mi barie­ra­mi, jakie napo­ty­ka­ją, jest brak infor­ma­cji i danych oraz brak zaso­bów lub funduszy.

Walka ze zmia­na­mi kli­ma­tycz­ny­mi jest jed­nym z naj­więk­szych wyzwań naszych cza­sów i każ­dy powi­nien się w nią włą­czyć. Branża finan­so­wa wpły­wa na zmia­nę kli­ma­tu i na odwrót – Andrzej Pacek, Head of NatWest Polska. 

NatWest chce zachę­cać fir­my do podej­mo­wa­nia inwe­sty­cji w kie­run­ku zero­wej emi­sji dwu­tlen­ku węgla. Jak wska­zu­je Andrzej Pacek, taka per­spek­ty­wa jest nie tyl­ko opła­cal­na i stwa­rza moż­li­wo­ści biz­ne­so­we, ale jed­no­cze­śnie pozy­tyw­nie wpły­wa na śro­do­wi­sko, nas samych i kolej­ne  pokolenia.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Miasto 15-​minutowe. Nie mamy więcej czasu

Urbanista Carlos Moreno,...

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...
A jeszcze lepsze jest to...