- reklama -
Strona głównaOrlen szuka technologii, by obniżyć...

Orlen szuka technologii, by obniżyć emisje CO2

Największy pol­ski kon­cern paliwowo-​energetyczny ogło­sił zapy­ta­nie w spra­wie spraw­dzo­nych roz­wią­zań, któ­re pomo­gą fir­mie obni­żyć zuży­cie ener­gii i emi­sje dwu­tlen­ku węgla. PKN Orlen jako pierw­sza duża spół­ka w Polsce ogło­sił rok temu cel osią­gnię­cia neu­tral­no­ści emi­syj­nej. Do tej pory jed­nak kon­cern nie przed­sta­wił pla­nu, jak dokład­nie zamie­rza tego dokonać.

Jak czy­ta­my w zapy­ta­niu, PKN Orlen poszu­ku­je spraw­dzo­nej komer­cyj­nie tech­no­lo­gii, któ­rą moż­na wdro­żyć w pro­ce­sach desty­la­cji. Ma ona pozwo­lić na zna­czą­cą reduk­cję zuży­cia ener­gii i przez to tak­że obni­że­nie emi­sji CO2. Musi to być roz­wią­za­nie komer­cyj­ne, umoż­li­wia­ją­ce cią­głą pra­cę zakła­dów. Można rów­nież przed­sta­wić pro­jek­ty, któ­re są w trak­cie reali­za­cji – naj­le­piej na eta­pie budo­wy. Oferent pro­szo­ny jest o dostar­cze­nie listy referencyjnej.

PKN Orlen ogło­sił postę­po­wa­nie RFI czy­li requ­est for infor­ma­tion – proś­bę o infor­ma­cję na temat dostęp­nych na ryn­ku moż­li­wo­ści. Sam w zapy­ta­niu pre­cy­zu­je, że zamie­rza doko­nać prze­glą­du ryn­ku pod kątem poten­cjal­nych wyko­naw­ców, któ­rzy potra­fią wdro­żyć tech­no­lo­gie pozwa­la­ją­ce na opty­ma­li­za­cję zuży­cia energii. 

Neutralność emisyjna

Osiągnięcie neu­tral­no­ści emi­syj­nej PKN Orlen pla­nu­je w 2050 roku. W ramach docho­dze­nia do tego celu, do 2030 roku fir­ma o 20 proc. zre­du­ku­je emi­sje CO2 z obec­nych akty­wów rafi­ne­ryj­nych i petro­che­micz­nych. Do tego o jed­ną trze­cią zmniej­szy emi­sje CO2 w prze­li­cze­niu na jed­nost­kę pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej. Swoją stra­te­gię opie­ra na czte­rech fila­rach: efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej pro­duk­cji, zero­emi­syj­nej ener­ge­ty­ce, pali­wach przy­szło­ści i zie­lo­nym finansowaniu. 

W ostat­nim cza­sie Orlen ogło­sił roz­po­czę­cie duże­go pro­jek­tu petro­che­micz­ne­go. Największym wyzwa­niem będzie więc reduk­cja emi­sji z pro­ce­sów prze­my­sło­wych, zwłasz­cza że Orlen pla­nu­je dal­szy roz­wój petro­che­mii. W nowych pro­jek­tach musi więc wyko­rzy­stać naj­lep­sze i naj­bar­dziej efek­tyw­ne ener­ge­tycz­nie tech­no­lo­gie. Natomiast w ener­ge­ty­ce przy­by­wa inwe­sty­cji w far­my wia­tro­we i foto­wol­ta­ikę. Orlen postę­pu­je tu podob­nie do innych euro­pej­skich kon­cer­nów naf­to­wych, któ­re inwe­stu­ją w odna­wial­ne źró­dła ener­gii. W trans­por­cie na razie głów­ną rolę w zmniej­sza­niu emi­sji odgry­wa­ją bio­pa­li­wa, w przy­szło­ści ma to być tak­że wodór.

Czytaj tak­że: Elektryczny samo­lot dostar­czy przesyłki

Inwestycje reali­zo­wa­ne w ramach stra­te­gii neu­tral­no­ści emi­syj­nej Orlen ma finan­so­wać m.in. poprzez obli­ga­cje zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju i zie­lo­ne obli­ga­cje kie­ro­wa­ne na euro­pej­ski rynek kapitałowy.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...

Srebrna Góra jest zielona

Największa winnica w...

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł