- reklama -
Strona głównaOrlen szuka technologii, by obniżyć...

Orlen szuka technologii, by obniżyć emisje CO2

Największy pol­ski kon­cern paliwowo-​energetyczny ogło­sił zapy­ta­nie w spra­wie spraw­dzo­nych roz­wią­zań, któ­re pomo­gą fir­mie obni­żyć zuży­cie ener­gii i emi­sje dwu­tlen­ku węgla. PKN Orlen jako pierw­sza duża spół­ka w Polsce ogło­sił rok temu cel osią­gnię­cia neu­tral­no­ści emi­syj­nej. Do tej pory jed­nak kon­cern nie przed­sta­wił pla­nu, jak dokład­nie zamie­rza tego dokonać.

Jak czy­ta­my w zapy­ta­niu, PKN Orlen poszu­ku­je spraw­dzo­nej komer­cyj­nie tech­no­lo­gii, któ­rą moż­na wdro­żyć w pro­ce­sach desty­la­cji. Ma ona pozwo­lić na zna­czą­cą reduk­cję zuży­cia ener­gii i przez to tak­że obni­że­nie emi­sji CO2. Musi to być roz­wią­za­nie komer­cyj­ne, umoż­li­wia­ją­ce cią­głą pra­cę zakła­dów. Można rów­nież przed­sta­wić pro­jek­ty, któ­re są w trak­cie reali­za­cji – naj­le­piej na eta­pie budo­wy. Oferent pro­szo­ny jest o dostar­cze­nie listy referencyjnej.

PKN Orlen ogło­sił postę­po­wa­nie RFI czy­li requ­est for infor­ma­tion - proś­bę o infor­ma­cję na temat dostęp­nych na ryn­ku moż­li­wo­ści. Sam w zapy­ta­niu pre­cy­zu­je, że zamie­rza doko­nać prze­glą­du ryn­ku pod kątem poten­cjal­nych wyko­naw­ców, któ­rzy potra­fią wdro­żyć tech­no­lo­gie pozwa­la­ją­ce na opty­ma­li­za­cję zuży­cia energii. 

Neutralność emisyjna

Osiągnięcie neu­tral­no­ści emi­syj­nej PKN Orlen pla­nu­je w 2050 roku. W ramach docho­dze­nia do tego celu, do 2030 roku fir­ma o 20 proc. zre­du­ku­je emi­sje CO2 z obec­nych akty­wów rafi­ne­ryj­nych i petro­che­micz­nych. Do tego o jed­ną trze­cią zmniej­szy emi­sje CO2 w prze­li­cze­niu na jed­nost­kę pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej. Swoją stra­te­gię opie­ra na czte­rech fila­rach: efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej pro­duk­cji, zero­emi­syj­nej ener­ge­ty­ce, pali­wach przy­szło­ści i zie­lo­nym finansowaniu. 

W ostat­nim cza­sie Orlen ogło­sił roz­po­czę­cie duże­go pro­jek­tu petro­che­micz­ne­go. Największym wyzwa­niem będzie więc reduk­cja emi­sji z pro­ce­sów prze­my­sło­wych, zwłasz­cza że Orlen pla­nu­je dal­szy roz­wój petro­che­mii. W nowych pro­jek­tach musi więc wyko­rzy­stać naj­lep­sze i naj­bar­dziej efek­tyw­ne ener­ge­tycz­nie tech­no­lo­gie. Natomiast w ener­ge­ty­ce przy­by­wa inwe­sty­cji w far­my wia­tro­we i foto­wol­ta­ikę. Orlen postę­pu­je tu podob­nie do innych euro­pej­skich kon­cer­nów naf­to­wych, któ­re inwe­stu­ją w odna­wial­ne źró­dła ener­gii. W trans­por­cie na razie głów­ną rolę w zmniej­sza­niu emi­sji odgry­wa­ją bio­pa­li­wa, w przy­szło­ści ma to być tak­że wodór.

Czytaj tak­że: Elektryczny samo­lot dostar­czy przesyłki

Inwestycje reali­zo­wa­ne w ramach stra­te­gii neu­tral­no­ści emi­syj­nej Orlen ma finan­so­wać m.in. poprzez obli­ga­cje zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju i zie­lo­ne obli­ga­cje kie­ro­wa­ne na euro­pej­ski rynek kapitałowy.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wakacje marzeń, czyli sam na sam ze sobą

Planowanie wakacji najlepiej...

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się...

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...
A jeszcze lepsze jest to...