- reklama -
Strona głównaOrlen szuka technologii, by obniżyć...

Orlen szuka technologii, by obniżyć emisje CO2

Największy pol­ski kon­cern paliwowo-​energetyczny ogło­sił zapy­ta­nie w spra­wie spraw­dzo­nych roz­wią­zań, któ­re pomo­gą fir­mie obni­żyć zuży­cie ener­gii i emi­sje dwu­tlen­ku węgla. PKN Orlen jako pierw­sza duża spół­ka w Polsce ogło­sił rok temu cel osią­gnię­cia neu­tral­no­ści emi­syj­nej. Do tej pory jed­nak kon­cern nie przed­sta­wił pla­nu, jak dokład­nie zamie­rza tego dokonać.

Jak czy­ta­my w zapy­ta­niu, PKN Orlen poszu­ku­je spraw­dzo­nej komer­cyj­nie tech­no­lo­gii, któ­rą moż­na wdro­żyć w pro­ce­sach desty­la­cji. Ma ona pozwo­lić na zna­czą­cą reduk­cję zuży­cia ener­gii i przez to tak­że obni­że­nie emi­sji CO2. Musi to być roz­wią­za­nie komer­cyj­ne, umoż­li­wia­ją­ce cią­głą pra­cę zakła­dów. Można rów­nież przed­sta­wić pro­jek­ty, któ­re są w trak­cie reali­za­cji – naj­le­piej na eta­pie budo­wy. Oferent pro­szo­ny jest o dostar­cze­nie listy referencyjnej.

PKN Orlen ogło­sił postę­po­wa­nie RFI czy­li requ­est for infor­ma­tion - proś­bę o infor­ma­cję na temat dostęp­nych na ryn­ku moż­li­wo­ści. Sam w zapy­ta­niu pre­cy­zu­je, że zamie­rza doko­nać prze­glą­du ryn­ku pod kątem poten­cjal­nych wyko­naw­ców, któ­rzy potra­fią wdro­żyć tech­no­lo­gie pozwa­la­ją­ce na opty­ma­li­za­cję zuży­cia energii. 

Neutralność emisyjna

Osiągnięcie neu­tral­no­ści emi­syj­nej PKN Orlen pla­nu­je w 2050 roku. W ramach docho­dze­nia do tego celu, do 2030 roku fir­ma o 20 proc. zre­du­ku­je emi­sje CO2 z obec­nych akty­wów rafi­ne­ryj­nych i petro­che­micz­nych. Do tego o jed­ną trze­cią zmniej­szy emi­sje CO2 w prze­li­cze­niu na jed­nost­kę pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej. Swoją stra­te­gię opie­ra na czte­rech fila­rach: efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej pro­duk­cji, zero­emi­syj­nej ener­ge­ty­ce, pali­wach przy­szło­ści i zie­lo­nym finansowaniu. 

W ostat­nim cza­sie Orlen ogło­sił roz­po­czę­cie duże­go pro­jek­tu petro­che­micz­ne­go. Największym wyzwa­niem będzie więc reduk­cja emi­sji z pro­ce­sów prze­my­sło­wych, zwłasz­cza że Orlen pla­nu­je dal­szy roz­wój petro­che­mii. W nowych pro­jek­tach musi więc wyko­rzy­stać naj­lep­sze i naj­bar­dziej efek­tyw­ne ener­ge­tycz­nie tech­no­lo­gie. Natomiast w ener­ge­ty­ce przy­by­wa inwe­sty­cji w far­my wia­tro­we i foto­wol­ta­ikę. Orlen postę­pu­je tu podob­nie do innych euro­pej­skich kon­cer­nów naf­to­wych, któ­re inwe­stu­ją w odna­wial­ne źró­dła ener­gii. W trans­por­cie na razie głów­ną rolę w zmniej­sza­niu emi­sji odgry­wa­ją bio­pa­li­wa, w przy­szło­ści ma to być tak­że wodór.

Czytaj tak­że: Elektryczny samo­lot dostar­czy przesyłki

Inwestycje reali­zo­wa­ne w ramach stra­te­gii neu­tral­no­ści emi­syj­nej Orlen ma finan­so­wać m.in. poprzez obli­ga­cje zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju i zie­lo­ne obli­ga­cje kie­ro­wa­ne na euro­pej­ski rynek kapitałowy.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Tesla wśród rowerów

Każdy chce nim...

Grzmi i burzy

W czasach, nie...
A jeszcze lepsze jest to...