- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjny„Naprawiamy czy wyrzucamy”. Specjalny raport...

„Naprawiamy czy wyrzucamy”. Specjalny raport o zwyczajach Polaków

Zaledwie 30 proc. uczest­ni­ków bada­nia uwa­ża, że war­to napra­wiać sprzęt RTV/​AGD – wyni­ka z rapor­tu „Naprawiamy czy wyrzu­ca­my”. Dokument przy­go­to­wa­ny przez TAURON to piguł­ka infor­ma­cji na temat postaw Polaków doty­czą­cych zaku­pu nowe­go sprzę­tu RTV/​AGD, napra­wy urzą­dzeń w przy­pad­ku awa­rii, a tak­że postę­po­wa­nia w przy­pad­ku sta­rych urzą­dzeń nada­ją­cych się do wyrzu­ce­nia.

Autorzy bada­nia spraw­dzi­li mię­dzy inny­mi co respon­den­ci robią z zepsu­ty­mi urzą­dze­nia­mi, któ­rych nie da się napra­wić. 36,5% bada­nych przy­zna­ło, że prze­cho­wu­je w swo­ich domach taki sprzęt i nie napra­wia go. Najczęściej elek­tro­od­pa­dy prze­cho­wu­ją oso­by ze skraj­nych grup wie­ko­wych – oso­by mło­de (24–34 lat) oraz star­sze (powy­żej 65. roku życia). Najczęstszym powo­dem prze­cho­wy­wa­nia zepsu­te­go sprzę­tu jest poczu­cie, że „kie­dyś może się przydać”.

– Zamówiliśmy ten raport, aby poznać opi­nie Polaków, w tym tak­że naszych klien­tów, m.in. na temat zaku­pu nowych urzą­dzeń i ich napra­wy w przy­pad­ku awa­rii. Wyniki rapor­tu potwier­dzi­ły, że ścież­ka, któ­rą idzie­my kon­se­kwent­nie od lat jest słusz­na. Chcemy prze­ko­nać naszych klien­tów, do tego by napra­wia­li a nie wyrzu­ca­li zepsu­ty sprzęt. W ten spo­sób każ­dy z nas może w swo­im domu zro­bić swój mały zie­lo­ny zwrot, czy­li zwięk­szyć dba­łość o śro­do­wi­sko natu­ral­ne –  tłu­ma­czy Rafał Soja, pre­zes zarzą­du TAURON Sprzedaż.

W bada­niu, prze­pro­wa­dzo­nym na zle­ce­nie TAURONA, zapy­ta­no respon­den­tów o to, czy w przy­pad­ku awa­rii war­to napra­wiać sprzęt RTV/​AGD. Twierdzącą odpo­wiedź udzie­li­ła 13 pyta­nych. Badani wska­za­li, że w przy­pad­ku awa­rii sprzę­tu fachow­ców naj­czę­ściej szu­ka­ją w inter­ne­cie, ale zde­cy­do­wa­na więk­szość 76,9% przy­zna­ła, że nie ma duże­go zaufa­nia do takich specjalistów.

 Systematycznie roz­wi­ja­my nasze usłu­gi ser­wi­so­we, dzię­ki temu nasi klien­ci mają dostęp do spraw­dzo­nych i rze­tel­nych fachow­ców. Ponadto pro­wa­dzi­my dzia­ła­nia, któ­re mają na celu uświa­da­mia­nie, że napra­wa może być opła­cal­na – jak poka­zał raport, wie­lu Polaków nie wie, czy war­to roz­wa­żać napra­wę w przy­pad­ku awa­rii – doda­je pre­zes TAURON Sprzedaż.

TAURON od lat roz­bu­do­wu­je wachlarz usług, któ­re świad­czą fachow­cy z róż­nych dzie­dzin. Do domów i firm klien­tów zawi­tał naj­pierw Elektryk 24H, któ­ry poma­gał w usu­wa­niu awa­rii insta­la­cji wewnętrz­nych. Potem poja­wi­ły się usłu­gi napraw sprzę­tów RTV, AGD a tak­że Serwisant 24H. Dziś usłu­gi obej­mu­ją tak­że napra­wę sprzę­tu i insta­la­cji gazo­wej oraz wspar­cie szkla­rza, ślu­sa­rza czy hydrau­li­ka. Klienci TAURONA dodat­ko­wo mogą sko­rzy­stać z ofer­ty Zdrowie 24H oraz Serwisant kom­pu­te­ro­wy 24H.

Jak często Polacy kupują nowy sprzęt

Z badań wyni­ka, że nie­mal 60 proc. respon­den­tów na zaku­py nowych urzą­dzeń RTV/​AGD wyda­ła w cią­gu 24 mie­się­cy kwo­tę ponad 2000 zł.  Najczęściej wska­zy­wa­nym powo­dem zaku­pu urzą­dzeń była chęć posia­da­nia now­szych mode­li sprzę­tu – mimo  że w domu posia­da­my już takie urządzenie.

Najwięcej na zaku­py nowych urzą­dzeń wyda­ją oso­by w śred­nim wie­ku (35–44 lat), a naj­mniej senio­rzy.  Najczęściej kupo­wa­nym urzą­dze­niem jest tele­wi­zor, ponad 57% bada­nych zde­kla­ro­wa­ło, że w ostat­nich 24 mie­sią­cach kupi­ło takie urządzenie.

Raport opra­co­wa­ny został na pod­sta­wie bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go na zle­ce­nie TAURONA. Wzięło w nim udział 1000 bada­nych z całe­go kra­ju. Raport podzie­lo­ny został na trzy obsza­ry: Zakup nowe­go sprzę­tu, Awarie i napra­wy oraz Elektrośmieci.

Cały raport dostęp­ny jest na stro­nie tau​ron​.pl/​s​e​r​w​i​s​a​nci i został opra­co­wa­ny na pod­sta­wie bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go na zle­ce­nie TAURONA przez Instytut Badawczy IPC.

tauron grafika

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Małe jest piękne

Ten znikający punkt...

Wszystkiego mamy za dużo

W każdą pierwszą...

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...
A jeszcze lepsze jest to...