- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjny„Naprawiamy czy wyrzucamy”. Specjalny raport...

„Naprawiamy czy wyrzucamy”. Specjalny raport o zwyczajach Polaków

Zaledwie 30 proc. uczest­ni­ków bada­nia uwa­ża, że war­to napra­wiać sprzęt RTV/​AGD – wyni­ka z rapor­tu „Naprawiamy czy wyrzu­ca­my”. Dokument przy­go­to­wa­ny przez TAURON to piguł­ka infor­ma­cji na temat postaw Polaków doty­czą­cych zaku­pu nowe­go sprzę­tu RTV/​AGD, napra­wy urzą­dzeń w przy­pad­ku awa­rii, a tak­że postę­po­wa­nia w przy­pad­ku sta­rych urzą­dzeń nada­ją­cych się do wyrzu­ce­nia.

Autorzy bada­nia spraw­dzi­li mię­dzy inny­mi co respon­den­ci robią z zepsu­ty­mi urzą­dze­nia­mi, któ­rych nie da się napra­wić. 36,5% bada­nych przy­zna­ło, że prze­cho­wu­je w swo­ich domach taki sprzęt i nie napra­wia go. Najczęściej elek­tro­od­pa­dy prze­cho­wu­ją oso­by ze skraj­nych grup wie­ko­wych – oso­by mło­de (24–34 lat) oraz star­sze (powy­żej 65. roku życia). Najczęstszym powo­dem prze­cho­wy­wa­nia zepsu­te­go sprzę­tu jest poczu­cie, że „kie­dyś może się przydać”.

– Zamówiliśmy ten raport, aby poznać opi­nie Polaków, w tym tak­że naszych klien­tów, m.in. na temat zaku­pu nowych urzą­dzeń i ich napra­wy w przy­pad­ku awa­rii. Wyniki rapor­tu potwier­dzi­ły, że ścież­ka, któ­rą idzie­my kon­se­kwent­nie od lat jest słusz­na. Chcemy prze­ko­nać naszych klien­tów, do tego by napra­wia­li a nie wyrzu­ca­li zepsu­ty sprzęt. W ten spo­sób każ­dy z nas może w swo­im domu zro­bić swój mały zie­lo­ny zwrot, czy­li zwięk­szyć dba­łość o śro­do­wi­sko natu­ral­ne –  tłu­ma­czy Rafał Soja, pre­zes zarzą­du TAURON Sprzedaż.

W bada­niu, prze­pro­wa­dzo­nym na zle­ce­nie TAURONA, zapy­ta­no respon­den­tów o to, czy w przy­pad­ku awa­rii war­to napra­wiać sprzęt RTV/​AGD. Twierdzącą odpo­wiedź udzie­li­ła 13 pyta­nych. Badani wska­za­li, że w przy­pad­ku awa­rii sprzę­tu fachow­ców naj­czę­ściej szu­ka­ją w inter­ne­cie, ale zde­cy­do­wa­na więk­szość 76,9% przy­zna­ła, że nie ma duże­go zaufa­nia do takich specjalistów.

 Systematycznie roz­wi­ja­my nasze usłu­gi ser­wi­so­we, dzię­ki temu nasi klien­ci mają dostęp do spraw­dzo­nych i rze­tel­nych fachow­ców. Ponadto pro­wa­dzi­my dzia­ła­nia, któ­re mają na celu uświa­da­mia­nie, że napra­wa może być opła­cal­na – jak poka­zał raport, wie­lu Polaków nie wie, czy war­to roz­wa­żać napra­wę w przy­pad­ku awa­rii – doda­je pre­zes TAURON Sprzedaż.

TAURON od lat roz­bu­do­wu­je wachlarz usług, któ­re świad­czą fachow­cy z róż­nych dzie­dzin. Do domów i firm klien­tów zawi­tał naj­pierw Elektryk 24H, któ­ry poma­gał w usu­wa­niu awa­rii insta­la­cji wewnętrz­nych. Potem poja­wi­ły się usłu­gi napraw sprzę­tów RTV, AGD a tak­że Serwisant 24H. Dziś usłu­gi obej­mu­ją tak­że napra­wę sprzę­tu i insta­la­cji gazo­wej oraz wspar­cie szkla­rza, ślu­sa­rza czy hydrau­li­ka. Klienci TAURONA dodat­ko­wo mogą sko­rzy­stać z ofer­ty Zdrowie 24H oraz Serwisant kom­pu­te­ro­wy 24H.

Jak często Polacy kupują nowy sprzęt

Z badań wyni­ka, że nie­mal 60 proc. respon­den­tów na zaku­py nowych urzą­dzeń RTV/​AGD wyda­ła w cią­gu 24 mie­się­cy kwo­tę ponad 2000 zł.  Najczęściej wska­zy­wa­nym powo­dem zaku­pu urzą­dzeń była chęć posia­da­nia now­szych mode­li sprzę­tu – mimo  że w domu posia­da­my już takie urządzenie.

Najwięcej na zaku­py nowych urzą­dzeń wyda­ją oso­by w śred­nim wie­ku (35–44 lat), a naj­mniej senio­rzy.  Najczęściej kupo­wa­nym urzą­dze­niem jest tele­wi­zor, ponad 57% bada­nych zde­kla­ro­wa­ło, że w ostat­nich 24 mie­sią­cach kupi­ło takie urządzenie.

Raport opra­co­wa­ny został na pod­sta­wie bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go na zle­ce­nie TAURONA. Wzięło w nim udział 1000 bada­nych z całe­go kra­ju. Raport podzie­lo­ny został na trzy obsza­ry: Zakup nowe­go sprzę­tu, Awarie i napra­wy oraz Elektrośmieci.

Cały raport dostęp­ny jest na stro­nie tau​ron​.pl/​s​e​r​w​i​s​a​nci i został opra­co­wa­ny na pod­sta­wie bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go na zle­ce­nie TAURONA przez Instytut Badawczy IPC.

tauron grafika

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...
A jeszcze lepsze jest to...