- reklama -
Strona głównaEnergiaProducent opakowań ucieka od węgla

Producent opakowań ucieka od węgla

- reklama -

Zmodernizowana elek­tro­cie­płow­nia w Myszkowie ogra­ni­czy korzy­sta­nie z węgla. To dru­ga część inwe­sty­cji, któ­re mają znacz­nie popra­wić oszczęd­ność ener­gii i ogra­ni­czyć szko­dli­we emisje.

Schumacher Packaging jest jed­nym z naj­więk­szych wytwór­ców w Europie pro­duk­tów z tek­tu­ry litej i fali­stej. Firma zatrud­ni­ła w 2018 roku DB Energy do pod­nie­sie­nia efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej cie­płow­ni w zakła­dzie w Myszkowie opa­la­nej węglem. Efektem inwe­sty­cji był wzrost spraw­no­ści kotłów i oszczęd­ność ener­gii rzę­du 6,2 tys toe. To ozna­cza moż­li­wość uzy­ska­nia świa­dectw efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej bia­łych cer­ty­fi­ka­tów o war­to­ści ponad 11 mln zł.

Ostatnie takie dofi­nan­so­wa­nie do fotowoltaiki

W tym roku stro­ny pod­pi­sa­ły aneks do umo­wy. Celem jest, by po 2024 roku zakład speł­niał wszyst­kie obo­wią­zu­ją­ce nor­my środowiskowe.

W wyni­ku moder­ni­za­cji zakła­du klient zaosz­czę­dzi rocz­nie ok. 20 mln zł a zwrot z inwe­sty­cji, któ­rej war­tość wyno­si 35,1 mln zł, nastą­pi w ok. pół­to­ra roku – Piotr Danielski, wice­pre­zes DB Energy. 

Elektrociepłownia na gaz

Paliwem cie­płow­ni jest teraz miał węglo­wy, spa­la­ny wyłącz­nie na potrze­by wytwa­rza­nia ener­gii ciepl­nej. Natomiast po zakoń­cze­niu inwe­sty­cji, kon­te­ne­ro­we jed­nost­ki koge­ne­ra­cyj­ne będą dzia­łać jako elek­tro­cie­płow­nia wyspo­wa zasi­la­na gazem ziemnym.

Elektrociepłownia czę­ścio­wo przej­mie pra­cę kotłów na miał, więc wzro­śnie spraw­ność całe­go sys­te­mu, spad­nie emi­sja zanie­czysz­czeń do atmos­fe­ry. Instalacja będzie też odda­wa­ła ener­gię elek­trycz­ną do sie­ci ener­ge­tycz­nej oraz na potrze­by wła­sne cie­płow­ni. Dzięki temu w okre­sach przej­ścio­wych, w mie­sią­cach poza głów­nym sezo­nem grzew­czym, moż­li­we będzie cał­ko­wi­te odsta­wie­nie nie­efek­tyw­nej tech­no­lo­gii węglowej. 

Projekt jest reali­zo­wa­ny w for­mu­le gene­ral­ne­go wyko­naw­stwa, a jego prze­wi­dy­wa­ne zakoń­cze­nie przy­pa­da na paź­dzier­nik 2022 roku. Wynagrodzenie z tytu­łu reali­za­cji anek­su wynie­sie 17,2 mln zł i będzie płat­ne w tran­szach po każ­dym eta­pie zakoń­czo­nych prac.

Większe projekty, większa oszczędność energii

Kompleksowa moder­ni­za­cja elek­tro­cie­płow­ni w zakła­dzie w Myszkowie to naj­więk­szy pro­jekt reali­zo­wa­ny przez DB Energy. Zgodnie z zało­że­nia­mi stra­te­gii, spół­ka wcho­dzi w coraz więk­sze pro­jek­ty na ryn­ku popra­wy efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej dla prze­my­słu. To ozna­cza, że przy­śpie­sza też tem­po pozy­ski­wa­nia pro­jek­tów i zwięk­sza ich skalę.

Wartość inwe­sty­cji, któ­re aktu­al­nie reali­zu­je DB Energy w for­mu­le ESCO oraz gene­ral­ne­go wyko­naw­stwa, to bli­sko 70 mln zł. Firma noto­wa­na jest na NewConnect.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Czy burgery wegetariańskie są zdrowe? Uczeni wzięli je po lupę

Burgery, mielone kotlety, nawet kurczaki czy krewetki - te i inne przysmaki robi się już dzisiaj z roślin i na świecie stają się one...

Wodorowy magazyn energii

Toyota wspólnie z agencją rządową Stanów Zjednoczonych buduje wielkoskalowy wodorowy magazyn energii, który zwiększy wydajność i bezpieczeństwo sieci energetycznej. System opiera się na ogniwach...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...
A jeszcze lepsze jest to...