- reklama -
Strona głównaEnergiaProducent opakowań ucieka od węgla

Producent opakowań ucieka od węgla

Zmodernizowana elek­tro­cie­płow­nia w Myszkowie ogra­ni­czy korzy­sta­nie z węgla. To dru­ga część inwe­sty­cji, któ­re mają znacz­nie popra­wić oszczęd­ność ener­gii i ogra­ni­czyć szko­dli­we emisje.

Schumacher Packaging jest jed­nym z naj­więk­szych wytwór­ców w Europie pro­duk­tów z tek­tu­ry litej i fali­stej. Firma zatrud­ni­ła w 2018 roku DB Energy do pod­nie­sie­nia efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej cie­płow­ni w zakła­dzie w Myszkowie opa­la­nej węglem. Efektem inwe­sty­cji był wzrost spraw­no­ści kotłów i oszczęd­ność ener­gii rzę­du 6,2 tys toe. To ozna­cza moż­li­wość uzy­ska­nia świa­dectw efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej bia­łych cer­ty­fi­ka­tów o war­to­ści ponad 11 mln zł.

Ostatnie takie dofi­nan­so­wa­nie do fotowoltaiki

W tym roku stro­ny pod­pi­sa­ły aneks do umo­wy. Celem jest, by po 2024 roku zakład speł­niał wszyst­kie obo­wią­zu­ją­ce nor­my środowiskowe.

W wyni­ku moder­ni­za­cji zakła­du klient zaosz­czę­dzi rocz­nie ok. 20 mln zł a zwrot z inwe­sty­cji, któ­rej war­tość wyno­si 35,1 mln zł, nastą­pi w ok. pół­to­ra roku – Piotr Danielski, wice­pre­zes DB Energy. 

Elektrociepłownia na gaz

Paliwem cie­płow­ni jest teraz miał węglo­wy, spa­la­ny wyłącz­nie na potrze­by wytwa­rza­nia ener­gii ciepl­nej. Natomiast po zakoń­cze­niu inwe­sty­cji, kon­te­ne­ro­we jed­nost­ki koge­ne­ra­cyj­ne będą dzia­łać jako elek­tro­cie­płow­nia wyspo­wa zasi­la­na gazem ziemnym.

Elektrociepłownia czę­ścio­wo przej­mie pra­cę kotłów na miał, więc wzro­śnie spraw­ność całe­go sys­te­mu, spad­nie emi­sja zanie­czysz­czeń do atmos­fe­ry. Instalacja będzie też odda­wa­ła ener­gię elek­trycz­ną do sie­ci ener­ge­tycz­nej oraz na potrze­by wła­sne cie­płow­ni. Dzięki temu w okre­sach przej­ścio­wych, w mie­sią­cach poza głów­nym sezo­nem grzew­czym, moż­li­we będzie cał­ko­wi­te odsta­wie­nie nie­efek­tyw­nej tech­no­lo­gii węglowej. 

Projekt jest reali­zo­wa­ny w for­mu­le gene­ral­ne­go wyko­naw­stwa, a jego prze­wi­dy­wa­ne zakoń­cze­nie przy­pa­da na paź­dzier­nik 2022 roku. Wynagrodzenie z tytu­łu reali­za­cji anek­su wynie­sie 17,2 mln zł i będzie płat­ne w tran­szach po każ­dym eta­pie zakoń­czo­nych prac.

Większe projekty, większa oszczędność energii

Kompleksowa moder­ni­za­cja elek­tro­cie­płow­ni w zakła­dzie w Myszkowie to naj­więk­szy pro­jekt reali­zo­wa­ny przez DB Energy. Zgodnie z zało­że­nia­mi stra­te­gii, spół­ka wcho­dzi w coraz więk­sze pro­jek­ty na ryn­ku popra­wy efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej dla prze­my­słu. To ozna­cza, że przy­śpie­sza też tem­po pozy­ski­wa­nia pro­jek­tów i zwięk­sza ich skalę.

Wartość inwe­sty­cji, któ­re aktu­al­nie reali­zu­je DB Energy w for­mu­le ESCO oraz gene­ral­ne­go wyko­naw­stwa, to bli­sko 70 mln zł. Firma noto­wa­na jest na NewConnect.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierpnia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych podłużnych lamp T5 i T8. Oświetlenie fluorescencyjne zawiera rtęć....

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
209ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Podwodne rowery

Amsterdam jest stworzony...

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów...
A jeszcze lepsze jest to...