- reklama -
Strona głównaEcoLifeInPost przesyłki dostarczy elektrykami

InPost przesyłki dostarczy elektrykami

InPost zamó­wił kil­ka­set aut elek­trycz­nych, w tym nis­sa­ny i mer­ce­de­sy. Będzie nimi dostar­czał pacz­ki w mia­stach, któ­re przy­stą­pi­ły do pro­gra­mu Green City. To naj­więk­sza trans­ak­cja na pol­skim ryn­ku pojaz­dów elektrycznych.

Pojazdy elek­trycz­ne InPostowi dostar­czy w ramach wynaj­mu dłu­go­ter­mi­no­we­go spół­ka Arval z gru­py BNP Paribas. Kontrakt obej­mu­je czte­ro­let­ni wyna­jem z pakie­tem ser­wi­so­wym, ubez­pie­cze­niem oraz samo­cho­da­mi zastęp­czy­mi w razie potrzeby.

Nasz cel tyl­ko na ten rok to ponad 300 elek­trycz­nych samo­cho­dów we flo­cie InPost – Rafał Brzoska, pre­zes InPost.

InPost wynaj­mie ponad 250 Nissanów e-​NV200 oraz 10 eSprinterów Mercedes-​Benz, któ­re dołą­czą do obec­nej flo­ty samo­cho­dów elek­trycz­nych InPost. 

Auta elektryczne w Green City

Nissany e-​NV200 w powięk­szo­nej wer­sji XL Voltia umoż­li­wia­ją kurie­rom swo­bod­ną pra­cę w pozy­cji sto­ją­cej. Do tego bez­klu­czy­ko­wy dostęp, pod­grze­wa­na kie­row­ni­ca i fote­le zwięk­sza­ją kom­fort użyt­ko­wa­nia. Auto ma sil­nik o mocy 109 KM. Wysokonapięciowy aku­mu­la­tor o pojem­no­ści 40 kWh zapew­nia real­ny zasięg 200 km. 

Wymiana spa­li­no­wych pojaz­dów dostaw­czych na elek­trycz­ne we flo­tach takich firm, jak InPost jest nie­uchron­na. Celem jest nie tyl­ko obni­ża­nie bie­żą­cych kosz­tów i zmniej­sza­nie lokal­nych zanie­czysz­czeń. W per­spek­ty­wie kil­ku lat wjazd do cen­trów miast może być dozwo­lo­ny wyłącz­nie dla samo­cho­dów zero­emi­syj­nych – Paweł Racis, dyrek­tor han­dlo­wy Arval Service Lease Polska. 

Do pro­gra­mu Green City przy­stą­pi­ły już duże pol­skie mia­sta, w tym Białystok, Sopot, Rzeszów, Łódź, Kraków, Kielce, Wałbrzych, Częstochowa, Zielona Góra, Rybnik.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł