- reklama -
Strona głównaEcoLifeInPost przesyłki dostarczy elektrykami

InPost przesyłki dostarczy elektrykami

InPost zamó­wił kil­ka­set aut elek­trycz­nych, w tym nis­sa­ny i mer­ce­de­sy. Będzie nimi dostar­czał pacz­ki w mia­stach, któ­re przy­stą­pi­ły do pro­gra­mu Green City. To naj­więk­sza trans­ak­cja na pol­skim ryn­ku pojaz­dów elektrycznych.

Pojazdy elek­trycz­ne InPostowi dostar­czy w ramach wynaj­mu dłu­go­ter­mi­no­we­go spół­ka Arval z gru­py BNP Paribas. Kontrakt obej­mu­je czte­ro­let­ni wyna­jem z pakie­tem ser­wi­so­wym, ubez­pie­cze­niem oraz samo­cho­da­mi zastęp­czy­mi w razie potrzeby.

Nasz cel tyl­ko na ten rok to ponad 300 elek­trycz­nych samo­cho­dów we flo­cie InPost – Rafał Brzoska, pre­zes InPost.

InPost wynaj­mie ponad 250 Nissanów e‑NV200 oraz 10 eSprinterów Mercedes-​Benz, któ­re dołą­czą do obec­nej flo­ty samo­cho­dów elek­trycz­nych InPost. 

Auta elektryczne w Green City

Nissany e‑NV200 w powięk­szo­nej wer­sji XL Voltia umoż­li­wia­ją kurie­rom swo­bod­ną pra­cę w pozy­cji sto­ją­cej. Do tego bez­klu­czy­ko­wy dostęp, pod­grze­wa­na kie­row­ni­ca i fote­le zwięk­sza­ją kom­fort użyt­ko­wa­nia. Auto ma sil­nik o mocy 109 KM. Wysokonapięciowy aku­mu­la­tor o pojem­no­ści 40 kWh zapew­nia real­ny zasięg 200 km. 

Wymiana spa­li­no­wych pojaz­dów dostaw­czych na elek­trycz­ne we flo­tach takich firm, jak InPost jest nie­uchron­na. Celem jest nie tyl­ko obni­ża­nie bie­żą­cych kosz­tów i zmniej­sza­nie lokal­nych zanie­czysz­czeń. W per­spek­ty­wie kil­ku lat wjazd do cen­trów miast może być dozwo­lo­ny wyłącz­nie dla samo­cho­dów zero­emi­syj­nych – Paweł Racis, dyrek­tor han­dlo­wy Arval Service Lease Polska. 

Do pro­gra­mu Green City przy­stą­pi­ły już duże pol­skie mia­sta, w tym Białystok, Sopot, Rzeszów, Łódź, Kraków, Kielce, Wałbrzych, Częstochowa, Zielona Góra, Rybnik.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...
A jeszcze lepsze jest to...