- reklama -
Strona głównaEcoLifeBiedronka wprowadza nowe oznaczenia

Biedronka wprowadza nowe oznaczenia

Źródło:Biedronka

Plastik, papier czy zmie­sza­ne? Chcesz wspie­rać recy­kling, ale jak sko­ro opa­ko­wa­nia tego nie uła­twia­ją. Kilkanaście razy dzien­nie sta­je­my przed trud­nym wybo­rem… kubła na śmieci. 

Aby ten wybór nie był trud­ny, Biedronka stop­nio­wo wpro­wa­dza pik­to­gra­my segre­ga­cji na opa­ko­wa­niach pro­duk­tów swo­ich marek wła­snych. Opakowania są opa­trzo­ne odpo­wied­nim ozna­cze­niem, infor­mu­ją­cym o kolo­rze pojem­ni­ka na odpa­dy, do któ­re­go powin­ny tra­fić ich poszcze­gól­ne elementy. 

Recykling plastiku

Do wytwo­rze­nia jed­nej pola­ro­wej blu­zy lub śpi­wo­ra potrze­ba 35 pół­to­ra­li­tro­wych bute­lek PET. Wystarczy zale­d­wie jed­na wię­cej, by z odpa­dów mógł powstać nowy dywan. 

Kluczem do ponow­ne­go wyko­rzy­sta­nia opa­ko­wań jest wła­śnie odpo­wied­nia segre­ga­cja, to ona jest pierw­szym kro­kiem do recy­klin­gu. To, czy opa­ko­wa­nie po pro­duk­cie tra­fi do wła­ści­wej frak­cji, jest nie­zwy­kle istot­ne. Nieprawidłowa segre­ga­cja unie­moż­li­wia efek­tyw­ny odzysk surow­ca bądź znacz­nie pogar­sza jego jakość. Codziennie więc każ­dy z nas wybie­ra, czy pla­sti­ko­wy kubek po jogur­cie lub szkla­na butel­ka zyska­ją nowe życie, czy tra­fią na skła­do­wi­sko, gdzie spę­dzą kolej­nych kil­ka­set lat.

Miliony klientów dziennie

Sklepy Biedronka codzien­nie odwie­dza­ją ponad 4 milio­ny klien­tów. Wielu z nich kupu­je pro­duk­ty marek wła­snych, dostęp­ne w naszej sie­ci. Poprzez umiesz­cze­nie pik­to­gra­mów na ich opa­ko­wa­niach wspie­ra­my edu­ka­cję spo­łe­czeń­stwa w zakre­sie segre­ga­cji odpa­dów opa­ko­wa­nio­wych. Mamy nadzie­ję, że w ten spo­sób przy­czy­ni­my się do ochro­ny śro­do­wi­ska, ogra­ni­cze­nia wyko­rzy­sta­nia zaso­bów natu­ral­nych i paliw, oszczę­dze­nia ener­gii oraz zmniej­sze­nia ilo­ści odpa­dów tra­fia­ją­cych na skła­do­wi­ska – Sylwia Krzyżycka, dyrek­tor ochro­ny śro­do­wi­ska w sie­ci Biedronka

Czytaj: Szampon w kost­ce od zna­ne­go producenta

Kolorowe opakowania

Proces umiesz­cza­nia kolo­ro­wych pik­to­gra­mów na opa­ko­wa­niach pro­duk­tów marek wła­snych Biedronki roz­po­czął się już w maju 2020 r. – od opa­ko­wa­nia Chipsów mar­ki TOP. Od lip­ca zeszłe­go roku przy­go­to­wa­no ponad 600 pro­jek­tów dla pro­duk­tów marek wła­snych róż­nych kate­go­rii, posia­da­ją­cych takie ozna­cze­nia. Dzięki pik­to­gra­mom, klien­ci sie­ci mogą z łatwo­ścią spraw­dzić, do któ­re­go pojem­ni­ka powin­no tra­fić opa­ko­wa­nie. Co wię­cej, gdy poszcze­gól­ne jego czę­ści skła­da­ją się z róż­nych mate­ria­łów, kon­su­men­ci znaj­dą na opa­ko­wa­niu wię­cej niż jed­no ozna­cze­nie, wska­zu­ją­ce, w któ­rym pojem­ni­ku je umieścić.

Żeby uzmy­sło­wić sobie, jak dużą zmia­nę może przy­nieść to roz­wią­za­nie, wystar­czy przy­kład jogur­tów FruVita. Miesięcznie do skle­pów Biedronka tra­fia ich ponad 810 tysię­cy w każ­dym ze sma­ków. Łączna waga opa­ko­wań każ­de­go z nich to ponad 11 kilo­gra­mów. Gdyby każ­dy z kon­su­men­tów zasto­so­wał odpo­wied­nią segre­ga­cję opa­ko­wa­nia tego pro­duk­tu, umoż­li­wi­ło­by to odzy­ska­nie aż 9 kilo­gra­mów materiałów.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?

Nad morzem

Nad morzem jest...

Urbex, romantyzm natury

W Parku Narodowym...
A jeszcze lepsze jest to...