- reklama -
Strona głównaEcoLifeBiedronka wprowadza nowe oznaczenia

Biedronka wprowadza nowe oznaczenia

Źródło:Biedronka

Plastik, papier czy zmie­sza­ne? Chcesz wspie­rać recy­kling, ale jak sko­ro opa­ko­wa­nia tego nie uła­twia­ją. Kilkanaście razy dzien­nie sta­je­my przed trud­nym wybo­rem… kubła na śmieci. 

Aby ten wybór nie był trud­ny, Biedronka stop­nio­wo wpro­wa­dza pik­to­gra­my segre­ga­cji na opa­ko­wa­niach pro­duk­tów swo­ich marek wła­snych. Opakowania są opa­trzo­ne odpo­wied­nim ozna­cze­niem, infor­mu­ją­cym o kolo­rze pojem­ni­ka na odpa­dy, do któ­re­go powin­ny tra­fić ich poszcze­gól­ne elementy. 

Recykling plastiku

Do wytwo­rze­nia jed­nej pola­ro­wej blu­zy lub śpi­wo­ra potrze­ba 35 pół­to­ra­li­tro­wych bute­lek PET. Wystarczy zale­d­wie jed­na wię­cej, by z odpa­dów mógł powstać nowy dywan. 

Kluczem do ponow­ne­go wyko­rzy­sta­nia opa­ko­wań jest wła­śnie odpo­wied­nia segre­ga­cja, to ona jest pierw­szym kro­kiem do recy­klin­gu. To, czy opa­ko­wa­nie po pro­duk­cie tra­fi do wła­ści­wej frak­cji, jest nie­zwy­kle istot­ne. Nieprawidłowa segre­ga­cja unie­moż­li­wia efek­tyw­ny odzysk surow­ca bądź znacz­nie pogar­sza jego jakość. Codziennie więc każ­dy z nas wybie­ra, czy pla­sti­ko­wy kubek po jogur­cie lub szkla­na butel­ka zyska­ją nowe życie, czy tra­fią na skła­do­wi­sko, gdzie spę­dzą kolej­nych kil­ka­set lat.

Miliony klientów dziennie

Sklepy Biedronka codzien­nie odwie­dza­ją ponad 4 milio­ny klien­tów. Wielu z nich kupu­je pro­duk­ty marek wła­snych, dostęp­ne w naszej sie­ci. Poprzez umiesz­cze­nie pik­to­gra­mów na ich opa­ko­wa­niach wspie­ra­my edu­ka­cję spo­łe­czeń­stwa w zakre­sie segre­ga­cji odpa­dów opa­ko­wa­nio­wych. Mamy nadzie­ję, że w ten spo­sób przy­czy­ni­my się do ochro­ny śro­do­wi­ska, ogra­ni­cze­nia wyko­rzy­sta­nia zaso­bów natu­ral­nych i paliw, oszczę­dze­nia ener­gii oraz zmniej­sze­nia ilo­ści odpa­dów tra­fia­ją­cych na skła­do­wi­ska – Sylwia Krzyżycka, dyrek­tor ochro­ny śro­do­wi­ska w sie­ci Biedronka

Czytaj: Szampon w kost­ce od zna­ne­go producenta

Kolorowe opakowania

Proces umiesz­cza­nia kolo­ro­wych pik­to­gra­mów na opa­ko­wa­niach pro­duk­tów marek wła­snych Biedronki roz­po­czął się już w maju 2020 r. – od opa­ko­wa­nia Chipsów mar­ki TOP. Od lip­ca zeszłe­go roku przy­go­to­wa­no ponad 600 pro­jek­tów dla pro­duk­tów marek wła­snych róż­nych kate­go­rii, posia­da­ją­cych takie ozna­cze­nia. Dzięki pik­to­gra­mom, klien­ci sie­ci mogą z łatwo­ścią spraw­dzić, do któ­re­go pojem­ni­ka powin­no tra­fić opa­ko­wa­nie. Co wię­cej, gdy poszcze­gól­ne jego czę­ści skła­da­ją się z róż­nych mate­ria­łów, kon­su­men­ci znaj­dą na opa­ko­wa­niu wię­cej niż jed­no ozna­cze­nie, wska­zu­ją­ce, w któ­rym pojem­ni­ku je umieścić.

Żeby uzmy­sło­wić sobie, jak dużą zmia­nę może przy­nieść to roz­wią­za­nie, wystar­czy przy­kład jogur­tów FruVita. Miesięcznie do skle­pów Biedronka tra­fia ich ponad 810 tysię­cy w każ­dym ze sma­ków. Łączna waga opa­ko­wań każ­de­go z nich to ponad 11 kilo­gra­mów. Gdyby każ­dy z kon­su­men­tów zasto­so­wał odpo­wied­nią segre­ga­cję opa­ko­wa­nia tego pro­duk­tu, umoż­li­wi­ło­by to odzy­ska­nie aż 9 kilo­gra­mów materiałów.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Srebrna Góra jest zielona

Największa winnica w...

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...

Master Smart Truck

Master Truck -...
A jeszcze lepsze jest to...