- reklama -
Strona głównaEcoLifeLasy skupują grunty do zalesiania....

Lasy skupują grunty do zalesiania. Ile kosztuje hektar lasu?

Lasy Państwowe uru­cho­mi­ły spe­cjal­ny pro­gram skie­ro­wa­ny do pry­wat­nych wła­ści­cie­li. Planują zakup grun­tów na cele zale­sia­nia. Są w dobrej kon­dy­cji finan­so­wej, wiec ska­la zaku­pów ma być w tym roku więk­sza niż kie­dy­kol­wiek. Ile kosz­tu­je hek­tar lasu w 2022 roku? Przy wyce­nie będzie sto­so­wa­na przej­rzy­sta procedura. 

Dziś czę­sto wła­ści­cie­le tere­nów poło­żo­nych bli­sko lasów nie mają wie­dzy ani moż­li­wo­ści odpo­wied­nie­go zago­spo­da­ro­wa­nia swo­ich dzia­łek. Lasy Państwowe chcą im wyjść naprze­ciw i sku­pić takie wła­śnie grun­ty. Nie cho­dzi o dział­ki poło­żo­ne bli­sko pań­stwo­wych lasów, z lasem albo nada­ją­ce się do zalesienia. 

Każdy może więc przyjść do nad­le­śnic­twa i zapy­tać się, czy nad­le­śni­czy kupi jego dział­kę i ile kosz­tu­je hek­tar lasu. W 2022 roku LP są skłon­ne prze­zna­czyć na to wię­cej pie­nię­dzy, jed­nak nie mówią dokład­nie ile. 

Lasy Państwowe są w dobrej kon­dy­cji finan­so­wej, co pozwa­la na roz­wi­nię­cie akcji sku­pu gruntów.

Edward Siarka, wice­mi­ni­ster kli­ma­tu i środowiska.

Cena za hektar lasu w 2021 roku

W ubie­głym roku w zakup grun­tów zain­we­sto­wa­no 26 mln zł. – Jesteśmy zain­te­re­so­wa­ni grun­ta­mi, któ­re przy­sta­ją do Lasów Państwowych. Wszyscy, któ­rzy zain­te­re­so­wa­ni są sprze­da­żą swo­je­go grun­tu powin­ni zgło­sić się do naj­bliż­sze­go nad­le­śnic­twa – powie­dział Józef Kubica, peł­nią­cy obo­wiąz­ki dyrek­to­ra gene­ral­ne­go Lasów Państwowych. 

Jak dodał, Lasy Państwowe kupi­ły 1538 hek­ta­rów. To ozna­cza, że pła­ci­ły prze­cięt­nie oko­ło 17 tys. zł za hek­tar. W tym roku pla­nu­ją kupić jesz­cze wię­cej, jed­nak nie poda­ją budże­tu. – Zakup grun­tów przy­dat­nych do zale­sień moc­no ruszył z miej­sca. Procedura jest pro­sta – zapew­nił dyrek­tor Kubica. 

Cena za hek­tar lasu zale­ży m.in. od poło­że­nia i kształ­tu dział­ki, gatun­ków drzew, któ­re na niej rosną, wie­ku drzewostanu.

Jak sprzedać działkę Lasom?

Zasady kupo­wa­nia grun­tów regu­lu­je zarzą­dze­nie dyrek­to­ra lasów Państwowych. Nadleśniczowie mają obo­wią­zek wycho­dze­nia z ofer­ta kup­na dzia­łek do właścicieli. 

Jak tłu­ma­czy wice­mi­ni­ster kli­ma­tu Edward Siarka, dzi­siaj lasy korzy­sta­ją z dwóch moż­li­wo­ści zaku­pu tere­nów leśnych czy rol­nych. Ustawa o lasach z 2016 r. daje pra­wo pier­wo­ku­pu Lasom Państwowym, gdy sprze­da­je­my grun­ty rol­ne czy leśne na rzecz osób trze­cich. Lasy mogą wejść w kon­takt z wła­ści­cie­lem i zapro­po­no­wać odku­pie­nie gruntów.

Czytaj tak­że: Właściciele pry­wat­nych lasów mogą dostać dofinansowanie

Druga ścież­ka to zakup “spon­ta­nicz­ny”. Może przyjść do każ­de­go nad­le­śnic­twa i zapro­po­no­wać sprze­daż grun­tów, albo tez nad­le­śni­czy może z taką ofer­ta wystą­pić do wła­ści­cie­la. Do tej pory taka moż­li­wość ist­nia­ła, ale rzad­ko z niej korzystano.

Jakie działki nadają się do zalesiania?

Przede wszyst­kim cho­dzi o przy­sta­ją­ce do lasów dział­ki. Składając ofer­tę kup­na lasom nale­ży usta­lić, do któ­re­go nad­le­śnic­twa nale­ży się udać. Potrzebny jest opis ze wska­za­niem dokład­ne­go adre­su ewi­den­cyj­ne­go. Wcześniejszego ure­gu­lo­wa­nia wyma­ga­ją też spra­wy wła­sno­ścio­we, jak np. dziedziczenie.

Według usta­wy o lasach, las lub grunt prze­zna­czo­ny do zale­sie­nia może być naby­ty w szcze­gól­no­ści w przypadku:

  • bez­po­śred­niej przy­le­gło­ści do grun­tu pozo­sta­ją­ce­go w zarzą­dzie Lasów Państwowych;
  • znie­sie­nia współwłasności 
  • regu­la­cji prze­bie­gu gra­ni­cy polno-leśnej.

Nie liczy się tylko cena lasu w 2022 r. 

Zakup musi być uza­sad­nio­ny potrze­ba­mi gospo­dar­ki leśnej i nie może naru­szać inte­re­su Skarbu Państwa. Ostateczną cenę za hek­tar lasu usta­li rzeczoznawca. 

Konkretne nad­le­śnic­twa mają środ­ki wła­sne, ponad­to mogą się­gać po pie­nią­dze z fun­du­szu leśne­go. – Jeśli będą ofer­ty to na pew­no na nie odpo­wie­my – zapew­nił dyrek­tor Kubica. Jak dodał, jeśli ska­la zain­te­re­so­wa­nia będzie gigan­tycz­na, to być może zakup prze­dłu­żą na kolej­ne lata. 

Lesistość w Polsce wyno­si teraz 29,2 proc. Celem jest, aby do 2050 roku osią­gnę­ła 33 proc. tery­to­rium kra­ju. Za 78 proc. tere­nów leśnych odpo­wia­da­ją Lasy Państwowe.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł