- reklama -
Strona głównaEcoLifeLasy skupują grunty do zalesiania....

Lasy skupują grunty do zalesiania. Ile kosztuje hektar lasu?

Lasy Państwowe uru­cho­mi­ły spe­cjal­ny pro­gram skie­ro­wa­ny do pry­wat­nych wła­ści­cie­li. Planują zakup grun­tów na cele zale­sia­nia. Są w dobrej kon­dy­cji finan­so­wej, wiec ska­la zaku­pów ma być w tym roku więk­sza niż kie­dy­kol­wiek. Ile kosz­tu­je hek­tar lasu w 2022 roku? Przy wyce­nie będzie sto­so­wa­na przej­rzy­sta procedura. 

Dziś czę­sto wła­ści­cie­le tere­nów poło­żo­nych bli­sko lasów nie mają wie­dzy ani moż­li­wo­ści odpo­wied­nie­go zago­spo­da­ro­wa­nia swo­ich dzia­łek. Lasy Państwowe chcą im wyjść naprze­ciw i sku­pić takie wła­śnie grun­ty. Nie cho­dzi o dział­ki poło­żo­ne bli­sko pań­stwo­wych lasów, z lasem albo nada­ją­ce się do zalesienia. 

Każdy może więc przyjść do nad­le­śnic­twa i zapy­tać się, czy nad­le­śni­czy kupi jego dział­kę i ile kosz­tu­je hek­tar lasu. W 2022 roku LP są skłon­ne prze­zna­czyć na to wię­cej pie­nię­dzy, jed­nak nie mówią dokład­nie ile. 

Lasy Państwowe są w dobrej kon­dy­cji finan­so­wej, co pozwa­la na roz­wi­nię­cie akcji sku­pu gruntów.

Edward Siarka, wice­mi­ni­ster kli­ma­tu i środowiska.

Cena za hektar lasu w 2021 roku

W ubie­głym roku w zakup grun­tów zain­we­sto­wa­no 26 mln zł. – Jesteśmy zain­te­re­so­wa­ni grun­ta­mi, któ­re przy­sta­ją do Lasów Państwowych. Wszyscy, któ­rzy zain­te­re­so­wa­ni są sprze­da­żą swo­je­go grun­tu powin­ni zgło­sić się do naj­bliż­sze­go nad­le­śnic­twa – powie­dział Józef Kubica, peł­nią­cy obo­wiąz­ki dyrek­to­ra gene­ral­ne­go Lasów Państwowych. 

Jak dodał, Lasy Państwowe kupi­ły 1538 hek­ta­rów. To ozna­cza, że pła­ci­ły prze­cięt­nie oko­ło 17 tys. zł za hek­tar. W tym roku pla­nu­ją kupić jesz­cze wię­cej, jed­nak nie poda­ją budże­tu. – Zakup grun­tów przy­dat­nych do zale­sień moc­no ruszył z miej­sca. Procedura jest pro­sta – zapew­nił dyrek­tor Kubica. 

Cena za hek­tar lasu zale­ży m.in. od poło­że­nia i kształ­tu dział­ki, gatun­ków drzew, któ­re na niej rosną, wie­ku drzewostanu.

Jak sprzedać działkę Lasom?

Zasady kupo­wa­nia grun­tów regu­lu­je zarzą­dze­nie dyrek­to­ra lasów Państwowych. Nadleśniczowie mają obo­wią­zek wycho­dze­nia z ofer­ta kup­na dzia­łek do właścicieli. 

Jak tłu­ma­czy wice­mi­ni­ster kli­ma­tu Edward Siarka, dzi­siaj lasy korzy­sta­ją z dwóch moż­li­wo­ści zaku­pu tere­nów leśnych czy rol­nych. Ustawa o lasach z 2016 r. daje pra­wo pier­wo­ku­pu Lasom Państwowym, gdy sprze­da­je­my grun­ty rol­ne czy leśne na rzecz osób trze­cich. Lasy mogą wejść w kon­takt z wła­ści­cie­lem i zapro­po­no­wać odku­pie­nie gruntów.

Czytaj tak­że: Właściciele pry­wat­nych lasów mogą dostać dofinansowanie

Druga ścież­ka to zakup “spon­ta­nicz­ny”. Może przyjść do każ­de­go nad­le­śnic­twa i zapro­po­no­wać sprze­daż grun­tów, albo tez nad­le­śni­czy może z taką ofer­ta wystą­pić do wła­ści­cie­la. Do tej pory taka moż­li­wość ist­nia­ła, ale rzad­ko z niej korzystano.

Jakie działki nadają się do zalesiania?

Przede wszyst­kim cho­dzi o przy­sta­ją­ce do lasów dział­ki. Składając ofer­tę kup­na lasom nale­ży usta­lić, do któ­re­go nad­le­śnic­twa nale­ży się udać. Potrzebny jest opis ze wska­za­niem dokład­ne­go adre­su ewi­den­cyj­ne­go. Wcześniejszego ure­gu­lo­wa­nia wyma­ga­ją też spra­wy wła­sno­ścio­we, jak np. dziedziczenie.

Według usta­wy o lasach, las lub grunt prze­zna­czo­ny do zale­sie­nia może być naby­ty w szcze­gól­no­ści w przypadku:

  • bez­po­śred­niej przy­le­gło­ści do grun­tu pozo­sta­ją­ce­go w zarzą­dzie Lasów Państwowych;
  • znie­sie­nia współwłasności 
  • regu­la­cji prze­bie­gu gra­ni­cy polno-leśnej.

Nie liczy się tylko cena lasu w 2022 r. 

Zakup musi być uza­sad­nio­ny potrze­ba­mi gospo­dar­ki leśnej i nie może naru­szać inte­re­su Skarbu Państwa. Ostateczną cenę za hek­tar lasu usta­li rzeczoznawca. 

Konkretne nad­le­śnic­twa mają środ­ki wła­sne, ponad­to mogą się­gać po pie­nią­dze z fun­du­szu leśne­go. – Jeśli będą ofer­ty to na pew­no na nie odpo­wie­my – zapew­nił dyrek­tor Kubica. Jak dodał, jeśli ska­la zain­te­re­so­wa­nia będzie gigan­tycz­na, to być może zakup prze­dłu­żą na kolej­ne lata. 

Lesistość w Polsce wyno­si teraz 29,2 proc. Celem jest, aby do 2050 roku osią­gnę­ła 33 proc. tery­to­rium kra­ju. Za 78 proc. tere­nów leśnych odpo­wia­da­ją Lasy Państwowe.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Zmiana czasu na zimowy w 2022 r. I co dalej?

W ostatni weekend października, jak co roku, zmieniamy czas z letniego na zimowy. Tymczasem coraz to nowe badania pokazują, że lepiej jest nie przestawiać...

Marnowanie żywności: nie wyrzucajmy dyń

Po Halloween w Wielkiej Brytanii marnowanych jest około 8 milionów dyń. W Polsce kupowanie dyń na dekoracyjne lampiony również zyskuje na popularności. A przecież...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Wiosna Lato Jesień

Koniec wiosny jest...

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...
A jeszcze lepsze jest to...