- reklama -
Strona głównaEcoLifeSzampon w kostce od znanego...

Szampon w kostce od znanego producenta. Butelka z CO2

Rewolucja w myciu wło­sów zosta­ła ofi­cjal­nie zaini­cjo­wa­na. Chodzi oczy­wi­ście o szam­pon w kost­ce, któ­ry z suk­ce­sem wpro­wa­dzi­ło już wie­le firm. Teraz do ruchu dołą­cza potęż­ny kon­cern, jakim jest fran­cu­ski l’Oreal, wła­ści­ciel mar­ki Garnier. Co praw­da, zna­nym kon­cer­nom z regu­ły zaj­mu­je wię­cej cza­su prze­ko­na­nie się do nowi­nek, zwłasz­cza eko­lo­gicz­nych, ale jeśli już zabie­ra­ją się za coś, to zna­czy, ze ma to głę­bo­ki sens.

Szampon w kost­ce w kil­ku odmianach

Na fran­cu­skich i bry­tyj­skich stro­nach Garniera moż­na już prze­czy­tać o czte­rech rodza­jach szam­po­nów w kost­ce, jakie wpro­wa­dza ta zna­na mar­ka.  Na fran­cu­skim ryn­ku będzie nawet szam­pon w kost­ce dla blon­dy­nek, z rumian­kiem. Pozostałe są dla wło­sów deli­kat­nych, nor­mal­nych, znisz­czo­nych. Solidne, ale pie­nią­ce się, w 94 proc. pocho­dze­nia roślin­ne­go. Bez kon­ser­wan­tów, bez sili­ko­nu, bez mydła, 97% bio­de­gra­do­wal­na for­mu­ła, brak odpa­dów z two­rzyw sztucz­nych – tak opi­su­je pro­dukt Garnier.

Choć nie zna­la­złam ofi­cjal­ne­go komu­ni­ka­tu, to na bry­tyj­skim i fran­cu­skim ryn­ku jest już spo­ro o tym infor­ma­cji. To może być prze­łom – Garnier sta­je się pierw­szą dużą mar­ką, któ­ra wpro­wa­dza szam­po­ny bez pla­sti­ku – dono­si cosme­tics­bu­si­ness. Co tu ukry­wać, mamy dość tych pla­sti­ko­wych opa­ko­wań, któ­re cią­żą na pół­kach w łazien­ce a potem zaśmie­ca­ją środowisko.

Opakowania, głupcze!

Producenci kosme­ty­ków odkry­wa­ją ze zdwo­jo­ną siłę skład­ni­ków bio. Sięgamy po natu­ral­ne olej­ki do pie­lę­gna­cji cia­ła, paznok­ci i wło­sów. Ale to za mało dla pla­ne­ty, liczą się przede wszyst­kim opa­ko­wa­nia. Szampony w kost­ce są bar­dzo wydaj­ne, więc jeśli nie bra­ku­je nam kon­se­kwen­cji, to dodat­ko­wo może­my ogra­ni­czyć kupo­wa­nie kolej­nych. Koncerny też wymy­śla­ją coraz ro nowe rozwiązania.

Czytaj tak­że: Zakaz pla­sti­ko­wych jed­no­ra­zó­wek, co ja zastąpi?

Do 2025 roku Garnier ma zre­zy­gno­wać w opa­ko­wa­niach z „dzie­wi­cze­go“ pla­sti­ku, co pozwo­li zaosz­czę­dzić 37 tys. ton pla­sti­ku rocz­nie. Wszystkie opa­ko­wa­nia będą wów­czas nada­wać się do ponow­ne­go użyt­ku, recy­klin­gu lub kompostowania.

Co zrobić z CO2?

Ciekawie wyglą­da infor­ma­cja, jaką nie­daw­no wypu­ścił L’Oréal. Wraz z LanzaTech i Total stwo­rzył pierw­sze na świe­cie eko­lo­gicz­ne opa­ko­wa­nie wyko­na­ne z wychwy­co­nych i pod­da­nych recy­klin­go­wi emi­sji dwu­tlen­ku węgla. Proces prze­bie­ga w trzech krokach:

1. LanzaTech wychwy­tu­je prze­my­sło­we emi­sje dwu­tlen­ku węgla i prze­kształ­ca je w eta­nol przy uży­ciu uni­kal­ne­go pro­ce­su bio­lo­gicz­ne­go.
2. Total prze­kształ­ca eta­nol w ety­len przed jego poli­me­ry­za­cją w poli­ety­len.
3. L’Oréal uży­wa tego poli­ety­le­nu do pro­duk­cji opakowań.

To suk­ces tech­no­lo­gicz­ny i prze­my­sło­wy, któ­ry dowo­dzi, że prze­my­sło­we emi­sje dwu­tlen­ku węgla moż­na wyko­rzy­stać do pro­duk­cji opa­ko­wań z two­rzyw sztucz­nych. Ta świa­to­wa nowość poka­zu­je zaan­ga­żo­wa­nie trzech part­ne­rów w roz­wój zrów­no­wa­żo­nej gospo­dar­ki o obie­gu zamknię­tym dla two­rzyw sztucz­nych i toru­je dro­gę nowym moż­li­wo­ściom wychwy­ty­wa­nia i ponow­ne­go wyko­rzy­sta­nia prze­my­sło­wych emi­sji dwu­tlen­ku węgla.

Dla mnie szcze­gól­nie inte­re­su­ją­co wyglą­da współ­pra­ca trzech euro­pej­skich firm. O takie inno­wa­cje nale­ży się starać.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...
A jeszcze lepsze jest to...