- reklama -
Strona głównaEcoLifeSzampon w kostce od znanego...

Szampon w kostce od znanego producenta. Butelka z CO2

Rewolucja w myciu wło­sów zosta­ła ofi­cjal­nie zaini­cjo­wa­na. Chodzi oczy­wi­ście o szam­pon w kost­ce, któ­ry z suk­ce­sem wpro­wa­dzi­ło już wie­le firm. Teraz do ruchu dołą­cza potęż­ny kon­cern, jakim jest fran­cu­ski l’Oreal, wła­ści­ciel mar­ki Garnier. Co praw­da, zna­nym kon­cer­nom z regu­ły zaj­mu­je wię­cej cza­su prze­ko­na­nie się do nowi­nek, zwłasz­cza eko­lo­gicz­nych, ale jeśli już zabie­ra­ją się za coś, to zna­czy, ze ma to głę­bo­ki sens.

Szampon w kost­ce w kil­ku odmianach

Na fran­cu­skich i bry­tyj­skich stro­nach Garniera moż­na już prze­czy­tać o czte­rech rodza­jach szam­po­nów w kost­ce, jakie wpro­wa­dza ta zna­na mar­ka.  Na fran­cu­skim ryn­ku będzie nawet szam­pon w kost­ce dla blon­dy­nek, z rumian­kiem. Pozostałe są dla wło­sów deli­kat­nych, nor­mal­nych, znisz­czo­nych. Solidne, ale pie­nią­ce się, w 94 proc. pocho­dze­nia roślin­ne­go. Bez kon­ser­wan­tów, bez sili­ko­nu, bez mydła, 97% bio­de­gra­do­wal­na for­mu­ła, brak odpa­dów z two­rzyw sztucz­nych – tak opi­su­je pro­dukt Garnier.

Choć nie zna­la­złam ofi­cjal­ne­go komu­ni­ka­tu, to na bry­tyj­skim i fran­cu­skim ryn­ku jest już spo­ro o tym infor­ma­cji. To może być prze­łom – Garnier sta­je się pierw­szą dużą mar­ką, któ­ra wpro­wa­dza szam­po­ny bez pla­sti­ku – dono­si cosme­tics­bu­si­ness. Co tu ukry­wać, mamy dość tych pla­sti­ko­wych opa­ko­wań, któ­re cią­żą na pół­kach w łazien­ce a potem zaśmie­ca­ją środowisko.

Opakowania, głupcze!

Producenci kosme­ty­ków odkry­wa­ją ze zdwo­jo­ną siłę skład­ni­ków bio. Sięgamy po natu­ral­ne olej­ki do pie­lę­gna­cji cia­ła, paznok­ci i wło­sów. Ale to za mało dla pla­ne­ty, liczą się przede wszyst­kim opa­ko­wa­nia. Szampony w kost­ce są bar­dzo wydaj­ne, więc jeśli nie bra­ku­je nam kon­se­kwen­cji, to dodat­ko­wo może­my ogra­ni­czyć kupo­wa­nie kolej­nych. Koncerny też wymy­śla­ją coraz ro nowe rozwiązania.

Czytaj tak­że: Zakaz pla­sti­ko­wych jed­no­ra­zó­wek, co ja zastąpi?

Do 2025 roku Garnier ma zre­zy­gno­wać w opa­ko­wa­niach z “dzie­wi­cze­go” pla­sti­ku, co pozwo­li zaosz­czę­dzić 37 tys. ton pla­sti­ku rocz­nie. Wszystkie opa­ko­wa­nia będą wów­czas nada­wać się do ponow­ne­go użyt­ku, recy­klin­gu lub kompostowania.

Co zrobić z CO2?

Ciekawie wyglą­da infor­ma­cja, jaką nie­daw­no wypu­ścił L’Oréal. Wraz z LanzaTech i Total stwo­rzył pierw­sze na świe­cie eko­lo­gicz­ne opa­ko­wa­nie wyko­na­ne z wychwy­co­nych i pod­da­nych recy­klin­go­wi emi­sji dwu­tlen­ku węgla. Proces prze­bie­ga w trzech krokach:

1. LanzaTech wychwy­tu­je prze­my­sło­we emi­sje dwu­tlen­ku węgla i prze­kształ­ca je w eta­nol przy uży­ciu uni­kal­ne­go pro­ce­su bio­lo­gicz­ne­go.
2. Total prze­kształ­ca eta­nol w ety­len przed jego poli­me­ry­za­cją w poli­ety­len.
3. L’Oréal uży­wa tego poli­ety­le­nu do pro­duk­cji opakowań.

To suk­ces tech­no­lo­gicz­ny i prze­my­sło­wy, któ­ry dowo­dzi, że prze­my­sło­we emi­sje dwu­tlen­ku węgla moż­na wyko­rzy­stać do pro­duk­cji opa­ko­wań z two­rzyw sztucz­nych. Ta świa­to­wa nowość poka­zu­je zaan­ga­żo­wa­nie trzech part­ne­rów w roz­wój zrów­no­wa­żo­nej gospo­dar­ki o obie­gu zamknię­tym dla two­rzyw sztucz­nych i toru­je dro­gę nowym moż­li­wo­ściom wychwy­ty­wa­nia i ponow­ne­go wyko­rzy­sta­nia prze­my­sło­wych emi­sji dwu­tlen­ku węgla.

Dla mnie szcze­gól­nie inte­re­su­ją­co wyglą­da współ­pra­ca trzech euro­pej­skich firm. O takie inno­wa­cje nale­ży się starać.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...

Kto pyta?

Ludzie, na całym...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł