- reklama -
Strona głównaEcoLifeSzampon w kostce od znanego...

Szampon w kostce od znanego producenta. Butelka z CO2

Rewolucja w myciu wło­sów zosta­ła ofi­cjal­nie zaini­cjo­wa­na. Chodzi oczy­wi­ście o szam­pon w kost­ce, któ­ry z suk­ce­sem wpro­wa­dzi­ło już wie­le firm. Teraz do ruchu dołą­cza potęż­ny kon­cern, jakim jest fran­cu­ski l’Oreal, wła­ści­ciel mar­ki Garnier. Co praw­da, zna­nym kon­cer­nom z regu­ły zaj­mu­je wię­cej cza­su prze­ko­na­nie się do nowi­nek, zwłasz­cza eko­lo­gicz­nych, ale jeśli już zabie­ra­ją się za coś, to zna­czy, ze ma to głę­bo­ki sens.

Szampon w kost­ce w kil­ku odmianach

Na fran­cu­skich i bry­tyj­skich stro­nach Garniera moż­na już prze­czy­tać o czte­rech rodza­jach szam­po­nów w kost­ce, jakie wpro­wa­dza ta zna­na mar­ka.  Na fran­cu­skim ryn­ku będzie nawet szam­pon w kost­ce dla blon­dy­nek, z rumian­kiem. Pozostałe są dla wło­sów deli­kat­nych, nor­mal­nych, znisz­czo­nych. Solidne, ale pie­nią­ce się, w 94 proc. pocho­dze­nia roślin­ne­go. Bez kon­ser­wan­tów, bez sili­ko­nu, bez mydła, 97% bio­de­gra­do­wal­na for­mu­ła, brak odpa­dów z two­rzyw sztucz­nych – tak opi­su­je pro­dukt Garnier.

Choć nie zna­la­złam ofi­cjal­ne­go komu­ni­ka­tu, to na bry­tyj­skim i fran­cu­skim ryn­ku jest już spo­ro o tym infor­ma­cji. To może być prze­łom – Garnier sta­je się pierw­szą dużą mar­ką, któ­ra wpro­wa­dza szam­po­ny bez pla­sti­ku – dono­si cosme­tics­bu­si­ness. Co tu ukry­wać, mamy dość tych pla­sti­ko­wych opa­ko­wań, któ­re cią­żą na pół­kach w łazien­ce a potem zaśmie­ca­ją środowisko.

Opakowania, głupcze!

Producenci kosme­ty­ków odkry­wa­ją ze zdwo­jo­ną siłę skład­ni­ków bio. Sięgamy po natu­ral­ne olej­ki do pie­lę­gna­cji cia­ła, paznok­ci i wło­sów. Ale to za mało dla pla­ne­ty, liczą się przede wszyst­kim opa­ko­wa­nia. Szampony w kost­ce są bar­dzo wydaj­ne, więc jeśli nie bra­ku­je nam kon­se­kwen­cji, to dodat­ko­wo może­my ogra­ni­czyć kupo­wa­nie kolej­nych. Koncerny też wymy­śla­ją coraz ro nowe rozwiązania.

Czytaj tak­że: Zakaz pla­sti­ko­wych jed­no­ra­zó­wek, co ja zastąpi?

Do 2025 roku Garnier ma zre­zy­gno­wać w opa­ko­wa­niach z „dzie­wi­cze­go“ pla­sti­ku, co pozwo­li zaosz­czę­dzić 37 tys. ton pla­sti­ku rocz­nie. Wszystkie opa­ko­wa­nia będą wów­czas nada­wać się do ponow­ne­go użyt­ku, recy­klin­gu lub kompostowania.

Co zrobić z CO2?

Ciekawie wyglą­da infor­ma­cja, jaką nie­daw­no wypu­ścił L’Oréal. Wraz z LanzaTech i Total stwo­rzył pierw­sze na świe­cie eko­lo­gicz­ne opa­ko­wa­nie wyko­na­ne z wychwy­co­nych i pod­da­nych recy­klin­go­wi emi­sji dwu­tlen­ku węgla. Proces prze­bie­ga w trzech krokach:

1. LanzaTech wychwy­tu­je prze­my­sło­we emi­sje dwu­tlen­ku węgla i prze­kształ­ca je w eta­nol przy uży­ciu uni­kal­ne­go pro­ce­su bio­lo­gicz­ne­go.
2. Total prze­kształ­ca eta­nol w ety­len przed jego poli­me­ry­za­cją w poli­ety­len.
3. L’Oréal uży­wa tego poli­ety­le­nu do pro­duk­cji opakowań.

To suk­ces tech­no­lo­gicz­ny i prze­my­sło­wy, któ­ry dowo­dzi, że prze­my­sło­we emi­sje dwu­tlen­ku węgla moż­na wyko­rzy­stać do pro­duk­cji opa­ko­wań z two­rzyw sztucz­nych. Ta świa­to­wa nowość poka­zu­je zaan­ga­żo­wa­nie trzech part­ne­rów w roz­wój zrów­no­wa­żo­nej gospo­dar­ki o obie­gu zamknię­tym dla two­rzyw sztucz­nych i toru­je dro­gę nowym moż­li­wo­ściom wychwy­ty­wa­nia i ponow­ne­go wyko­rzy­sta­nia prze­my­sło­wych emi­sji dwu­tlen­ku węgla.

Dla mnie szcze­gól­nie inte­re­su­ją­co wyglą­da współ­pra­ca trzech euro­pej­skich firm. O takie inno­wa­cje nale­ży się starać.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierwsza, popularna Trwa...

Zmierz Pan gaz!

Jak zmierzyć coś,...
A jeszcze lepsze jest to...