- reklama -
Strona głównaKlimatLepsze prognozy dla klimatu

Lepsze prognozy dla klimatu

Szczyt kli­ma­tycz­ny ame­ry­kań­skie­go pre­zy­den­ta Joe Bidena będzie mieć pozy­tyw­ny wpływ na zmia­ny kli­ma­tu. Najnowsze pro­gno­zy nie­znacz­nie obni­ża­ją per­spek­ty­wę wzro­stu tem­pe­ra­tu­ry do koń­ca stu­le­cia. Oczywiście nie jest to zasłu­ga tyl­ko dekla­ra­cji zło­żo­nych ostat­nio przez świa­to­wych liderów.

Jakie ocieplenie klimatu nas czeka?

Organizacja Climate Action Tracker w majo­wym rapor­cie oce­nia, że do koń­ca tego stu­le­cia tem­pe­ra­tu­ra może pod­nieść się o 2,4 stop­nia Celsjusza w sto­sun­ku do cza­sów przed­in­du­strial­nych. To mniej niż 2,6 °C któ­re pro­gno­zo­wa­no w grud­niu 2020 roku. Wszystko dla­te­go, że przy­by­wa państw, któ­re zde­cy­do­wa­ły się na ogło­sze­nie poli­ty­ki neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. W tej gru­pie są już Stany Zjednoczone, Chiny, Unia Europejska i Japonia. W sumie jest to 131 kra­jów, obej­mu­ją­cych 73 proc. glo­bal­nych emi­sji gazów cieplarnianych.

Neutralność kli­ma­tycz­na ozna­cza, że kra­je zetną emi­sje gazów cie­plar­nia­nych do pozio­mu zero­we­go, wli­cza­jąc w to wszyst­kie pro­ce­sy pochła­nia­nia CO2.

To oczy­wi­ście na razie tyl­ko dekla­ra­cje. Ale gdy­by wszyst­kim kra­jom, któ­re już ogło­si­ły lub roz­wa­ża­ją zero­we emi­sje net­to, uda­ło się to zre­ali­zo­wać, to ocie­ple­nie kli­ma­tu mogło­by zatrzy­mać się na pozio­mie 2 °C.

Co jest najważniejsze?

Najważniejsze będzie jed­nak dzia­ła­nie w tej deka­dzie, czy­li krót­ko­ter­mi­no­we pla­ny na 2030 rok. Państwa skła­da­ją zak­tu­ali­zo­wa­ne kra­jo­we cele NDC w ramach Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu UNFCCC. Takich zak­tu­ali­zo­wa­nych NDC nie zło­ży­ła ponad set­ka państw odpo­wie­dzia­na za poło­wę emi­sji gazów cie­plar­nia­nych na świecie.

Na przy­kład Unia Europejska pod­nio­sła swój cel z 40 proc. reduk­cji emi­sji gazów cie­plar­nia­nych do 55 proc. Największy udział w reduk­cjach będą mia­ły też Chiny, Stany Zjednoczone i Japonia.

Jest też gru­pa „opor­nych“. Państwa, któ­re powin­ny pod­jąć dodat­ko­we dzia­ła­nia to: Arabia Saudyjska, Australia, Brazylia, Indonezja, Meksyk, Rosja, Turcja – wska­zu­je Climate Action Tracker. 

Prognozy nie są optymistyczne

Wciąż jed­nak jest to za mało i znacz­nie powy­żej bez­piecz­ne­go pozio­mu 1,5 ° C, na któ­ry wska­zu­je Porozumienie Paryskie z 2015 roku.

Co gor­sza, obec­ne poli­ty­ki gospo­dar­cze spo­wo­du­ją, że ocie­ple­nia kli­ma­tu praw­do­po­dob­nie wynie­sie 2,9 °C, czy­li pra­wie dwu­krot­nie wię­cej od bez­piecz­ne­go poziomu. 

Topnienie lodu przyspiesza

Dlaczego tak waż­ne jest zatrzy­ma­nie wzro­stu śred­niej tem­pe­ra­tu­ry? Ocieplenie kli­ma­tu będzie kata­stro­fal­ne dla ludzi, a tak­że dla roślin i zwie­rząt, ponie­waż powo­du­je nie­od­wra­cal­ne zmia­ny. Niektóre czę­ści pla­ne­ty nie będą się nada­wa­ły do życia. Zaostrzą się eks­tre­mal­ne zja­wi­ska pogo­do­we, takie jak wichu­ry, fale upa­łów, powo­dzie, burze i susze. Gatunki nie­zdol­ne do przy­sto­so­wa­nia się mogą wygi­nąć, a pod­no­szą­cy się poziom mórz zagro­zi miesz­kań­com regio­nów nad­mor­skich. To dopro­wa­dzi do przy­mu­so­wej migracji.

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...

Kto pyta?

Ludzie, na całym...

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...
A jeszcze lepsze jest to...