- reklama -
Strona głównaKlimatLepsze prognozy dla klimatu

Lepsze prognozy dla klimatu

- reklama -

Szczyt kli­ma­tycz­ny ame­ry­kań­skie­go pre­zy­den­ta Joe Bidena będzie mieć pozy­tyw­ny wpływ na zmia­ny kli­ma­tu. Najnowsze pro­gno­zy nie­znacz­nie obni­ża­ją per­spek­ty­wę wzro­stu tem­pe­ra­tu­ry do koń­ca stu­le­cia. Oczywiście nie jest to zasłu­ga tyl­ko dekla­ra­cji zło­żo­nych ostat­nio przez świa­to­wych liderów.

Jakie ocieplenie klimatu nas czeka?

Organizacja Climate Action Tracker w majo­wym rapor­cie oce­nia, że do koń­ca tego stu­le­cia tem­pe­ra­tu­ra może pod­nieść się o 2,4 stop­nia Celsjusza w sto­sun­ku do cza­sów przed­in­du­strial­nych. To mniej niż 2,6 °C któ­re pro­gno­zo­wa­no w grud­niu 2020 roku. Wszystko dla­te­go, że przy­by­wa państw, któ­re zde­cy­do­wa­ły się na ogło­sze­nie poli­ty­ki neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. W tej gru­pie są już Stany Zjednoczone, Chiny, Unia Europejska i Japonia. W sumie jest to 131 kra­jów, obej­mu­ją­cych 73 proc. glo­bal­nych emi­sji gazów cieplarnianych.

Neutralność kli­ma­tycz­na ozna­cza, że kra­je zetną emi­sje gazów cie­plar­nia­nych do pozio­mu zero­we­go, wli­cza­jąc w to wszyst­kie pro­ce­sy pochła­nia­nia CO2.

To oczy­wi­ście na razie tyl­ko dekla­ra­cje. Ale gdy­by wszyst­kim kra­jom, któ­re już ogło­si­ły lub roz­wa­ża­ją zero­we emi­sje net­to, uda­ło się to zre­ali­zo­wać, to ocie­ple­nie kli­ma­tu mogło­by zatrzy­mać się na pozio­mie 2 °C.

Co jest najważniejsze?

Najważniejsze będzie jed­nak dzia­ła­nie w tej deka­dzie, czy­li krót­ko­ter­mi­no­we pla­ny na 2030 rok. Państwa skła­da­ją zak­tu­ali­zo­wa­ne kra­jo­we cele NDC w ramach Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu UNFCCC. Takich zak­tu­ali­zo­wa­nych NDC nie zło­ży­ła ponad set­ka państw odpo­wie­dzia­na za poło­wę emi­sji gazów cie­plar­nia­nych na świecie.

Na przy­kład Unia Europejska pod­nio­sła swój cel z 40 proc. reduk­cji emi­sji gazów cie­plar­nia­nych do 55 proc. Największy udział w reduk­cjach będą mia­ły też Chiny, Stany Zjednoczone i Japonia.

Jest też gru­pa “opor­nych”. Państwa, któ­re powin­ny pod­jąć dodat­ko­we dzia­ła­nia to: Arabia Saudyjska, Australia, Brazylia, Indonezja, Meksyk, Rosja, Turcja – wska­zu­je Climate Action Tracker. 

Prognozy nie są optymistyczne

Wciąż jed­nak jest to za mało i znacz­nie powy­żej bez­piecz­ne­go pozio­mu 1,5 ° C, na któ­ry wska­zu­je Porozumienie Paryskie z 2015 roku.

Co gor­sza, obec­ne poli­ty­ki gospo­dar­cze spo­wo­du­ją, że ocie­ple­nia kli­ma­tu praw­do­po­dob­nie wynie­sie 2,9 °C, czy­li pra­wie dwu­krot­nie wię­cej od bez­piecz­ne­go poziomu. 

Topnienie lodu przyspiesza

Dlaczego tak waż­ne jest zatrzy­ma­nie wzro­stu śred­niej tem­pe­ra­tu­ry? Ocieplenie kli­ma­tu będzie kata­stro­fal­ne dla ludzi, a tak­że dla roślin i zwie­rząt, ponie­waż powo­du­je nie­od­wra­cal­ne zmia­ny. Niektóre czę­ści pla­ne­ty nie będą się nada­wa­ły do życia. Zaostrzą się eks­tre­mal­ne zja­wi­ska pogo­do­we, takie jak wichu­ry, fale upa­łów, powo­dzie, burze i susze. Gatunki nie­zdol­ne do przy­sto­so­wa­nia się mogą wygi­nąć, a pod­no­szą­cy się poziom mórz zagro­zi miesz­kań­com regio­nów nad­mor­skich. To dopro­wa­dzi do przy­mu­so­wej migracji.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.
A jeszcze lepsze jest to...