- reklama -
Strona głównaEnergiaZamienię gorsze na Korsze

Zamienię gorsze na Korsze

Korsze – czy­li wiej­ska gmi­na nie­da­le­ko Reszla, to obec­nie naj­więk­sza inwe­sty­cja wia­tro­wa na Mazurach. Tyle się o niej nasłu­cha­łam (złe­go), że posta­no­wi­łam jakiś czas temu oso­bi­ście spraw­dzić, co jest prawdą.

Trzy dni temu far­ma wia­tro­wa w Korszach mia­ła swo­je uro­czy­ste otwar­cie. Grupa EDP, zwa­na przez miej­sco­wych : Hiszpanie, zafun­do­wa­ła gmi­nie 35 wia­tra­ków o mocy 2 MW każ­dy. Z roz­ba­wie­niem prze­czy­ta­łam rela­cję miej­sco­wej gaze­ty:

„Sołtys Małgorzata Zubek mówi, że miesz­kań­com naj­bar­dziej prze­szka­dza ich szum, któ­ry szcze­gól­nie daje się we zna­ki w nocy. Są też pro­ble­my z oglą­da­niem tele­wi­zji. – Anteny naziem­ne nie odbie­ra­ją wszyst­kich pro­gra­mów, a cza­sem obraz na tele­wi­zo­rze śnie­ży – mówi soł­tys. – Tego przed posta­wie­niem tur­bin nie było. Byliśmy też bar­dzo obu­rze­ni, że o budo­wie far­my dowie­dzie­li­śmy się dopie­ro wte­dy, gdy zaczę­li sta­wiać te wia­tra­ki po żni­wach w 2010 r.

Grzegorz Szymczak z EDP zapew­nia, że jeże­li ana­li­zy wyka­żą, że hałas jest rze­czy­wi­ście zbyt duży, zmniej­szą pręd­kość, z jaką poru­sza­ją się tur­bi­ny albo będą one wyłą­cza­ne w cią­gu dnia. A jeśli kło­po­ty miesz­kań­ców z oglą­da­niem tele­wi­zji się potwier­dzą, inwe­stor obie­cał im kablówkę.“

To chy­ba naj­le­piej opi­su­je, o co miesz­kań­cy Korsz naj­bar­dziej się mar­twią. Nie o degra­da­cję kra­jo­bra­zu, spa­dek war­to­ści ich domów ani o to, że kro­wy mle­ka nie dadzą, tyl­ko o TV.

Najbardziej chy­ba zezło­ści­ły mnie wcze­śniej­sze donie­sie­nia o wyci­na­niu drzew, któ­re przy dro­gach prze­szka­dza­ły w trans­por­cie masz­tów i łopat do wia­tra­ków. Nic takie­go nie mia­ło tam miej­sca. Przemawiają do mnie nato­miast argu­men­ty o bez­pow­rot­nym znisz­cze­niu tere­nów rol­nych, w miej­scu  fun­da­men­tów wia­tra­ka. Ale w przy­pad­ku Korsz ubo­ga zie­mia peł­na kamie­ni nie dawa­ła rol­ni­kom wystar­cza­ją­cych dochodów.

Tego dowie­dzia­łam się dopie­ro tam na miej­scu. Dziennikarz z racji swo­jej sie­dzą­cej pra­cy przy biur­ku rzad­ko ma szan­sę oso­bi­ście coś spraw­dzić. Niestety. Ale na szczę­ście są wakacje, kie­dy podró­że po Polsce wery­fi­ku­ją nie­któ­re infor­ma­cje. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zachę­ca do odwie­dza­nia w cza­sie let­nich eska­pad farm wia­tro­wych. Może tro­chę to pomo­że w ich lep­szym odbiorze.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...
A jeszcze lepsze jest to...