- reklama -
Strona głównaEnergiaZamienię gorsze na Korsze

Zamienię gorsze na Korsze

Korsze – czy­li wiej­ska gmi­na nie­da­le­ko Reszla, to obec­nie naj­więk­sza inwe­sty­cja wia­tro­wa na Mazurach. Tyle się o niej nasłu­cha­łam (złe­go), że posta­no­wi­łam jakiś czas temu oso­bi­ście spraw­dzić, co jest prawdą.

Trzy dni temu far­ma wia­tro­wa w Korszach mia­ła swo­je uro­czy­ste otwar­cie. Grupa EDP, zwa­na przez miej­sco­wych : Hiszpanie, zafun­do­wa­ła gmi­nie 35 wia­tra­ków o mocy 2 MW każ­dy. Z roz­ba­wie­niem prze­czy­ta­łam rela­cję miej­sco­wej gaze­ty:

„Sołtys Małgorzata Zubek mówi, że miesz­kań­com naj­bar­dziej prze­szka­dza ich szum, któ­ry szcze­gól­nie daje się we zna­ki w nocy. Są też pro­ble­my z oglą­da­niem tele­wi­zji. – Anteny naziem­ne nie odbie­ra­ją wszyst­kich pro­gra­mów, a cza­sem obraz na tele­wi­zo­rze śnie­ży – mówi soł­tys. – Tego przed posta­wie­niem tur­bin nie było. Byliśmy też bar­dzo obu­rze­ni, że o budo­wie far­my dowie­dzie­li­śmy się dopie­ro wte­dy, gdy zaczę­li sta­wiać te wia­tra­ki po żni­wach w 2010 r.

Grzegorz Szymczak z EDP zapew­nia, że jeże­li ana­li­zy wyka­żą, że hałas jest rze­czy­wi­ście zbyt duży, zmniej­szą pręd­kość, z jaką poru­sza­ją się tur­bi­ny albo będą one wyłą­cza­ne w cią­gu dnia. A jeśli kło­po­ty miesz­kań­ców z oglą­da­niem tele­wi­zji się potwier­dzą, inwe­stor obie­cał im kablówkę.“

To chy­ba naj­le­piej opi­su­je, o co miesz­kań­cy Korsz naj­bar­dziej się mar­twią. Nie o degra­da­cję kra­jo­bra­zu, spa­dek war­to­ści ich domów ani o to, że kro­wy mle­ka nie dadzą, tyl­ko o TV.

Najbardziej chy­ba zezło­ści­ły mnie wcze­śniej­sze donie­sie­nia o wyci­na­niu drzew, któ­re przy dro­gach prze­szka­dza­ły w trans­por­cie masz­tów i łopat do wia­tra­ków. Nic takie­go nie mia­ło tam miej­sca. Przemawiają do mnie nato­miast argu­men­ty o bez­pow­rot­nym znisz­cze­niu tere­nów rol­nych, w miej­scu  fun­da­men­tów wia­tra­ka. Ale w przy­pad­ku Korsz ubo­ga zie­mia peł­na kamie­ni nie dawa­ła rol­ni­kom wystar­cza­ją­cych dochodów.

Tego dowie­dzia­łam się dopie­ro tam na miej­scu. Dziennikarz z racji swo­jej sie­dzą­cej pra­cy przy biur­ku rzad­ko ma szan­sę oso­bi­ście coś spraw­dzić. Niestety. Ale na szczę­ście są wakacje, kie­dy podró­że po Polsce wery­fi­ku­ją nie­któ­re infor­ma­cje. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zachę­ca do odwie­dza­nia w cza­sie let­nich eska­pad farm wia­tro­wych. Może tro­chę to pomo­że w ich lep­szym odbiorze.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...

2022

Bądź zmianą, którą...

Elektryczna ewolucja już tu jest

EV Experience przyciąga...
A jeszcze lepsze jest to...