- reklama -
Strona głównaTechnologiePowstaje polski robot do mycia...

Powstaje polski robot do mycia paneli fotowoltaicznych

Źródło:NFOŚiGW

Panele foto­wol­ta­icz­ne, któ­re nie są czysz­czo­ne, mają gor­szą spraw­ność pro­duk­cji ener­gii. Dlatego urzą­dze­nie, któ­re samo, w pro­sty spo­sób umy­je pane­le, może przy­nieść wie­le korzy­ści. Na pro­to­typ takie­go robo­ta przy­zna­no wła­śnie pra­wie 0,8 mln zł dota­cji. Zadanie pro­wa­dzi Innovation AG Albert Gryszczuk, fir­ma zna­na z kon­wer­sji aut na elektryczne. 

Brudne panele fotowoltaiczne 

Na pod­sta­wie badań stwier­dzo­no, że spraw­ność pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej z pane­li bez ich kon­ser­wa­cji i mycia, spa­da w cią­gu roku o 10 proc. Oznacza to stra­ty ener­gii i tak­że finan­so­we. Zakłada się, że przy uży­ciu tech­no­lo­gii myją­cej (np. dwu­krot­nie w cią­gu roku), spa­dek wydaj­no­ści będzie wyno­sił mak­sy­mal­nie 5 proc.

W Polsce nastą­pił bar­dzo dyna­micz­ny roz­wój foto­wol­ta­iki. Powstają coraz więk­sze far­my sło­necz­ne. Wynalezienie i wdro­że­nie myją­ce­go robo­ta to pierw­szy krok, kolej­ny – uru­cho­mie­nie jego pro­duk­cji na maso­wą skalę.

Czytaj wię­cej: Co się dzie­je, jak śnieg napa­da na pane­le słoneczne

Robot do mycia 

Urządzenie ma skła­dać się z dwóch modu­łów. Pierwszy to elek­trycz­ne, tere­no­we auto wypo­sa­żo­ne w zbior­ni­ki wody, prze­my­sło­we gene­ra­to­ry pary, ukła­dy ruro­cią­gów i zawo­rów. Z kolei robot myją­cy będzie wypo­sa­żo­ne­go w sys­tem napę­du i sen­so­rów, układ śle­dze­nia pane­li, układ gąsie­nic, kolek­to­ry z dysza­mi paro­wy­mi i odsy­sa­ją­cy­mi oraz elek­tro­nicz­ny układ ste­ro­wa­nia i pro­wa­dze­nia. Całość ma kosz­to­wać oko­ło 1,3 mln zł.

Technologia mycia będzie pole­gać na uży­ciu sil­ne­go wąskie­go stru­mie­nia pary wod­nej, bez deter­gen­tów. Robot ma mieć szyb­kie odsy­sa­nie oraz recyr­ku­la­cję oczysz­cza­nej wody. Będzie auto­ma­tycz­nie dosto­so­wy­wał się do gaba­ry­tów pane­li. Płynne poru­sza­nie zapew­ni sys­tem gąsienicowy/​rolkowy. Z kolei zauto­ma­ty­zo­wa­ny sys­tem napro­wa­dza­nia pozwo­li na zwol­nie­nie ope­ra­to­ra z pro­wa­dze­nia robota.

Prototyp będzie pierw­szym urzą­dze­niem w Polsce, któ­re­go wydaj­ność będzie prze­kra­cza­ła 1000 m²/​h.

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynie­sie ponad 795 tys. zł. Pozwoli fir­mie Innovation AG Albert Gryszczuk na budo­wę demon­stra­to­ra. Dotacja pocho­dzi z pro­gra­mu NFOŚiGW „Sokół – wdro­że­nie inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii środowiskowych”.

Terenowy elektryk

Przy oka­zji war­to przy­po­mnieć, że Innovation AG reali­zo­wa­ło już wcze­śniej pro­jekt finan­so­wa­ny przez NFOŚiGW w ramach pro­gra­mu „Sokół”. Prace zakoń­czy­ły się peł­nym suk­ce­sem wdro­że­nio­wym. Wyprodukowany pierw­szy, w peł­ni elek­trycz­ny, samo­chód tere­no­wy od ponad dwóch lat zna­ko­mi­cie spraw­dza się w naj­trud­niej­szych warun­kach. Jeździ w kopal­niach, po tere­nach leśnych oraz gór­skich. A na bazie dofi­nan­so­wa­ne­go przez NFOŚiGW pro­jek­tu two­rzo­ne są kolej­ne pojazdy.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Rekordowe spływy kajakowe

Jeziora, rzeki, wodne...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...
A jeszcze lepsze jest to...