- reklama -
Strona głównaTechnologiePowstaje polski robot do mycia...

Powstaje polski robot do mycia paneli fotowoltaicznych

Źródło:NFOŚiGW

Panele foto­wol­ta­icz­ne, któ­re nie są czysz­czo­ne, mają gor­szą spraw­ność pro­duk­cji ener­gii. Dlatego urzą­dze­nie, któ­re samo, w pro­sty spo­sób umy­je pane­le, może przy­nieść wie­le korzy­ści. Na pro­to­typ takie­go robo­ta przy­zna­no wła­śnie pra­wie 0,8 mln zł dota­cji. Zadanie pro­wa­dzi Innovation AG Albert Gryszczuk, fir­ma zna­na z kon­wer­sji aut na elektryczne. 

Brudne panele fotowoltaiczne 

Na pod­sta­wie badań stwier­dzo­no, że spraw­ność pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej z pane­li bez ich kon­ser­wa­cji i mycia, spa­da w cią­gu roku o 10 proc. Oznacza to stra­ty ener­gii i tak­że finan­so­we. Zakłada się, że przy uży­ciu tech­no­lo­gii myją­cej (np. dwu­krot­nie w cią­gu roku), spa­dek wydaj­no­ści będzie wyno­sił mak­sy­mal­nie 5 proc.

W Polsce nastą­pił bar­dzo dyna­micz­ny roz­wój foto­wol­ta­iki. Powstają coraz więk­sze far­my sło­necz­ne. Wynalezienie i wdro­że­nie myją­ce­go robo­ta to pierw­szy krok, kolej­ny – uru­cho­mie­nie jego pro­duk­cji na maso­wą skalę.

Czytaj wię­cej: Co się dzie­je, jak śnieg napa­da na pane­le słoneczne

Robot do mycia 

Urządzenie ma skła­dać się z dwóch modu­łów. Pierwszy to elek­trycz­ne, tere­no­we auto wypo­sa­żo­ne w zbior­ni­ki wody, prze­my­sło­we gene­ra­to­ry pary, ukła­dy ruro­cią­gów i zawo­rów. Z kolei robot myją­cy będzie wypo­sa­żo­ne­go w sys­tem napę­du i sen­so­rów, układ śle­dze­nia pane­li, układ gąsie­nic, kolek­to­ry z dysza­mi paro­wy­mi i odsy­sa­ją­cy­mi oraz elek­tro­nicz­ny układ ste­ro­wa­nia i pro­wa­dze­nia. Całość ma kosz­to­wać oko­ło 1,3 mln zł.

Technologia mycia będzie pole­gać na uży­ciu sil­ne­go wąskie­go stru­mie­nia pary wod­nej, bez deter­gen­tów. Robot ma mieć szyb­kie odsy­sa­nie oraz recyr­ku­la­cję oczysz­cza­nej wody. Będzie auto­ma­tycz­nie dosto­so­wy­wał się do gaba­ry­tów pane­li. Płynne poru­sza­nie zapew­ni sys­tem gąsienicowy/​rolkowy. Z kolei zauto­ma­ty­zo­wa­ny sys­tem napro­wa­dza­nia pozwo­li na zwol­nie­nie ope­ra­to­ra z pro­wa­dze­nia robota.

Prototyp będzie pierw­szym urzą­dze­niem w Polsce, któ­re­go wydaj­ność będzie prze­kra­cza­ła 1000 m²/​h.

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynie­sie ponad 795 tys. zł. Pozwoli fir­mie Innovation AG Albert Gryszczuk na budo­wę demon­stra­to­ra. Dotacja pocho­dzi z pro­gra­mu NFOŚiGW „Sokół – wdro­że­nie inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii środowiskowych”.

Terenowy elektryk

Przy oka­zji war­to przy­po­mnieć, że Innovation AG reali­zo­wa­ło już wcze­śniej pro­jekt finan­so­wa­ny przez NFOŚiGW w ramach pro­gra­mu „Sokół”. Prace zakoń­czy­ły się peł­nym suk­ce­sem wdro­że­nio­wym. Wyprodukowany pierw­szy, w peł­ni elek­trycz­ny, samo­chód tere­no­wy od ponad dwóch lat zna­ko­mi­cie spraw­dza się w naj­trud­niej­szych warun­kach. Jeździ w kopal­niach, po tere­nach leśnych oraz gór­skich. A na bazie dofi­nan­so­wa­ne­go przez NFOŚiGW pro­jek­tu two­rzo­ne są kolej­ne pojazdy.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się...

Zachód słońca nad Wieliczką

Wracałem już z Krakowa, gdy nagle w lusterku mrugnęło na pożegnanie Słońce.
A jeszcze lepsze jest to...