- reklama -
Strona głównaTechnologiePowstaje polski robot do mycia...

Powstaje polski robot do mycia paneli fotowoltaicznych

Źródło:NFOŚiGW

Panele foto­wol­ta­icz­ne, któ­re nie są czysz­czo­ne, mają gor­szą spraw­ność pro­duk­cji ener­gii. Dlatego urzą­dze­nie, któ­re samo, w pro­sty spo­sób umy­je pane­le, może przy­nieść wie­le korzy­ści. Na pro­to­typ takie­go robo­ta przy­zna­no wła­śnie pra­wie 0,8 mln zł dota­cji. Zadanie pro­wa­dzi Innovation AG Albert Gryszczuk, fir­ma zna­na z kon­wer­sji aut na elektryczne. 

Brudne panele fotowoltaiczne 

Na pod­sta­wie badań stwier­dzo­no, że spraw­ność pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej z pane­li bez ich kon­ser­wa­cji i mycia, spa­da w cią­gu roku o 10 proc. Oznacza to stra­ty ener­gii i tak­że finan­so­we. Zakłada się, że przy uży­ciu tech­no­lo­gii myją­cej (np. dwu­krot­nie w cią­gu roku), spa­dek wydaj­no­ści będzie wyno­sił mak­sy­mal­nie 5 proc.

W Polsce nastą­pił bar­dzo dyna­micz­ny roz­wój foto­wol­ta­iki. Powstają coraz więk­sze far­my sło­necz­ne. Wynalezienie i wdro­że­nie myją­ce­go robo­ta to pierw­szy krok, kolej­ny – uru­cho­mie­nie jego pro­duk­cji na maso­wą skalę.

Czytaj wię­cej: Co się dzie­je, jak śnieg napa­da na pane­le słoneczne

Robot do mycia 

Urządzenie ma skła­dać się z dwóch modu­łów. Pierwszy to elek­trycz­ne, tere­no­we auto wypo­sa­żo­ne w zbior­ni­ki wody, prze­my­sło­we gene­ra­to­ry pary, ukła­dy ruro­cią­gów i zawo­rów. Z kolei robot myją­cy będzie wypo­sa­żo­ne­go w sys­tem napę­du i sen­so­rów, układ śle­dze­nia pane­li, układ gąsie­nic, kolek­to­ry z dysza­mi paro­wy­mi i odsy­sa­ją­cy­mi oraz elek­tro­nicz­ny układ ste­ro­wa­nia i pro­wa­dze­nia. Całość ma kosz­to­wać oko­ło 1,3 mln zł.

Technologia mycia będzie pole­gać na uży­ciu sil­ne­go wąskie­go stru­mie­nia pary wod­nej, bez deter­gen­tów. Robot ma mieć szyb­kie odsy­sa­nie oraz recyr­ku­la­cję oczysz­cza­nej wody. Będzie auto­ma­tycz­nie dosto­so­wy­wał się do gaba­ry­tów pane­li. Płynne poru­sza­nie zapew­ni sys­tem gąsienicowy/​rolkowy. Z kolei zauto­ma­ty­zo­wa­ny sys­tem napro­wa­dza­nia pozwo­li na zwol­nie­nie ope­ra­to­ra z pro­wa­dze­nia robota.

Prototyp będzie pierw­szym urzą­dze­niem w Polsce, któ­re­go wydaj­ność będzie prze­kra­cza­ła 1000 m²/​h.

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynie­sie ponad 795 tys. zł. Pozwoli fir­mie Innovation AG Albert Gryszczuk na budo­wę demon­stra­to­ra. Dotacja pocho­dzi z pro­gra­mu NFOŚiGW „Sokół – wdro­że­nie inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii środowiskowych”.

Terenowy elektryk

Przy oka­zji war­to przy­po­mnieć, że Innovation AG reali­zo­wa­ło już wcze­śniej pro­jekt finan­so­wa­ny przez NFOŚiGW w ramach pro­gra­mu „Sokół”. Prace zakoń­czy­ły się peł­nym suk­ce­sem wdro­że­nio­wym. Wyprodukowany pierw­szy, w peł­ni elek­trycz­ny, samo­chód tere­no­wy od ponad dwóch lat zna­ko­mi­cie spraw­dza się w naj­trud­niej­szych warun­kach. Jeździ w kopal­niach, po tere­nach leśnych oraz gór­skich. A na bazie dofi­nan­so­wa­ne­go przez NFOŚiGW pro­jek­tu two­rzo­ne są kolej­ne pojazdy.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...

Oszczędniejszy dom dzięki technologii Taurona

Nawet o 30 procent może zredukować zużycie energii gospodarstwo domowe, które zainstaluje rozwiązania z zakresu inteligentnego zarządzania domem - podkreślają eksperci TAURONA. Wsparcie technologiczne...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Kto pyta?

Ludzie, na całym...

Nad morzem

Nad morzem jest...

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...
A jeszcze lepsze jest to...