- reklama -
Strona głównaArtykuły sponsorowaneOszczędniejszy dom dzięki technologii Taurona

Oszczędniejszy dom dzięki technologii Taurona

Nawet o 30 pro­cent może zre­du­ko­wać zuży­cie ener­gii gospo­dar­stwo domo­we, któ­re zain­sta­lu­je roz­wią­za­nia z zakre­su inte­li­gent­ne­go zarzą­dza­nia domem – pod­kre­śla­ją eks­per­ci TAURONA. Wsparcie tech­no­lo­gicz­ne dla domu może zwięk­szyć efek­tyw­ność ogrze­wa­nia i oświe­tla­nia domu przy mniej­szym zapo­trze­bo­wa­niu na media energetyczne.

Wzrasta zain­te­re­so­wa­nie efek­tyw­no­ścią ener­ge­tycz­ną dla domu. Oprócz dobrych nawy­ków domow­ni­ków przy korzy­sta­niu z ener­gii, istot­nym wspar­ciem w zre­du­ko­wa­niu kosz­tów mediów ener­ge­tycz­nych dla domu są roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne typu smart home. Poprzez efek­tyw­ne zarzą­dza­nie ogrze­wa­niem czy oświe­tle­niem domu tech­no­lo­gia ta sku­tecz­nie wspie­ra ener­go­osz­częd­ność - mówi Rafał Soja, pre­zes zarzą­du TAURON Sprzedaż.

Po zain­sta­lo­wa­niu nawet naj­prost­szych roz­wią­zań z zakre­su smart home zapo­trze­bo­wa­nie gospo­dar­stwa domo­we­go na media ener­ge­tycz­ne zmniej­sza się. Rozwiązania te pozwa­la­ją też ogra­ni­czyć kosz­ty oświe­tle­nia domu oraz zmniej­szyć zuży­cie ener­gii elek­trycz­nej potrzeb­nej do zasi­la­nia np. urzą­dzeń audio-video.

Tańsze ogrzewanie

- Już zasto­so­wa­nie samych elek­tro­nicz­nych ter­mo­sta­tów przy grzej­ni­kach pozwo­li na wyge­ne­ro­wa­nie oszczęd­no­ści na ogrze­wa­niu. Zmniejszenie zuży­cia ener­gii zapew­nia nowo­cze­sna tech­no­lo­gia wyko­rzy­stu­ją­ca algo­ryt­my opty­ma­li­zu­ją­ce i adap­ta­cyj­ne dla ste­ro­wa­nia ogrze­wa­niem – wyja­śnia Soja.

Najczęściej spo­ty­ka­ne w Polsce ste­ro­wa­nie tem­pe­ra­tu­rą w pomiesz­cze­niach ogrze­wa­nych kalo­ry­fe­ra­mi, to tra­dy­cyj­ne gło­wi­ce ter­mo­sta­tycz­ne zain­sta­lo­wa­ne na zawo­rach grzej­ni­ko­wych. Posiadają one regu­la­cje okre­ślo­ną w ska­li 1–5. Nie jest to żad­na kon­kret­na infor­ma­cja dla użyt­kow­ni­ków. Nie wia­do­mo, jak to „prze­ło­żyć” na rze­czy­wi­stą tem­pe­ra­tu­rę w pomiesz­cze­niu. Tymczasem elek­tro­nicz­ne ter­mo­sta­ty pozwa­la­ją zde­fi­nio­wać har­mo­no­gra­my tygo­dnio­we w zakre­sie tem­pe­ra­tur. Dzięki temu pod­czas snu, czy wte­dy, gdy domow­ni­cy są poza domem, tem­pe­ra­tu­ra będzie niż­sza zapew­nia­jąc tym samym mak­sy­mal­ne oszczęd­no­ści. Użytkownicy otrzy­mu­ją auto­ma­ty­za­cję, któ­ra zapew­nia efek­tyw­ną tem­pe­ra­tu­rę w pomiesz­cze­niach, gene­ru­jąc przy tym oszczęd­no­ści dla domu.

Świetlne korzyści

Inteligentne roz­wią­za­nia pozwa­la­ją też ogra­ni­czyć kosz­ty oświe­tle­nia domu. Wymiana tra­dy­cyj­nych źró­deł świa­tła na LED‑y to już na star­cie duże oszczęd­no­ści się­ga­ją­ce nawet 65 pro­cent. Inteligentne źró­dła świa­tła nie wyma­ga­ją prze­ró­bek w insta­la­cji elek­trycz­nej – wystar­czy jedy­nie zamie­nić tra­dy­cyj­ne źró­dła świa­tła na inte­li­gent­ne LED‑y.

Inteligentne funk­cje oświe­tle­nia, oprócz zdal­ne­go ste­ro­wa­nia z apli­ka­cji mobil­nej, to przede wszyst­kim auto­ma­ty­za­cja pra­cy źró­deł świa­tła. Definiowanie har­mo­no­gra­mów, czy czuj­ni­ki ruchu, obec­no­ści mie­rzą­ce rów­nież jasność w pomiesz­cze­niu ste­ru­ją włą­cze­niem i wyłą­cze­niem źró­deł świa­tła, przy­ciem­nia­niem i rozjaśnianiem.

Rozwiązaniami smart home moż­na ste­ro­wać w pro­sty i intu­icyj­ny spo­sób poprzez apli­ka­cje mobil­ne oraz za pomo­cą pilo­tów, czy rów­nież poprzez ręcz­ną regu­la­cję para­me­trów nie­któ­rych urzą­dzeń. Zakres kon­fi­gu­ra­cji dzia­ła­nia sprzę­tów, urzą­dzeń i czuj­ni­ków jest sze­ro­ki i moż­na go dosto­so­wać do potrzeb kon­kret­ne­go domu.

Szczegóły doty­czą­ce roz­wią­zań smart home zna­leźć moż­na na stro­nie smart​.tau​ron​.pl

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zmierz Pan gaz!

Jak zmierzyć coś,...

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak,...
A jeszcze lepsze jest to...