- reklama -
Strona głównaEcoLifeDo kiedy piece na ekogroszek...

Do kiedy piece na ekogroszek będą dozwolone? Zakaz wisi w powietrzu

Zakaz spa­la­nia węgla w kotłach domo­wych jest teraz moż­li­wy do wpro­wa­dze­nia, o ile prze­wi­du­je tak uchwa­ła anty­smo­go­wa. Taki sce­na­riusz jest tak­że roz­wa­ża­ny dla całe­go kra­ju. Do kie­dy pie­ce na eko­gro­szek, naj­po­pu­lar­niej­sze węglo­we pali­wo, będą więc w Polsce dozwo­lo­ne? Rząd poda­je dwie daty.

Z pol­skich prze­pi­sów powszech­nie obo­wią­zu­ją­cych nie wyni­ka teraz zakaz uży­wa­nia pie­ców i kotłów na pali­wa sta­łe w sek­to­rze komunalno-​bytowym, a więc w miesz­ka­niach i domach. Natomiast moż­li­wość wpro­wa­dze­nia takich zaka­zów dosta­ły samo­rzą­dy. Prawo ochro­ny śro­do­wi­ska, a kon­kret­nie art. 91 i 96, daje im taką moż­li­wość w dro­dze uchwał sej­mi­ków woje­wództw. Akty pra­wa miej­sco­we­go to pro­gra­my ochro­ny powie­trza oraz tzw. uchwa­ły antysmogowe. 

Programy ochro­ny powie­trza okre­śla­ją ter­mi­ny reali­za­cji dzia­łań w nich okre­ślo­nych mak­sy­mal­nie do koń­ca 2026 r., a uchwa­ły anty­smo­go­we w per­spek­ty­wie lat 2024–2028 – poda­je Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Trzeba wymienić kopciuchy i nie tylko 

Każda z uchwał w spo­sób spe­cy­ficz­ny for­mu­łu­je ogra­ni­cze­nia, nie jest w nich wyszcze­gól­nio­ny zakaz eko­grosz­ku. Samorządy w uchwa­łach anty­smo­go­wych wska­zu­ją naj­czę­ściej, do kie­dy trze­ba wymie­nić kop­ciu­chy czy­li prze­sta­rza­łe kotły i pie­ce na pali­wa sta­łe. Co wię­cej, dają dal­sze ter­mi­ny wymia­ny kotłów trze­ciej kla­sy, a nawet pią­tej kla­sy. Na przy­kład uchwa­ła woje­wódz­twa pomor­skie­go naka­zu­je do 2023 roku wymia­nę tak­że kotłów 5. kla­sy – wte­dy zosta­ną już tyl­ko kotły ecoprojekt.

Natomiast jed­na z uchwał – przy­ję­ta przez Sejmik Województwa Małopolskiego dla Gminy Miejskiej Kraków – wpro­wa­dzi­ła od 1 wrze­śnia 2019 r. zakaz spa­la­nia wszel­kich paliw sta­łych w małych źró­dłach cie­pła eks­plo­ato­wa­nych w gra­ni­cach admi­ni­stra­cyj­nych tej gmi­ny. To ozna­cza zakaz spa­la­nia węgla i drew­na, w co wcho­dzi też ekogroszek. 

Zakaz w miastach już od 2030 r.

Temat zaka­zu spa­la­nia węgla powra­ca regu­lar­nie, ponie­waż smog nie prze­sta­je być ogrom­nym pro­ble­mem w Polsce. To wła­śnie spa­la­nie w pie­cach paliw takich jak węgiel powo­du­je zanie­czysz­cze­nie powietrza. 

Czytaj tak­że: Lepsze powie­trze w Polsce ale do ide­ału daleko

Teraz trwa­ją pra­ce nad aktu­ali­za­cją Krajowego Programu Ochrony Powietrza. Agnieszka Sosnowska, dyrek­tor Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, zapo­wie­dzia­ła głę­bo­kie zmia­ny w tym doku­men­cie. Chodzi o zakaz uży­wa­nia kotłów węglo­wych do 2030 roku w mia­stach i do 2040 roku na tere­nach wiej­skich. Wchodzą w to tak­że pie­ce na ekogroszek.

w uchwa­lo­nym w lutym 2021 r. przez Radę Ministrów doku­men­cie stra­te­gicz­nym pn. „Polityka Energetyczna Polski do 2040” prze­wi­du­je się wpro­wa­dze­nie zaka­zu sto­so­wa­nia węgla w gospo­dar­stwach domo­wych w mie­ście 2030 i na obsza­rach wiej­skich w 2040 r. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Wobec powyż­sze­go w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pro­wa­dzo­ne są pra­ce ana­li­tycz­ne zwią­za­ne z reali­za­cją tego postu­la­tu. Informacja o szcze­gó­łach będzie moż­li­wa dopie­ro po zakoń­cze­niu tych prac – infor­mu­je resort. To ozna­cza jed­no: nie będzie to pro­sta regulacja. 

Do kiedy piece na ekogroszek będą w sprzedaży?

Warto przy­po­mnieć, że od 2022 roku na pie­ce węglo­we nie moż­na wziąć już dota­cji z pro­gra­mu anty­smo­go­we­go Czyste Powietrze. Przyznaje on dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny kop­ciu­chów i ter­mo­mo­der­ni­za­cji domów. Co wię­cej, od 2022 roku nie ma już ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej na zakup i mon­taż kotłów węglo­wych. To obej­mu­je też pie­ce na eko­gro­szek. Do kie­dy więc Polacy będą z nich korzy­stać? Zakupu nie odpi­szą od docho­du. Natomiast odpi­sać moż­na mon­taż pom­py cie­pła, kotły na pel­let, gazo­we, ogrze­wa­nie elek­trycz­ne czy kolek­to­ry słoneczne. 

Widać, ze nasta­wie­nie rzą­do­we do wspie­ra­nia pie­ców węglo­wych powo­li zmie­nia się. Czy zmie­ni się też nasta­wie­nie samych Polaków? Tu moc­no lob­bu­ją sprze­daw­cy węgla. 

Ekogroszek – ekonomiczny nie ekologiczny

Wycofanie nazwy eko­gro­szek prze­wi­dy­wał pro­jekt roz­po­rzą­dze­nia, jaki poja­wił się w paź­dzier­ni­ku 2021 roku. Nazwa eko­gro­szek koja­rzy się z czymś eko­lo­gicz­nym, gdy tym­cza­sem nie ma to nic wspól­ne­go z eko­lo­gią ani nawet ze speł­nie­niem unij­nych wymo­gów ekoprojektu. 

Komisja Etyki Rady Reklamy, po zasię­gnię­ciu opi­nii eks­per­tów, pra­gnie pod­kre­ślić, iż rów­nież suge­ro­wa­nie w prze­ka­zie rekla­mo­wym, że pro­duk­ty typu eko­gro­szek lub bio­ma­sa są przy­ja­zne śro­do­wi­sku nale­ży uzna­wać za greenwashing.

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Zamiast nazwy, któ­ra może wpro­wa­dzać w błąd kon­su­men­tów, zapro­po­no­wa­no „gro­szek III“. bada­nia dowio­dły, że eko­gro­szek nie speł­nia norm wyma­ga­nych w unij­nym roz­po­rzą­dze­niu eko­pro­jek­tu. Nie jest w żad­nym razie ekologiczny. 

Co wię­cej, pla­no­wa­no pod­nieść wymo­gi dla grosz­ku III, by miał wię­cej kalo­rii i mniej zanie­czysz­czeń. Jak moż­na było prze­wi­dy­wać, zapro­te­sto­wa­li sprze­daw­cy węgla i gór­ni­cze związ­ki zawodowe. 

Przeciwne oka­za­ły się gór­ni­cze związ­ki i sprze­daw­cy węgla. Prace wstrzy­ma­no.

Należy więc spo­dzie­wać się, że wszel­kie ogra­ni­cze­nia w sprze­da­ży węgla napo­tka­ją duży opór, a osta­tecz­na regu­la­cja może oka­zać się bar­dzo rozmyta. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...

Tesla wśród rowerów

Każdy chce nim...

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak,...
A jeszcze lepsze jest to...