- reklama -
Strona głównaEcoLifePolski szprot z ważnym certyfikatem

Polski szprot z ważnym certyfikatem

Kupując szpro­ta bał­tyc­kie­go z cer­ty­fi­ka­tem MSC mamy pew­ność, że nie robi­my szko­dy śro­do­wi­sku natu­ral­ne­mu Morza Bałtyckiego. Warto więc szu­kać nie­bie­skie­go logo na popu­lar­nych pusz­kach rybnych. 

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb jako jed­na z czte­rech orga­ni­za­cji rybac­kich otrzy­ma­ła cer­ty­fi­kat MSC na szpro­ta. To odzna­cze­nie wyda­wa­ne przez nie­za­leż­ną orga­ni­za­cję Marine Stewardship Council. Niebieskie logo MSC jest dla kon­su­men­tów potwier­dze­niem, że są pro­duk­ty pocho­dzą z poło­wów, któ­re nie naru­sza­ją kon­dy­cji dzi­kich popu­la­cji ryb. To więc ozna­cza, że mają mniej­szy wpływ na inne zwie­rzę­ta mor­skie i cały ekosystem. 

Certyfikat złowionej ryby 

Jest to już dru­gi cer­ty­fi­kat MSC, któ­ry Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb otrzy­ma­ła w cią­gu dwóch mie­się­cy. Pierwszy cer­ty­fi­kat MSC doty­czył ryb pła­skich, czy­li tur­bo­ta, stor­ni i gładzicy. 

Podejmując się wyzwa­nia przy­stą­pie­nia do pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji MSC, chcie­li­śmy potwier­dzić, że kon­dy­cja zaso­bów Morza Bałtyckiego nie jest aż taka zła, jak to cza­sa­mi kreu­ją media, a tak­że to, że my jako ryba­cy robi­my wszyst­ko co moż­li­we, żeby ten nasz pol­ski skarb naro­do­wy był w jak naj­lep­szym sta­nie – Marcin Radkowski Prezes Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb

Certyfikat MSC pol­ski szprot dostał na 5 lat. W dodat­ku ryba­cy będą pod­da­wa­ni corocz­nym audy­tom kon­tro­l­nym. Zobowiązani są tak­że do speł­nie­nia czte­rech warun­ków w okre­ślo­nym ter­mi­nie. Dotycząc kon­dy­cji poła­wia­ne­go sta­da oraz wpły­wu poło­wów na gatun­ki zagro­żo­ne lub pod­le­ga­ją­ce ochro­nie oraz na cały ekosystem. 

Otrzymanie cer­ty­fi­ka­tu MSC jest zwień­cze­niem wie­lo­mie­sięcz­ne­go pro­ce­su oce­ny, któ­ry roz­po­czął się w maju 2019 r. – Anna Dębicka, Dyrektor Programu MSC w Polsce i Europie Centralnej.

Polski szprot

Niewielki pol­ski szprot jest, obok śle­dzia i stor­ni, czy­li popu­lar­nej flą­dry, naj­czę­ściej poła­wia­nym gatun­kiem w naszym rejo­nie Bałtyku. W Polsce spo­ży­wa­my śred­nio 1,09 kg szpro­ta na oso­bę. Więcej “zja­da­my” śle­dzi, makre­li i mintaja. 

Czytaj tak­że: Czy łosoś jest zdrowy?

Szprot ma wyra­zi­sty smak i soczy­ste mię­so. Coraz wię­cej osób zda­je sobie spra­wę z jego war­to­ści odżyw­czych. Szproty zawie­ra­ją cen­ne kwa­sy tłusz­czo­we omega-​3 i omega-​6, zapew­nia­ją­ce pra­wi­dło­wą pra­cę ser­ca i mózgu. Są też boga­te w wita­mi­ny, mine­ra­ły oraz inne skład­ni­ki odżyw­cze. Po szpro­ty, z uwa­gi na dużą zawar­tość kwa­su folio­we­go, się­gać powin­ny kobie­ty w cią­ży oraz dzie­ci, u któ­rych ryby wspo­ma­ga­ją pra­wi­dło­wy roz­wój ukła­du ner­wo­we­go. Lekarze pole­ca­ją szpro­ty rów­nież oso­bom zma­ga­ją­cym się z oste­opo­ro­zą, bo jak żad­ne inne ryby tak bar­dzo nie dzia­ła­ją na wzmac­nia­nie kości.


- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Master Smart Truck

Master Truck -...

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł