- reklama -
Strona głównaEcoLifePolski szprot z ważnym certyfikatem

Polski szprot z ważnym certyfikatem

Kupując szpro­ta bał­tyc­kie­go z cer­ty­fi­ka­tem MSC mamy pew­ność, że nie robi­my szko­dy śro­do­wi­sku natu­ral­ne­mu Morza Bałtyckiego. Warto więc szu­kać nie­bie­skie­go logo na popu­lar­nych pusz­kach rybnych. 

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb jako jed­na z czte­rech orga­ni­za­cji rybac­kich otrzy­ma­ła cer­ty­fi­kat MSC na szpro­ta. To odzna­cze­nie wyda­wa­ne przez nie­za­leż­ną orga­ni­za­cję Marine Stewardship Council. Niebieskie logo MSC jest dla kon­su­men­tów potwier­dze­niem, że są pro­duk­ty pocho­dzą z poło­wów, któ­re nie naru­sza­ją kon­dy­cji dzi­kich popu­la­cji ryb. To więc ozna­cza, że mają mniej­szy wpływ na inne zwie­rzę­ta mor­skie i cały ekosystem. 

Certyfikat złowionej ryby 

Jest to już dru­gi cer­ty­fi­kat MSC, któ­ry Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb otrzy­ma­ła w cią­gu dwóch mie­się­cy. Pierwszy cer­ty­fi­kat MSC doty­czył ryb pła­skich, czy­li tur­bo­ta, stor­ni i gładzicy. 

Podejmując się wyzwa­nia przy­stą­pie­nia do pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji MSC, chcie­li­śmy potwier­dzić, że kon­dy­cja zaso­bów Morza Bałtyckiego nie jest aż taka zła, jak to cza­sa­mi kreu­ją media, a tak­że to, że my jako ryba­cy robi­my wszyst­ko co moż­li­we, żeby ten nasz pol­ski skarb naro­do­wy był w jak naj­lep­szym sta­nie – Marcin Radkowski Prezes Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb

Certyfikat MSC pol­ski szprot dostał na 5 lat. W dodat­ku ryba­cy będą pod­da­wa­ni corocz­nym audy­tom kon­tro­l­nym. Zobowiązani są tak­że do speł­nie­nia czte­rech warun­ków w okre­ślo­nym ter­mi­nie. Dotycząc kon­dy­cji poła­wia­ne­go sta­da oraz wpły­wu poło­wów na gatun­ki zagro­żo­ne lub pod­le­ga­ją­ce ochro­nie oraz na cały ekosystem. 

Otrzymanie cer­ty­fi­ka­tu MSC jest zwień­cze­niem wie­lo­mie­sięcz­ne­go pro­ce­su oce­ny, któ­ry roz­po­czął się w maju 2019 r. – Anna Dębicka, Dyrektor Programu MSC w Polsce i Europie Centralnej.

Polski szprot

Niewielki pol­ski szprot jest, obok śle­dzia i stor­ni, czy­li popu­lar­nej flą­dry, naj­czę­ściej poła­wia­nym gatun­kiem w naszym rejo­nie Bałtyku. W Polsce spo­ży­wa­my śred­nio 1,09 kg szpro­ta na oso­bę. Więcej „zja­da­my“ śle­dzi, makre­li i mintaja. 

Czytaj tak­że: Czy łosoś jest zdrowy?

Szprot ma wyra­zi­sty smak i soczy­ste mię­so. Coraz wię­cej osób zda­je sobie spra­wę z jego war­to­ści odżyw­czych. Szproty zawie­ra­ją cen­ne kwa­sy tłusz­czo­we omega‑3 i omega‑6, zapew­nia­ją­ce pra­wi­dło­wą pra­cę ser­ca i mózgu. Są też boga­te w wita­mi­ny, mine­ra­ły oraz inne skład­ni­ki odżyw­cze. Po szpro­ty, z uwa­gi na dużą zawar­tość kwa­su folio­we­go, się­gać powin­ny kobie­ty w cią­ży oraz dzie­ci, u któ­rych ryby wspo­ma­ga­ją pra­wi­dło­wy roz­wój ukła­du ner­wo­we­go. Lekarze pole­ca­ją szpro­ty rów­nież oso­bom zma­ga­ją­cym się z oste­opo­ro­zą, bo jak żad­ne inne ryby tak bar­dzo nie dzia­ła­ją na wzmac­nia­nie kości.


- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Alternatywna produkcja żywności. EkoRaport tygodnia

Startupy oferujące innnowacyjne produkty spożywcze, jak np. roślinne zamienniki mięsa a także ekologiczne opakowania, aplikacje, nowe technologie produkcji żywności, mogą zgłaszać się do Grupy...

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Piękno swoistość przemijanie

Postimpresjoniści starali się...

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Recykling do pełna

Powiecie, że to...
A jeszcze lepsze jest to...