- reklama -
Strona głównaEcoLifeCzy łosoś jest zdrowy? Sprawdź,...

Czy łosoś jest zdrowy? Sprawdź, co na to uczeni

Owoce morza i ryby są zgod­nie zale­ca­ne przez leka­rzy i die­te­ty­ków jako waż­ny ele­ment zdro­wej die­ty. To głów­nie ze wzglę­du na zawar­tość kwa­sów tłusz­czo­wych omega-​3. Jednocześnie, w związ­ku z coraz więk­szym ska­że­niem śro­do­wi­ska, ostrze­ga­ją przed nad­mier­nym spo­ży­ciem nie­któ­rych gatunków. 

Jak bardzo są zdrowe ryby

Wielonienasycone kwa­sy tłusz­czo­we z rodzi­ny omega-​3 są nie­zbęd­ne do pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju w okre­sie pre- i post­na­tal­nym oraz do zapew­nie­nia zdro­wia w wie­ku póź­niej­szym. Tłuste ryby mor­skie są pod­sta­wo­wym źró­dłem omega-​3, przede wszyst­kim kwa­su DHA. EPA to kolej­ny kwas tłusz­czo­wy z tej rodziny.

W nor­mach żywie­nia dla popu­la­cji pol­skiej, opra­co­wa­nych przez Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego-​Państwowy Zakład Higieny (NIZP-​PZH), spo­ro miej­sca poświę­co­no kwe­stii spo­ży­cia ryb i owo­ców morza. Ale nie tyl­ko w kon­tek­ście ich walo­rów odżyw­czych, lecz tak­że i zagro­żeń dla zdro­wia, wyni­ka­ją­cych z ich nad­mier­ne­go spo­ży­cia, w związ­ku z poten­cjal­nym skażeniem. 

Specjaliści zale­ca­ją regu­lar­ne spo­ży­wa­nie ryb co naj­mniej dwa razy w tygodniu. 

Ryby są rów­nież dobrym źró­dłem m.in. wyso­kiej jako­ści biał­ka oraz wita­min z gru­py B, a ryby mor­skie sta­no­wią dodat­ko­wo cen­ne źró­dło jodu i wita­min roz­pusz­czal­nych w tłusz­czach (A i D). 

Ryby zanieczyszczone metalami 

Niestety, postę­pu­ją­ce zanie­czysz­cze­nie śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go nega­tyw­nie odbi­ja się na jako­ści zdro­wot­nej ryb i owo­ców morza. W efek­cie ryby i owo­ce morza mogą być zanie­czysz­czo­ne meta­la­mi cięż­ki­mi, m.in. rtę­cią, kad­mem, oło­wiem. Do tego docho­dzą zanie­czysz­cze­nia orga­nicz­ne, przede wszyst­kim diok­sy­ny i poli­chlo­ro­wa­ne bife­ny­le o dzia­ła­niu podob­nym do diok­syn (dl-​PCB). Maksymalne pozio­my zanie­czysz­czeń w rybach regu­lu­ją przepisy.

Eksperci NIZP-​PZH pod­kre­śla­ją, że z tego wzglę­du ist­nie­je koniecz­ność ogra­ni­cza­nia spo­ży­cia ryb pocho­dzą­cych z akwe­nów wod­nych o wyso­kim stop­niu zanie­czysz­cze­nia meta­la­mi cięż­ki­mi oraz gatun­ków ryb dra­pież­nych. Ostrzeżenie to jest szcze­gól­nie istot­ne dla kobiet w cią­ży, kobiet kar­mią­cych pier­sią i małych dzie­ci (tzw. grup wraż­li­wych). Nie zna­czy to wca­le, że tu oso­by powin­ny prze­stać jeść ryby i owo­ce morza. Korzyści zdro­wot­ne spo­ży­wa­nia umiar­ko­wa­nych ilo­ści prze­wa­ża­ją nad ryzykiem.

Biorąc pod uwa­gę stwier­dza­ny w Polsce poziom mety­lor­tę­ci i diok­syn, więk­szość ryb i pro­duk­tów ryb­nych moż­na spo­ży­wać w ilo­ściach prze­kra­cza­ją­cych 1 kg tygodniowo. 

Wyjątek od tej regu­ły sta­no­wią m.in. łosoś, szprot, śledź, a tak­że sar­dyn­ka, któ­rych spo­ży­cie w cią­gu tygo­dnia powin­no być ograniczone. 

Jakie ryby jeść?

NIZP-​PZH opu­bli­ko­wał listę gatun­ków zale­ca­nych, dopusz­czal­nych, nie­za­le­ca­nych dla grup wraż­li­wych. Zalecane są m.in.: łosoś nor­we­ski (hodow­la­ny), pstrąg (hodow­la­ny), dorsz, makre­la atlan­tyc­ka, morsz­czuk, homar, kała­mar­ni­ca, krab, a tak­że kre­wet­ki. Na liście gatun­ków dopusz­czal­nych są m.in.: karp, hali­but, okoń, żab­ni­ca i śledź. 

Jeśli cho­dzi o gatun­ki nie­za­le­ca­ne, to war­to wymie­nić m.in. miecz­ni­ka, reki­na, makre­lę kró­lew­ską, tuń­czy­ka, węgo­rza ame­ry­kań­skie­go, szczu­pa­ka, pan­gę i tilapię. 

Jak wyni­ka z opra­co­wa­nia NIZP-​PZH, ryby i owo­ce morza nale­ży spo­ży­wać regu­lar­nie. Trzeba jed­nak baczyć na to, aby nie jeść zbyt dużych ilo­ści ryb pocho­dzą­cych z Morza Bałtyckiego, dużych ryb dra­pież­nych. Lepiej uni­kać pro­duk­tów ryb­nych wędzo­nych i głę­bo­ko przetworzonych. 

Przewodnik

Są też kon­kret­ne przy­kła­do­we por­cje wybra­nych gatun­ków ryb i pro­duk­tów ryb­nych, któ­re może zjeść tygo­dnio­wo doro­sły czło­wiek, aby nie prze­kro­czyć okre­ślo­nej przez eks­per­tów EFSA (Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności) tzw. tym­cza­so­wej tole­ro­wa­nej daw­ki pobra­nia (PTWI), w odnie­sie­niu do diok­syn i diok­sy­no­po­chod­nych poli­chlo­ro­wa­nych bifenyli: 

  • Szprot wędzo­ny: 120 g
  • Łosoś bał­tyc­ki: oko­ło 105 g
  • Sardynka w ole­ju: 330 g
  • Śledź bał­tyc­ki: oko­ło 400 g
  • Łosoś nor­we­ski wędzo­ny: 575 g
  • Marynowane pła­ty śle­dzio­we: 475 g
  • Makrela wędzo­na: ponad 1 kg
  • Tuńczyk w ole­ju: ponad 2 kg
  • Sola: ponad 32 kg
  • Mintaj: ponad 67 kg. 
- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł