- reklama -
Strona głównaEcoLifeWielorazówki zamiast foliówki. Upcykling w...

Wielorazówki zamiast foliówki. Upcykling w polskich miastach

W spe­cjal­nych punk­tach w wie­lu pol­skich mia­stach moż­na zosta­wić nie­po­trzeb­ne tka­ni­ny. Wolontariusze uszy­ją z nich wie­lo­ra­zo­we wor­ki, któ­re póź­niej moż­na ode­brać goto­we w tym samym punk­cie. To akcja, któ­ra ma na celu popu­la­ry­za­cję wie­lo­ra­zo­wych toreb uszy­tych ze sta­rych tka­nin poprzez ich upcykling. 

Akcja „Wielorazówki zamiast Foliówki“ wystar­to­wa­ła 1 paż­dzier­ni­ka 2022 i będzie trwać do grud­nia 2022. Jej mot­tem jest “Weź, jeśli potrze­bu­jesz, oddaj, jeśli masz za dużo”. Jak pod­kre­śla­ją pomy­sło­daw­cy, głów­nym celem akcji jest popu­la­ry­za­cja uży­wa­nia wie­lo­ra­zo­wych wor­ków i spra­wie­nie, że nosze­nie wła­snych worecz­ków sta­nie się czymś codzien­nym i naturalnym. 

Upcykling czyli nowe ze starego

Przedsięwzięcie ma zero­wy ślad węglo­wy dzię­ki temu, że wolon­ta­riu­sze uży­wa­ją do szy­cia mate­ria­łów, któ­re już nie były potrzeb­ne innym. To przy­kład upcy­klin­gu, dzię­ki któ­re­mu każ­dy może zatrosz­czyć się o środowisko.

Czytaj tak­że: Podatek za pla­stik to ponad 3 miliar­dy zło­tych w dwa lata

W spe­cjal­nych punk­tach moż­na zosta­wić mate­ria­ły, któ­rych już nie potrze­bu­je­my. Mogą to być fira­ny, tka­ni­ny takie jak len, cien­ka baweł­na i drob­na sia­tecz­ka. Następnie wolon­ta­riu­sze odbie­ra­ją je i szy­ją z nich wor­ki wie­lo­ra­zo­we, któ­re goto­we będą cze­kać w tych samych punk­tach, bez­płat­nie do wzię­cia przez klien­tów punk­tu oraz bene­fi­cjen­tów pro­jek­tu. Punkty akcji znaj­du­ją się na tere­nie Elbląga, Warszawy, Poznania oraz Krakowa. Oto ich lista:

  • SAM Powiśle (ul. Lipowa 7A, Warszawa)
  • SAM Żoliborz (ul. Rydygiera 9c, Warszawa)
  • Kafej (ul. Wąska 1, Poznań)
  • Hostel Stonewall (ul. Klasztorna 2, Poznań)
  • MANOA Green Restro Bar (ul. Zabłocie 35, Kraków)
  • Vegan Spot (ul. Stary Rynek 50A, Elbląg).

Organizatorzy nie przyj­mu­ją mate­ria­łów zabru­dzo­nych, znisz­czo­nych, nie nada­ją­cych się na wyko­na­nie worecz­ków wie­lo­ra­zo­wych, m.in. tka­nin ela­stycz­nych, swe­tro­wych, dżinsu.

Earth Day Everyday

Organizatorem akcji „Wielorazówki zamiast Foliówki“ jest orga­ni­za­cja Earth Day Everyday. To ini­cja­ty­wa non-​profit, któ­ra zrze­sza oso­by zain­te­re­so­wa­ne eko­lo­gią, chcą­ce aktyw­nie dzia­łać na rzecz śro­do­wi­ska. Założyły ją w ubie­głym roku czte­ry lice­alist­ki z Elbląga, któ­re stwo­rzy­ły swój pro­jekt spo­łecz­ny w ramach olim­pia­dy Zwolnieni z Teorii, wygra­ły Złotego Wilka dla naj­lep­sze­go pro­jek­tu eko­lo­gicz­ne­go w Polsce w 2022 roku. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...
A jeszcze lepsze jest to...