- reklama -
Strona głównaEnergiaWkrótce koniec inwestycji w ropę,...

Wkrótce koniec inwestycji w ropę, węgiel i gaz?

- reklama -

Neutralność kli­ma­tycz­na wyma­ga pil­nych dzia­łań by osią­gnąć zero­we emi­sje net­to. Międzynarodowa Agencja Energii wska­zu­je, że nie ma sen­su inwe­sto­wać w nowe zło­ża paliw kopal­nych. Czy pro­du­cen­ci ropy, węgla i gazu posłu­cha­ją się i przej­dą na czy­stą energię?

Scenariusz, jak osiągnąć zerowe emisje CO2

Międzynarodowa Agencja Energii (ang. IEA) uwa­ża­na jest za insty­tu­cję, któ­ra dość dobrze odzwier­cie­dla inte­re­sy dużych firm naf­to­wych. Od daw­na jest więc auto­ry­te­tem jeśli cho­dzi o mode­lo­wa­nie przy­szło­ści paliw i ener­gii. W swo­jej naj­now­szej ana­li­zie IEA wska­zu­je, że bran­ża musi rady­kal­nie zmie­nić taktykę. 

Świat nie potrze­bu­je żad­nych nowych inwe­sty­cji w ropę, węgiel i gaz – powie­dział w Sky News szef IEA Fatih Birol.

Działania do 2030 roku

W swo­im sce­na­riu­szu IEA pod­kre­śla, że trze­ba się sku­piać się na bli­skiej per­spek­ty­wie – do 2030 roku. To wyma­ga maso­we­go wdro­że­nia wszyst­kich dostęp­nych tech­no­lo­gii czy­stej ener­gii – takich jak OZE, pojaz­dy elek­trycz­ne i ener­go­osz­częd­ne moder­ni­za­cje budyn­ków. W przy­pad­ku ener­gii sło­necz­nej jest to rów­no­waż­ne z insta­lo­wa­niem naj­więk­sze­go obec­nie par­ku sło­necz­ne­go na świe­cie mniej wię­cej codziennie.

Większość reduk­cji emi­sji CO2 do 2030 r. będzie efek­tem wdra­ża­nia tech­no­lo­gii już obec­nych na ryn­ku. Ale w 2050 r. pra­wie poło­wę reduk­cji mają dostar­czyć tech­no­lo­gie, któ­re są teraz w fazie demon­stra­cji lub pro­to­ty­pu. Natomiast w obec­nej deka­dzie muszą zostać pod­ję­te zna­czą­ce wysił­ki, aby te nowe tech­no­lo­gie mogły na czas poja­wić się na rynku.

Ten rok powi­nien być ostat­nim, w któ­rym wyda­je się zgo­dę na nowe elek­trow­nie węglo­we bez tech­no­lo­gii zmniej­sza­ją­cych emi­sje (angl. una­ba­ted). Podobnie doty­czy to pozwo­leń na kopal­nie, nowe pola naf­to­we i gazo­we. W 2025 roku powi­nien nastą­pić koniec sprze­da­ży nowych kotłów na pali­wa kopal­ne – węgiel i gaz.

Neutralność klimatyczna

IEA Twierdzi, że cały sek­tor ener­ge­ty­ki musi się zde­kar­bo­ni­zo­wać do roku 2035 w kra­jach OECD i do 2040 w pozo­sta­łych państwach. 

Zerowe emi­sje ozna­cza­ją też zakoń­cze­nie sprze­da­ży nowych samo­cho­dów oso­bo­wych z sil­ni­kiem spa­li­no­wym do 2035 r. 

Scenariusz zakła­da nie­wiel­ki udział tech­no­lo­gii wychwy­ty­wa­nia i skła­do­wa­nia dwu­tlen­ku węgla CCS (wychwy­ty­wa­nia i skła­do­wa­nia dwu­tlen­ku węgla), jest tego zde­cy­do­wa­nie mniej niż w innych sce­na­riu­szach “zera-​netto”. Jest to bar­dziej zgod­ne z rze­czy­wi­stym poten­cja­łem CCS – tech­no­lo­gii, któ­ra od 20 lat nie jest w sta­nie osią­gnąć zado­wa­la­ją­cych kosz­tów i skali.

Wzrośnie rola elektryczności

Energia elek­trycz­na ma odpo­wia­dać za poło­wę cał­ko­wi­te­go zuży­cia ener­gii. Będzie to wyma­ga­ło znacz­ne­go zwięk­sze­nia ela­stycz­no­ści sys­te­mu elek­tro­ener­ge­tycz­ne­go – na przy­kład aku­mu­la­to­rów, reak­cji na zapo­trze­bo­wa­nie, paliw wodo­ro­wych, ener­gii wod­nej i nie tyl­ko – w celu zapew­nie­nia nie­za­wod­nych dostaw.

Lepsze pro­gno­zy dla klimatu

W tym sce­na­riu­szu zde­cy­do­wa­na więk­szość samo­cho­dów na dro­gach będzie napę­dza­na ener­gią elek­trycz­ną lub ogni­wa­mi pali­wo­wy­mi. Samoloty będą w dużej mie­rze opie­rać się na zaawan­so­wa­nych bio­pa­li­wach i pali­wach syn­te­tycz­nych. A set­ki zakła­dów prze­my­sło­wych na całym świe­cie będzie wyko­rzy­sty­wać wychwy­ty­wa­nie dwu­tlen­ku węgla (CCS) lub wodór.

Na naszej dro­dze do zera net­to pra­wie 90% świa­to­wej pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej w 2050 r. Będzie pocho­dzi­ło ze źró­deł odna­wial­nych, przy czym ener­gia sło­necz­na PV i wiatr razem sta­no­wią pra­wie 70% – IEA

Co możemy zrobić?

Według IEA koniecz­ne są też zmia­ny naszych nawy­ków. Zerowe emi­sje nie będą moż­li­we bez zmian w boga­tych spo­łe­czeń­stwach. Chodzi o zastę­po­wa­nie podró­ży samo­cho­dem spa­ce­ra­mi, rowe­rem lub trans­por­tem publicz­nym oraz o rezy­gna­cję z lotów dłu­go­dy­stan­so­wych. To wszyst­ko zapew­ni oko­ło 4 proc. sku­mu­lo­wa­nych reduk­cji emisji.

Właśnie z powo­du popra­wy efek­tyw­no­ści i zmia­ny nawy­ków popyt na ener­gię ma być o 8 proc. mniej­szy niż obecnie.

Nowy sce­na­riusz IEA nie jest najam­bit­niej­szy w tym obsza­rze, ale jed­no­cze­śnie dale­ki od bycia naj­bar­dziej kon­ser­wa­tyw­nym. Na pew­no to coś wię­cej niż tyl­ko wysi­łek sym­bo­licz­ny – Joeri Rogelj, dyrek­tor badań Grantham Institute, Imperial College London.

Z dru­giej stro­ny teraz głów­ne fir­my naf­to­we są w małym stop­niu zaan­ga­żo­wa­ne w odna­wial­ną ener­gię – zale­d­wie pół pro­cen­ta mocy OZE jest ich wła­sno­ścią lub zosta­ły przez nie zakontraktowane.

Sektor ener­ge­tycz­ny jest obec­nie źró­dłem oko­ło trzech czwar­tych emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. Transformacja tego sek­to­ra jest więc klu­czo­wa do zapo­bie­że­nia naj­gor­szym skut­kom zmian klimatycznych. 

współ­pra­ca: Wojciech Makowski, GSCC

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Jesienne róże

(...) A staruszka...

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...
A jeszcze lepsze jest to...