- reklama -
Strona głównaKlimatPolska 2050 może być neutralna...

Polska 2050 może być neutralna klimatycznie. Co trzeba zrobić?

Rezygnacja z węgla to za mało. Samochody elek­trycz­ne, wodór, tech­no­lo­gie pochła­nia­nia dwu­tlen­ku węgla i ponow­ne wyko­rzy­sta­nie CO2 – to tech­no­lo­gie, któ­ry­mi Polska powin­na się zain­te­re­so­wać już teraz. Centrum Analiz Klimatyczno-​Energetycznych opu­bli­ko­wa­ło ana­li­zę , co trze­ba zro­bić, by w 2050 roku Polskie emi­sje gazów cie­plar­nia­nych wynio­sły net­to zero. To pierw­sza tak kom­plek­so­wa ana­li­za. Nie sku­pia się tyl­ko na ener­ge­ty­ce, ale też trans­por­cie, rol­nic­twie i naszym sty­lu życia. Co więc będzie musia­ło się zmie­nić? Dużo.

Polska nie ma stra­te­gii doj­ścia do neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej i nie przed­sta­wi­ła dłu­go­ter­mi­no­wej stra­te­gii reduk­cji emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. Tymczasem obo­wią­zu­ją­ca unij­na poli­ty­ka nakła­da cel reduk­cji emi­sji CO2 o 55 proc. do 2030 roku w porów­na­niu z 1990 rokiem. W poło­wie stu­le­cia Unia Europejska pla­nu­je osią­gnąć neu­tral­ność kli­ma­tycz­ną. To ogrom­ne wyzwa­nie w Polsce. Niestety, w ostat­nich latach emi­sje Polski rosły a pan­de­mia COVID-​19 tyl­ko chwi­lo­wo odwró­ci­ła ten trend. Jak zmie­rzyć się z wyzwa­niem? O tym mówi raport CAKE „Polska net-​zero 2050: Mapa dro­go­wa osią­gnię­cia wspól­no­to­wych celów poli­ty­ki kli­ma­tycz­nej dla Polski do 2050 r.” Nakreśla trzy sce­na­riu­sze: bazo­wy, refe­ren­cyj­ny i neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. Najważniejszy jest ten ostat­ni, więc o nim tu napiszę.

Po pierwsze: koniec węgla

Energetyka będzie musia­ła ponieść znacz­ną część cię­ża­ru reduk­cji, ponie­waż w pozo­sta­łych sek­to­rach takich jak budow­nic­two, prze­mysł, trans­port czy rol­nic­two wystę­pu­ją ogra­ni­cze­nia tech­no­lo­gicz­ne, unie­moż­li­wia­ją­ce cał­ko­wi­tą eli­mi­na­cję paliw kopal­nych i zwią­za­nych z nimi emi­sji – poda­je CAKE. 

Symulacje wska­zu­ją na gwał­tow­ny spa­dek popy­tu na węgiel, szcze­gól­nie w cią­gu naj­bliż­szych 15 lat. W sce­na­riu­szu neu­tral­no­ści o 77 proc. w okre­sie 2020 – 2030 i o 92 proc. w okre­sie 2020 – 2050.

To na ener­ge­ty­ce sku­pić się mają w obec­nej deka­dzie inwe­sty­cje w odna­wial­ne źró­dła ener­gii, a tak­że w atom. Choć inwe­sty­cje w elek­trow­nie jądro­we ozna­cza­ją wyż­sze o oko­ło jed­ną pią­ta nakła­dy inwe­sty­cyj­ne, to ma się zwró­cić w kil­ka­na­ście lat z powo­du niż­szych kosz­tów eksploatacji.

Energetyka jądro­wa może istot­nie uła­twić osią­gnię­cie ambit­nych celów reduk­cyj­nych, zapew­nia­jąc sta­bil­ne dosta­wy ener­gii po akcep­to­wal­nych kosz­tach – CAKE.

W póź­niej­szych latach trans­for­ma­cja nisko­emi­syj­na musi w więk­szym stop­niu bazo­wać na droż­szych dzia­ła­niach m.in. w prze­my­śle, trans­por­cie i rolnictwie.

Po drugie: samochody elektryczne i kolej

Do 2030 roku w Polsce powin­no już jeź­dzić spo­ro aut elek­trycz­nych i zasi­la­nych wodo­rem. Dotyczy to zarów­no trans­por­tu cię­ża­ro­we­go, jak i indy­wi­du­al­ne­go. W 2030 r. już ponad jed­na pią­ta prze­wo­zów towa­rów ma odby­wać się za pomo­cą środ­ków trans­por­tu wyko­rzy­stu­ją­cych ener­gię elek­trycz­ną i wodór. W 2050 r. udział ten osią­gnie poziom 65 proc. ogó­łu trans­por­tu towa­rów. Niezbędne są więc inwe­sty­cje w roz­wój sta­cji łado­wa­nia pojaz­dów elek­trycz­nych i sta­cje tan­ko­wa­nia wodo­ru oraz budo­wę sie­ci trak­cyj­nej dla samo­cho­dów ciężarowych.

Elektryczne auta oso­bo­we będą odgry­wać klu­czo­wą rolę w reduk­cji emi­sji CO2w trans­por­cie pasa­żer­skim – CAKE.

Zmianie mają ulec nasze zwy­cza­je podró­żo­wa­nia. Powinniśmy wię­cej korzy­stać z trans­por­tu publicz­ne­go, a kon­kret­nie – kolei. Promocja i sze­ro­kie wspar­cie dla trans­por­tu publicz­ne­go (kolej, komu­ni­ka­cja miej­ska) może istot­nie przy­czy­nić się do ogra­ni­cza­nia emi­sji CO2.

Dodatkowo, przy dużym roz­wo­ju samo­cho­dów elek­trycz­nych odpo­wied­nio zarzą­dza­ny sys­tem inte­li­gent­ne­go łado­wa­nia rów­nież może peł­nić zna­czą­cą rolę przy wyrów­ny­wa­niu krzy­wej zapo­trze­bo­wa­nia, zmniej­sza­jąc zapo­trze­bo­wa­nie na typo­we maga­zy­ny ener­gii – przy­po­mi­na CAKE.

Po trzecie: lasy zamiast krów?

W rol­nic­twie naj­więk­sze ogra­ni­cze­nie wiel­ko­ści pro­duk­cji doty­czy pro­duk­tów zwie­rzę­cych, w szcze­gól­no­ści uzy­ski­wa­nych w wyni­ku cho­wu bydła. W sce­na­riu­szu neu­tral­no­ści spa­dek wyno­si nawet 80 proc. w przy­pad­ku mle­ka. Nieco mniej­sze spad­ki będą towa­rzy­szy­ły pro­duk­tom pocho­dzą­cym od dro­biu, ze wzglę­du na ich mniej­szy wpływ na emi­sje gazów cie­plar­nia­nych. Z dru­giej stro­ny na sku­tek dosto­so­wań w pozio­mie kon­sump­cji moż­na ocze­ki­wać wzro­stu pro­duk­cji roślin oko­po­wych oraz owo­ców i warzyw nawet o 47 proc. w sto­sun­ku do roku 2015.

Dalsze ogra­ni­cza­nie emi­sji z sek­to­ra gospo­darstw rol­ni­czych moż­na uzy­skać poprzez zale­sia­nie grun­tów rol­nych o naj­niż­szej przy­dat­no­ści, przy­wró­ce­ni tor­fo­wisk do natu­ral­ne­go stanu.

Wodór? To nie takie oczywiste

Raport poda­je kil­ka wnio­sków zwią­za­nych z wyko­rzy­sta­niem wodo­ru w sek­to­rach prze­my­słu i trans­por­tu. Natomiast w samej ener­ge­ty­ce wyko­rzy­sta­nie wodo­ru w roli maga­zy­no­wej, czy­li do powtór­nej pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej bądź cie­pła jest nie­wiel­kie. Jest kil­ka przy­czyn takie­go sta­nu rze­czy. Przede wszyst­kim pro­duk­cja wodo­ru w pro­ce­sie elek­tro­li­zy a następ­nie powtór­ne prze­two­rze­nie wodo­ru na ener­gie elek­trycz­ną wią­że się ze znacz­ny­mi stra­ta­mi ener­gii, toteż w roli krót­ko­ter­mi­no­wych maga­zy­nów lepiej spraw­dza­ją się maga­zy­ny bate­ryj­ne, któ­re cha­rak­te­ry­zu­ją się niż­szy­mi stratami.

Czytaj tak­że: Emisje CO2 na świe­cie spadają 

Co cie­ka­we, wodór ma być pro­du­ko­wa­ny wszel­ki­mi spo­so­ba­mi w Polsce – głów­nie w elek­tro­li­ze­rach, w tym z ener­gii jądrowej. 

Czego nie powiedziano?

Raport CAKE jest nie­ste­ty moc­no dziu­ra­wy. Nie ma w nim na przy­kład infor­ma­cji o pozio­mie emi­sji gazów cie­plar­nia­nych w Polsce. Trzeba szu­kać w środ­ku tych danych i są one cząst­ko­we. Z rapor­tu moż­na dowie­dzieć się na przy­kład, że obec­nie ener­ge­ty­ka emi­tu­je ok. 120 mln ton CO2. A do 2030 roku może zmniej­szyć emi­sje do 54 mln ton CO2. To by ozna­cza­ło nie­mal zrów­na­nie z emi­sja­mi z trans­por­tu w Polsce. Jednak brak jasnych danych i celów moc­no utrud­nia korzy­sta­nie z tego raportu.

Z tego powo­du znacz­nie cie­kaw­szy wyda­je się na przy­kład raport opra­co­wa­ny dla Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej „Polska neu­tral­na kli­ma­tycz­nie“. Analizy i rapor­ty nie zastą­pią jed­nak rzą­do­wej stra­te­gii, któ­ra jest już moc­no opóź­niona.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W ciągu 50 lat, w pesymistycznym scenariuszu sosna, świerk i brzoza mogą całkowicie zniknąć z terenu Polski. Takie będą konsekwencje zmian klimatu. Sosna zwyczajna (pinus sylvestris) jest...

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów to dużo, czy za dużo? A może jeszcze za mało? Liczba ludności ma znaczenie dla planety. Według szacunków ONZ, ósmy miliard ludzkość...
211FaniLubię
111ObserwującyObserwuj
193ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...
A jeszcze lepsze jest to...