- reklama -
Strona głównaKlimatPolska 2050 może być neutralna...

Polska 2050 może być neutralna klimatycznie. Co trzeba zrobić?

Rezygnacja z węgla to za mało. Samochody elek­trycz­ne, wodór, tech­no­lo­gie pochła­nia­nia dwu­tlen­ku węgla i ponow­ne wyko­rzy­sta­nie CO2 – to tech­no­lo­gie, któ­ry­mi Polska powin­na się zain­te­re­so­wać już teraz. Centrum Analiz Klimatyczno-​Energetycznych opu­bli­ko­wa­ło ana­li­zę , co trze­ba zro­bić, by w 2050 roku Polskie emi­sje gazów cie­plar­nia­nych wynio­sły net­to zero. To pierw­sza tak kom­plek­so­wa ana­li­za. Nie sku­pia się tyl­ko na ener­ge­ty­ce, ale też trans­por­cie, rol­nic­twie i naszym sty­lu życia. Co więc będzie musia­ło się zmie­nić? Dużo.

Polska nie ma stra­te­gii doj­ścia do neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej i nie przed­sta­wi­ła dłu­go­ter­mi­no­wej stra­te­gii reduk­cji emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. Tymczasem obo­wią­zu­ją­ca unij­na poli­ty­ka nakła­da cel reduk­cji emi­sji CO2 o 55 proc. do 2030 roku w porów­na­niu z 1990 rokiem. W poło­wie stu­le­cia Unia Europejska pla­nu­je osią­gnąć neu­tral­ność kli­ma­tycz­ną. To ogrom­ne wyzwa­nie w Polsce. Niestety, w ostat­nich latach emi­sje Polski rosły a pan­de­mia COVID-​19 tyl­ko chwi­lo­wo odwró­ci­ła ten trend. Jak zmie­rzyć się z wyzwa­niem? O tym mówi raport CAKE „Polska net-​zero 2050: Mapa dro­go­wa osią­gnię­cia wspól­no­to­wych celów poli­ty­ki kli­ma­tycz­nej dla Polski do 2050 r.” Nakreśla trzy sce­na­riu­sze: bazo­wy, refe­ren­cyj­ny i neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. Najważniejszy jest ten ostat­ni, więc o nim tu napiszę.

Po pierwsze: koniec węgla

Energetyka będzie musia­ła ponieść znacz­ną część cię­ża­ru reduk­cji, ponie­waż w pozo­sta­łych sek­to­rach takich jak budow­nic­two, prze­mysł, trans­port czy rol­nic­two wystę­pu­ją ogra­ni­cze­nia tech­no­lo­gicz­ne, unie­moż­li­wia­ją­ce cał­ko­wi­tą eli­mi­na­cję paliw kopal­nych i zwią­za­nych z nimi emi­sji – poda­je CAKE. 

Symulacje wska­zu­ją na gwał­tow­ny spa­dek popy­tu na węgiel, szcze­gól­nie w cią­gu naj­bliż­szych 15 lat. W sce­na­riu­szu neu­tral­no­ści o 77 proc. w okre­sie 2020 – 2030 i o 92 proc. w okre­sie 2020 – 2050.

To na ener­ge­ty­ce sku­pić się mają w obec­nej deka­dzie inwe­sty­cje w odna­wial­ne źró­dła ener­gii, a tak­że w atom. Choć inwe­sty­cje w elek­trow­nie jądro­we ozna­cza­ją wyż­sze o oko­ło jed­ną pią­ta nakła­dy inwe­sty­cyj­ne, to ma się zwró­cić w kil­ka­na­ście lat z powo­du niż­szych kosz­tów eksploatacji.

Energetyka jądro­wa może istot­nie uła­twić osią­gnię­cie ambit­nych celów reduk­cyj­nych, zapew­nia­jąc sta­bil­ne dosta­wy ener­gii po akcep­to­wal­nych kosz­tach – CAKE.

W póź­niej­szych latach trans­for­ma­cja nisko­emi­syj­na musi w więk­szym stop­niu bazo­wać na droż­szych dzia­ła­niach m.in. w prze­my­śle, trans­por­cie i rolnictwie.

Po drugie: samochody elektryczne i kolej

Do 2030 roku w Polsce powin­no już jeź­dzić spo­ro aut elek­trycz­nych i zasi­la­nych wodo­rem. Dotyczy to zarów­no trans­por­tu cię­ża­ro­we­go, jak i indy­wi­du­al­ne­go. W 2030 r. już ponad jed­na pią­ta prze­wo­zów towa­rów ma odby­wać się za pomo­cą środ­ków trans­por­tu wyko­rzy­stu­ją­cych ener­gię elek­trycz­ną i wodór. W 2050 r. udział ten osią­gnie poziom 65 proc. ogó­łu trans­por­tu towa­rów. Niezbędne są więc inwe­sty­cje w roz­wój sta­cji łado­wa­nia pojaz­dów elek­trycz­nych i sta­cje tan­ko­wa­nia wodo­ru oraz budo­wę sie­ci trak­cyj­nej dla samo­cho­dów ciężarowych.

Elektryczne auta oso­bo­we będą odgry­wać klu­czo­wą rolę w reduk­cji emi­sji CO2w trans­por­cie pasa­żer­skim – CAKE.

Zmianie mają ulec nasze zwy­cza­je podró­żo­wa­nia. Powinniśmy wię­cej korzy­stać z trans­por­tu publicz­ne­go, a kon­kret­nie – kolei. Promocja i sze­ro­kie wspar­cie dla trans­por­tu publicz­ne­go (kolej, komu­ni­ka­cja miej­ska) może istot­nie przy­czy­nić się do ogra­ni­cza­nia emi­sji CO2.

Dodatkowo, przy dużym roz­wo­ju samo­cho­dów elek­trycz­nych odpo­wied­nio zarzą­dza­ny sys­tem inte­li­gent­ne­go łado­wa­nia rów­nież może peł­nić zna­czą­cą rolę przy wyrów­ny­wa­niu krzy­wej zapo­trze­bo­wa­nia, zmniej­sza­jąc zapo­trze­bo­wa­nie na typo­we maga­zy­ny ener­gii – przy­po­mi­na CAKE.

Po trzecie: lasy zamiast krów?

W rol­nic­twie naj­więk­sze ogra­ni­cze­nie wiel­ko­ści pro­duk­cji doty­czy pro­duk­tów zwie­rzę­cych, w szcze­gól­no­ści uzy­ski­wa­nych w wyni­ku cho­wu bydła. W sce­na­riu­szu neu­tral­no­ści spa­dek wyno­si nawet 80 proc. w przy­pad­ku mle­ka. Nieco mniej­sze spad­ki będą towa­rzy­szy­ły pro­duk­tom pocho­dzą­cym od dro­biu, ze wzglę­du na ich mniej­szy wpływ na emi­sje gazów cie­plar­nia­nych. Z dru­giej stro­ny na sku­tek dosto­so­wań w pozio­mie kon­sump­cji moż­na ocze­ki­wać wzro­stu pro­duk­cji roślin oko­po­wych oraz owo­ców i warzyw nawet o 47 proc. w sto­sun­ku do roku 2015.

Dalsze ogra­ni­cza­nie emi­sji z sek­to­ra gospo­darstw rol­ni­czych moż­na uzy­skać poprzez zale­sia­nie grun­tów rol­nych o naj­niż­szej przy­dat­no­ści, przy­wró­ce­ni tor­fo­wisk do natu­ral­ne­go stanu.

Wodór? To nie takie oczywiste

Raport poda­je kil­ka wnio­sków zwią­za­nych z wyko­rzy­sta­niem wodo­ru w sek­to­rach prze­my­słu i trans­por­tu. Natomiast w samej ener­ge­ty­ce wyko­rzy­sta­nie wodo­ru w roli maga­zy­no­wej, czy­li do powtór­nej pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej bądź cie­pła jest nie­wiel­kie. Jest kil­ka przy­czyn takie­go sta­nu rze­czy. Przede wszyst­kim pro­duk­cja wodo­ru w pro­ce­sie elek­tro­li­zy a następ­nie powtór­ne prze­two­rze­nie wodo­ru na ener­gie elek­trycz­ną wią­że się ze znacz­ny­mi stra­ta­mi ener­gii, toteż w roli krót­ko­ter­mi­no­wych maga­zy­nów lepiej spraw­dza­ją się maga­zy­ny bate­ryj­ne, któ­re cha­rak­te­ry­zu­ją się niż­szy­mi stratami.

Czytaj tak­że: Emisje CO2 na świe­cie spadają 

Co cie­ka­we, wodór ma być pro­du­ko­wa­ny wszel­ki­mi spo­so­ba­mi w Polsce – głów­nie w elek­tro­li­ze­rach, w tym z ener­gii jądrowej. 

Czego nie powiedziano?

Raport CAKE jest nie­ste­ty moc­no dziu­ra­wy. Nie ma w nim na przy­kład infor­ma­cji o pozio­mie emi­sji gazów cie­plar­nia­nych w Polsce. Trzeba szu­kać w środ­ku tych danych i są one cząst­ko­we. Z rapor­tu moż­na dowie­dzieć się na przy­kład, że obec­nie ener­ge­ty­ka emi­tu­je ok. 120 mln ton CO2. A do 2030 roku może zmniej­szyć emi­sje do 54 mln ton CO2. To by ozna­cza­ło nie­mal zrów­na­nie z emi­sja­mi z trans­por­tu w Polsce. Jednak brak jasnych danych i celów moc­no utrud­nia korzy­sta­nie z tego raportu.

Z tego powo­du znacz­nie cie­kaw­szy wyda­je się na przy­kład raport opra­co­wa­ny dla Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej „Polska neu­tral­na kli­ma­tycz­nie“. Analizy i rapor­ty nie zastą­pią jed­nak rzą­do­wej stra­te­gii, któ­ra jest już moc­no opóź­niona.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierwsza, popularna Trwa...

Kto pyta?

Ludzie, na całym...

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się...
A jeszcze lepsze jest to...