- reklama -
Strona głównaEcoLifePolitycy dla zwierząt podpisują petycję....

Politycy dla zwierząt podpisują petycję. Coś z tego będzie?

Wśród poli­ty­ków popu­lar­na sta­je się ostat­nio akcja EU For Animals. Podpisanie się pod pety­cją przy­go­to­wa­ną przez orga­ni­za­cje wal­czą­ce o pra­wa zwie­rząt nie wyma­ga tak napraw­dę wie­lu dzia­łań. Nic więc dziw­ne­go, że akcja nabie­ra roz­pę­du i już jest pra­wie 100 tys. pod­pi­sów oby­wa­te­li państw Unii Europejskiej. Jest też szan­sa, że z hodow­li zwie­rząt za kil­ka lat znik­ną klatki.

W mediach spo­łecz­no­ścio­wych popu­lar­ność zdo­by­wa hasz­tag #EUforAnimals. To kam­pa­nia przy­go­to­wa­na przez euro­pej­skie orga­ni­za­cje dwal­czą­ce o pra­wa zwie­rząt, mię­dzy inny­mi dołą­czy­ła się do niej pol­ska orga­ni­za­cja Otwarte Ramiona. Chodzi o pod­pi­sa­nie pety­cji, by zmie­nić nazwę komi­sa­rza odpo­wie­dzial­ne­go za dobro­stan zwie­rząt. Teraz jest to komi­sarz ds. zdro­wia i bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ści (DG SANTE). Tymczasem miał­by to być „komi­sarz zdro­wia, bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ści i dobro­sta­nu zwierząt“.

Jakie będą prawa zwierząt w UE?

Celem jest więc tyl­ko sym­bo­licz­na zmia­na nazwy, aby dobro­sta­no­wi zwie­rząt nada­no więk­sze zna­cze­nie przez wyraź­ne okre­śle­nie ​​odpo­wie­dzial­no­ści za te kwe­stie. Lista posłów par­la­men­tu Europejskiego, któ­rzy pod­pi­sa­li się pod pety­cją jest dłu­ga. Wśród poli­ty­ków z Polski jest m.in. Sylwia Spurek, Magdalena Adamowicz, Michał Boni, Łukasz Kohut czy Andrzej Halicki.

Aktywiści przy­po­mi­na­ją też, że pra­wa zwie­rząt powin­ny być oddzie­lo­ne od kwe­stii rol­nic­twa, bo tu jest za dużo kon­flik­tu inte­re­sów. Warto jed­nak wie­dzieć, że Unia Europejska dzia­ła coraz aktyw­niej na rzecz dobro­sta­nu zwie­rząt i nawet komi­sarz ds. rol­nic­twa Janusz Wojciechowski jest zwo­len­ni­kiem zaka­za­nia cho­wu klat­ko­we­go. „Klatki i futra to prze­mysł nie rol­nic­two“ – napi­sał w dys­ku­sji w mediach społecznościowych. 

Czytaj tak­że: Wypuszczamy koty i spusz­cza­my ze smy­czy psy

Kiedy klatki będą zakazane

Wcześniej Wojciechowski poparł rezo­lu­cję Parlamentu Europejskiego „End the Cage Age“. W czerw­cu przy­tła­cza­ją­ca więk­szość euro­po­słów zagło­so­wa­ła za tym, by zakoń­czyć chów klat­ko­wy. Komisja też przed­sta­wi swo­je sta­no­wi­sko w tej sprawie.

czy­taj: Popularny raj­do­wiec i jaja z naj­wyż­szej półki 

Komisarz ds. zdro­wia i bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ści Stella Kyriakides na kon­fe­ren­cji 30 czerw­ca 2021 roku zapo­wie­dzia­ła, że ​​w 2023 r. zapro­po­nu­je prze­pi­sy mają­ce na celu stop­nio­we wyco­fy­wa­nie i osta­tecz­nie zakaz hodow­li w klat­kach. Prawdopodobnie zakaz wej­dzie w życie w 2027 roku. Obejmuje on kró­li­ki, mło­de kury, prze­piór­ki, kacz­ki i gęsi. Kury nio­ski, macio­ry i cie­lę­ta już obej­mu­ją prze­pi­sy doty­czą­ce uży­wa­nia kla­tek, cho­ciaż kury nio­ski mogą być trzy­ma­ne w „ume­blo­wa­nych” klat­kach, któ­re zapew­nia­ją wię­cej miej­sca niż cia­sno upa­ko­wa­ne klat­ki bate­ryj­ne. Nie jest to na pew­no koniec wal­ki o pra­wa zwierząt. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Woda zdrowia doda

Około 71 procent...

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....

Krzyże naszych czasów

Od czasów odkrycia...
A jeszcze lepsze jest to...