- reklama -
Strona głównaEcoLifePolitycy dla zwierząt podpisują petycję....

Politycy dla zwierząt podpisują petycję. Coś z tego będzie?

Wśród poli­ty­ków popu­lar­na sta­je się ostat­nio akcja EU For Animals. Podpisanie się pod pety­cją przy­go­to­wa­ną przez orga­ni­za­cje wal­czą­ce o pra­wa zwie­rząt nie wyma­ga tak napraw­dę wie­lu dzia­łań. Nic więc dziw­ne­go, że akcja nabie­ra roz­pę­du i już jest pra­wie 100 tys. pod­pi­sów oby­wa­te­li państw Unii Europejskiej. Jest też szan­sa, że z hodow­li zwie­rząt za kil­ka lat znik­ną klatki.

W mediach spo­łecz­no­ścio­wych popu­lar­ność zdo­by­wa hasz­tag #EUforAnimals. To kam­pa­nia przy­go­to­wa­na przez euro­pej­skie orga­ni­za­cje dwal­czą­ce o pra­wa zwie­rząt, mię­dzy inny­mi dołą­czy­ła się do niej pol­ska orga­ni­za­cja Otwarte Ramiona. Chodzi o pod­pi­sa­nie pety­cji, by zmie­nić nazwę komi­sa­rza odpo­wie­dzial­ne­go za dobro­stan zwie­rząt. Teraz jest to komi­sarz ds. zdro­wia i bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ści (DG SANTE). Tymczasem miał­by to być „komi­sarz zdro­wia, bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ści i dobro­sta­nu zwierząt“.

Jakie będą prawa zwierząt w UE?

Celem jest więc tyl­ko sym­bo­licz­na zmia­na nazwy, aby dobro­sta­no­wi zwie­rząt nada­no więk­sze zna­cze­nie przez wyraź­ne okre­śle­nie ​​odpo­wie­dzial­no­ści za te kwe­stie. Lista posłów par­la­men­tu Europejskiego, któ­rzy pod­pi­sa­li się pod pety­cją jest dłu­ga. Wśród poli­ty­ków z Polski jest m.in. Sylwia Spurek, Magdalena Adamowicz, Michał Boni, Łukasz Kohut czy Andrzej Halicki.

Aktywiści przy­po­mi­na­ją też, że pra­wa zwie­rząt powin­ny być oddzie­lo­ne od kwe­stii rol­nic­twa, bo tu jest za dużo kon­flik­tu inte­re­sów. Warto jed­nak wie­dzieć, że Unia Europejska dzia­ła coraz aktyw­niej na rzecz dobro­sta­nu zwie­rząt i nawet komi­sarz ds. rol­nic­twa Janusz Wojciechowski jest zwo­len­ni­kiem zaka­za­nia cho­wu klat­ko­we­go. „Klatki i futra to prze­mysł nie rol­nic­two“ – napi­sał w dys­ku­sji w mediach społecznościowych. 

Czytaj tak­że: Wypuszczamy koty i spusz­cza­my ze smy­czy psy

Kiedy klatki będą zakazane

Wcześniej Wojciechowski poparł rezo­lu­cję Parlamentu Europejskiego „End the Cage Age“. W czerw­cu przy­tła­cza­ją­ca więk­szość euro­po­słów zagło­so­wa­ła za tym, by zakoń­czyć chów klat­ko­wy. Komisja też przed­sta­wi swo­je sta­no­wi­sko w tej sprawie.

czy­taj: Popularny raj­do­wiec i jaja z naj­wyż­szej półki 

Komisarz ds. zdro­wia i bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ści Stella Kyriakides na kon­fe­ren­cji 30 czerw­ca 2021 roku zapo­wie­dzia­ła, że ​​w 2023 r. zapro­po­nu­je prze­pi­sy mają­ce na celu stop­nio­we wyco­fy­wa­nie i osta­tecz­nie zakaz hodow­li w klat­kach. Prawdopodobnie zakaz wej­dzie w życie w 2027 roku. Obejmuje on kró­li­ki, mło­de kury, prze­piór­ki, kacz­ki i gęsi. Kury nio­ski, macio­ry i cie­lę­ta już obej­mu­ją prze­pi­sy doty­czą­ce uży­wa­nia kla­tek, cho­ciaż kury nio­ski mogą być trzy­ma­ne w „ume­blo­wa­nych” klat­kach, któ­re zapew­nia­ją wię­cej miej­sca niż cia­sno upa­ko­wa­ne klat­ki bate­ryj­ne. Nie jest to na pew­no koniec wal­ki o pra­wa zwierząt. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg,...

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...

Krzyże naszych czasów

Od czasów odkrycia...
A jeszcze lepsze jest to...