- reklama -
Strona głównaEcoLifePolitycy dla zwierząt podpisują petycję....

Politycy dla zwierząt podpisują petycję. Coś z tego będzie?

Wśród poli­ty­ków popu­lar­na sta­je się ostat­nio akcja EU For Animals. Podpisanie się pod pety­cją przy­go­to­wa­ną przez orga­ni­za­cje wal­czą­ce o pra­wa zwie­rząt nie wyma­ga tak napraw­dę wie­lu dzia­łań. Nic więc dziw­ne­go, że akcja nabie­ra roz­pę­du i już jest pra­wie 100 tys. pod­pi­sów oby­wa­te­li państw Unii Europejskiej. Jest też szan­sa, że z hodow­li zwie­rząt za kil­ka lat znik­ną klatki.

W mediach spo­łecz­no­ścio­wych popu­lar­ność zdo­by­wa hasz­tag #EUforAnimals. To kam­pa­nia przy­go­to­wa­na przez euro­pej­skie orga­ni­za­cje dwal­czą­ce o pra­wa zwie­rząt, mię­dzy inny­mi dołą­czy­ła się do niej pol­ska orga­ni­za­cja Otwarte Ramiona. Chodzi o pod­pi­sa­nie pety­cji, by zmie­nić nazwę komi­sa­rza odpo­wie­dzial­ne­go za dobro­stan zwie­rząt. Teraz jest to komi­sarz ds. zdro­wia i bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ści (DG SANTE). Tymczasem miał­by to być “komi­sarz zdro­wia, bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ści i dobro­sta­nu zwierząt”.

Jakie będą prawa zwierząt w UE?

Celem jest więc tyl­ko sym­bo­licz­na zmia­na nazwy, aby dobro­sta­no­wi zwie­rząt nada­no więk­sze zna­cze­nie przez wyraź­ne okre­śle­nie ​​odpo­wie­dzial­no­ści za te kwe­stie. Lista posłów par­la­men­tu Europejskiego, któ­rzy pod­pi­sa­li się pod pety­cją jest dłu­ga. Wśród poli­ty­ków z Polski jest m.in. Sylwia Spurek, Magdalena Adamowicz, Michał Boni, Łukasz Kohut czy Andrzej Halicki.

Aktywiści przy­po­mi­na­ją też, że pra­wa zwie­rząt powin­ny być oddzie­lo­ne od kwe­stii rol­nic­twa, bo tu jest za dużo kon­flik­tu inte­re­sów. Warto jed­nak wie­dzieć, że Unia Europejska dzia­ła coraz aktyw­niej na rzecz dobro­sta­nu zwie­rząt i nawet komi­sarz ds. rol­nic­twa Janusz Wojciechowski jest zwo­len­ni­kiem zaka­za­nia cho­wu klat­ko­we­go. “Klatki i futra to prze­mysł nie rol­nic­two” – napi­sał w dys­ku­sji w mediach społecznościowych. 

Czytaj tak­że: Wypuszczamy koty i spusz­cza­my ze smy­czy psy

Kiedy klatki będą zakazane

Wcześniej Wojciechowski poparł rezo­lu­cję Parlamentu Europejskiego “End the Cage Age”. W czerw­cu przy­tła­cza­ją­ca więk­szość euro­po­słów zagło­so­wa­ła za tym, by zakoń­czyć chów klat­ko­wy. Komisja też przed­sta­wi swo­je sta­no­wi­sko w tej sprawie.

czy­taj: Popularny raj­do­wiec i jaja z naj­wyż­szej półki 

Komisarz ds. zdro­wia i bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ści Stella Kyriakides na kon­fe­ren­cji 30 czerw­ca 2021 roku zapo­wie­dzia­ła, że ​​w 2023 r. zapro­po­nu­je prze­pi­sy mają­ce na celu stop­nio­we wyco­fy­wa­nie i osta­tecz­nie zakaz hodow­li w klat­kach. Prawdopodobnie zakaz wej­dzie w życie w 2027 roku. Obejmuje on kró­li­ki, mło­de kury, prze­piór­ki, kacz­ki i gęsi. Kury nio­ski, macio­ry i cie­lę­ta już obej­mu­ją prze­pi­sy doty­czą­ce uży­wa­nia kla­tek, cho­ciaż kury nio­ski mogą być trzy­ma­ne w „ume­blo­wa­nych” klat­kach, któ­re zapew­nia­ją wię­cej miej­sca niż cia­sno upa­ko­wa­ne klat­ki bate­ryj­ne. Nie jest to na pew­no koniec wal­ki o pra­wa zwierząt. 

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł