- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneCentrum Amazona w Świebodzinie jest...

Centrum Amazona w Świebodzinie jest eko

Amazon, kon­cern zaj­mu­ją­cy się sprze­da­żą wysył­ko­wą, otwo­rzył cen­trum logi­stycz­ne w Świebodzinie. To dzie­sią­ty tego typu obiekt fir­my w Polsce i pierw­szy w woje­wódz­twie lubu­skim. Centrum Amazona jest zasi­la­ne zie­lo­ną ener­gią i wypo­sa­żo­ne w łado­war­ki do pojaz­dów elektrycznych. 

Łączna powierzch­nia cen­trum logi­stycz­ne­go w Świebodzinie wyno­si 193 tys. m², co zapew­ni moż­li­wość maga­zy­no­wa­nia do 30 mln pro­duk­tów. W Świebodzinie zmie­ści się 58 doków dla pojaz­dów cię­ża­ro­wych i 28 km taśmo­cią­gów. To dru­gi naj­więk­szy obiekt Amazona w Polsce, zaraz po cen­trum w Gliwicach.

Ponadto jest to trze­cie cen­trum Amazona w Polsce, gdzie pra­cu­ją robo­ty – w sumie 3 tys. robo­tów trans­por­to­wych Amazon Robotics. W pol­skich oddzia­łach Amazon łącz­nie pra­cu­je ich ponad 10 tys. tego typu urzą­dzeń, naj­wię­cej w w Kołbaskowie i Gliwicach. 

Amazon z zieloną energią

Centrum w Świebodzinie cał­ko­wi­cie zasi­li odna­wial­na ener­gia. Zadbano tak­że o zacho­wa­nie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej jako naj­wyż­sze­go prio­ry­te­tu. Ogrzewaniem, wen­ty­la­cją i kli­ma­ty­za­cją ste­ru­je sys­tem zarzą­dza­nia (ang. BMS – Building Management System), któ­ry zapew­nia odpo­wied­nie śro­do­wi­sko pra­cy i jed­no­cze­śnie redu­ku­je nie­po­trzeb­ne zuży­cie ener­gii. Przykładowo, oświe­tle­nie LED ste­ro­wa­ne jest w zależ­no­ści od dostęp­no­ści świa­tła natu­ral­ne­go i stop­nia zapeł­nie­nia budynku.

Na cen­trum umiesz­czo­no 3,9 tys. pane­li sło­necz­nych, któ­re zaj­mu­ją ponad 8 600 m²,a ich łącz­na moc wyno­si 1 755 kW. Fotowoltaika pozwa­la więc na czę­ścio­we zasi­la­nie cen­trum w Świebodzinie w ener­gię odna­wial­ną. Taka moc pane­li foto­wol­ta­icz­nych wystar­czy­ła­by do zasi­le­nia oko­ło 480 domów jednorodzinnych.

Ładowarki dla elektryków

W cen­trum logi­stycz­nym w Świebodzinie zna­la­zło się też 40 sta­cji łado­wa­nia, któ­re pozwa­la­ją na jed­no­cze­sne łado­wa­nie ponad 80 samo­cho­dów elek­trycz­nych. Punkty łado­wa­nia są dostęp­ne bez­płat­nie dla pra­cow­ni­ków i gości firmy.

Do 2025 roku Amazon przej­dzie cał­ko­wi­cie na zie­lo­ną ener­gie, w ubie­głym roku poziom ten wyniósł 65 proc. Firma jest obec­nie naj­więk­szym kor­po­ra­cyj­nym nabyw­cą ener­gii odna­wial­nej w Europie i na świecie. 

W Deklaracji Klimatycznej Amazon zobo­wią­zał się do tego, aby wszyst­kie oddzia­ły fir­my na całym świe­cie osią­gnę­ły zero­wą emi­sję dwu­tlen­ku węgla net­to do 2040 roku. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...
A jeszcze lepsze jest to...