- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneCentrum Amazona w Świebodzinie jest...

Centrum Amazona w Świebodzinie jest eko

Amazon, kon­cern zaj­mu­ją­cy się sprze­da­żą wysył­ko­wą, otwo­rzył cen­trum logi­stycz­ne w Świebodzinie. To dzie­sią­ty tego typu obiekt fir­my w Polsce i pierw­szy w woje­wódz­twie lubu­skim. Centrum Amazona jest zasi­la­ne zie­lo­ną ener­gią i wypo­sa­żo­ne w łado­war­ki do pojaz­dów elektrycznych. 

Łączna powierzch­nia cen­trum logi­stycz­ne­go w Świebodzinie wyno­si 193 tys. m², co zapew­ni moż­li­wość maga­zy­no­wa­nia do 30 mln pro­duk­tów. W Świebodzinie zmie­ści się 58 doków dla pojaz­dów cię­ża­ro­wych i 28 km taśmo­cią­gów. To dru­gi naj­więk­szy obiekt Amazona w Polsce, zaraz po cen­trum w Gliwicach.

Ponadto jest to trze­cie cen­trum Amazona w Polsce, gdzie pra­cu­ją robo­ty – w sumie 3 tys. robo­tów trans­por­to­wych Amazon Robotics. W pol­skich oddzia­łach Amazon łącz­nie pra­cu­je ich ponad 10 tys. tego typu urzą­dzeń, naj­wię­cej w w Kołbaskowie i Gliwicach. 

Amazon z zieloną energią

Centrum w Świebodzinie cał­ko­wi­cie zasi­li odna­wial­na ener­gia. Zadbano tak­że o zacho­wa­nie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej jako naj­wyż­sze­go prio­ry­te­tu. Ogrzewaniem, wen­ty­la­cją i kli­ma­ty­za­cją ste­ru­je sys­tem zarzą­dza­nia (ang. BMS – Building Management System), któ­ry zapew­nia odpo­wied­nie śro­do­wi­sko pra­cy i jed­no­cze­śnie redu­ku­je nie­po­trzeb­ne zuży­cie ener­gii. Przykładowo, oświe­tle­nie LED ste­ro­wa­ne jest w zależ­no­ści od dostęp­no­ści świa­tła natu­ral­ne­go i stop­nia zapeł­nie­nia budynku.

Na cen­trum umiesz­czo­no 3,9 tys. pane­li sło­necz­nych, któ­re zaj­mu­ją ponad 8 600 m²,a ich łącz­na moc wyno­si 1 755 kW. Fotowoltaika pozwa­la więc na czę­ścio­we zasi­la­nie cen­trum w Świebodzinie w ener­gię odna­wial­ną. Taka moc pane­li foto­wol­ta­icz­nych wystar­czy­ła­by do zasi­le­nia oko­ło 480 domów jednorodzinnych.

Ładowarki dla elektryków

W cen­trum logi­stycz­nym w Świebodzinie zna­la­zło się też 40 sta­cji łado­wa­nia, któ­re pozwa­la­ją na jed­no­cze­sne łado­wa­nie ponad 80 samo­cho­dów elek­trycz­nych. Punkty łado­wa­nia są dostęp­ne bez­płat­nie dla pra­cow­ni­ków i gości firmy.

Do 2025 roku Amazon przej­dzie cał­ko­wi­cie na zie­lo­ną ener­gie, w ubie­głym roku poziom ten wyniósł 65 proc. Firma jest obec­nie naj­więk­szym kor­po­ra­cyj­nym nabyw­cą ener­gii odna­wial­nej w Europie i na świecie. 

W Deklaracji Klimatycznej Amazon zobo­wią­zał się do tego, aby wszyst­kie oddzia­ły fir­my na całym świe­cie osią­gnę­ły zero­wą emi­sję dwu­tlen­ku węgla net­to do 2040 roku. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Zachód słońca nad Wieliczką

Wracałem już z Krakowa, gdy nagle w lusterku mrugnęło na pożegnanie Słońce.

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł