- reklama -
Strona głównaEnergiaNowe etykiety na oświetleniu od...

Nowe etykiety na oświetleniu od września 2021 roku

Od wrze­śnia 2021 nowe ety­kie­ty poja­wią się na oświe­tle­niu w Unii Europejskiej. Regulacje doty­czą wszyst­kich pro­duk­tów oświe­tle­nio­wych, jak żarów­ki. Będzie łatwiej porów­nać ich zuży­cie energii.

Prawdopodobnie nie wszy­scy zwra­ca­my uwa­gę na ety­kie­ty ener­ge­tycz­ne. Tymczasem to wła­śnie one poda­ją w jasny i pro­sty spo­sób infor­ma­cje o efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej pro­duk­tu. W efek­cie poma­ga to porów­ny­wać pro­duk­ty, oszczę­dzać ener­gię, a tym samym oszczę­dzać pie­nią­dze na przy­szłych rachun­kach za prąd. Postęp tech­no­lo­gicz­ny i coraz ostrzej­sze wymo­gi spra­wia­ją, że szyb­ko popra­wia się efek­tyw­ność sprzę­tu i urzą­dzeń. Etykiety ener­ge­tycz­ne jed­nak za tym nie nadą­ża­ły i kla­sa A zamiast być czy­tel­na gro­ma­dzi­ła kolej­ne plu­sy. Jak się oka­zu­je, ska­la zaczę­ła być a obec­ne A +++ i A ++ gro­ma­dzi zbyt wie­le pro­duk­tów i nie odzwier­cie­dla dokład­ne­go zuży­cia ener­gii ener­ge­tycz­nej. To się w tym roku zmienia. 

Żarówki z nowa etykietą

Od mar­ca 2021 roku nowe ety­kie­ty ener­ge­tycz­ne o ska­li A‑G obję­ły pral­ki, lodów­ki, zmy­war­ki i tele­wi­zo­ry. Od wrze­śnia obej­mą tak­że żarów­ki. Nowa ety­kie­ta ma począt­ko­wo puste miej­sce w kla­sie A, co pozo­sta­wia prze­strzeń inno­wa­cjom i roz­wo­jo­wi nowych, bar­dziej ener­go­osz­częd­nych modeli. 

W przy­pad­ku oświe­tle­nia naj­wyż­sza obec­nie Klasa A++ zmie­ni się w nowe ety­kie­cie w B lub nawet E w nowej ska­li, w zależ­no­ści od efek­tyw­no­ści pro­duk­tu. Nowe ety­kie­ty będą zawie­ra­ły infor­ma­cje o zuży­ciu ener­gii, wyra­żo­ne w kWh na 1000 godzin, oraz kod QR, któ­ry pro­wa­dzi do dal­szych infor­ma­cji w inter­ne­to­wej bazie danych.

Nowe prze­pi­sy będą wspie­rać pod­no­sze­nie wyma­gań w celu dal­sze­go roz­wi­ja­nia inno­wa­cji
w ener­go­osz­częd­nym oświe­tle­niu – Nicola Kimm, Signify.

Unijne roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie eko­pro­jek­tu uwzględ­nia rów­nież wymo­gi gospo­dar­ki o obie­gu zamknię­tym, takie jak wymia­na źró­deł świa­tła i ste­row­ni­ków znaj­du­ją­cych się wewnątrz pro­duk­tów. Dzięki temu sta­ną się one łatwiej­sze w ser­wi­so­wa­niu. Zasady eko­pro­jek­tu są obo­wiąz­ko­we dla pra­wie wszyst­kich lamp sprze­da­wa­nych w UE. Przepisy te okre­śla­ją wyma­ga­nia doty­czą­ce efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej, żywot­ność żarów­ki i czas nagrzewania.

Czytaj tak­że: Pralki, tele­wi­zo­ry, zmy­war­ki z naklej­ka­mi od A do G

Nowe prze­pi­sy nie obej­mą oświe­tle­nia awa­ryj­ne­go i lamp zapro­jek­to­wa­nych do bar­dzo spe­cy­ficz­nych zasto­so­wań, na przy­kład w teatrach. Także lam­py sprze­da­wa­ne w bar­dzo małych ilo­ściach rocz­nie (mniej niż 200 sztuk) nie muszą speł­niać wymogów.

Wraz z nowym roz­po­rzą­dze­niem więk­szość lamp halo­ge­no­wych i tra­dy­cyj­ne­go oświe­tle­nia świe­tlów­ko­we­go, powszech­ne­go w biu­rach, zosta­nie wyco­fa­na od wrze­śnia 2023 roku. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Sokołowsko Kieślowskiego

Położone niedaleko Wałbrzycha...

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.
A jeszcze lepsze jest to...