- reklama -
Strona głównaEnergiaNowe etykiety na oświetleniu od...

Nowe etykiety na oświetleniu od września 2021 roku

Od wrze­śnia 2021 nowe ety­kie­ty poja­wią się na oświe­tle­niu w Unii Europejskiej. Regulacje doty­czą wszyst­kich pro­duk­tów oświe­tle­nio­wych, jak żarów­ki. Będzie łatwiej porów­nać ich zuży­cie energii.

Prawdopodobnie nie wszy­scy zwra­ca­my uwa­gę na ety­kie­ty ener­ge­tycz­ne. Tymczasem to wła­śnie one poda­ją w jasny i pro­sty spo­sób infor­ma­cje o efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej pro­duk­tu. W efek­cie poma­ga to porów­ny­wać pro­duk­ty, oszczę­dzać ener­gię, a tym samym oszczę­dzać pie­nią­dze na przy­szłych rachun­kach za prąd. Postęp tech­no­lo­gicz­ny i coraz ostrzej­sze wymo­gi spra­wia­ją, że szyb­ko popra­wia się efek­tyw­ność sprzę­tu i urzą­dzeń. Etykiety ener­ge­tycz­ne jed­nak za tym nie nadą­ża­ły i kla­sa A zamiast być czy­tel­na gro­ma­dzi­ła kolej­ne plu­sy. Jak się oka­zu­je, ska­la zaczę­ła być a obec­ne A +++ i A ++ gro­ma­dzi zbyt wie­le pro­duk­tów i nie odzwier­cie­dla dokład­ne­go zuży­cia ener­gii ener­ge­tycz­nej. To się w tym roku zmienia. 

Żarówki z nowa etykietą

Od mar­ca 2021 roku nowe ety­kie­ty ener­ge­tycz­ne o ska­li A-​G obję­ły pral­ki, lodów­ki, zmy­war­ki i tele­wi­zo­ry. Od wrze­śnia obej­mą tak­że żarów­ki. Nowa ety­kie­ta ma począt­ko­wo puste miej­sce w kla­sie A, co pozo­sta­wia prze­strzeń inno­wa­cjom i roz­wo­jo­wi nowych, bar­dziej ener­go­osz­częd­nych modeli. 

W przy­pad­ku oświe­tle­nia naj­wyż­sza obec­nie Klasa A++ zmie­ni się w nowe ety­kie­cie w B lub nawet E w nowej ska­li, w zależ­no­ści od efek­tyw­no­ści pro­duk­tu. Nowe ety­kie­ty będą zawie­ra­ły infor­ma­cje o zuży­ciu ener­gii, wyra­żo­ne w kWh na 1000 godzin, oraz kod QR, któ­ry pro­wa­dzi do dal­szych infor­ma­cji w inter­ne­to­wej bazie danych.

Nowe prze­pi­sy będą wspie­rać pod­no­sze­nie wyma­gań w celu dal­sze­go roz­wi­ja­nia inno­wa­cji
w ener­go­osz­częd­nym oświe­tle­niu – Nicola Kimm, Signify.

Unijne roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie eko­pro­jek­tu uwzględ­nia rów­nież wymo­gi gospo­dar­ki o obie­gu zamknię­tym, takie jak wymia­na źró­deł świa­tła i ste­row­ni­ków znaj­du­ją­cych się wewnątrz pro­duk­tów. Dzięki temu sta­ną się one łatwiej­sze w ser­wi­so­wa­niu. Zasady eko­pro­jek­tu są obo­wiąz­ko­we dla pra­wie wszyst­kich lamp sprze­da­wa­nych w UE. Przepisy te okre­śla­ją wyma­ga­nia doty­czą­ce efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej, żywot­ność żarów­ki i czas nagrzewania.

Czytaj tak­że: Pralki, tele­wi­zo­ry, zmy­war­ki z naklej­ka­mi od A do G

Nowe prze­pi­sy nie obej­mą oświe­tle­nia awa­ryj­ne­go i lamp zapro­jek­to­wa­nych do bar­dzo spe­cy­ficz­nych zasto­so­wań, na przy­kład w teatrach. Także lam­py sprze­da­wa­ne w bar­dzo małych ilo­ściach rocz­nie (mniej niż 200 sztuk) nie muszą speł­niać wymogów.

Wraz z nowym roz­po­rzą­dze­niem więk­szość lamp halo­ge­no­wych i tra­dy­cyj­ne­go oświe­tle­nia świe­tlów­ko­we­go, powszech­ne­go w biu­rach, zosta­nie wyco­fa­na od wrze­śnia 2023 roku. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł