- reklama -
Strona głównaWywiadyKiedy grozi kara za brak...

Kiedy grozi kara za brak świadectwa energetycznego

Wynajmujący zobowiązany jest przekazać najemcy wydruk świadectwa przy zawieraniu umowy najmu. Firmy, które nie przekażą świadectwa, mogą narazić się na grzywny w wysokości 5 tys. złotych . Problem analizuje mecenas Patrycja Chmiel z kancelarii prawnej Causa Finita.

To waż­na data dla wynaj­mu­ją­cych: 28 kwiet­nia 2023 r. Wówczas weszła w życie nowe­li­za­cja usta­wy o cha­rak­te­ry­sty­ce ener­ge­tycz­nej budyn­ków. Dotychczas obo­wią­zek posia­da­nia świa­dec­twa cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej doty­czył wła­ści­cie­li nowo wybu­do­wa­nych budyn­ków i ich czę­ści prze­zna­czo­nych do sprze­da­ży lub wynaj­mu. Zgodnie z nowy­mi prze­pi­sa­mi obo­wią­zek ten obej­mu­je teraz wszyst­kie obiek­ty – rów­nież te, któ­re powsta­ły wcze­śniej. Istniejące obiek­ty han­dlo­we, jeże­li jesz­cze nie pozy­ska­ły świa­dectw, wkrót­ce będą musia­ły to zro­bić. Zarówno dla same­go budyn­ku jak i wszyst­kich znaj­du­ją­cych się w nim lokali.

Zobowiązany właściciel lub zarządzający

Świadectwo cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej to doku­ment, któ­ry okre­śla wiel­kość zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię potrzeb­ną do zaspo­ko­je­nia potrzeb ener­ge­tycz­nych zwią­za­nych z użyt­ko­wa­niem budyn­ku, bądź jego czę­ści – a więc loka­lu. Mowa tu m.in. o ener­gii nie­zbęd­nej do ogrze­wa­nia, wen­ty­la­cji czy chłodzenia. 

Należy pod­kre­ślić, że świa­dec­twa ener­ge­tycz­ne spo­rzą­dza się zarów­no dla budyn­ków jak i dla znaj­du­ją­cych się w nich loka­li. Podmioty zobo­wią­za­ne do ich pozy­ska­nia to wła­ści­cie­le lub zarzą­dza­ją­cy obiek­ta­mi. Świadectwa pod­le­ga­ją wery­fi­ka­cji przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, same zaś sys­te­my ogrze­wa­nia i kli­ma­ty­za­cji obiek­tów budow­la­nych obję­te są obo­wiąz­ko­wy­mi, okre­so­wy­mi kon­tro­la­mi pro­wa­dzo­ny­mi na koszt właściciela.

Tylko nowe umowy najmu

Ustawa nie prze­wi­du­je jed­nak auto­ma­tycz­ne­go obo­wiąz­ku uzy­ski­wa­nia świa­dectw cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej. Przepisy sta­no­wią, że wynaj­mu­ją­cy zobo­wią­za­ny jest prze­ka­zać najem­cy wydruk świa­dec­twa dopie­ro przy zawie­ra­niu umo­wy naj­mu. Obowiązek nie doty­czy zatem umów naj­mu zawar­tych przed wej­ściem w życie nowe­li­za­cji. Najemcy, któ­rzy wyna­ję­li wte­dy loka­le, nie mają moż­li­wo­ści żąda­nia od wynaj­mu­ją­cych, aby ci uzy­ska­li i prze­ka­za­li im te dokumenty. 

To samo doty­czy anek­sów do już obo­wią­zu­ją­cych umów naj­mu. O ile w ich wyni­ku nie zmie­nia się loka­li­za­cja salo­nu najem­cy w cen­trum han­dlo­wym, do anek­su nie trze­ba dołą­czać świadectwa. 

Co zaś sta­nie się w przy­pad­ku, gdy wbrew usta­wie świa­dec­two cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej nie zosta­nie prze­ka­za­ne najem­cy przy zawie­ra­niu umo­wy naj­mu? Fakt ten nie będzie powo­do­wał nie­waż­no­ści umo­wy naj­mu. Wynajmujący nara­zi się jed­nak na karę grzywny.

Więcej danych w ogłoszeniach

Wydaje się, że więk­szość wynaj­mu­ją­cych nie będzie cze­kać na zakoń­cze­nie umów naj­mu i od razu przy­stą­pi do uzy­ski­wa­nia świa­dectw cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej dla wszyst­kich loka­li w swo­ich cen­trach han­dlo­wych. Przemawiają za tym wzglę­dy praktyczne. 

Przepisy wyma­ga­ją, aby „w ogło­sze­niu lub rekla­mie” doty­czą­cej naj­mu loka­lu, wynaj­mu­ją­cy poda­wał wskaź­ni­ki rocz­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię użyt­ko­wą, ener­gię koń­co­wą i nie­od­na­wial­ną ener­gię pier­wot­ną, udział odna­wial­nych źró­deł ener­gii w rocz­nym zapo­trze­bo­wa­niu na ener­gię koń­co­wą oraz jed­nost­ko­wą wiel­kość emi­sji CO2. Potrzeba posia­da­nia świa­dec­twa cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej ujaw­ni się zatem znacz­nie szyb­ciej. Trzeba je będzie wrę­czyć pośred­ni­ko­wi w momen­cie pod­ję­cia decy­zji o poszu­ki­wa­niu nowe­go najemcy.

Świadectwo energetyczne do publicznej wiadomości

Jeżeli nato­miast wynaj­mu­ją­cy uzy­ska świa­dec­two dla gale­rii, par­ku han­dlo­we­go czy inne­go obiek­tu, w któ­rym świad­czo­ne są usłu­gi dla lud­no­ści, powi­nien umie­ścić jego kopię, bez zale­ceń w nim zawar­tych, w widocz­nym miej­scu. Co ozna­cza ten ter­min, nie jest w usta­wie jasno okre­ślo­ne. Wydaje się jed­nak, że stro­na inter­ne­to­wa cen­trum lub tabli­ca ogło­szeń przy wej­ściu do admi­ni­stra­cji obiek­tu speł­nia ten wymóg. 

Co waż­ne, obo­wią­zek ten powsta­je w momen­cie uzy­ska­nia przez wynaj­mu­ją­ce­go świa­dec­twa ener­ge­tycz­ne­go i doty­czy tych budyn­ków, któ­rych powierzch­nia użyt­ko­wa prze­kra­cza 500 m2.

Pojawiają się wątpliwości

Jakkolwiek usta­wo­daw­ca naj­wy­raź­niej sta­rał się, aby nowe prze­pi­sy nie były dla oby­wa­te­li zanad­to uciąż­li­we, o czym świad­czy cho­ciaż­by moż­li­wość przy­go­to­wy­wa­nia świa­dec­twa dla loka­lu na bazie świa­dec­twa już przy­go­to­wa­ne­go dla inne­go loka­lu, trud­no jest pozbyć się wra­że­nia, że prze­pi­sy nie do koń­ca uwzględ­nia­ją spe­cy­fi­kę funk­cjo­no­wa­nia nie­ru­cho­mo­ści komercyjnych. 

Umowy naj­mu zawie­ra się czę­sto przed roz­po­czę­ciem budo­wy, kie­dy wyda­nie najem­cy świa­dec­twa cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej loka­lu jest w prak­ty­ce nie­wy­ko­nal­ne. Co wię­cej, poszcze­gól­ni najem­cy mają prze­cież wła­sne stan­dar­dy jeże­li cho­dzi o aran­ża­cję wnę­trza salonów. 

Jeżeli nowy najem­ca i tak musi od nowa wyko­nać więk­szość prac adap­ta­cyj­nych, świa­dec­two cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej dla loka­lu ma dla nie­go nie­wiel­kie zna­cze­nie praktyczne.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Każda firma, która funkcjonuje na rynku, korzysta ze środowiska

Czy jest to firma jednoosobowa, która ma na swoim wyposażeniu samochód służbowy, czy to jest duża korporacja, która zajmuje się zarządzaniem wieloma procesami, czy...

Mity o myciu. Jak prawidłowo korzystać z wody?

Częstotliwość mycia jest przede wszystkim zależna od potrzeb oraz cech indywidualnych człowieka. Ze względów ekonomicznych, ekologicznych i pielęgnacyjnych warto skrócić czas pod prysznicem do...
- reklama -
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...