- reklama -
Strona głównaEnergiaRachunki za energię mocno w...

Rachunki za energię mocno w górę

Źródło:URE

Podwyżki cen prą­du będą w tym roku duże. Pierwsi prze­ko­na­ją się o tym Warszawiacy. Prezes URE zatwier­dził tary­fę na dys­try­bu­cję ener­gii pierw­sze­mu z piąt­ki naj­więk­szych ope­ra­to­rów sys­te­mów dys­try­bu­cyj­nych, fir­mie inno­gy Stoen Operator, któ­ra dzia­ła w stolicy.

Dystrybucja energii kosztuje

Zmiana sta­wek wła­snych w tary­fie inno­gy Stoen Operator wynie­sie śred­nio 1,8 proc. dla wszyst­kich grup odbior­ców (nie­ca­łe 1,4 proc. dla odbior­ców w gospo­dar­stwach domo­wych w gru­pie G11. To pod­sta­wo­wa gru­pa, gdzie cena ener­gii elek­trycz­nej i opłat dys­try­bu­cyj­nych są takie same przez całą dobę.

Od 1 stycz­nia 2021 roku dys­try­bu­to­rzy ener­gii pobie­ra­ją od odbior­ców tak­że opła­tę moco­wą. Uwzględniając tę opła­tę w czę­ści dys­try­bu­cyj­nej śred­ni wzrost rachun­ku wynie­sie 29 proc., a dla odbior­ców w gospo­dar­stwach domo­wych w gru­pie G11 – 22,4 proc.

Czytaj tak­że: Nowa opła­ta w rachun­ku za prąd

Oznacza to, że odbior­cy w naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cej gru­pie tary­fo­wej G11 zapła­cą śred­nio o 7,50 zł wię­cej mie­sięcz­nie, przy czym zmia­na ta uwzględ­nia już staw­kę opła­ty moco­wej.

Od kiedy podwyżki cen prądu

Taryfa zosta­ła zatwier­dzo­na do koń­ca 2021 roku i może zostać wpro­wa­dzo­na do sto­so­wa­nia przez przed­się­bior­stwo naj­wcze­śniej po 14 dniach od  jej publi­ka­cji przez pre­ze­sa URE.

Przez Urzędu Regulacji Energetyki pro­wa­dzi obec­nie postę­po­wa­nia w spra­wie taryf dla pozo­sta­łych czte­rech naj­więk­szych dys­try­bu­to­rów. Do momen­tu zakoń­cze­nia tych postę­po­wań dys­try­bu­to­rzy sto­su­ją dotych­cza­so­we staw­ki opłat. Wyjątek sta­no­wią opła­ty: moco­wa, OZE, koge­ne­ra­cyj­na (wynie­sie zero) i przej­ścio­wa. Zmiany w tej czę­ści rachun­ku weszły w życie od 1 stycz­nia, nie­za­leż­nie od pro­wa­dzo­nych postę­po­wań taryfowych.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg,...

Kto pyta?

Ludzie, na całym...
A jeszcze lepsze jest to...