- reklama -
Strona głównaEnergiaRachunki za energię mocno w...

Rachunki za energię mocno w górę

Źródło:URE

Podwyżki cen prą­du będą w tym roku duże. Pierwsi prze­ko­na­ją się o tym Warszawiacy. Prezes URE zatwier­dził tary­fę na dys­try­bu­cję ener­gii pierw­sze­mu z piąt­ki naj­więk­szych ope­ra­to­rów sys­te­mów dys­try­bu­cyj­nych, fir­mie inno­gy Stoen Operator, któ­ra dzia­ła w stolicy.

Dystrybucja energii kosztuje

Zmiana sta­wek wła­snych w tary­fie inno­gy Stoen Operator wynie­sie śred­nio 1,8 proc. dla wszyst­kich grup odbior­ców (nie­ca­łe 1,4 proc. dla odbior­ców w gospo­dar­stwach domo­wych w gru­pie G11. To pod­sta­wo­wa gru­pa, gdzie cena ener­gii elek­trycz­nej i opłat dys­try­bu­cyj­nych są takie same przez całą dobę.

Od 1 stycz­nia 2021 roku dys­try­bu­to­rzy ener­gii pobie­ra­ją od odbior­ców tak­że opła­tę moco­wą. Uwzględniając tę opła­tę w czę­ści dys­try­bu­cyj­nej śred­ni wzrost rachun­ku wynie­sie 29 proc., a dla odbior­ców w gospo­dar­stwach domo­wych w gru­pie G11 – 22,4 proc.

Czytaj tak­że: Nowa opła­ta w rachun­ku za prąd

Oznacza to, że odbior­cy w naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cej gru­pie tary­fo­wej G11 zapła­cą śred­nio o 7,50 zł wię­cej mie­sięcz­nie, przy czym zmia­na ta uwzględ­nia już staw­kę opła­ty moco­wej.

Od kiedy podwyżki cen prądu

Taryfa zosta­ła zatwier­dzo­na do koń­ca 2021 roku i może zostać wpro­wa­dzo­na do sto­so­wa­nia przez przed­się­bior­stwo naj­wcze­śniej po 14 dniach od  jej publi­ka­cji przez pre­ze­sa URE.

Przez Urzędu Regulacji Energetyki pro­wa­dzi obec­nie postę­po­wa­nia w spra­wie taryf dla pozo­sta­łych czte­rech naj­więk­szych dys­try­bu­to­rów. Do momen­tu zakoń­cze­nia tych postę­po­wań dys­try­bu­to­rzy sto­su­ją dotych­cza­so­we staw­ki opłat. Wyjątek sta­no­wią opła­ty: moco­wa, OZE, koge­ne­ra­cyj­na (wynie­sie zero) i przej­ścio­wa. Zmiany w tej czę­ści rachun­ku weszły w życie od 1 stycz­nia, nie­za­leż­nie od pro­wa­dzo­nych postę­po­wań taryfowych.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Alternatywna produkcja żywności. EkoRaport tygodnia

Startupy oferujące innnowacyjne produkty spożywcze, jak np. roślinne zamienniki mięsa a także ekologiczne opakowania, aplikacje, nowe technologie produkcji żywności, mogą zgłaszać się do Grupy...

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierwsza, popularna Trwa...

Dwie wieże

Są na tym...

Wiosna Lato Jesień

Koniec wiosny jest...
A jeszcze lepsze jest to...