- reklama -
Strona głównaEcoLifeW kolejce po złoty interes

W kolejce po złoty interes

Kiedy dwo­je ludzi, któ­rzy się nie zna­ją, dzwo­ni do mnie w środ­ku lata pro­sząc o tę samą przy­słu­gę wia­do­mo, że spra­wa jest poważna.

To był piąt­ko­wy pora­nek. Najpierw, tuż po dzie­wią­tej,  zadzwo­nił kole­ga z ban­ku. – Magda, cześć, co u Ciebie? Wybierasz się na kon­fe­ren­cję mini­ster­stwa gospo­dar­ki? – wypa­lił wprost.

- Nie, a co się dzie­je? – zapy­ta­łam zain­te­re­so­wa­na. Kolega z ban­ku napraw­dę rzad­ko do mnie dzwoni.

- Ministerstwo robi dziś kon­fe­ren­cję o usta­wie o OZE, potrze­bu­je­my mate­ria­ły – wyja­śnił bez ogródek.

Ponieważ jestem od kil­ku tygo­dni na „cią­żo­wym“ zwol­nie­niu, skie­ro­wa­łam kole­gę do innych dzien­ni­ka­rzy, któ­rzy mogli pójść na tę kon­fe­ren­cję. Minęła godzi­na, a tu dru­gi tele­fon, tym razem od zna­jo­mej eko­loż­ki – akty­wist­ki, czy też jak kto woli eko-​terrorystki (to moje ulu­bio­ne sło­wo wymy­ślo­ne przez „lemin­gów“).

- Cześć Magda, co u Ciebie?

- Cześć, pew­nie pytasz czy idę na tę kon­fe­ren­cję – zaśmia­łam się.

Ekolożka tro­chę się zdzi­wi­ła, ale przy­zna­ła się, że wła­śnie o tę kon­fe­ren­cję jej cho­dzi, bo eko­lo­dzy chcie­li­by zadać kil­ka pytań, a tu wszy­scy albo na waka­cjach albo sie­dzą w obo­zie aty­ato­mo­wym, a w dodat­ku mini­ster­stwo wpusz­cza tyl­ko dziennikarzy.

Żałowałam, że nie było mnie na piąt­ko­wej kon­fe­ren­cji mini­ster­stwa gospo­dar­ki. Przedstawiono na niej pro­jekt usta­wy o OZE – odna­wial­nych źró­dłach ener­gii. To ma być pierw­sza taka usta­wa w pol­skim pra­wie (nie żad­na tam nowe­li­za­cja). Już w grud­niu poja­wił się pro­jekt, a potem mini­ster­stwo zmie­ni­ło go cał­ko­wi­cie. Byłam cie­ka­wa, czy za trze­cim razem zno­wu obró­ci prze­pi­sy o 180 stop­ni i cie­ka­wi byli wszy­scy, któ­rzy zwią­za­li swo­ją karie­rę i pie­nią­dze z pro­duk­cją zie­lo­nej energii.

Nie, mini­ster­stwo nie zmie­ni­ło po raz trze­ci kon­cep­cji, uff nic mnie nie omi­nę­ło! Banki repre­zen­tu­ją­ce głów­nie inte­re­sy farm wia­tro­wych i eko­lo­dzy wal­czą­cy zacię­cie ze spa­la­niem drew­na w elek­trow­niach mogą spać spo­koj­nie.  Utrzymane zosta­nie wyso­kie wspar­cie dla wia­tra­ków.  Elektrownie wia­tro­we ma morzu dosta­ną jesz­cze wię­cej pie­nię­dzy za wypro­du­ko­wa­ną ener­gię.  Ale naj­wię­cej zaro­bią wła­ści­cie­le pane­li foto­wol­ta­icz­nych : dosta­ną 1100 zł za MWh  – pięć razy wię­cej niż za zwy­kłą „czar­ną“ energię.

Można powie­dzieć:  zło­ty inte­res. Zapadła mi w pamięć wypo­wiedź jed­ne­go z ener­ge­ty­ków: „Na gra­ni­cy usta­wią się kolej­ki tirów z pane­la­mi foto­wol­ta­icz­ny­mi z Chin“.

Alert OZE 2.0–2012.

Sama roz­my­ślam, jak zain­we­sto­wać w panel foto­wol­ta­icz­ny. I trzy­mam kciu­ki za to, co cała bran­ża ekologów-​wiatrakowców-​banków: by usta­wa o OZE zosta­ła uchwa­lo­na jak najszybciej.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.
A jeszcze lepsze jest to...