- reklama -
Strona głównaEcoLifeW kolejce po złoty interes

W kolejce po złoty interes

Kiedy dwo­je ludzi, któ­rzy się nie zna­ją, dzwo­ni do mnie w środ­ku lata pro­sząc o tę samą przy­słu­gę wia­do­mo, że spra­wa jest poważna.

To był piąt­ko­wy pora­nek. Najpierw, tuż po dzie­wią­tej,  zadzwo­nił kole­ga z ban­ku. – Magda, cześć, co u Ciebie? Wybierasz się na kon­fe­ren­cję mini­ster­stwa gospo­dar­ki? – wypa­lił wprost.

- Nie, a co się dzie­je? – zapy­ta­łam zain­te­re­so­wa­na. Kolega z ban­ku napraw­dę rzad­ko do mnie dzwoni.

- Ministerstwo robi dziś kon­fe­ren­cję o usta­wie o OZE, potrze­bu­je­my mate­ria­ły – wyja­śnił bez ogródek.

Ponieważ jestem od kil­ku tygo­dni na „cią­żo­wym“ zwol­nie­niu, skie­ro­wa­łam kole­gę do innych dzien­ni­ka­rzy, któ­rzy mogli pójść na tę kon­fe­ren­cję. Minęła godzi­na, a tu dru­gi tele­fon, tym razem od zna­jo­mej eko­loż­ki – akty­wist­ki, czy też jak kto woli eko-​terrorystki (to moje ulu­bio­ne sło­wo wymy­ślo­ne przez „lemin­gów“).

- Cześć Magda, co u Ciebie?

- Cześć, pew­nie pytasz czy idę na tę kon­fe­ren­cję – zaśmia­łam się.

Ekolożka tro­chę się zdzi­wi­ła, ale przy­zna­ła się, że wła­śnie o tę kon­fe­ren­cję jej cho­dzi, bo eko­lo­dzy chcie­li­by zadać kil­ka pytań, a tu wszy­scy albo na waka­cjach albo sie­dzą w obo­zie aty­ato­mo­wym, a w dodat­ku mini­ster­stwo wpusz­cza tyl­ko dziennikarzy.

Żałowałam, że nie było mnie na piąt­ko­wej kon­fe­ren­cji mini­ster­stwa gospo­dar­ki. Przedstawiono na niej pro­jekt usta­wy o OZE – odna­wial­nych źró­dłach ener­gii. To ma być pierw­sza taka usta­wa w pol­skim pra­wie (nie żad­na tam nowe­li­za­cja). Już w grud­niu poja­wił się pro­jekt, a potem mini­ster­stwo zmie­ni­ło go cał­ko­wi­cie. Byłam cie­ka­wa, czy za trze­cim razem zno­wu obró­ci prze­pi­sy o 180 stop­ni i cie­ka­wi byli wszy­scy, któ­rzy zwią­za­li swo­ją karie­rę i pie­nią­dze z pro­duk­cją zie­lo­nej energii.

Nie, mini­ster­stwo nie zmie­ni­ło po raz trze­ci kon­cep­cji, uff nic mnie nie omi­nę­ło! Banki repre­zen­tu­ją­ce głów­nie inte­re­sy farm wia­tro­wych i eko­lo­dzy wal­czą­cy zacię­cie ze spa­la­niem drew­na w elek­trow­niach mogą spać spo­koj­nie.  Utrzymane zosta­nie wyso­kie wspar­cie dla wia­tra­ków.  Elektrownie wia­tro­we ma morzu dosta­ną jesz­cze wię­cej pie­nię­dzy za wypro­du­ko­wa­ną ener­gię.  Ale naj­wię­cej zaro­bią wła­ści­cie­le pane­li foto­wol­ta­icz­nych : dosta­ną 1100 zł za MWh  – pięć razy wię­cej niż za zwy­kłą „czar­ną“ energię.

Można powie­dzieć:  zło­ty inte­res. Zapadła mi w pamięć wypo­wiedź jed­ne­go z ener­ge­ty­ków: „Na gra­ni­cy usta­wią się kolej­ki tirów z pane­la­mi foto­wol­ta­icz­ny­mi z Chin“.

Alert OZE 2.0–2012.

Sama roz­my­ślam, jak zain­we­sto­wać w panel foto­wol­ta­icz­ny. I trzy­mam kciu­ki za to, co cała bran­ża ekologów-​wiatrakowców-​banków: by usta­wa o OZE zosta­ła uchwa­lo­na jak najszybciej.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Piękno swoistość przemijanie

Postimpresjoniści starali się...

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Przyczyny globalnego ocieplenia

Na jednym zdjęciu. Największy...
A jeszcze lepsze jest to...