- reklama -
Strona głównaEcoLifeW kolejce po złoty interes

W kolejce po złoty interes

Kiedy dwo­je ludzi, któ­rzy się nie zna­ją, dzwo­ni do mnie w środ­ku lata pro­sząc o tę samą przy­słu­gę wia­do­mo, że spra­wa jest poważna.

To był piąt­ko­wy pora­nek. Najpierw, tuż po dzie­wią­tej,  zadzwo­nił kole­ga z ban­ku. – Magda, cześć, co u Ciebie? Wybierasz się na kon­fe­ren­cję mini­ster­stwa gospo­dar­ki? – wypa­lił wprost.

– Nie, a co się dzie­je? – zapy­ta­łam zain­te­re­so­wa­na. Kolega z ban­ku napraw­dę rzad­ko do mnie dzwoni.

– Ministerstwo robi dziś kon­fe­ren­cję o usta­wie o OZE, potrze­bu­je­my mate­ria­ły – wyja­śnił bez ogródek.

Ponieważ jestem od kil­ku tygo­dni na “cią­żo­wym” zwol­nie­niu, skie­ro­wa­łam kole­gę do innych dzien­ni­ka­rzy, któ­rzy mogli pójść na tę kon­fe­ren­cję. Minęła godzi­na, a tu dru­gi tele­fon, tym razem od zna­jo­mej eko­loż­ki – akty­wist­ki, czy też jak kto woli eko-​terrorystki (to moje ulu­bio­ne sło­wo wymy­ślo­ne przez “lemin­gów”).

– Cześć Magda, co u Ciebie?

– Cześć, pew­nie pytasz czy idę na tę kon­fe­ren­cję – zaśmia­łam się.

Ekolożka tro­chę się zdzi­wi­ła, ale przy­zna­ła się, że wła­śnie o tę kon­fe­ren­cję jej cho­dzi, bo eko­lo­dzy chcie­li­by zadać kil­ka pytań, a tu wszy­scy albo na waka­cjach albo sie­dzą w obo­zie aty­ato­mo­wym, a w dodat­ku mini­ster­stwo wpusz­cza tyl­ko dziennikarzy.

Żałowałam, że nie było mnie na piąt­ko­wej kon­fe­ren­cji mini­ster­stwa gospo­dar­ki. Przedstawiono na niej pro­jekt usta­wy o OZE – odna­wial­nych źró­dłach ener­gii. To ma być pierw­sza taka usta­wa w pol­skim pra­wie (nie żad­na tam nowe­li­za­cja). Już w grud­niu poja­wił się pro­jekt, a potem mini­ster­stwo zmie­ni­ło go cał­ko­wi­cie. Byłam cie­ka­wa, czy za trze­cim razem zno­wu obró­ci prze­pi­sy o 180 stop­ni i cie­ka­wi byli wszy­scy, któ­rzy zwią­za­li swo­ją karie­rę i pie­nią­dze z pro­duk­cją zie­lo­nej energii.

Nie, mini­ster­stwo nie zmie­ni­ło po raz trze­ci kon­cep­cji, uff nic mnie nie omi­nę­ło! Banki repre­zen­tu­ją­ce głów­nie inte­re­sy farm wia­tro­wych i eko­lo­dzy wal­czą­cy zacię­cie ze spa­la­niem drew­na w elek­trow­niach mogą spać spo­koj­nie.  Utrzymane zosta­nie wyso­kie wspar­cie dla wia­tra­ków.  Elektrownie wia­tro­we ma morzu dosta­ną jesz­cze wię­cej pie­nię­dzy za wypro­du­ko­wa­ną ener­gię.  Ale naj­wię­cej zaro­bią wła­ści­cie­le pane­li foto­wol­ta­icz­nych : dosta­ną 1100 zł za MWh  – pięć razy wię­cej niż za zwy­kłą “czar­ną” energię.

Można powie­dzieć:  zło­ty inte­res. Zapadła mi w pamięć wypo­wiedź jed­ne­go z ener­ge­ty­ków: “Na gra­ni­cy usta­wią się kolej­ki tirów z pane­la­mi foto­wol­ta­icz­ny­mi z Chin”.

Alert OZE 2.0-2012.

Sama roz­my­ślam, jak zain­we­sto­wać w panel foto­wol­ta­icz­ny. I trzy­mam kciu­ki za to, co cała bran­ża ekologów-​wiatrakowców-​banków: by usta­wa o OZE zosta­ła uchwa­lo­na jak najszybciej.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Recykling do pełna

Powiecie, że to...

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł