- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologicznePerowskity z polskiej fabryki

Perowskity z polskiej fabryki

Perowskity mogą być rewo­lu­cyj­nym roz­wią­za­niem, ponie­waż pozwa­la­ją gene­ro­wać ener­gię zarów­no ze słoń­ca, jak i ze sztucz­ne­go świa­tła. Wyróżniają się wyso­ką efek­tyw­no­ścią nawet przy sła­bym oświe­tle­niu. Co wię­cej, ogni­wa te mogą być nadru­ko­wy­wa­ne na róż­no­rod­ne pod­ło­ża, z dużą dowol­no­ścią kształ­tu – folie, tka­ni­ny, dachów­ki. Przez lata nie potra­fio­no prze­nieść ich z labo­ra­to­rium do fabryk. Teraz pol­skiej fir­mie to się udało. 

Perowskit jest surow­cem natu­ral­nym, ale Saule Technologies two­rzy go syn­te­tycz­nie. To pozwa­la na osią­gnie­cie lep­szych spraw­no­ści i więk­szej mocy. Właśnie otwo­rzo­no ich fabry­kę we Wrocławiu. 

Wycinanie laserem i drukowanie kryształów

Perowskity mogą stać się rewo­lu­cyj­nym roz­wią­za­niem w wie­lu zasto­so­wa­niach – od ety­kiet ceno­wych, przez fasa­dy budyn­ków po sate­li­ty w prze­strze­ni kosmicz­nej. Ogniwa perow­ski­to­we są ultra­cien­kie, utra­lek­kie, ela­stycz­ne i trans­pa­rent­ne. Zastosowaniem prze­wyż­sza­ją tra­dy­cyj­ne ogni­wa krze­mo­we. – Przykładowo podam żalu­zje: bar­dzo dłu­gie, bar­dzo wąskie, a my wyci­na­my ide­al­nie dopa­so­wa­ne paski lase­rem – powie­dzia­ła na otwar­ciu fabry­ki we Wrocławiu Olga Malinkiewicz, zało­ży­ciel­ka Saule Technologies.

Kluczem do suk­ce­su było odpo­wied­nie zasto­so­wa­nie dru­ku. Z tego powo­du fir­ma spę­dzi­ła dużo cza­su, by mieć odpo­wied­nią gło­wi­ce i tusze. Nad tym, by stwo­rzyć tusz, któ­ry pochła­nia świa­tło i prze­wo­dzi prąd elek­trycz­ny pra­co­wa­ło całe gro­no fizyków.

– To jest tak napraw­dę druk krysz­ta­łu. To jest wiel­ka sztu­ka, nad czym pra­co­wa­li­śmy wie­le lat, by zro­bić to w spo­sób powta­rzal­ny, prze­my­sło­wy – wytłu­ma­czy­ła Malinkiewicz.

Perowskity z polskiej fabryki

Saule Technologies to pol­ska fir­ma, stwo­rzo­na w 2014 r. przez fizycz­kę Olgę Malinkiewicz oraz biz­nes­me­nów Piotra Krycha i Artura Kupczunasa. Zatrudnia kil­ku­dzie­się­ciu naukow­ców i inży­nie­rów, pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cyj­nych z bli­sko 20 kra­jów, któ­rzy skon­stru­owa­li pierw­szą na świe­cie linię pro­duk­cyj­ną dru­ko­wa­nych ogniw perowskitowych. 

Największa sta­cja kole­jo­wa z fotowoltaiką 

Fabryka perow­ski­tów Saule Technologies zaj­mu­je powierzch­nię ok. 5 tys. m². Obecnie znaj­du­je się tu pierw­sza linia pro­duk­cyj­na, któ­ra jest prze­nie­sie­niem cało­ści pro­ce­sów labo­ra­to­ryj­nych z ich jed­no­cze­snym zauto­ma­ty­zo­wa­niem. Są tu wytwa­rza­ne foto­wol­ta­icz­ne modu­ły perow­ski­to­we do zasto­so­wań w urzą­dze­niach IoT. Równolegle trwa­ją pra­ce nad pro­jek­tem linii prze­my­sło­wej o wydaj­no­ści do 100 MW.

Polska fir­ma dołą­czy­ła tym samym do świa­to­wej czo­łów­ki. Linię pro­duk­cyj­ną perow­ski­tów ma w Niemczech bry­tyj­ski pro­du­cent foto­wol­ta­iki Oxfort PV. Teraz nie­miec­ki oddział Oxford PV inwe­stu­je 44 mln euro w budo­wę swo­jej fabry­ki w Brandenburgii. 

Krakowski Columbus Energy, któ­ry zain­we­sto­wał 10 mln euro w Saule Technologies i objął udzia­ły w fir­mie, będzie dys­try­bu­to­rem pro­duk­tów oraz licen­cji na pol­skie perow­ski­ty na świe­cie. W dniu otwar­cia fabry­ki fir­my pod­pi­sa­ły trój­stron­ne umo­wy o współ­pra­cy z Grupą MVGM – lide­rem zarzą­dza­nia nie­ru­cho­mo­ścia­mi komer­cyj­ny­mi, dzia­ła­ją­cą na 10 euro­pej­skich rynkach.

Fabryka perowskitów we Wrocławiu
Fabryka perow­ski­tów Saule Technologies we Wrocławiu
Olga Malinkiewicz z perowskitami
Olga Malinkiewicz Saule Technologies
Perowskity
Perowskity fot. Saule Technologies
- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...

Zachód słońca nad Wieliczką

Wracałem już z Krakowa, gdy nagle w lusterku mrugnęło na pożegnanie Słońce.
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł