- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologicznePerowskity z polskiej fabryki

Perowskity z polskiej fabryki

Perowskity mogą być rewo­lu­cyj­nym roz­wią­za­niem, ponie­waż pozwa­la­ją gene­ro­wać ener­gię zarów­no ze słoń­ca, jak i ze sztucz­ne­go świa­tła. Wyróżniają się wyso­ką efek­tyw­no­ścią nawet przy sła­bym oświe­tle­niu. Co wię­cej, ogni­wa te mogą być nadru­ko­wy­wa­ne na róż­no­rod­ne pod­ło­ża, z dużą dowol­no­ścią kształ­tu – folie, tka­ni­ny, dachów­ki. Przez lata nie potra­fio­no prze­nieść ich z labo­ra­to­rium do fabryk. Teraz pol­skiej fir­mie to się udało. 

Perowskit jest surow­cem natu­ral­nym, ale Saule Technologies two­rzy go syn­te­tycz­nie. To pozwa­la na osią­gnie­cie lep­szych spraw­no­ści i więk­szej mocy. Właśnie otwo­rzo­no ich fabry­kę we Wrocławiu. 

Wycinanie laserem i drukowanie kryształów

Perowskity mogą stać się rewo­lu­cyj­nym roz­wią­za­niem w wie­lu zasto­so­wa­niach – od ety­kiet ceno­wych, przez fasa­dy budyn­ków po sate­li­ty w prze­strze­ni kosmicz­nej. Ogniwa perow­ski­to­we są ultra­cien­kie, utra­lek­kie, ela­stycz­ne i trans­pa­rent­ne. Zastosowaniem prze­wyż­sza­ją tra­dy­cyj­ne ogni­wa krze­mo­we. – Przykładowo podam żalu­zje: bar­dzo dłu­gie, bar­dzo wąskie, a my wyci­na­my ide­al­nie dopa­so­wa­ne paski lase­rem – powie­dzia­ła na otwar­ciu fabry­ki we Wrocławiu Olga Malinkiewicz, zało­ży­ciel­ka Saule Technologies.

Kluczem do suk­ce­su było odpo­wied­nie zasto­so­wa­nie dru­ku. Z tego powo­du fir­ma spę­dzi­ła dużo cza­su, by mieć odpo­wied­nią gło­wi­ce i tusze. Nad tym, by stwo­rzyć tusz, któ­ry pochła­nia świa­tło i prze­wo­dzi prąd elek­trycz­ny pra­co­wa­ło całe gro­no fizyków.

- To jest tak napraw­dę druk krysz­ta­łu. To jest wiel­ka sztu­ka, nad czym pra­co­wa­li­śmy wie­le lat, by zro­bić to w spo­sób powta­rzal­ny, prze­my­sło­wy – wytłu­ma­czy­ła Malinkiewicz.

Perowskity z polskiej fabryki

Saule Technologies to pol­ska fir­ma, stwo­rzo­na w 2014 r. przez fizycz­kę Olgę Malinkiewicz oraz biz­nes­me­nów Piotra Krycha i Artura Kupczunasa. Zatrudnia kil­ku­dzie­się­ciu naukow­ców i inży­nie­rów, pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cyj­nych z bli­sko 20 kra­jów, któ­rzy skon­stru­owa­li pierw­szą na świe­cie linię pro­duk­cyj­ną dru­ko­wa­nych ogniw perowskitowych. 

Największa sta­cja kole­jo­wa z fotowoltaiką 

Fabryka perow­ski­tów Saule Technologies zaj­mu­je powierzch­nię ok. 5 tys. m². Obecnie znaj­du­je się tu pierw­sza linia pro­duk­cyj­na, któ­ra jest prze­nie­sie­niem cało­ści pro­ce­sów labo­ra­to­ryj­nych z ich jed­no­cze­snym zauto­ma­ty­zo­wa­niem. Są tu wytwa­rza­ne foto­wol­ta­icz­ne modu­ły perow­ski­to­we do zasto­so­wań w urzą­dze­niach IoT. Równolegle trwa­ją pra­ce nad pro­jek­tem linii prze­my­sło­wej o wydaj­no­ści do 100 MW.

Polska fir­ma dołą­czy­ła tym samym do świa­to­wej czo­łów­ki. Linię pro­duk­cyj­ną perow­ski­tów ma w Niemczech bry­tyj­ski pro­du­cent foto­wol­ta­iki Oxfort PV. Teraz nie­miec­ki oddział Oxford PV inwe­stu­je 44 mln euro w budo­wę swo­jej fabry­ki w Brandenburgii. 

Krakowski Columbus Energy, któ­ry zain­we­sto­wał 10 mln euro w Saule Technologies i objął udzia­ły w fir­mie, będzie dys­try­bu­to­rem pro­duk­tów oraz licen­cji na pol­skie perow­ski­ty na świe­cie. W dniu otwar­cia fabry­ki fir­my pod­pi­sa­ły trój­stron­ne umo­wy o współ­pra­cy z Grupą MVGM – lide­rem zarzą­dza­nia nie­ru­cho­mo­ścia­mi komer­cyj­ny­mi, dzia­ła­ją­cą na 10 euro­pej­skich rynkach.

Fabryka perowskitów we Wrocławiu
Fabryka perow­ski­tów Saule Technologies we Wrocławiu
Olga Malinkiewicz z perowskitami
Olga Malinkiewicz Saule Technologies
Perowskity
Perowskity fot. Saule Technologies
- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...
A jeszcze lepsze jest to...