- reklama -
Strona głównaEcoLifeZupełnie inne nowe domy i...

Zupełnie inne nowe domy i mieszkania na wynajem

Powstają w Polsce osie­dla i miesz­ka­nia na wyna­jem, któ­re są bar­dziej eko­lo­gicz­ne i tanie jeśli cho­dzi o wyko­rzy­sta­nie z ener­gii. Deweloperzy zaczy­na­ją dbać o kli­mat. Stosują eko­lo­gicz­ne mate­ria­ły, oszczę­dza­ją ener­gię i ogra­ni­cza­ją emisje.

Beton z włók­na­mi sta­lo­wy­mi, któ­ry obni­ża kosz­ty i przy­spie­sza budo­wę to tyl­ko jed­no z wie­lu roz­wią­zań, jakie mogą sto­so­wać dewe­lo­pe­rzy. Osiedle Port Drzewny pod Toruniem będzie korzy­stać wyłącz­nie z odna­wial­nych źró­deł ener­gii oraz inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań budow­la­nych speł­nia­ją­cych wymo­gi zrów­no­wa­żo­ne­go budownictwa.

Producent cemen­tu Lafarge wła­śnie pochwa­lił się, jakie pro­duk­ty dostar­czy na budo­wę tego osie­dla. Pianka izo­la­cyj­na pozo­sta­wia niż­szy ślad węglo­wy w porów­na­niu z inny­mi meto­da­mi izo­la­cji i w peł­ni nada­je się do recy­klin­gu. Z kolei szlich­ta cemen­to­wa, pod któ­rą zosta­ła roz­ło­żo­na insta­la­cja ogrze­wa­nia pod­ło­go­we­go cha­rak­te­ry­zu­je się wyż­szą prze­wod­no­ścią ciepl­ną, więc pozwa­la na ok. 15 proc. oszczęd­no­ści na ogrze­wa­niu. Dzięki krót­sze­mu cza­so­wi przy­go­to­wa­nia i wbu­do­wy­wa­nia mie­szan­ki mate­riał jest łatwiej­szy w uży­ciu, co przy­spie­sza reali­za­cję inwe­sty­cji. Beton Agilia Fibro z włók­na­mi sta­lo­wy­mi zmniej­sza ilość tra­dy­cyj­nej sta­li zbro­je­nio­wej o bli­sko 50 proc.

Budynki odpo­wia­da­ją za bli­sko 70 proc. emi­sji CO2, a mate­ria­ły budow­la­ne za 30 proc., dla­te­go klu­czo­we jest wyko­rzy­sty­wa­nie inno­wa­cyj­nych mate­ria­łów budow­la­nych, któ­re wpły­wa­ją na reduk­cję emi­sji CO2 budyn­ku, zarów­no w pro­ce­sie budo­wy jak i cyklu jego życia – Xavier Guesnu, pre­zes Lafarge w Polsce.

Mieszkania na wynajem 

Firma NREP, budu­ją­ca miesz­ka­nia na wyna­jem, zamie­rza do 2028 roku inwe­sto­wać tyl­ko w zero­emi­syj­ne nie­ru­cho­mo­ści. Jednocześnie fir­ma zało­ży­ła sobie pew­ne kamie­nie milo­we, aby to osią­gnąć. Duże zna­cze­nie będą mia­ły cer­ty­fi­ka­ty poświad­cza­ją­ce, że pro­jek­ty powsta­ły w opar­ciu o zało­że­nia zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Jednocześnie do 2025 r. NREP chce sfi­na­li­zo­wać trzy eks­pe­ry­men­tal­ne pro­jek­ty, któ­re będą w 100 proc. neu­tral­ne dla śro­do­wi­ska w zakre­sie emi­sji CO2.

Powstają rów­nież pro­jek­ty typu mixed-​use. Przykładem są Browary Warszawskie, gdzie Resi4Rent udo­stęp­nia miesz­ka­nia na wynajem. 

Jest to zgod­ne z ideą mia­sta 15-​minutowego, któ­re sta­no­wi obec­nie jeden z naj­waż­niej­szych tren­dów w urba­ni­sty­ce – Sebastian Juszczak, eks­pert Polski Związek Firm Deweloperskich.

Projekty reali­zo­wa­ne zgod­nie z tym zało­że­niem umoż­li­wia­ją zaspo­ka­ja­nie potrzeb miesz­kań­ców w naj­bliż­szej oko­li­cy, więc sprzy­ja­ją reduk­cji emi­sji zanie­czysz­czeń czy hałasu.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów to dużo, czy za dużo? A może jeszcze za mało? Liczba ludności ma znaczenie dla planety. Według szacunków ONZ, ósmy miliard ludzkość...

Naprawiaj ubrania, nie wyrzucaj

Firma 4 F rusza z akcją naprawiania ubrań "Naprawiamy zimę". Przez kilka dni, od czwartku 17 listopada do soboty 19 listopada, w sklepach 4F...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...
A jeszcze lepsze jest to...