- reklama -
Strona głównaEcoLifeZupełnie inne nowe domy i...

Zupełnie inne nowe domy i mieszkania na wynajem

Powstają w Polsce osie­dla i miesz­ka­nia na wyna­jem, któ­re są bar­dziej eko­lo­gicz­ne i tanie jeśli cho­dzi o wyko­rzy­sta­nie z ener­gii. Deweloperzy zaczy­na­ją dbać o kli­mat. Stosują eko­lo­gicz­ne mate­ria­ły, oszczę­dza­ją ener­gię i ogra­ni­cza­ją emisje.

Beton z włók­na­mi sta­lo­wy­mi, któ­ry obni­ża kosz­ty i przy­spie­sza budo­wę to tyl­ko jed­no z wie­lu roz­wią­zań, jakie mogą sto­so­wać dewe­lo­pe­rzy. Osiedle Port Drzewny pod Toruniem będzie korzy­stać wyłącz­nie z odna­wial­nych źró­deł ener­gii oraz inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań budow­la­nych speł­nia­ją­cych wymo­gi zrów­no­wa­żo­ne­go budownictwa.

Producent cemen­tu Lafarge wła­śnie pochwa­lił się, jakie pro­duk­ty dostar­czy na budo­wę tego osie­dla. Pianka izo­la­cyj­na pozo­sta­wia niż­szy ślad węglo­wy w porów­na­niu z inny­mi meto­da­mi izo­la­cji i w peł­ni nada­je się do recy­klin­gu. Z kolei szlich­ta cemen­to­wa, pod któ­rą zosta­ła roz­ło­żo­na insta­la­cja ogrze­wa­nia pod­ło­go­we­go cha­rak­te­ry­zu­je się wyż­szą prze­wod­no­ścią ciepl­ną, więc pozwa­la na ok. 15 proc. oszczęd­no­ści na ogrze­wa­niu. Dzięki krót­sze­mu cza­so­wi przy­go­to­wa­nia i wbu­do­wy­wa­nia mie­szan­ki mate­riał jest łatwiej­szy w uży­ciu, co przy­spie­sza reali­za­cję inwe­sty­cji. Beton Agilia Fibro z włók­na­mi sta­lo­wy­mi zmniej­sza ilość tra­dy­cyj­nej sta­li zbro­je­nio­wej o bli­sko 50 proc.

Budynki odpo­wia­da­ją za bli­sko 70 proc. emi­sji CO2, a mate­ria­ły budow­la­ne za 30 proc., dla­te­go klu­czo­we jest wyko­rzy­sty­wa­nie inno­wa­cyj­nych mate­ria­łów budow­la­nych, któ­re wpły­wa­ją na reduk­cję emi­sji CO2 budyn­ku, zarów­no w pro­ce­sie budo­wy jak i cyklu jego życia – Xavier Guesnu, pre­zes Lafarge w Polsce.

Mieszkania na wynajem 

Firma NREP, budu­ją­ca miesz­ka­nia na wyna­jem, zamie­rza do 2028 roku inwe­sto­wać tyl­ko w zero­emi­syj­ne nie­ru­cho­mo­ści. Jednocześnie fir­ma zało­ży­ła sobie pew­ne kamie­nie milo­we, aby to osią­gnąć. Duże zna­cze­nie będą mia­ły cer­ty­fi­ka­ty poświad­cza­ją­ce, że pro­jek­ty powsta­ły w opar­ciu o zało­że­nia zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Jednocześnie do 2025 r. NREP chce sfi­na­li­zo­wać trzy eks­pe­ry­men­tal­ne pro­jek­ty, któ­re będą w 100 proc. neu­tral­ne dla śro­do­wi­ska w zakre­sie emi­sji CO2.

Powstają rów­nież pro­jek­ty typu mixed-​use. Przykładem są Browary Warszawskie, gdzie Resi4Rent udo­stęp­nia miesz­ka­nia na wynajem. 

Jest to zgod­ne z ideą mia­sta 15-​minutowego, któ­re sta­no­wi obec­nie jeden z naj­waż­niej­szych tren­dów w urba­ni­sty­ce – Sebastian Juszczak, eks­pert Polski Związek Firm Deweloperskich.

Projekty reali­zo­wa­ne zgod­nie z tym zało­że­niem umoż­li­wia­ją zaspo­ka­ja­nie potrzeb miesz­kań­ców w naj­bliż­szej oko­li­cy, więc sprzy­ja­ją reduk­cji emi­sji zanie­czysz­czeń czy hałasu.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...

2022

Bądź zmianą, którą...

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł