- reklama -
Strona głównaPalisz, śmiecisz w lesie? Przygotuj...

Palisz, śmiecisz w lesie? Przygotuj się na kary

Jeszcze w tym roku mogą wejść w życie wyż­sze kary za prze­stęp­stwa śro­do­wi­sko­we. Maksymalnie będzie trze­ba zapła­cić nawet 10 mln zł nawiąz­ki. Jest już pro­jekt nowe­go pra­wa, któ­ry pod­wyż­sza kary za śmieci.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska zapre­zen­to­wał pro­jekt usta­wy o prze­ciw­dzia­ła­niu prze­stęp­czo­ści śro­do­wi­sko­wej. Maksymalna grzyw­na ma wynieść od 500 zł do 5 tys. zł. W przy­pad­ku ska­za­nia za prze­stęp­stwo prze­ciw­ko śro­do­wi­sku obli­ga­to­ryj­na będzie nawiąz­ka na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – od 10 tys. zł do 10 mln zł.

W pro­jek­cie prze­wi­dzia­no nastę­pu­ją­ce kary za śmieci:

 • Kto w lasach zanie­czysz­cza gle­bę lub wodę albo wyrzu­ca kamie­nie, odpa­dy, złom, padli­nę lub inne nie­czy­sto­ści, albo w inny spo­sób zaśmie­ca las, pod­le­ga karze ogra­ni­cze­nia wol­no­ści, naga­ny albo grzyw­ny od 500 do 5000 zł.
 • Zakopywanie, zata­pia­nie, odpro­wa­dza­nie do grun­tu w lasach lub w inny spo­sób skła­do­wa­niu w lesie odpa­dów ma pod­le­gać karze aresz­tu, ogra­ni­cze­nia wol­no­ści albo grzyw­ny w wyso­ko­ści od 500 do 5000 zł.
 • Wypalanie traw gro­zić będzie karą aresz­tu, ogra­ni­cze­nia wol­no­ści albo grzyw­ny do 30 tys. zł.
 • Za zaśmie­ca­nie miejsc publicz­nych: kara grzyw­ny od 500 do 5000 zł albo nagana.

Kto na tere­nie lasu, na tere­nach śród­le­śnych, na obsza­rze łąk, tor­fo­wisk i wrzo­so­wisk, jak rów­nież w odle­gło­ści do 100 m od nich roz­nie­ca ogień poza miej­sca­mi wyzna­czo­ny­mi do tego celu albo pali tytoń, z wyjąt­kiem miejsc na dro­gach utwar­dzo­nych i miejsc wyzna­czo­nych do poby­tu ludzi, pod­le­ga karze aresz­tu, ogra­ni­cze­nia wol­no­ści, grzyw­ny albo karze nagany

Czytaj tak­że: Czerwona kart­ka dla Polski za plastik

Ponadto za przestępstwa środowiskowe mają grozić kary: 

 • Do 5 lat od roku albo kara grzyw­ny za szko­dy na tere­nie obję­tym ochroną
 • Kto wbrew obo­wiąz­ko­wi nie utrzy­mu­je w nale­ży­tym sta­nie lub nie uży­wa urzą­dzeń zabez­pie­cza­ją­cych wodę, powie­trze lub powierzch­nię zie­mi – do lat 5
 • Od roku do 10 lat za znacz­ne zanie­czysz­cze­nie wody, powie­trza lub zie­mi i w spo­sób, któ­ry może to zagro­zić życiu lub zdro­wiu człowieka.
 • Jeśli prze­stęp­stwo zosta­ło popeł­nio­ne w ramach zakła­du, w zakre­sie korzy­sta­nia ze śro­do­wi­ska kara wynie­sie od lat 2 do 10. 
 • Za nie­umyśl­ne prze­stęp­stwo kara mak­sy­mal­na – do 5 lat.
 • Nielegalny trans­port, skła­do­wa­nie, prze­twa­rza­nie odpa­dów gro­zić będzie karą od roku do 10 lat, nato­miast odpa­dów nie­bez­piecz­nych – od 2 do 12 lat.
 • Pozbawienie wol­no­ści od 2 do 10 la jeśli efek­tem prze­stęp­stwa jest znisz­cze­nie w świe­cie roślin­nym lub zwie­rzę­cym w znacz­nych roz­mia­rach lub istot­ne obni­że­nie jako­ści wody, powie­trza lub powierzch­ni zie­mi. Ale jeśli to powo­du­je cięż­ki uszczer­bek na zdro­wiu czło­wie­ka – kara wynie­sie od 2 do 12 lat, lub do 15 lat przy śmier­ci człowieka.Czytaj także: 

Ustawa pod­wyż­sza­ją­ca kary za śmie­ci tra­fi­ła do kon­sul­ta­cji. Ma wejść w życie 14 dni od jej ogłoszenia. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Z ołowiem nie ma żartów

Bo z ołowiem nie ma żartów - rapuje Malik Montana. Ołów może zabijać, ale nie chodzi tu tylko o kule - wskazują uczeni. Szkodliwość...

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...
- reklama -

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł