- reklama -
Strona głównaPalisz, śmiecisz w lesie? Przygotuj...

Palisz, śmiecisz w lesie? Przygotuj się na kary

Jeszcze w tym roku mogą wejść w życie wyż­sze kary za prze­stęp­stwa śro­do­wi­sko­we. Maksymalnie będzie trze­ba zapła­cić nawet 10 mln zł nawiąz­ki. Jest już pro­jekt nowe­go pra­wa, któ­ry pod­wyż­sza kary za śmieci.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska zapre­zen­to­wał pro­jekt usta­wy o prze­ciw­dzia­ła­niu prze­stęp­czo­ści śro­do­wi­sko­wej. Maksymalna grzyw­na ma wynieść od 500 zł do 5 tys. zł. W przy­pad­ku ska­za­nia za prze­stęp­stwo prze­ciw­ko śro­do­wi­sku obli­ga­to­ryj­na będzie nawiąz­ka na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – od 10 tys. zł do 10 mln zł.

W pro­jek­cie prze­wi­dzia­no nastę­pu­ją­ce kary za śmieci:

 • Kto w lasach zanie­czysz­cza gle­bę lub wodę albo wyrzu­ca kamie­nie, odpa­dy, złom, padli­nę lub inne nie­czy­sto­ści, albo w inny spo­sób zaśmie­ca las, pod­le­ga karze ogra­ni­cze­nia wol­no­ści, naga­ny albo grzyw­ny od 500 do 5000 zł.
 • Zakopywanie, zata­pia­nie, odpro­wa­dza­nie do grun­tu w lasach lub w inny spo­sób skła­do­wa­niu w lesie odpa­dów ma pod­le­gać karze aresz­tu, ogra­ni­cze­nia wol­no­ści albo grzyw­ny w wyso­ko­ści od 500 do 5000 zł.
 • Wypalanie traw gro­zić będzie karą aresz­tu, ogra­ni­cze­nia wol­no­ści albo grzyw­ny do 30 tys. zł.
 • Za zaśmie­ca­nie miejsc publicz­nych: kara grzyw­ny od 500 do 5000 zł albo nagana.

Kto na tere­nie lasu, na tere­nach śród­le­śnych, na obsza­rze łąk, tor­fo­wisk i wrzo­so­wisk, jak rów­nież w odle­gło­ści do 100 m od nich roz­nie­ca ogień poza miej­sca­mi wyzna­czo­ny­mi do tego celu albo pali tytoń, z wyjąt­kiem miejsc na dro­gach utwar­dzo­nych i miejsc wyzna­czo­nych do poby­tu ludzi, pod­le­ga karze aresz­tu, ogra­ni­cze­nia wol­no­ści, grzyw­ny albo karze nagany

Czytaj tak­że: Czerwona kart­ka dla Polski za plastik

Ponadto za przestępstwa środowiskowe mają grozić kary: 

 • Do 5 lat od roku albo kara grzyw­ny za szko­dy na tere­nie obję­tym ochroną
 • Kto wbrew obo­wiąz­ko­wi nie utrzy­mu­je w nale­ży­tym sta­nie lub nie uży­wa urzą­dzeń zabez­pie­cza­ją­cych wodę, powie­trze lub powierzch­nię zie­mi – do lat 5
 • Od roku do 10 lat za znacz­ne zanie­czysz­cze­nie wody, powie­trza lub zie­mi i w spo­sób, któ­ry może to zagro­zić życiu lub zdro­wiu człowieka.
 • Jeśli prze­stęp­stwo zosta­ło popeł­nio­ne w ramach zakła­du, w zakre­sie korzy­sta­nia ze śro­do­wi­ska kara wynie­sie od lat 2 do 10. 
 • Za nie­umyśl­ne prze­stęp­stwo kara mak­sy­mal­na – do 5 lat.
 • Nielegalny trans­port, skła­do­wa­nie, prze­twa­rza­nie odpa­dów gro­zić będzie karą od roku do 10 lat, nato­miast odpa­dów nie­bez­piecz­nych – od 2 do 12 lat.
 • Pozbawienie wol­no­ści od 2 do 10 la jeśli efek­tem prze­stęp­stwa jest znisz­cze­nie w świe­cie roślin­nym lub zwie­rzę­cym w znacz­nych roz­mia­rach lub istot­ne obni­że­nie jako­ści wody, powie­trza lub powierzch­ni zie­mi. Ale jeśli to powo­du­je cięż­ki uszczer­bek na zdro­wiu czło­wie­ka – kara wynie­sie od 2 do 12 lat, lub do 15 lat przy śmier­ci człowieka.Czytaj także: 

Ustawa pod­wyż­sza­ją­ca kary za śmie­ci tra­fi­ła do kon­sul­ta­cji. Ma wejść w życie 14 dni od jej ogłoszenia. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Woda zdrowia doda

Około 71 procent...

Rekordowe spływy kajakowe

Jeziora, rzeki, wodne...

Wakacje marzeń, czyli sam na sam ze sobą

Planowanie wakacji najlepiej...
A jeszcze lepsze jest to...