- reklama -
Strona głównaKlimatWielcy w biznesie zaczynają dbać...

Wielcy w biznesie zaczynają dbać o klimat. Czas na deklaracje neutralności

Jeff Bezos, zało­ży­ciel Amazona, ponow­nie pomno­żył swój mają­tek i prze­kro­czył gra­ni­cę bogac­twa, któ­rej „nikt wcze­śniej nie widział“- donio­sły biz­ne­so­we media. Przyznam, że pierw­szą moją myślą było: co ten naj­bo­gat­szy czło­wiek świa­ta robi dla kli­ma­tu? Odpowiedź przy­szła nie­mal natych­miast. Bezos na począt­ku roku zade­kla­ro­wał prze­zna­cze­nie 10 mld dola­rów na cele zwią­za­ne z ochro­ną kli­ma­tu. Budżet Bezos Earth Fund, choć bar­dzo duży, to zale­d­wie 5 proc. obec­nej for­tu­ny ame­ry­kań­skie­go miliar­de­ra. Jest też kli­ma­tycz­na dekla­ra­cja Amazona. Jej celem jest neu­tral­ność węglo­wa han­dlo­we­go giganta.

Deklaracja klimatyczna od Amazona

Jak się oka­zu­je, glo­bal­ny poten­tat han­dlu inter­ne­to­we­go odpo­wia­da za spo­re emi­sje gazów cie­plar­nia­nych, w dodat­ku z roku na rok coraz więk­sze. W ubie­głym roku wzro­sły o 15 proc. do ponad 50 mln ton CO2. Wynoszą więc tyle, ile emi­tu­ją trzy naj­więk­sze elek­trow­nie w Polsce. Amazon w ubie­głym roku pod­pi­sał Deklarację kli­ma­tycz­ną (The Climate Pledge) wraz z fir­mą Global Optimism zało­żo­ną przez byłą sekre­tarz kon­wen­cji Narodów Zjednoczonych do spraw zmian kli­ma­tu (UNFCCC). Można powie­dzieć, że fir­my, któ­re pod­pi­szą tę dekla­ra­cję, znaj­du­ją się w dobo­ro­wym towa­rzy­stwie. Celem przed­się­bior­ców jest osią­gnie­cie neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej w 2040 roku, czy­li 10 lat przed datą gra­nicz­ną usta­lo­ną w poro­zu­mie­niu pary­skim. Deklaracja kła­dzie nacisk na zmia­ny biz­ne­so­we jak popra­wa wydaj­no­ści, wyko­rzy­sta­nie ener­gii odna­wial­nej, reduk­cja wyko­rzy­sta­nia surow­ców i inne stra­te­gie pro­wa­dzą­ce osta­tecz­nie do tego, by dojść do wyni­ku net­to zero.

Neutralność węglo­wa, nazy­wa­na też neu­tral­no­ścią kli­ma­tycz­ną, emi­syj­ną lub zero­wą emi­sją net­to, ozna­cza rów­no­wa­gę mię­dzy emi­sja­mi CO2 a pochła­nia­niem CO2 z atmosfery.

Biznes się wspiera

Do The Climate Pledge przy­stą­pił Verizon, Infosys i ostat­nio Mercedes-​Benz. Podpisanie dekla­ra­cji przez Mercedesa zbie­gło się z zamó­wie­niem Amazona na 1800 elek­trycz­nych dostaw­cza­ków eVito i eSprinter. Bezos okre­ślił to jako kolej­ny krok na dro­dze do zbu­do­wa­nia „naj­bar­dziej zrów­no­wa­żo­nej flo­ty trans­por­to­wej na świe­cie“. – Będziemy dzia­łać szyb­ko, aby jesz­cze w tym roku wpro­wa­dzić te samo­cho­dy na dro­gi – zadeklarował.

Niemiecki kon­cern rok temu przed­sta­wił swo­ją ini­cja­ty­wę Ambition2039 – stra­te­gię na rzecz neu­tral­nej pod wzglę­dem emi­sji CO2 mobil­no­ści. Pod lupę wzię­to cały cykl życia aut – od pro­jek­to­wa­nia po sieć dostaw­ców, pro­duk­cję, elek­try­fi­ka­cję aż po ener­gię odna­wial­ną w fazie użyt­ko­wa­nia aut elek­trycz­nych. Celem jest stwo­rze­nie neu­tral­nej pod wzglę­dem emi­sji CO2 flo­ty nowych samo­cho­dów. Od 2022 r. ponad 30 fabryk samo­cho­dów oso­bo­wych i dostaw­czych kon­cer­nu ma być neu­tral­nych kli­ma­tycz­nie. Podobnie w pro­duk­cji baterii.

Neutralność węglowa każdej firmy?

Inicjatywy kli­ma­tycz­ne wyra­sta­ją jak grzy­by po desz­czu. Do Transform to Net Zero przy­stą­pi­ły zna­ne na świe­cie mar­ki. Coraz wię­cej kon­cer­nów ma swo­je stra­te­gie osią­gnię­cia neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. Apple zade­kla­ro­wał, że osią­gnie ten cel w 2030 r., podob­nie jak Procter&Gamble, Unilever – w 2039 r., Orange – w 2040 r. Velux – do 2041 r.  Microsoft,  w 2030 r. ma mieć „nega­tyw­ne“ emi­sje CO2, a do 2050 r.  pla­nu­je usu­nąć ze śro­do­wi­ska cały dwu­tle­nek węgla, któ­ry fir­ma wyemi­to­wa­ła bez­po­śred­nio lub poprzez zuży­cie ener­gii elek­trycz­nej od cza­su jej zało­że­nia w 1975 r.  Neutralność węglo­wa to temat, któ­re­go nie uni­ka­ją nawet kon­cer­ny naf­to­we – Shell, BP, Eni, Equinor, Total and Repsol. Deklaracje skła­da­ją też miasta.

Dla firm to szan­sa na roz­wi­nię­cie nowych roz­wią­zań i unie­za­leż­nie­nie się od dotych­cza­so­wych źró­deł węgla. Unilever zade­kla­ro­wał wła­śnie, że do 2030 roku zastą­pi w skła­dzie środ­ków czy­sto­ści i pro­duk­tów do pra­nia  węgiel pozy­ski­wa­ny z paliw kopal­nych węglem pocho­dzą­cym z odna­wial­nych lub pod­da­nych recy­klin­go­wi źródeł. 

Biznes, zwłasz­cza duży, nie może dłu­żej igno­ro­wać zmian kli­ma­tycz­nych. Polskie fir­my wyda­ją się nie dostrze­gać jesz­cze tema­tu, ale zagra­nicz­ni inwe­sto­rzy mogą to zmie­nić. Ich part­ne­rzy, dostaw­cy i pod­do­staw­cy roz­glą­da­ją się za korzy­sta­niem z odna­wial­nej ener­gii, a nie­dłu­go wymo­giem może być tak­że szcze­gó­ło­we rapor­to­wa­nie emi­sji CO2. Jak widać na przy­kła­dzie Bezosa, prze­zna­cza­nie pie­nię­dzy na ochro­nę kli­ma­tu wca­le nie ozna­cza mniej­szych zysków. Wręcz przeciwnie.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...
A jeszcze lepsze jest to...