- reklama -
Strona głównaKlimatWielcy w biznesie zaczynają dbać...

Wielcy w biznesie zaczynają dbać o klimat. Czas na deklaracje neutralności

Jeff Bezos, zało­ży­ciel Amazona, ponow­nie pomno­żył swój mają­tek i prze­kro­czył gra­ni­cę bogac­twa, któ­rej „nikt wcze­śniej nie widział“- donio­sły biz­ne­so­we media. Przyznam, że pierw­szą moją myślą było: co ten naj­bo­gat­szy czło­wiek świa­ta robi dla kli­ma­tu? Odpowiedź przy­szła nie­mal natych­miast. Bezos na począt­ku roku zade­kla­ro­wał prze­zna­cze­nie 10 mld dola­rów na cele zwią­za­ne z ochro­ną kli­ma­tu. Budżet Bezos Earth Fund, choć bar­dzo duży, to zale­d­wie 5 proc. obec­nej for­tu­ny ame­ry­kań­skie­go miliar­de­ra. Jest też kli­ma­tycz­na dekla­ra­cja Amazona. Jej celem jest neu­tral­ność węglo­wa han­dlo­we­go giganta.

Deklaracja klimatyczna od Amazona

Jak się oka­zu­je, glo­bal­ny poten­tat han­dlu inter­ne­to­we­go odpo­wia­da za spo­re emi­sje gazów cie­plar­nia­nych, w dodat­ku z roku na rok coraz więk­sze. W ubie­głym roku wzro­sły o 15 proc. do ponad 50 mln ton CO2. Wynoszą więc tyle, ile emi­tu­ją trzy naj­więk­sze elek­trow­nie w Polsce. Amazon w ubie­głym roku pod­pi­sał Deklarację kli­ma­tycz­ną (The Climate Pledge) wraz z fir­mą Global Optimism zało­żo­ną przez byłą sekre­tarz kon­wen­cji Narodów Zjednoczonych do spraw zmian kli­ma­tu (UNFCCC). Można powie­dzieć, że fir­my, któ­re pod­pi­szą tę dekla­ra­cję, znaj­du­ją się w dobo­ro­wym towa­rzy­stwie. Celem przed­się­bior­ców jest osią­gnie­cie neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej w 2040 roku, czy­li 10 lat przed datą gra­nicz­ną usta­lo­ną w poro­zu­mie­niu pary­skim. Deklaracja kła­dzie nacisk na zmia­ny biz­ne­so­we jak popra­wa wydaj­no­ści, wyko­rzy­sta­nie ener­gii odna­wial­nej, reduk­cja wyko­rzy­sta­nia surow­ców i inne stra­te­gie pro­wa­dzą­ce osta­tecz­nie do tego, by dojść do wyni­ku net­to zero.

Neutralność węglo­wa, nazy­wa­na też neu­tral­no­ścią kli­ma­tycz­ną, emi­syj­ną lub zero­wą emi­sją net­to, ozna­cza rów­no­wa­gę mię­dzy emi­sja­mi CO2 a pochła­nia­niem CO2 z atmosfery.

Biznes się wspiera

Do The Climate Pledge przy­stą­pił Verizon, Infosys i ostat­nio Mercedes-​Benz. Podpisanie dekla­ra­cji przez Mercedesa zbie­gło się z zamó­wie­niem Amazona na 1800 elek­trycz­nych dostaw­cza­ków eVito i eSprinter. Bezos okre­ślił to jako kolej­ny krok na dro­dze do zbu­do­wa­nia „naj­bar­dziej zrów­no­wa­żo­nej flo­ty trans­por­to­wej na świe­cie“. – Będziemy dzia­łać szyb­ko, aby jesz­cze w tym roku wpro­wa­dzić te samo­cho­dy na dro­gi – zadeklarował.

Niemiecki kon­cern rok temu przed­sta­wił swo­ją ini­cja­ty­wę Ambition2039 – stra­te­gię na rzecz neu­tral­nej pod wzglę­dem emi­sji CO2 mobil­no­ści. Pod lupę wzię­to cały cykl życia aut – od pro­jek­to­wa­nia po sieć dostaw­ców, pro­duk­cję, elek­try­fi­ka­cję aż po ener­gię odna­wial­ną w fazie użyt­ko­wa­nia aut elek­trycz­nych. Celem jest stwo­rze­nie neu­tral­nej pod wzglę­dem emi­sji CO2 flo­ty nowych samo­cho­dów. Od 2022 r. ponad 30 fabryk samo­cho­dów oso­bo­wych i dostaw­czych kon­cer­nu ma być neu­tral­nych kli­ma­tycz­nie. Podobnie w pro­duk­cji baterii.

Neutralność węglowa każdej firmy?

Inicjatywy kli­ma­tycz­ne wyra­sta­ją jak grzy­by po desz­czu. Do Transform to Net Zero przy­stą­pi­ły zna­ne na świe­cie mar­ki. Coraz wię­cej kon­cer­nów ma swo­je stra­te­gie osią­gnię­cia neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. Apple zade­kla­ro­wał, że osią­gnie ten cel w 2030 r., podob­nie jak Procter&Gamble, Unilever – w 2039 r., Orange – w 2040 r. Velux – do 2041 r.  Microsoft,  w 2030 r. ma mieć „nega­tyw­ne“ emi­sje CO2, a do 2050 r.  pla­nu­je usu­nąć ze śro­do­wi­ska cały dwu­tle­nek węgla, któ­ry fir­ma wyemi­to­wa­ła bez­po­śred­nio lub poprzez zuży­cie ener­gii elek­trycz­nej od cza­su jej zało­że­nia w 1975 r.  Neutralność węglo­wa to temat, któ­re­go nie uni­ka­ją nawet kon­cer­ny naf­to­we – Shell, BP, Eni, Equinor, Total and Repsol. Deklaracje skła­da­ją też miasta.

Dla firm to szan­sa na roz­wi­nię­cie nowych roz­wią­zań i unie­za­leż­nie­nie się od dotych­cza­so­wych źró­deł węgla. Unilever zade­kla­ro­wał wła­śnie, że do 2030 roku zastą­pi w skła­dzie środ­ków czy­sto­ści i pro­duk­tów do pra­nia  węgiel pozy­ski­wa­ny z paliw kopal­nych węglem pocho­dzą­cym z odna­wial­nych lub pod­da­nych recy­klin­go­wi źródeł. 

Biznes, zwłasz­cza duży, nie może dłu­żej igno­ro­wać zmian kli­ma­tycz­nych. Polskie fir­my wyda­ją się nie dostrze­gać jesz­cze tema­tu, ale zagra­nicz­ni inwe­sto­rzy mogą to zmie­nić. Ich part­ne­rzy, dostaw­cy i pod­do­staw­cy roz­glą­da­ją się za korzy­sta­niem z odna­wial­nej ener­gii, a nie­dłu­go wymo­giem może być tak­że szcze­gó­ło­we rapor­to­wa­nie emi­sji CO2. Jak widać na przy­kła­dzie Bezosa, prze­zna­cza­nie pie­nię­dzy na ochro­nę kli­ma­tu wca­le nie ozna­cza mniej­szych zysków. Wręcz przeciwnie.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Bagger odchodzi z węglem

Najsłynniejsza koparka węgla...

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...
A jeszcze lepsze jest to...