- reklama -
Strona głównaArtykuły sponsorowaneZielona energia Taurona zasili gigantyczne...

Zielona energia Taurona zasili gigantyczne fabryki

Ponad 100 GWh ener­gii z odna­wial­nych źró­deł TAURONA zasi­li fabry­ki pro­du­ku­ją­ce elek­trycz­ne napę­dy hybry­do­we. Współpraca z pro­du­cen­tem trwa od czter­na­stu lat. Dzięki zie­lo­nej ener­gii tyl­ko w tym roku fir­ma ogra­ni­czy­ła emi­sję dwu­tlen­ku węgla o ponad 40 tys. ton.

- Nasza nowa stra­te­gia, czy­li przy­spie­sze­nie Zielonego Zwrotu TAURONA ozna­cza roz­wój odna­wial­nych źró­deł ener­gii przy rów­no­cze­snym ogra­ni­cze­niu emi­sji CO2. Nasza orga­ni­za­cja chce osią­gnąć neu­tral­ność kli­ma­tycz­ną w 2050 roku - mówi Rafał Soja, pre­zes spół­ki TAURON Sprzedaż. – W wyma­ga­ją­cym oto­cze­niu makro­eko­no­micz­nym kon­se­kwent­nie roz­wi­ja­my nasz port­fel odna­wial­nych źró­deł ener­gii i sta­wia­my na pro­duk­ty, któ­re są real­nym wspar­ciem dla firm i insty­tu­cji, zarów­no w zakre­sie opty­ma­li­za­cji kosz­tów zaku­pów ener­gii, jak i dzia­łań na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska - tłu­ma­czy Soja.

Sprzedaż ener­gii dla fabryk Toyoty jest reali­zo­wa­na za pomo­cą pro­duk­tu gieł­do­we­go, któ­ry pozwa­la na dywer­sy­fi­ka­cje momen­tu zaku­po­we­go. Ponadto ener­gia ta pocho­dzi z odna­wial­nych źró­deł z Grupy TAURON.

Toyota jako cel zało­ży­ła osią­gnię­cie neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej w Europie do 2035 roku. W ślad za tym podej­mu­je­my dzia­ła­nia redu­ku­ją­ce wpływ funk­cjo­no­wa­nia fabryk na śro­do­wi­sko natu­ral­ne oraz budu­ją­ce spo­łe­czeń­stwo żyją­ce w zgo­dzie z natu­rą. Zakup 100 pro­cent ener­gii ze źró­deł odna­wial­nych pozwa­la nam przy­bli­żyć się do reali­za­cji nasze­go celu - mówi Grzegorz Owcarz, gene­ral mana­ger Toyota Motor Manufacturing Poland.

Toyota Motor Manufacturing Poland posia­da w Polsce dwa zakła­dy pro­duk­cyj­ne – w Wałbrzychu oraz Jelczu-​Laskowicach. Ich głów­nym pro­duk­tem są hybry­do­we zespo­ły napę­do­we do samo­cho­dów Toyoty pro­du­ko­wa­nych w Europie. Obecne zatrud­nie­nie to 3400 pra­cow­ni­ków, a poziom inwe­sty­cji wyniósł ponad 6,5 miliar­da złotych.

Zielony Zwrot w praktyce 

Firmy i insty­tu­cje, któ­re korzy­sta­ją z zie­lo­nej ener­gii od TAURONA ogra­ni­czy­ły w tym roku emi­sję dwu­tlen­ku węgla już o ponad 360 tysię­cy ton. Wspieramy tym samym pro­eko­lo­gicz­ne dzia­ła­nia klien­tów biz­ne­so­wych, dążą­cych do zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, ofe­ru­jąc im jed­no­cze­śnie nowo­cze­sne roz­wią­za­nia umoż­li­wia­ją­ce swo­bod­ne podej­mo­wa­nie decy­zji doty­czą­cej zaku­pu ener­gii elek­trycz­nej w okre­ślo­nym cza­sie i wolu­me­nie - pod­kre­śla Tomasz Lender, wice­pre­zes TAURON Sprzedaż odpo­wie­dzial­ny za rynek biznesowy.

Jednym z przy­ja­znych śro­do­wi­sku pro­duk­tów ener­ge­tycz­nych jest EKO Premium. Oferowana w nim ener­gia jest w 100 pro­cen­tach wypro­du­ko­wa­na w odna­wial­nych źró­dłach ener­gii Grupy TAURON, tj. elek­trow­niach wod­nych oraz wiatrowych.

W tym roku zie­lo­na ener­gia pod szyl­dem EKO Premium od TAURONA tra­fi­ła mię­dzy inny­mi do Grupy Bosch, LOTTE Wedel sp. z o.o., a tak­że wpi­sa­nej na listę UNESCO Kopalni Soli „Wieliczka”.

EKO Premium to pro­dukt uni­ka­to­wy na ryn­ku, bo oprócz tego, że zawie­ra Gwarancje Pochodzenia, to jako jedy­ny w Polsce jest obję­ty Systemem Gwarancji Sprzedaży Energii Ekologicznej. System ten jest nad­zo­ro­wa­ny przez nie­za­leż­ną insty­tu­cję, tj. Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, któ­rej eks­per­ci, poza spraw­dze­niem źró­dła pocho­dze­nia ener­gii odna­wial­nej, bada­ją tak­że jego cało­ścio­wy wpływ na śro­do­wi­sko naturalne.

Eko wsparcie

Ekologiczne pro­duk­ty dla biz­ne­su są real­nym narzę­dziem wspar­cia firm i insty­tu­cji w reali­zo­wa­niu podej­mo­wa­nych przez nich dzia­łań na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska, stąd TAURON ofe­ru­je klien­tom biz­ne­so­wym tak­że inne eko­lo­gicz­ne pro­duk­ty, któ­re wpi­su­ją się w stra­te­gię Zielonego Zwrotu TAURONA, a tak­że w poli­ty­ki eko­lo­gicz­ne i CSR swo­ich klien­tów.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Sokołowsko Kieślowskiego

Położone niedaleko Wałbrzycha...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

Działki na sprzedaż

Sprzedam działki w lesie
A jeszcze lepsze jest to...