- reklama -
Strona głównaArtykuły sponsorowaneZielona energia Taurona zasili gigantyczne...

Zielona energia Taurona zasili gigantyczne fabryki

Ponad 100 GWh ener­gii z odna­wial­nych źró­deł TAURONA zasi­li fabry­ki pro­du­ku­ją­ce elek­trycz­ne napę­dy hybry­do­we. Współpraca z pro­du­cen­tem trwa od czter­na­stu lat. Dzięki zie­lo­nej ener­gii tyl­ko w tym roku fir­ma ogra­ni­czy­ła emi­sję dwu­tlen­ku węgla o ponad 40 tys. ton.

- Nasza nowa stra­te­gia, czy­li przy­spie­sze­nie Zielonego Zwrotu TAURONA ozna­cza roz­wój odna­wial­nych źró­deł ener­gii przy rów­no­cze­snym ogra­ni­cze­niu emi­sji CO2. Nasza orga­ni­za­cja chce osią­gnąć neu­tral­ność kli­ma­tycz­ną w 2050 roku - mówi Rafał Soja, pre­zes spół­ki TAURON Sprzedaż. – W wyma­ga­ją­cym oto­cze­niu makro­eko­no­micz­nym kon­se­kwent­nie roz­wi­ja­my nasz port­fel odna­wial­nych źró­deł ener­gii i sta­wia­my na pro­duk­ty, któ­re są real­nym wspar­ciem dla firm i insty­tu­cji, zarów­no w zakre­sie opty­ma­li­za­cji kosz­tów zaku­pów ener­gii, jak i dzia­łań na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska - tłu­ma­czy Soja.

Sprzedaż ener­gii dla fabryk Toyoty jest reali­zo­wa­na za pomo­cą pro­duk­tu gieł­do­we­go, któ­ry pozwa­la na dywer­sy­fi­ka­cje momen­tu zaku­po­we­go. Ponadto ener­gia ta pocho­dzi z odna­wial­nych źró­deł z Grupy TAURON.

Toyota jako cel zało­ży­ła osią­gnię­cie neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej w Europie do 2035 roku. W ślad za tym podej­mu­je­my dzia­ła­nia redu­ku­ją­ce wpływ funk­cjo­no­wa­nia fabryk na śro­do­wi­sko natu­ral­ne oraz budu­ją­ce spo­łe­czeń­stwo żyją­ce w zgo­dzie z natu­rą. Zakup 100 pro­cent ener­gii ze źró­deł odna­wial­nych pozwa­la nam przy­bli­żyć się do reali­za­cji nasze­go celu - mówi Grzegorz Owcarz, gene­ral mana­ger Toyota Motor Manufacturing Poland.

Toyota Motor Manufacturing Poland posia­da w Polsce dwa zakła­dy pro­duk­cyj­ne – w Wałbrzychu oraz Jelczu-​Laskowicach. Ich głów­nym pro­duk­tem są hybry­do­we zespo­ły napę­do­we do samo­cho­dów Toyoty pro­du­ko­wa­nych w Europie. Obecne zatrud­nie­nie to 3400 pra­cow­ni­ków, a poziom inwe­sty­cji wyniósł ponad 6,5 miliar­da złotych.

Zielony Zwrot w praktyce 

Firmy i insty­tu­cje, któ­re korzy­sta­ją z zie­lo­nej ener­gii od TAURONA ogra­ni­czy­ły w tym roku emi­sję dwu­tlen­ku węgla już o ponad 360 tysię­cy ton. Wspieramy tym samym pro­eko­lo­gicz­ne dzia­ła­nia klien­tów biz­ne­so­wych, dążą­cych do zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, ofe­ru­jąc im jed­no­cze­śnie nowo­cze­sne roz­wią­za­nia umoż­li­wia­ją­ce swo­bod­ne podej­mo­wa­nie decy­zji doty­czą­cej zaku­pu ener­gii elek­trycz­nej w okre­ślo­nym cza­sie i wolu­me­nie - pod­kre­śla Tomasz Lender, wice­pre­zes TAURON Sprzedaż odpo­wie­dzial­ny za rynek biznesowy.

Jednym z przy­ja­znych śro­do­wi­sku pro­duk­tów ener­ge­tycz­nych jest EKO Premium. Oferowana w nim ener­gia jest w 100 pro­cen­tach wypro­du­ko­wa­na w odna­wial­nych źró­dłach ener­gii Grupy TAURON, tj. elek­trow­niach wod­nych oraz wiatrowych.

W tym roku zie­lo­na ener­gia pod szyl­dem EKO Premium od TAURONA tra­fi­ła mię­dzy inny­mi do Grupy Bosch, LOTTE Wedel sp. z o.o., a tak­że wpi­sa­nej na listę UNESCO Kopalni Soli „Wieliczka”.

EKO Premium to pro­dukt uni­ka­to­wy na ryn­ku, bo oprócz tego, że zawie­ra Gwarancje Pochodzenia, to jako jedy­ny w Polsce jest obję­ty Systemem Gwarancji Sprzedaży Energii Ekologicznej. System ten jest nad­zo­ro­wa­ny przez nie­za­leż­ną insty­tu­cję, tj. Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, któ­rej eks­per­ci, poza spraw­dze­niem źró­dła pocho­dze­nia ener­gii odna­wial­nej, bada­ją tak­że jego cało­ścio­wy wpływ na śro­do­wi­sko naturalne.

Eko wsparcie

Ekologiczne pro­duk­ty dla biz­ne­su są real­nym narzę­dziem wspar­cia firm i insty­tu­cji w reali­zo­wa­niu podej­mo­wa­nych przez nich dzia­łań na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska, stąd TAURON ofe­ru­je klien­tom biz­ne­so­wym tak­że inne eko­lo­gicz­ne pro­duk­ty, któ­re wpi­su­ją się w stra­te­gię Zielonego Zwrotu TAURONA, a tak­że w poli­ty­ki eko­lo­gicz­ne i CSR swo­ich klien­tów.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...

Zmierz Pan gaz!

Jak zmierzyć coś,...
A jeszcze lepsze jest to...