- reklama -
Strona głównaEnergiaTu powstaje najwięcej farm słonecznych...

Tu powstaje najwięcej farm słonecznych w Polsce

Na tere­nach poko­pal­nia­nych w gmi­nie Przykona w woje­wódz­twie wiel­ko­pol­skim gru­pa Electrum budu­je ogrom­ną far­mę foto­wol­ta­icz­ną dla fir­my EDP Renewables. To już kolej­na taka inwe­sty­cja w gmi­nie Przykona. W far­my foto­wol­ta­icz­ne na tere­nie po kopal­ni węgla bru­nat­ne­go Adamów inwe­stu­je też Grupa Orlen.

Tereny po kopal­ni węgla bru­nat­ne­go Adamów sta­ją się praw­dzi­wym pol­skim zagłę­biem farm foto­wol­ta­icz­nych. Powstają tu teraz trzy nie­za­leż­ne pro­jek­ty solar­ne, a w pla­nach jest jesz­cze jeden. W sumie, po doda­niu wszyst­kich pla­no­wa­nych inwe­sty­cji, ogól­na moc farm sło­necz­nych w gmi­nie Przykona prze­kro­czy wynie­sie ok. 300 MW. To uczy­ni gmi­nę Przykona pol­skim lide­rem w pozy­ski­wa­niu ener­gii ze słońca. 

Słońce zamiast węgla

Na tere­nach poko­pal­nia­nych w Wielkopolsce inwe­stu­je od lat spół­ka Energa z Grupy PKN Orlen. Najpierw wybu­do­wa­ła tu far­mę wia­tro­wą Przykona o mocy 31 MW, a następ­nie wokół niej posa­do­wi­ła pane­le foto­wol­ta­icz­ne. To w tym roku zacznie w peł­ni dzia­łać far­ma sło­necz­na Gryf o mocy 25 MW, jak rów­nież mała far­ma o mocy 1 MW. Energa roz­po­czę­ła teraz budo­wę far­my foto­wol­ta­icz­nej Mitra o mocy 65 MW.

Z kolei por­tu­gal­ski EDPR reali­zu­je inwe­sty­cję o mocy przy­łą­cze­nio­wej 200 MW. Projekt powsta­nie na 245 ha w rekor­do­wo krót­kim cza­sie nie­ca­łe­go roku. Zakończenie prac inży­nier­skich pla­no­wa­no na jesień 2023 roku.

Za opra­co­wa­nie doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej, budo­wę i insta­la­cję odpo­wia­da fir­ma z Białegostoku Electrum. Zainstaluje ona ponad 307 675 pane­li foto­wol­ta­icz­nych, 712 inwer­te­rów i 27 sta­cji trans­for­ma­to­ro­wych. Łączna dłu­gość linii kablo­wych uży­tych w pro­jek­cie wynie­sie ponad 1 tys. km. Farma foto­wol­ta­icz­na będzie wyko­rzy­sty­wać falow­ni­ki Sungrow.

Czytaj tak­że:Największe far­my foto­wol­ta­icz­ne w Polsce zaj­mu­ją miej­sce po węglu

Grupa Electrum jest obec­nie zaan­ga­żo­wa­na w reali­za­cję kil­ku wiel­ko­ska­lo­wych farm foto­wol­ta­icz­nych, w tym pierw­szej w Polsce elek­trow­ni hybry­do­wej słońce-​wiatr. Inwestycja Kleczew Solar & Wind reali­zo­wa­na dla Grupy Lewandpol o ogól­nej mocy przy­łą­cze­nio­wej 205 MW powsta­je też w Wielkopolsce. Zakończenie pierw­sze­go eta­pu prac – budo­wy far­my solar­nej – zapla­no­wa­ne jest tak­że w tym roku.

Energia Przykona

Projekt far­my sło­necz­nej o mocy do 200 MW mia­ła reali­zo­wać tak­że w Przykonie spół­ka PAK z Grupy Polsat. Ostatecznie nic o tym jed­nak nie słychać. 

Warto przy­po­mnieć, że kil­ka lat temu ogrom­ne inwe­sty­cje sło­necz­ne w Przykonie o mocy 600 MW zapo­wia­da­ła spół­ka Energia Przykona we współ­pra­cy z fun­du­szem Neo Inestments. Ostatecznie pro­jek­ty reali­zu­ją inni inwe­sto­rzy, w tym EDPR. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...

Woda zdrowia doda

Około 71 procent...

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...