- reklama -
Strona głównaEnergiaTu powstaje najwięcej farm słonecznych...

Tu powstaje najwięcej farm słonecznych w Polsce

Na tere­nach poko­pal­nia­nych w gmi­nie Przykona w woje­wódz­twie wiel­ko­pol­skim gru­pa Electrum budu­je ogrom­ną far­mę foto­wol­ta­icz­ną dla fir­my EDP Renewables. To już kolej­na taka inwe­sty­cja w gmi­nie Przykona. W far­my foto­wol­ta­icz­ne na tere­nie po kopal­ni węgla bru­nat­ne­go Adamów inwe­stu­je też Grupa Orlen.

Tereny po kopal­ni węgla bru­nat­ne­go Adamów sta­ją się praw­dzi­wym pol­skim zagłę­biem farm foto­wol­ta­icz­nych. Powstają tu teraz trzy nie­za­leż­ne pro­jek­ty solar­ne, a w pla­nach jest jesz­cze jeden. W sumie, po doda­niu wszyst­kich pla­no­wa­nych inwe­sty­cji, ogól­na moc farm sło­necz­nych w gmi­nie Przykona prze­kro­czy wynie­sie ok. 300 MW. To uczy­ni gmi­nę Przykona pol­skim lide­rem w pozy­ski­wa­niu ener­gii ze słońca. 

Słońce zamiast węgla

Na tere­nach poko­pal­nia­nych w Wielkopolsce inwe­stu­je od lat spół­ka Energa z Grupy PKN Orlen. Najpierw wybu­do­wa­ła tu far­mę wia­tro­wą Przykona o mocy 31 MW, a następ­nie wokół niej posa­do­wi­ła pane­le foto­wol­ta­icz­ne. To w tym roku zacznie w peł­ni dzia­łać far­ma sło­necz­na Gryf o mocy 25 MW, jak rów­nież mała far­ma o mocy 1 MW. Energa roz­po­czę­ła teraz budo­wę far­my foto­wol­ta­icz­nej Mitra o mocy 65 MW.

Z kolei por­tu­gal­ski EDPR reali­zu­je inwe­sty­cję o mocy przy­łą­cze­nio­wej 200 MW. Projekt powsta­nie na 245 ha w rekor­do­wo krót­kim cza­sie nie­ca­łe­go roku. Zakończenie prac inży­nier­skich pla­no­wa­no na jesień 2023 roku.

Za opra­co­wa­nie doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej, budo­wę i insta­la­cję odpo­wia­da fir­ma z Białegostoku Electrum. Zainstaluje ona ponad 307 675 pane­li foto­wol­ta­icz­nych, 712 inwer­te­rów i 27 sta­cji trans­for­ma­to­ro­wych. Łączna dłu­gość linii kablo­wych uży­tych w pro­jek­cie wynie­sie ponad 1 tys. km. Farma foto­wol­ta­icz­na będzie wyko­rzy­sty­wać falow­ni­ki Sungrow.

Czytaj tak­że:Największe far­my foto­wol­ta­icz­ne w Polsce zaj­mu­ją miej­sce po węglu

Grupa Electrum jest obec­nie zaan­ga­żo­wa­na w reali­za­cję kil­ku wiel­ko­ska­lo­wych farm foto­wol­ta­icz­nych, w tym pierw­szej w Polsce elek­trow­ni hybry­do­wej słońce-​wiatr. Inwestycja Kleczew Solar & Wind reali­zo­wa­na dla Grupy Lewandpol o ogól­nej mocy przy­łą­cze­nio­wej 205 MW powsta­je też w Wielkopolsce. Zakończenie pierw­sze­go eta­pu prac – budo­wy far­my solar­nej – zapla­no­wa­ne jest tak­że w tym roku.

Energia Przykona

Projekt far­my sło­necz­nej o mocy do 200 MW mia­ła reali­zo­wać tak­że w Przykonie spół­ka PAK z Grupy Polsat. Ostatecznie nic o tym jed­nak nie słychać. 

Warto przy­po­mnieć, że kil­ka lat temu ogrom­ne inwe­sty­cje sło­necz­ne w Przykonie o mocy 600 MW zapo­wia­da­ła spół­ka Energia Przykona we współ­pra­cy z fun­du­szem Neo Inestments. Ostatecznie pro­jek­ty reali­zu­ją inni inwe­sto­rzy, w tym EDPR. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów...

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...