- reklama -
Strona głównaEcoLifeKwiatki ze sklepu są piękne,...

Kwiatki ze sklepu są piękne, ale czy naprawdę potrzebujesz ich dużo?

- reklama -

Rokrocznie inwe­stu­je­my czas i nie­ma­łe pie­nią­dze w sadze­nie roślin ozdob­nych. Wolimy kupić pięk­ne kwiat­ki w super­mar­ke­cie, choć to ma swo­je ciem­ne stro­ny. Transportowane na duże odle­gło­ści, sła­be sadzon­ki nie zawsze się przyj­mą. W dodat­ku do ich maso­wej pro­duk­cji wyko­rzy­stu­je się nie­rzad­ko cen­ny przy­rod­ni­czo torf. 

Kiedyś była moda na takie małe plu­szacz­ki, któ­re zaci­ska­ły łap­ki i przy pomo­cy tych łapek moż­na było je przy­mo­co­wać do ramie­nia ple­ca­ka, brze­gu szaf­ki albo gdzie­kol­wiek indziej. Chciałam mieć takie­go plu­szacz­ka, dosta­łam go i cie­szy­łam się. Wtedy mama powie­dzia­ła: jak będziesz mia­ła ich dużo, to możesz sobie powie­sić sznur i przy­mo­co­wać je do nie­go. Pewnie tak wła­śnie jest, że rodzi­ce chcą dla swo­ich dzie­ci dużo dobre­go. Ale w tam­tej chwi­li czar prysł i plu­szacz­ki prze­sta­ły mi się podo­bać. Bo marzy­łam o jednym. 

Wyobrażenie, że mogła­bym ich mieć dużo, ode­bra­ło im wartość.

Torf pod kwiatki

Ostatnio prze­czy­ta­łam tekst Marty Jermaczek-​Sitak nawo­łu­ją­cy do zre­zy­gno­wa­nia z kupo­wa­nia roślin, zwłasz­cza w dużych mar­ke­tach. Ze wzglę­du na to, że są hodo­wa­ne i sprze­da­wa­ne w tor­fie, któ­re­go zaso­by na pla­ne­cie nie­bez­piecz­nie male­ją. A ponad­to takie trans­por­to­wa­ne ze szklar­ni do skle­pów rośli­ny są też po posa­dze­niu mniej odpor­ne na szkodniki.

Milion gatun­ków zagrożonych

Tekst ten obu­dził całą lawi­nę myśli, uczuć i wspo­mnień. Najpierw przy­szło poczu­cie winy wymie­sza­ne (jak to zwy­kle bywa) ze zło­ścią. Dopiero co kupi­łam kil­ka sadzo­nek w dużym mar­ke­cie i mia­łam z tego spo­ro rado­chy. Więc tego też już nie wol­no? Ale potem wraz ze wspo­mnie­niem o plu­szacz­ku poja­wi­ła się ulga i myśl prze­ciw­na. Nie muszę mieć dużo.

Kilka sadzonek z lokalnej szkółki

Mogę mieć jed­ne­go plu­szacz­ka. Mogę kupić kil­ka sadzo­nek bylin – jeśli będzie mi po dro­dze, to w lokal­nej szkół­ce – i pocze­kać, czy się przyj­mą i roz­ro­sną. Nie muszę rok­rocz­nie inwe­sto­wać cza­su i pie­nię­dzy w sadze­nie roślin ozdob­nych, cze­go i tak mi się nie chce robić. Mogę w ogó­le na razie głów­nie obser­wo­wać i odkry­wać, co rośnie w moim świe­żo wydzier­ża­wio­nym ogród­ku dział­ko­wym, zasta­na­wiać się, co chcę zacho­wać i w jakiej ilości. 

Nie muszę się spie­szyć, natych­miast kupo­wać kosiar­ki. Na razie przy­cię­łam noży­ca­mi wyso­ką tra­wę wokół tru­ska­wek, by dotar­ło do nich tro­chę świa­tła. Nie muszę nic kar­czo­wać ani zała­twiać cięż­kie­go sprzę­tu. Na razie mój part­ner wyciął rde­stow­ca japoń­skie­go, bo inwa­zyj­ny i eks­pan­syw­ny, i zry­wa­my z koron drzew pną­cza wino­ro­śli, by dało się tam cho­dzić. Nie muszę pry­skać cze­re­śni. Mogą zjeść je pta­ki i ludzie tole­ru­ją­cy biał­ko zwie­rzę­ce w pożywieniu. 

Mój ogród nie musi być podob­ny do ogro­dów sąsia­dów ani nie musi się im podo­bać, choć jeśli się spodo­ba, to będzie mi miło. 

Na razie poczę­sto­wa­łam sąsiad­kę mło­dy­mi list­ka­mi klo­nu, sma­ko­wa­ły jej. Mogę się cie­szyć tym, co już jest i powo­li przy­mie­rzać się do tej prze­strze­ni, dopa­so­wy­wać ją do sie­bie i sie­bie do niej.

Kwiat Jabłoni śpie­wa: Niemożliwe nam się dosta­ło, nie ma powo­du do łez, a każ­dy mówi, że mało, musisz wię­cej niż chcesz. A Eddie Vedder śpie­wał: You think you have to want more than you need, until you have it all you won’t be free.

Nie muszę dużo, mogę mało. I jest praw­do­po­dob­ne, że robie­nie cze­goś mniej, oka­że się wybo­rem bar­dziej ekologicznym.

Od redak­cji:

Dlaczego torf jest ważny?

Bogaty w skład­ni­ki odżyw­cze torf posia­da dosko­na­łe wła­ści­wo­ści do upra­wy roślin, ponie­waż prze­cho­wu­je wil­goć przez dłu­gi czas. Z dodat­ka­mi może być ide­al­nie dosto­so­wa­ny do potrzeb róż­nych roślin. Na całym świe­cie tor­fo­wi­ska maga­zy­nu­ją oko­ło dwa razy wię­cej CO2 niż wszyst­kie lasy razem wzię­te. Torf pozy­ski­wa­ny jest przez osu­sza­nie tor­fo­wisk, a to z kolei uwal­nia zma­ga­zy­no­wa­ny węgiel.

W samych Niemczech zuży­wa się oko­ło 10 milio­nów metrów sze­ścien­nych torfu. 

W Wielkiej Brytanii trwa dys­ku­sja na temat tego, czy ogrod­ni­cy powin­ni zre­zy­gno­wać z tor­fu dobro­wol­nie, czy też powin­no się zaka­zać jego wyko­rzy­sta­nia. Dziesięć lat temu przy­ję­to cel, by do 2020 roku nastą­pi­ła dobro­wol­na rezy­gna­cja ze sto­so­wa­nia tor­fu jako domo­we­go kom­po­stu. Nie uda­ło się.

A war­to zazna­czyć, że pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa moc­no zwięk­szy­ła chęć zakła­da­nia wła­snych ogród­ków. W Wielkiej Brytanii przy­by­ło ich oko­ło trzech milio­nów. Także w Polsce ogrod­ni­cy mogą cie­szyć się z rosną­cych obrotów. 

- autopromocja -
Ola Jagła
Ola Jagła
Pochodzę z Warszawy, od 20 lat mieszkam w Ośnie Lubuskim. Jestem psycholożką, lubię rozmawiać z ludźmi o sprawach ważnych. Lubię chodzić po lesie, wciąż uczę się, że jestem częścią przyrody, i chcę ją chronić.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...

Wiatraki, transport, energia

Pamiętacie film "Nie...

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...
A jeszcze lepsze jest to...