- reklama -
Strona głównaEcoLifeKwiatki ze sklepu są piękne,...

Kwiatki ze sklepu są piękne, ale czy naprawdę potrzebujesz ich dużo?

Rokrocznie inwe­stu­je­my czas i nie­ma­łe pie­nią­dze w sadze­nie roślin ozdob­nych. Wolimy kupić pięk­ne kwiat­ki w super­mar­ke­cie, choć to ma swo­je ciem­ne stro­ny. Transportowane na duże odle­gło­ści, sła­be sadzon­ki nie zawsze się przyj­mą. W dodat­ku do ich maso­wej pro­duk­cji wyko­rzy­stu­je się nie­rzad­ko cen­ny przy­rod­ni­czo torf.

Kiedyś była moda na takie małe plu­szacz­ki, któ­re zaci­ska­ły łap­ki i przy pomo­cy tych łapek moż­na było je przy­mo­co­wać do ramie­nia ple­ca­ka, brze­gu szaf­ki albo gdzie­kol­wiek indziej. Chciałam mieć takie­go plu­szacz­ka, dosta­łam go i cie­szy­łam się. Wtedy mama powie­dzia­ła: jak będziesz mia­ła ich dużo, to możesz sobie powie­sić sznur i przy­mo­co­wać je do nie­go. Pewnie tak wła­śnie jest, że rodzi­ce chcą dla swo­ich dzie­ci dużo dobre­go. Ale w tam­tej chwi­li czar prysł i plu­szacz­ki prze­sta­ły mi się podo­bać. Bo marzy­łam o jednym. 

Wyobrażenie, że mogła­bym ich mieć dużo, ode­bra­ło im wartość.

Torf pod kwiatki

Ostatnio prze­czy­ta­łam tekst Marty Jermaczek-​Sitak nawo­łu­ją­cy do zre­zy­gno­wa­nia z kupo­wa­nia roślin, zwłasz­cza w dużych mar­ke­tach. Ze wzglę­du na to, że są hodo­wa­ne i sprze­da­wa­ne w tor­fie, któ­re­go zaso­by na pla­ne­cie nie­bez­piecz­nie male­ją. A ponad­to takie trans­por­to­wa­ne ze szklar­ni do skle­pów rośli­ny są też po posa­dze­niu mniej odpor­ne na szkodniki.

Milion gatun­ków zagrożonych

Tekst ten obu­dził całą lawi­nę myśli, uczuć i wspo­mnień. Najpierw przy­szło poczu­cie winy wymie­sza­ne (jak to zwy­kle bywa) ze zło­ścią. Dopiero co kupi­łam kil­ka sadzo­nek w dużym mar­ke­cie i mia­łam z tego spo­ro rado­chy. Więc tego też już nie wol­no? Ale potem wraz ze wspo­mnie­niem o plu­szacz­ku poja­wi­ła się ulga i myśl prze­ciw­na. Nie muszę mieć dużo.

Kilka sadzonek z lokalnej szkółki

Mogę mieć jed­ne­go plu­szacz­ka. Mogę kupić kil­ka sadzo­nek bylin – jeśli będzie mi po dro­dze, to w lokal­nej szkół­ce – i pocze­kać, czy się przyj­mą i roz­ro­sną. Nie muszę rok­rocz­nie inwe­sto­wać cza­su i pie­nię­dzy w sadze­nie roślin ozdob­nych, cze­go i tak mi się nie chce robić. Mogę w ogó­le na razie głów­nie obser­wo­wać i odkry­wać, co rośnie w moim świe­żo wydzier­ża­wio­nym ogród­ku dział­ko­wym, zasta­na­wiać się, co chcę zacho­wać i w jakiej ilości. 

Nie muszę się spie­szyć, natych­miast kupo­wać kosiar­ki. Na razie przy­cię­łam noży­ca­mi wyso­ką tra­wę wokół tru­ska­wek, by dotar­ło do nich tro­chę świa­tła. Nie muszę nic kar­czo­wać ani zała­twiać cięż­kie­go sprzę­tu. Na razie mój part­ner wyciął rde­stow­ca japoń­skie­go, bo inwa­zyj­ny i eks­pan­syw­ny, i zry­wa­my z koron drzew pną­cza wino­ro­śli, by dało się tam cho­dzić. Nie muszę pry­skać cze­re­śni. Mogą zjeść je pta­ki i ludzie tole­ru­ją­cy biał­ko zwie­rzę­ce w pożywieniu. 

Mój ogród nie musi być podob­ny do ogro­dów sąsia­dów ani nie musi się im podo­bać, choć jeśli się spodo­ba, to będzie mi miło. 

Na razie poczę­sto­wa­łam sąsiad­kę mło­dy­mi list­ka­mi klo­nu, sma­ko­wa­ły jej. Mogę się cie­szyć tym, co już jest i powo­li przy­mie­rzać się do tej prze­strze­ni, dopa­so­wy­wać ją do sie­bie i sie­bie do niej.

Kwiat Jabłoni śpie­wa: Niemożliwe nam się dosta­ło, nie ma powo­du do łez, a każ­dy mówi, że mało, musisz wię­cej niż chcesz. A Eddie Vedder śpie­wał: You think you have to want more than you need, until you have it all you won’t be free.

Nie muszę dużo, mogę mało. I jest praw­do­po­dob­ne, że robie­nie cze­goś mniej, oka­że się wybo­rem bar­dziej ekologicznym.

Od redak­cji:

Dlaczego torf jest ważny?

Bogaty w skład­ni­ki odżyw­cze torf posia­da dosko­na­łe wła­ści­wo­ści do upra­wy roślin, ponie­waż prze­cho­wu­je wil­goć przez dłu­gi czas. Z dodat­ka­mi może być ide­al­nie dosto­so­wa­ny do potrzeb róż­nych roślin. Na całym świe­cie tor­fo­wi­ska maga­zy­nu­ją oko­ło dwa razy wię­cej CO2 niż wszyst­kie lasy razem wzię­te. Torf pozy­ski­wa­ny jest przez osu­sza­nie tor­fo­wisk, a to z kolei uwal­nia zma­ga­zy­no­wa­ny węgiel.

W samych Niemczech zuży­wa się oko­ło 10 milio­nów metrów sze­ścien­nych torfu. 

W Wielkiej Brytanii trwa dys­ku­sja na temat tego, czy ogrod­ni­cy powin­ni zre­zy­gno­wać z tor­fu dobro­wol­nie, czy też powin­no się zaka­zać jego wyko­rzy­sta­nia. Dziesięć lat temu przy­ję­to cel, by do 2020 roku nastą­pi­ła dobro­wol­na rezy­gna­cja ze sto­so­wa­nia tor­fu jako domo­we­go kom­po­stu. Nie uda­ło się.

A war­to zazna­czyć, że pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa moc­no zwięk­szy­ła chęć zakła­da­nia wła­snych ogród­ków. W Wielkiej Brytanii przy­by­ło ich oko­ło trzech milio­nów. Także w Polsce ogrod­ni­cy mogą cie­szyć się z rosną­cych obrotów. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Ola Jagła
Ola Jagła
Pochodzę z Warszawy, od 20 lat mieszkam w Ośnie Lubuskim. Jestem psycholożką, lubię rozmawiać z ludźmi o sprawach ważnych. Lubię chodzić po lesie, wciąż uczę się, że jestem częścią przyrody, i chcę ją chronić.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wakacje marzeń, czyli sam na sam ze sobą

Planowanie wakacji najlepiej...

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy
A jeszcze lepsze jest to...