Ceny paliw w polu

- autopromocja -

Dokładnie rok temu, elek­try­zo­wa­ły nas ceny paliw, naj­niż­sze od wie­lu lat. Od tam­te­go cza­su pali­wo podro­ża­ło dokład­nie o dwa zło­te na litrze. 

Wtedy spa­dek cen nastą­pił po wybu­chu epi­de­mii COVID-​19. Świat zale­wa­ła tania ropa naf­to­wa, bo jed­no­cze­śnie trwa­ła woj­na ceno­wa, w któ­rej uczest­ni­czy­ła Rosja. Dziś już ruch samo­cho­do­wy wró­cił do nor­my i mimo mniej­szej licz­by lotów, ropa dro­że­je. Do nor­mal­ne­go pozio­mu wra­ca­ją emi­sje CO2. Dziś epi­de­mia COVID-​19 nie wpły­wa na ceny paliw.

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem